Writing Rules

Gönderilen çalışmalar, MS Office .DOC veya .DOCX uzantılarında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), kaynaklar ve varsa ekler bölümlerini içermelidir.

Başlık ve yazar(lar)ın isimlerinin hemen altında sırasıyla ve Times New Roman yazı tipi ile 9 punto olarak 100-150 kelimeden oluşan Türkçe Özet, en az üç, en fazla beş adet Anahtar Kelimeler yazılmış olmalıdır. Özet, Anahtar Kelimeler altında; İngilizce başlık ve Abstract, Keywords aynı kurallara uyularak yazılmalıdır.

Yazarlar ve çalışma hakkında açıklamalar veya teşekkür notları dipnot şeklinde yazılır.

Yazarlar çalışmalarının özet sayfalarında ORCID numaralarına, kurum bilgilerine ve e-posta adreslerine dipnot şeklinde yer vermelidir. 

DİPNOT VE KAYNAKÇA DÜZENİ

Çalışma içinde atıflar metin içi atıf yöntemine göre yapılmalıdır (APA). Metin içinde, sayfa altı dipnotları sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Metin içindeki göndermeler parantez içinde aşağıdaki şekillerde yazılmalıdır.

KAYNAK GÖSTERME:

Paragraf içinde yapılan alıntıların kaynağını göstermek için paragraf ya da cümle bitiminden sonra yazarın soyadı, birden fazla yazar varsa soyadları, yayın tarihi, alıntı yapılan sayfanın numarası (takip eden sayfalarda tire işareti, farklı sayfalar için virgül işareti ile) aşağıdaki örneklerdeki noktalama işaretleri dikkate alınarak parantez içinde belirtilir.

Tek Yazarlı Kaynak:

(Berger, 1990: 25).

İki Yazarlı Kaynak:

(Alberro ve Alexander, 1999: 99, 108).  

İkiden Fazla Yazarlı Kaynak: Metin içinde ikiden fazla yazarlı kaynaklara yapılan göndermede sadece ilk yazarın soyadı verilir; diğerleri için “vd.” ifadesi ile parantez içinde yıl ve sayfa numarası belirtilir.

(Akalın vd., 2012: 33).

Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Kaynak:

İlk atıf için (Milli Kütüphane Yayınları [MKY], 1999: 49)

İkinci ve sonraki atıflar için (MKY, 1999: 98)

Aynı Yazarın Aynı Yıldaki Kaynakları:

(Göktan, 2012a: 56-58)

(Göktan, 2012b: 84)

(Göktan, 2012c: 142)

Soyadları Aynı İki Yazarlı Kaynak:

(S. Göktaş, 2006: 12)

(E. Göktaş, 2004: 34)

Yazarı Olmayan Kaynak: (Eserin Adı -uzun ise ilk iki kelimesi-, Yıl: s. No).

(College Cost Book, 1983: 54)

(Arredamento Mimarlık, 2001: 61-73)

 

Yayım Tarihi Olmayan Kaynak: Atıfta bulunulan kaynakta yayım tarihi belirtilmemişse ‘t.y.’ (tarih yok) kısaltmasıyla gösterilir.

 

(İnan, t.y.: 11).

Birden Fazla Kaynağa Atıfta Bulunma:

(Say, 1997: 98; Zeren, 2003: 22; Cangal, 2005: 42; Sun, 2006: 56; Altar, 2006: 74).

Aynı Yazarın Farklı Tarihli Eserlerine Atıf:

(Benjamin, 1992: 87; 2001: 84)

Dolaylı Kaynak Gösterme: Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede aktarılan kaynak belirtilir.

(Aktaran: Özayten, 2013: 42)

Elektronik Ortamdaki Metinleri Kaynak Gösterme: Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde varsa yazar soyadı ya da kaynak adı, varsa kaynak tarihi ya da erişim tarihi, varsa sayfa numarası ve web sayfasının erişim linki yazılır.

(Kosuth, 2012:  http://saltonline.org/tr/333/)

(Classical Art Research Centre, 2012: http://www.beazley.ox.ac.uk/tools/pottery/techniques/orientalizing.htm)

Ses ve Görüntü Kayıtlarını Kaynak Gösterme: Ses ve görüntü kayıtlarına yapılan göndermelerde, katkısı öne çıkarılacak kişinin (yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, besteci, şarkıcı, vb.) soyadı, yılı ve formatı (plak, videokaset, VCD, DVD, vb.) bilgileri verilir.

(Ceylan, 2004, DVD)

KAYNAKÇA YAZIMI: Kaynakça, makale metnin sonunda, yeni bir sayfadan başlamalı ve metin kısımları paragraf başı olmadan iki yana yaslanmış olmalıdır. Metinde içinde geçen tüm kaynaklar “Kaynakça” listesinde bulunmalıdır. Kaynakça bölümünde kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik sıra ile yazılmalıdır.

KİTAPLAR:

Tek Yazarlı Kaynak:

Berger, J. (1990). Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayınları.

Frizot, M. (1998). A New History of Photography. Köln: Könemann.

İki Yazarlı Kaynak:

Alberro, A.ve Stimson, B. (1999). Conceptual Art: A Critical Anthology. New York: MIT.

İkiden Fazla Yazarlı Kaynak: İkiden fazla yazara ait bir kitabın künyesinde ya bütün yazar adları kitaptaki sırasıyla verilir ya da ilk yazar adından sonra vd.  kısaltması kullanılır.

Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. ve Ulusay, N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

Abisel, N., vd. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

Derleyen, Editör ve Yayına Hazırlayanın Adı: Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayına hazırlayanı ve / ya da editörü varsa künyede “Der.”, “Haz.” ve “Ed.” kısaltmaları kullanılır. Yapıtın yazarı varsa, künye, yazarın soyadı ve adı ile yoksa derleyen ya da diğerlerinin soyadı ve adı ile başlar. Derleyen ve yayına hazırlayanların adları kitap kapağındaki, orada belirtilmemişse başlık sayfasındaki sunuş sırasını izlemelidir.

Fuat, M. (Der.). (1997). Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Adam Yaınları.

Wolfe, C. K. ve Olson, T. (Ed.). (2001). Bristol Sessions: Writing About the Big Bang of Country Music. Jefferson, NC: McFarland.

Editörlü Kitaptan Makale ya da Bölüm:

Göktan, M.Çağatay (2012). “Yirmibirinci Yüzyıla Doğru Fotoğraf Sanatı”. (Ed. Feyyaz Bodur). Fotoğraf Tarihi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s.142-174.

Çeviri Kitaplar: Kaynağın yazılışında çevirmenleri göz ardı etme hatasına düşülmemelidir. Çevirmenin, bütün kitabı mı yoksa kitabın bir bölümünü mü çevirdiğine dikkat edilmelidir.

Said E. ve Barenboim D. (2006). Paralellikler ve Paradokslar. (Çev. Osman Akınhay). İstanbul: Agora Kitaplığı. (Kitabın Orijinal Basımı 2002)

Kurum veya Devlet Yayını Kitaplar:

Milli Kütüphane Yayınları. (1999). Türkiye Bibliyografyası. 1999/4. Ankara: Milli Kütüphane.

 

 

Yazarı Olmayan Kitaplar:

The 1995 NEA almanac of higher education. (1995). Washington DC: National Education Association.

TÜBİTAK. (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara: TÜBİTAK.

Sözlük veya Ansiklopediler:

Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük (10. bs.). Ankara: Türk Dil Kurumu.

Say, A. (2006). “Piyano”. Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. s. 423-424.

Özayten, Nilgün (1997). “Kavramsal Sanat”. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. İstanbul: Yem Yayın. 2.Cilt, s.971.

Yayımlanmış Araştırma Raporları:

Devlet Planlama Teşkilatı. (2004). “Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681)”. Ankara: DPT.

SÜRELİ YAYINLAR:

Bir veya Daha Fazla Yazarlı Kaynak:

Topakkaya, Arslan. (2012). “Zaman Kavramı Bağlamında Platon-Aristoteles Karşılaştırması”. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 8, s.220.

Saywitz. K.J., Mannarino, A.P., Berliner, L. ve Cohen, J. A. (2000). “Treatment for sexually abused children and adolescents”. American Psychologist, Sayı: 55, s.1040-1049.

Çeviri Makaleler:

Szerb, Antal. (1979). “Dünya Edebiyatı Tarihi” (Çev. Hasan Eren). Türkoloji Dergisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Cilt: 8, Sayı: 1, s.204.

Gazeteler:

Hızlan, D. (2007, 17 Aralık). “Müzikçiler toplumsal iklimin meteorologlarıdır”. Hürriyet, s. 22.

Yayımlanmış Bildiriler:

Uçak, N. (2005). “Sosyal Bilimlerde Bilginin Üretimi, Erişimi ve Kullanımı”. O. Horata (Haz.). Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu: 2 Nisan 2005 – Ankara: Bildiriler (s. 92-103). Ankara: Yeni Avrasya.

Yayımlanmamış Bildiriler:

Albükrek, M. (2005). “Sanat ve Tıp”. Bildiri sunumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzisyen Sağlığı Günleri-I, 11-12 Mart 2005, İstanbul.

● Yayımlanmamış Ders Notları

Johnson, K. L. (1995). Administration of Physical Education (Class notes). South Lancaster, MA: Atlantic Union College, Department of Physical Education.

● Tezler

Browne, Meredith (2005). The Currency of the Clinical Photograph: Science, Photography and Dream of the Legible Body. Doktora Tezi, Concordia Üniversitesi, Montréal.

Göktan, M.Çağatay (2014). Kavramsal Fotoğraf. Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

İNTERNET YAYINLARI:

● E-Gazete makalesi:

Baver, E. (2008, 1 Ocak). Entellektüel hareket engellenemez! Milliyet. Elde edilme tarihi: 4 Ocak 2008, http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=83861

● E-Dergiden veya Web sitesinden alınan makale için:

Yöre, S. (2005, Eylül). Müzikoloji, Etnomüzikoloji ve Müziğin Bilimsel İncelenimi. [Online Dergi]. Müzik ve Bilim Uluslararası Hakemli Bilimsel Müzik Dergisi. Elde edilme tarihi: 29 Temmuz 2006, http://www.muzikbilim.com/4e_2005/yore_s.html

● E- kitap:

Tan, N. (2001). Atatürk Dönemi Tiyatro ve Opera Çalışmalarında Türk Halk Kültüründen Nasıl Yararlanıldı?, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Elde edilme tarihi: 4 Ocak 2008, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA781CAA92714FCE0BFE1A1EBF9849693

● E- Kitaptan bölüm:

Akın, G. (2008). Biriken. Yaşayan Türk Şiiri. Elde edilme tarihi: 4 Ocak 2008, http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA91171E62F0FF1539EDC603C979CEB01

● Diğer bilimsel, profesyonel veya kişisel web siteleri:

Kongar, E. (1997, 16 Mayıs). Küreselleşme ve Kültürel Farklılıklar Çerçevesinde Ulusal Kültür. Elde edilme tarihi: 31 Temmuz 2006, http://www.kongar.org/makaleler/mak_ku.php

Müzik. (2007, 31 Aralık).  Viyana Filarmoni Orkestrası Yılbaşı Konserleri. Elde edilme tarihi: 3 Ocak, 2008, http://www.ntvmsnbc.com/news/MUZ_front.asp

● Web Sitesindeki Duyuru için:

Muzikbilim. (2006, 31 Mart). Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası Müzikleri [Duyuru]. Elde edilme tarihi: 13 Mart, 2007, www.muzikbilim.com

GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR:

● Sinema Filmi, Videokaset, DVD, VCD (Görüntü) Kayıtları:

Oguz, A. (Yapımcı-Yönetmen). (2007). Mutluluk [Film]. İstanbul: ANS Uluslararası Yapım Yay. ve Rek. A.Ş.

 

Forster, M. (Yönetmen). (2004). Finding neverland [DVD]. United States: Buena Vista Home Entertainment.

● Televizyon Yayını:

Atatimur E. (Yönetmen). (2008, 4 Ocak). İlber Ortaylı ile…[Televizyon yayını]. İstanbul ve Türkiye: TRT 2 Yayını.

● Televizyon Dizisi:

Avcı, E. (Yapımcı). (2007). Annem [Televizyon dizisi]. İstanbul: TMC.

● CD vb. ses kayıtları:

Akıncan, İ. (Besteci). (1990s). Marmara [Kayıt, H. Kazan ve S. Yöre]. Alla Turca [CD].  İstanbul: Kaf Müzik. (Kayıt tarihi 2001).

Jackson, A. (2004). What I do [CD]. NY: BMG.

İndex Bilgisi

Asos İndex