Year 2018, Volume 3 , Issue 1, Pages 1 - 12 2018-03-28

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TRİYAJ BİLGİLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SELDA BAL [1] , AYSEL GÜRKAN [2]


Hastaların zamanında ve uygun tedavi ve bakımı almalarını etkilemesi nedeniyle hemşirelerin triyaj bilgileri önemli konulardan biridir. Bu düşünceden yola çıkılarak yapılan çalışmada, hemşirelerin triyaj bilgilerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı türdeki bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan 76 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler 10 - 20 Mayıs 2016 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından literatüre dayalı üç bölümden oluşan anket formu aracılığı ile doldurmaları için hemşirelere verilerek toplanmıştır. Verilerin analizinde oran, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır. Hemşirelerin %78.9’u mesleki eğitimleri sırası, %32.9’u mezuniyet sonrası triyaj eğitimi aldıklarını ve %55.7’si aldıkları eğitimlerin klinik uygulamalarında yararlı olduğunu düşündüklerini belirtmiştir. Bununla birlikte hemşirelerin %67.1’i kurumlarında/birimlerinde triyaja yönelik herhangi bir eğitim uygulanmadığını ve %60.5’i triyaj bilgi ve becerilerini yeterli bulmadıklarını bildirmiştir. Toplam 18 soru üzerinden hesaplanan hemşirelerin triyaj bilgi puan ortalaması 11.14  ± 3.64 olarak bulunmuştur. Cinsiyet, eğitim düzeyi ve meslekte çalışma süresi açısından hemşirelerin triyaj bilgi puanları arasında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), mesleki eğitim sırası ve mezuniyet sonrası triyaj eğitimi alan hemşirelerin bilgi puan ortalamalarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu (p<0.05) saptanmıştır. Araştırma bulguları hemşirelerin triyaj bilgilerinin orta düzeyde olduğunu, mesleki ve mezuniyet sonrası eğitimlerin triyaj bilgisini etkilediğini göstermiştir. Hemşirelerin triyaj bilgisini arttırmak için kurum yöneticileri tarafından düzenli ve sürekli hizmet içi eğitim programlarının uygulanması ve sertifikasyon programlarına katılımlarının desteklenmesi önerilmektedir.

Hemşire, triyaj, bilgi
  • 1. Ali S, Taverner BCB, Ghani M, Kussor Z, Naz S. Knowledge of triage among nurses in emergency units. Biomedica. 2013; 29: 240-243. 2. Hegazy M, El-Sayed A, Ahmed TY, Rady M. Avoiding pitfalls in trauma triage: Effect of nursing staff development. Life Sci. 2012; 9(1): 1006-1014. 3. Akyolcu N. Acil birimlerde triaj. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2007; 15(58): 7-17. 4. Akpınar A, Ersoy N. Yaşamı destekleyen tedaviler: Ne zaman esirgenmeli? Ne zaman sonlandırılmalı? Türk Onkoloji Dergisi. 2012; 27(1): 37-45. 5. Karaöz S. Cerrahi hemşireliği ve etik. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2000; 4(1): 1-8. 6. Çildağ S. Taşkın Ş. Komplike abdominal yaralarda karın duvarı kapama tekniklerine güncel yaklaşım. Haseki Tıp Bülteni. 2011; 9(4): 126-130. 7. Akyolcu N. Dünden bugüne acil hemşireliği. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2007; 15(60): 173-178. 8. Dadashzadeh A, Abdollahzadeh F, Vahdadi S, Lotfi M, Ghojazadeh M, Mehmandousti SB. Causes of delay in patient triage in the emergency departments of Tabriz Hospitals. Tr J Emerg Med. 2011; 11(3): 95-98. 9. Christ M, Grossmann F, Winter D, Bingisser R, Platz E. Modern triage in the emergency. Dtsch Arztebl Int. 2010; 107(50): 892-8. 10. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ, Yayın No: 27378 16 Ekim 2009. Erişim: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13494&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yatakl%C4%B1%20sa (13.02.2018) 11. Siddiqui E. Emergency triage: Extend of our knowledge. J Pak Med Assoc. 2012; 62(8): 839-842. 12. Fathoni M, Sangchan H, Songwathana P. Relationships between triage knowledge, training, working experiences and triage skills among emergency nurses in East Java, Indonesia. Nurse Media Journal of Nursing. 2013; 3(1): 511-525. 13. Karaçay P, Sevinç S. Acil servislerde triyaj uygulaması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2007; 4(2): 9-15. 14. Rahmati, Azmoon M, Meibodi MK, Zare N. Effects of triage education on knowledge, practice and qualitative ındex of emergency room staff: A quasi-interventional study. Bull Emerg Trauma. 2013; 1(2): 69-75. 15. Mirhaghi AH, Roudbari M. A survey on knowledge level of the nurses about hospital triage. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2011; 3(4): 165-170. 16. Haghigh S, Ashrafizadeh H, Mojaddami F, Kord B. A survey on knowledge level of the nurses about hospital triage. Journal of Nursing Education. 2017; 5(6): DOI: 10.21859/jne-05067 17. Acosta A, Duro C, Dias M, Lima S. Activities of the nurse involved in triage/risk classification assessment in emergency services: an integrative review. Rev Gaúcha Enferm. 2012; 33 (4): 181-190. 18. Karakoç FY, Dönmez L. Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Temel İlkeler. Tıp Eğitimi Dünyası. 2014; 40: 39-49. 19. Sungur E, Aksoy B, Biçer S, Aydoğan G. Acil servis hemşireleri arasında triyaj bilgi düzeyinin değerlendirilmesi. JOPP Derg. 2009; 1(1): 14-18. 20. Akyolcu N, Öztekin D, Çelik S. Acil birimlerde triaj kimler tarafından nasıl uygulanıyor?. İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O. Dergisi. 2006; 15(57): 1-13. 21. Afaya A, Azongo TB, Yakong VN. Perceptions and knowledge on triage of nurses working in emergency departments of hospitals in the Tamale Metropolis, Ghana. IOSR-JNHS. 2017; 6(3): 59-65. 22. Considine J, Botti M, Thomas S. Do knowledge and experience have specific roles in triage decision-making? Acad Emerg Med. 2007; 14(8): 722-726. 23. Aloyce R, Leshabari S, Brysiewicz P. Assessment of knowledge and skills of triage amongst nurses working in the emergency centres in Dar es Salaam, Tanzania. African Journal of Emergency Medicine. 2014; 4; 14-18. 24. Fry M, Burr G. Current triage practice and influences affecting clinical decision-making in emergency departments in NSW Australia. Accid Emerg Nurs. 2001; 9(4): 227-34.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: SELDA BAL

Author: AYSEL GÜRKAN

Dates

Publication Date : March 28, 2018

Bibtex @research article { gsbdergi410514, journal = {Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2548-0383}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TRİYAJ BİLGİLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {BAL, SELDA and GÜRKAN, AYSEL} }
APA BAL, S , GÜRKAN, A . (2018). BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TRİYAJ BİLGİLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gsbdergi/issue/36358/410514
MLA BAL, S , GÜRKAN, A . "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TRİYAJ BİLGİLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2018 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gsbdergi/issue/36358/410514>
Chicago BAL, S , GÜRKAN, A . "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TRİYAJ BİLGİLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2018 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TRİYAJ BİLGİLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - SELDA BAL , AYSEL GÜRKAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 3 IS - 1 SN - 2548-0383- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TRİYAJ BİLGİLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A SELDA BAL , AYSEL GÜRKAN %T BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TRİYAJ BİLGİLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2548-0383- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD BAL, SELDA , GÜRKAN, AYSEL . "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TRİYAJ BİLGİLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 / 1 (March 2018): 1-12 .
AMA BAL S , GÜRKAN A . BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TRİYAJ BİLGİLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 3(1): 1-12.
Vancouver BAL S , GÜRKAN A . BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TRİYAJ BİLGİLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 3(1): 12-1.