Year 2019, Volume 7 , Issue 1, Pages 151 - 178 2019-06-30

İBN KEMAL ÜZERİNE YAPILAN İLMİ ÇALIŞMALAR

Halis DEMİR [1] , Kemal ÇATILI [2]


Osmanlı âlimlerinden Ahmed b. Süleyman b. Kemal Paşa hakkında birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu yazı makaleler, internet siteleri, kütüphane kayıtları, Ulusal Tez Merkezi, İslam Araştırmaları Merkezi, dijital kütüphaneler ve kitaplar taranarak İbn Kemal hakkında yazılan eserlerin bir listesi oluşturulmuştur. İbn Kemal h. 873 (1469)’te Tokat’ta doğmuştur. Asker olarak görev yaparken sonra ilmiye sınıfına geçmiştir. Müderrislik, kadılık, kazaskerlik ve şeyhülislâmlık görevlerinde bulunmuştur. H. 940 (1533)’ta vefat etmiştir. İbn Kemal’e tarih, dil, fıkıh, tefsir, hadis, kelam, ahlak, felsefe ve tıp gibi birçok alanda 179-360 arasında eser nispet edilmiştir.  Yazma halindeki bu eserlerin bir bölümü tahkik edilerek basılmıştır. Farklı eserlerde verilen rakamlar eserlerini tespit hakkında yeterli çalışmanın henüz yapılmadığını bize göstermektedir.  Bunun için İbn Kemal’e ait eserlerin belirlenmesi, ona ait olmadığı halde ona nispet edilen eserlere işaret edilmesi gerekli bir çalışmadır. Bunun için Tokat Valiliği bünyesinde kurulan Şeyhülislam İbn Kemal Araştırma Merkezi aktif hale getirilebilir. İbn Kemal’e ait olduğu tespit edilen eserler bu merkez himayesinde kurulacak kütüphanede bir araya getirilebilir. Matbu ve yazma eserleri günümüz imkânları kullanılarak araştırmacıların kolayca ulaşabileceği hale getirilebilir. Bu ve benzeri çalışmalar, bir vefa borcu olduğu kadar, bilimsel önem de taşımaktadır. 

İbn Kemal, Kadı, Şeyhülislam, Tokat, Ahlak
  • -
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4185-6553
Author: Halis DEMİR

Orcid: 0000-0003-0209-7662
Author: Kemal ÇATILI

Dates

Publication Date : June 30, 2019

ISNAD DEMİR, Halis , ÇATILI, Kemal . "İBN KEMAL ÜZERİNE YAPILAN İLMİ ÇALIŞMALAR". Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 / 1 (June 2019): 151-178 .