Research Article
BibTex RIS Cite

Uluslararası Öğrencilerle Uluslararası Ticaret

Year 2021, Volume: 8 Issue: 25, 25 - 35, 27.09.2021

Abstract

Küreselleşmeyle birlikte ulusal sınırların önemi azalmış, ticarette serbestleşme eğilimi ve uluslararası ticaret hacmi artmıştır. Küreselleşme sadece uluslararası ticareti değil diğer birçok şey gibi uluslararası öğrenci hareketliliğini de artırmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş da bu hareketliliğin artmasını destekleyen politikalar yürüterek sürece destek vermişlerdir. Tüm bu gelişmeler paralelinde dünyada ve Türkiye’de özellikle de uluslararası yükseköğretim öğrenci hareketliliği ve öğrenci sayısı hızla artış göstermiştir. Her geçen yıl yükselen bu hareketliliğin Covid-19 Pandemisi sırasında artan uzaktan eğitim imkân ve tecrübesinin de katkısıyla gelişerek devam etmesi beklenmektedir. Uluslararası öğrencilerin ülkelere ekonomik, kültürel, sosyal ve bilimsel alanlarda önemli katkıları olmaktadır. Çalışmanın amacı, uluslararası öğrencilerin uluslararası ticaretin gelişmesine sunabilecekleri katkıyı değerlendirmek ve bu çerçevede politika yapıcılara öneriler sunmaktır. Bu kapsamda Türkiye’nin 2013-2019 dönemi il bazlı uluslararası öğrenci istatistikleri kullanılarak il ihracatı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Poisson Pseudo Maksimum Olabilirlik (PPML) analizi sonucuna göre, yabancı uyruklu öğrenci sayısı illerin ihracatını pozitif yönde etkilemektedir. Uluslararası öğrencilerin uluslararası ticaretin geliştirilmesindeki önemine binaen, Ticaret Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun eşgüdümünde çerçevesi iyi çizilmiş bir program dâhilinde uluslararası öğrencilerin uluslararası ticarete ilişkin farkındalıklarının artırılması ve aynı zamanda hukuki altyapının da staj ve istihdam gibi konularda öğrenciler ve işletmelerin önünü açacak şekilde geliştirilmesi önerilmektedir.

References

 • Adnett, N. (2010). The growth of international students and economic development: friends or foes?. Journal of Education Policy, 25(5), 625-637.
 • Agarwal, P. (2008). India in the context of international student circulation: Status and prospects. The dynamics of international student circulation in a global context, 83-112.
 • Akgül, Ö. (2019), Expatriate Akademi: Çok Uluslu Şirketlerde İstihdam Köprüsü Olarak Uluslararası Öğrencilerin Değerlendirilmesi. Uluslararası Öğrencilik, 55.
 • Akıllı, Ö. Ü. E. (2018). Uluslararası Öğrenciler, Ulus Markalama ve İyi Ülke Endeksi: Türkiye Örneği. Manas Journal of Social Studies, 7(3), 893-905.
 • Altay, I. (2021). Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Seçme Sürecinde Dijital Pazarlamanın Etkisi. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mart, 2021, İstanbul
 • Baş, H., & Eti, S. (2020). Türkiye’de uluslararası öğrencilerin istihdamı: Hukuki boyut ve koşullara dair bir araştırma. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 20(46), 105-132. Beine, M., Noël, R., & Ragot, L. (2014). Determinants of the international mobility of students. Economics of Education review, 41, 40-54.
 • Bolat, M. A. (2017). Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Politikası: Durum Tespiti ve Öneriler. Uluslararası Öğrencilik Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Perspektifler (ss. 8-19), İstanbul: Harf Yayın İletişim.
 • Carr, S. C., McKay, D., & Rugimbana, R. (1999). Managing Australia’s aid‐and self‐funded international students. International journal of educational management.
 • Clark, N., (2009), What Defines an International Student? A Look Behind the Numbers
 • Cubillo, J. M., Sánchez, J., & Cerviño, J. (2006). International students' decision‐making process. International Journal of Educational Management.
 • Demirhan, K. (2017). Ulusal Alanyazında Uluslararası Öğrenciler ve Uluslararası Öğrencileri Siyasal Açıdan Düşünmek. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(13), 547-562.
 • Gebhard, J. G. (2012). International students’ adjustment problems and behaviors. Journal of International Students, 2(2), 158-164.
 • Ger, A. M., Ertepınar, H., Tanberkan Suna, H., & Türk, Z. (2017). Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Ülke Seçimini Etkileyen Faktörler
 • Gribble, C. (2008). Policy options for managing international student migration: the sending country's perspective. Journal of Higher Education Policy and Management, 30(1), 25-39.
 • Gümüş, N., & Onurlubaş, E. (2019), Uluslararası Öğrencilerin Tüketim Harcamalarının Şehir Ekonomisine Katkısının İncelenmesi: Kastamonu Örneği. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 174-192.
 • Kaplan, F. (2016). Türkiye’nin Meyve ve Sebze İhracatı: Bir Çekim Modeli Uygulaması. Journal of Yasar University, 11 (42), 77-83.
 • Köleoğlu, N. (2018). Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyum Problemini Belirlemede Log-Lineer Model Kullanımı. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 101-116.
 • Kumcağız, H., Dadashzadeh, R., & Alakuş, K. (2016). Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf düzeylerine göre yaşadıkları sorunlar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 37-50.
 • Li, G., Chen, W., & Duanmu, J. L. (2010). Determinants of international students’ academic performance: A comparison between Chinese and other international students. Journal of Studies in International Education, 14(4), 389-405. Marginson, S. (2009). Is Australia overdependent on international students?. International Higher Education, (54).
 • Mori, S. C. (2000). Addressing the mental health concerns of international students. Journal of counseling & development, 78(2), 137-144.
 • Morrison, J., Merrick, B., Higgs, S., & Le Métais, J. (2005). Researching the performance of international students in the UK. Studies in Higher Education, 30(3), 327-337.
 • OECD, (1998), Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, Statistical Papers, Series M, No. 58, United Nations, New York, 1998, Glossary.
 • Owens, D. L., Srivastava, P., & Feerasta, A. (2011). Viewing international students as state stimulus potential: Current perceptions and future possibilities. Journal of Marketing for Higher Education, 21(2), 157-179.
 • Özkan, G., & Güvendir, M. A. (2015). Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Durumları: Kırklareli ve Trakya Üniversiteleri örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Öztürk, M. (2017). Uluslararası öğrenenlerin akademik gereksinimleri ve uzaktan eğitim. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 140-163.
 • Parr, G., Bradley, L., & Bingi, R. (1992). Concerns and feelings of international students. Journal of College Student Development. Posted By Michelle Pollock, In Mobility Trends,Strategic Internationalization
 • Radmard, S. (2017). Türk Üniversitelerindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Taleplerini Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 7(1).
 • Sağıroğlu, A. Z. (2011). Dünyada Ve Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Trendleri. 20 Aralık 2016, 33.
 • Shanka, T., Quintal, V., & Taylor, R. (2006). Factors influencing international students' choice of an education destination–A correspondence analysis. Journal of Marketing for Higher Education, 15(2), 31-46.
 • Sherry, C., Bhat, R., Beaver, B., & Ling, A. (2004). Students as customers: The expectations and perceptions of local and international students. In HERDSA conference.
 • Silva, J. S., & Tenreyro, S. (2006). The log of gravity. The Review of Economics and statistics, 88(4), 641-658. Tekelioğlu, S., Başer, H., Örtlek, M., & Aydınlı, C. (2012). Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçiminde Etkili Faktörler: Vakıf Üniversitesi Örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 191-200.
 • Tekin, E. (2019). Çalışma hayatında uluslararası öğrenciler: İstanbul örneği (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey).
 • Telbis, N. M., Helgeson, L., & Kingsbury, C. (2014). International students’ confidence and academic success. Journal of International Students, 4(4), 330-341.
 • Topal, F., & Tauscher, S. (2020). Uluslararası Öğrencilerin Akademik ve Sosyal Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine İnceleme, Akademik İncelemeler Dergisi, 15(1), 309-344.
 • Tseng, W. C., & Newton, F. B. (2002). International students' strategies for well-being. College Student Journal, 36(4), 591-598.
 • UNESCO, (2021), http://data.uis.unesco.org/# adresinden 10.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Uslu, B. (2017). Türkiye Merkezli Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinin Ekonomik Yansımaları. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.0, sa.0, ss.1-5
 • Verbik, L., & Lasanowski, V. (2007). International Student Mobility: Patterns and Trends. World Education News and Reviews, 20(10), 1-16.
 • Vickers, P., & Bekhradnia, B. (2007). The economic costs and benefits of international students. Oxford: Higher Education Policy Institute.
 • Vickers, P., & Bekhradnia, B. (2007). The economic costs and benefits of international students. Oxford: Higher Education Policy Institute.
 • www. istatistik.yok.gov.tr adresinden 12.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • www.tuik.gov.tr adresinden 12.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • www.yok.gov.tr adresinden 10.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Yardımcıoğlu, F., Beşel, F., & Savaşan, F. (2017). Uluslararası öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri ve çözüm önerileri Sakarya Üniversitesi Örneği. Akademik İncelemeler Dergisi, 12(1), 203-254.

International Trade With International Students

Year 2021, Volume: 8 Issue: 25, 25 - 35, 27.09.2021

Abstract

With globalization, the importance of national borders has decreased, trade liberalization tendency and international trade volume have increased. Globalization has increased not only international business but also international student mobility like many other things. Many national and international institutions and organizations have also supported the process by implementing policies that support the increase of this mobility. In parallel with all these developments, international higher education student mobility and the number of students have increased rapidly in the world and in Turkey. It is expected that this mobility, which increases every year, will continue to develop with the contribution of increasing distance education opportunities and experience during the Covid-19 Pandemic. International students make important contributions to countries in economic, cultural, social and scientific fields. The aim of the study is to evaluate the contribution that international students can make to the development of international trade and to offer suggestions to policy makers within this framework. In this context, the effect of Turkey on exports was investigated by using international student statistics for the 2013-2019 period. According to the Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) analysis result, the number of foreign students positively affects the exports of the provinces. In view of the importance of international students in the development of international trade, it is recommended to increase the awareness of international students about international trade within a well-defined program under the coordination of the Ministry of Commerce and the Higher Education Board, and at the same time to develop the legal infrastructure in a way that will open the way for students and businesses in subjects such as internships and employment.

References

 • Adnett, N. (2010). The growth of international students and economic development: friends or foes?. Journal of Education Policy, 25(5), 625-637.
 • Agarwal, P. (2008). India in the context of international student circulation: Status and prospects. The dynamics of international student circulation in a global context, 83-112.
 • Akgül, Ö. (2019), Expatriate Akademi: Çok Uluslu Şirketlerde İstihdam Köprüsü Olarak Uluslararası Öğrencilerin Değerlendirilmesi. Uluslararası Öğrencilik, 55.
 • Akıllı, Ö. Ü. E. (2018). Uluslararası Öğrenciler, Ulus Markalama ve İyi Ülke Endeksi: Türkiye Örneği. Manas Journal of Social Studies, 7(3), 893-905.
 • Altay, I. (2021). Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Seçme Sürecinde Dijital Pazarlamanın Etkisi. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mart, 2021, İstanbul
 • Baş, H., & Eti, S. (2020). Türkiye’de uluslararası öğrencilerin istihdamı: Hukuki boyut ve koşullara dair bir araştırma. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 20(46), 105-132. Beine, M., Noël, R., & Ragot, L. (2014). Determinants of the international mobility of students. Economics of Education review, 41, 40-54.
 • Bolat, M. A. (2017). Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Politikası: Durum Tespiti ve Öneriler. Uluslararası Öğrencilik Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Perspektifler (ss. 8-19), İstanbul: Harf Yayın İletişim.
 • Carr, S. C., McKay, D., & Rugimbana, R. (1999). Managing Australia’s aid‐and self‐funded international students. International journal of educational management.
 • Clark, N., (2009), What Defines an International Student? A Look Behind the Numbers
 • Cubillo, J. M., Sánchez, J., & Cerviño, J. (2006). International students' decision‐making process. International Journal of Educational Management.
 • Demirhan, K. (2017). Ulusal Alanyazında Uluslararası Öğrenciler ve Uluslararası Öğrencileri Siyasal Açıdan Düşünmek. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(13), 547-562.
 • Gebhard, J. G. (2012). International students’ adjustment problems and behaviors. Journal of International Students, 2(2), 158-164.
 • Ger, A. M., Ertepınar, H., Tanberkan Suna, H., & Türk, Z. (2017). Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Ülke Seçimini Etkileyen Faktörler
 • Gribble, C. (2008). Policy options for managing international student migration: the sending country's perspective. Journal of Higher Education Policy and Management, 30(1), 25-39.
 • Gümüş, N., & Onurlubaş, E. (2019), Uluslararası Öğrencilerin Tüketim Harcamalarının Şehir Ekonomisine Katkısının İncelenmesi: Kastamonu Örneği. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 174-192.
 • Kaplan, F. (2016). Türkiye’nin Meyve ve Sebze İhracatı: Bir Çekim Modeli Uygulaması. Journal of Yasar University, 11 (42), 77-83.
 • Köleoğlu, N. (2018). Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyum Problemini Belirlemede Log-Lineer Model Kullanımı. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 101-116.
 • Kumcağız, H., Dadashzadeh, R., & Alakuş, K. (2016). Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf düzeylerine göre yaşadıkları sorunlar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 37-50.
 • Li, G., Chen, W., & Duanmu, J. L. (2010). Determinants of international students’ academic performance: A comparison between Chinese and other international students. Journal of Studies in International Education, 14(4), 389-405. Marginson, S. (2009). Is Australia overdependent on international students?. International Higher Education, (54).
 • Mori, S. C. (2000). Addressing the mental health concerns of international students. Journal of counseling & development, 78(2), 137-144.
 • Morrison, J., Merrick, B., Higgs, S., & Le Métais, J. (2005). Researching the performance of international students in the UK. Studies in Higher Education, 30(3), 327-337.
 • OECD, (1998), Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, Statistical Papers, Series M, No. 58, United Nations, New York, 1998, Glossary.
 • Owens, D. L., Srivastava, P., & Feerasta, A. (2011). Viewing international students as state stimulus potential: Current perceptions and future possibilities. Journal of Marketing for Higher Education, 21(2), 157-179.
 • Özkan, G., & Güvendir, M. A. (2015). Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Durumları: Kırklareli ve Trakya Üniversiteleri örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Öztürk, M. (2017). Uluslararası öğrenenlerin akademik gereksinimleri ve uzaktan eğitim. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 140-163.
 • Parr, G., Bradley, L., & Bingi, R. (1992). Concerns and feelings of international students. Journal of College Student Development. Posted By Michelle Pollock, In Mobility Trends,Strategic Internationalization
 • Radmard, S. (2017). Türk Üniversitelerindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Taleplerini Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 7(1).
 • Sağıroğlu, A. Z. (2011). Dünyada Ve Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Trendleri. 20 Aralık 2016, 33.
 • Shanka, T., Quintal, V., & Taylor, R. (2006). Factors influencing international students' choice of an education destination–A correspondence analysis. Journal of Marketing for Higher Education, 15(2), 31-46.
 • Sherry, C., Bhat, R., Beaver, B., & Ling, A. (2004). Students as customers: The expectations and perceptions of local and international students. In HERDSA conference.
 • Silva, J. S., & Tenreyro, S. (2006). The log of gravity. The Review of Economics and statistics, 88(4), 641-658. Tekelioğlu, S., Başer, H., Örtlek, M., & Aydınlı, C. (2012). Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçiminde Etkili Faktörler: Vakıf Üniversitesi Örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 191-200.
 • Tekin, E. (2019). Çalışma hayatında uluslararası öğrenciler: İstanbul örneği (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey).
 • Telbis, N. M., Helgeson, L., & Kingsbury, C. (2014). International students’ confidence and academic success. Journal of International Students, 4(4), 330-341.
 • Topal, F., & Tauscher, S. (2020). Uluslararası Öğrencilerin Akademik ve Sosyal Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine İnceleme, Akademik İncelemeler Dergisi, 15(1), 309-344.
 • Tseng, W. C., & Newton, F. B. (2002). International students' strategies for well-being. College Student Journal, 36(4), 591-598.
 • UNESCO, (2021), http://data.uis.unesco.org/# adresinden 10.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Uslu, B. (2017). Türkiye Merkezli Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinin Ekonomik Yansımaları. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.0, sa.0, ss.1-5
 • Verbik, L., & Lasanowski, V. (2007). International Student Mobility: Patterns and Trends. World Education News and Reviews, 20(10), 1-16.
 • Vickers, P., & Bekhradnia, B. (2007). The economic costs and benefits of international students. Oxford: Higher Education Policy Institute.
 • Vickers, P., & Bekhradnia, B. (2007). The economic costs and benefits of international students. Oxford: Higher Education Policy Institute.
 • www. istatistik.yok.gov.tr adresinden 12.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • www.tuik.gov.tr adresinden 12.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • www.yok.gov.tr adresinden 10.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Yardımcıoğlu, F., Beşel, F., & Savaşan, F. (2017). Uluslararası öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri ve çözüm önerileri Sakarya Üniversitesi Örneği. Akademik İncelemeler Dergisi, 12(1), 203-254.
There are 44 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Mehmet Sami Süygün 0000-0002-3928-7438

Fatih Kaplan 0000-0001-7417-1126

Publication Date September 27, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 8 Issue: 25

Cite

APA Süygün, M. S., & Kaplan, F. (2021). Uluslararası Öğrencilerle Uluslararası Ticaret. Gümrük Ve Ticaret Dergisi, 8(25), 25-35.

"Our magazine is monitored by ULAKBİM and scanned by ASOSINDEX and SOBİAD."