Research Article
BibTex RIS Cite

Evaluation of Protected Areas Within The Scope of Sustainable Tourism: Gümüşhane Limni Lake Nature Park Case

Year 2019, 2019 Additional Number, 159 - 169, 27.10.2019

Abstract

Natural and touristic attraction lead to an increase in tourism demand
for protected areas. However, without focusing on uncontrolled and sustainable
principles, focusing solely on the short-term economic development of the
regions increases the environmental damage in protected areas. Thus
necessitates the planning of protected areas under the guidance of sustainable
tourism principles. This study aims to evaluate the Limni Lake Nature Park
within the boundaries of Gümüşhane as part of sustainable tourism. The data
used in research was obtained by interview method. Descriptive analysis method
was used to analyze the data. As a result of the study, it is recommended to
plan tourism activities by considering the protection / use balance in Limni
Lake Nature Park and to spread and diversify the activities carried out around
the lake, implement a holistic planning focused on agriculture, forestry,
animal husbandry and eco tourism in the Zigana basin. In addition, it should be
noted that of infrastructure and superstructure investments in recent years
have made significant contributions to the tourist arrivals in the region

References

 • Akyürek, S., Özdemir, Ö. & Çeken, H. (2018). Gümüşhane ilinin kırsal turizm potansiyeli ve yerel halkın kırsal turizm hakkındaki görüşleri (Zigana Köyü örneği), Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 10-19.
 • Arda, S.S. (2003). Türkiye’de doğa koruma alanı uygulamaları ve Avrupa Birliği mevzuatı ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, TR.
 • Birinci, S, Zaman, M. & Bulut, İ. (2016). Limni gölü tabiat parkının (Gümüşhane) rekreasyon potansiyeli, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (46), 285-294.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) (2018). Dünyada korunan alan istatistikleri. [Çevrim-içi: http://ockb.csb.gov.tr/korunan-alanlar-i-56], Erişim tarihi: 17.08.2018.
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (2019a). Korunan alanlar. [Çevrim-içi: http://www.milliparklar.gov.tr/korunan-alanlar], Erişim tarihi: 25.08.2019.
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (2019b). Limni Gölü Tabiat Parkı. [Çevrim-içi: http://limnigolu.tabiat.gov.tr/, Erişim tarihi: 25.08.2019.
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü (2019a). Limni Gölü Tabiat Parkı. Gümüşhane İli Korunan Alanlar Bilgi Kitapçığı, Gümüşhane.
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü (2019b). Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçi istatistikleri. Kişisel Görüşme, 26.08.2019.
 • Dudley, N. (Eds.). (2008) . Guidelines for applying protected area management categories. Switzerland: Stolton, S., Shadie, P. & Dudley, N. (2013). IUCN WCPA best practice guidance on recognising protected areas and assigning management categories and governance types, Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 21, Gland, Switzerland: IUCN.
 • Eagles, P.F.J, Mc Cool, S .F., Haynes, C. D. (2002) . Sustainable tourism in protected areas guidelines for planning and management. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
 • Gümüşhane Belediyesi (2019). Gümüşhane coğrafi konumu. [ Çevrim-içi: http://www.gumushane.bel.tr/gumushane-rehberi/cografi-konum/], Erişim tarihi: 25.08.2019.
 • Güneş, G. (2011). Korunan alanların yönetiminde yeni bir yaklaşım: katılımcı yönetim planları, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(1), 47-57.
 • International Union for Conservation of Nature (IUCN) (2018). What is a protected area.?, [Çevrim-içi: https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about], Erişim tarihi: 25.07.2018.
 • Kim, S.S, Lee, C.K. & Klenosky, D.B. (2003). The influence of push and pull factors at Korean national parks, Tourism Management, 24 (2), 169-180.
 • Kurdoğlu, O. (2007). Dünyada doğayı koruma hareketinin tarihsel gelişimi ve güncel boyutu. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1), 59-76.
 • Nash, R. (1972). The American ınvention of national parks. American Quarterly, 22(3), 726-735.
 • Sezen, J. (2013). Trakya bölgesinde çevresel duyarlılık analizi ve Avrupa Birliği boyutu, Yayınlanmamış Doktora Tezi Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, TR.
 • Turna, İ. ve Yıldırım, N. (2017). Gümüşhane-Zigana Havzasının agroforestry uygulamaları açısından önemi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3(2), 122-129.
 • UNWTO (2018), Sürdürülebilir turizm tanımı, [Çevrim-içi: http://sdt.unwto.org/content/about-us-5], Erişim tarihi: 13.07.2018.
 • Yeşil, P. ve Hacıoğlu, V. (2018). Limni Gölü Tabiat Parkı peyzaj değerlerinin rekreasyonel açıdan değerlendirilmesi, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(6), 680-688.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim Dergisi. 23(112), 7-17.
 • Yücel, M. (2005). Doğa koruma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: A-85, Adana.
 • Yücel, M. ve Babüş, D. (2005). Doğa korumanın tarihçesi ve Türkiye’deki gelişmeler. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Doğa Dergisi, 11 (8), 151-175.

Korunan Alanların Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi: Gümüşhane Limni Gölü Tabiat Parkı Örneği

Year 2019, 2019 Additional Number, 159 - 169, 27.10.2019

Abstract

Sahip olduğu doğal ve turistik
çekicilik unsurları korunan alanlara yönelik turizm talebinin artmasına neden
olmaktadır. Fakat kontrolsüz ve sürdürülebilir ilkeler göz önünde
bulundurulmadan, salt bölgelerin kısa vadeli ekonomik gelişimine odaklanılması korunan
alanların tahrip olmasına neden olmaktadır. Bu durum korunan alanların
sürdürülebilir turizm ilkeleri rehberliğinde planlanmasının gerekliliğini
ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Gümüşhane ili sınırları içerisindeki korunan
alanlar arasında yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı’nın sürdürülebilir turizm
kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler
mülakat yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise betimsel
analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Limni Gölü Tabiat Parkı’nda
koruma /kullanma dengesi gözetilerek turizm faaliyetlerinin planlanması, göl
çevresinde gerçekleştirilen etkinliklerin alanın tamamına yayılması ve
çeşitlendirilmesi, Zigana havzasında tarım, ormancılık, hayvancılık ve eko turizm
odaklı bütüncül bir planlamanın hayata geçirilmesi önerilebilir. Ayrıca son
yıllarda yapılan alt ve üst yapı yatırımlarının bölgedeki turist varışlarına
önemli katkılar sağladığı da belirtilmelidir. 

References

 • Akyürek, S., Özdemir, Ö. & Çeken, H. (2018). Gümüşhane ilinin kırsal turizm potansiyeli ve yerel halkın kırsal turizm hakkındaki görüşleri (Zigana Köyü örneği), Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 10-19.
 • Arda, S.S. (2003). Türkiye’de doğa koruma alanı uygulamaları ve Avrupa Birliği mevzuatı ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, TR.
 • Birinci, S, Zaman, M. & Bulut, İ. (2016). Limni gölü tabiat parkının (Gümüşhane) rekreasyon potansiyeli, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (46), 285-294.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) (2018). Dünyada korunan alan istatistikleri. [Çevrim-içi: http://ockb.csb.gov.tr/korunan-alanlar-i-56], Erişim tarihi: 17.08.2018.
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (2019a). Korunan alanlar. [Çevrim-içi: http://www.milliparklar.gov.tr/korunan-alanlar], Erişim tarihi: 25.08.2019.
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (2019b). Limni Gölü Tabiat Parkı. [Çevrim-içi: http://limnigolu.tabiat.gov.tr/, Erişim tarihi: 25.08.2019.
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü (2019a). Limni Gölü Tabiat Parkı. Gümüşhane İli Korunan Alanlar Bilgi Kitapçığı, Gümüşhane.
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü (2019b). Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçi istatistikleri. Kişisel Görüşme, 26.08.2019.
 • Dudley, N. (Eds.). (2008) . Guidelines for applying protected area management categories. Switzerland: Stolton, S., Shadie, P. & Dudley, N. (2013). IUCN WCPA best practice guidance on recognising protected areas and assigning management categories and governance types, Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 21, Gland, Switzerland: IUCN.
 • Eagles, P.F.J, Mc Cool, S .F., Haynes, C. D. (2002) . Sustainable tourism in protected areas guidelines for planning and management. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
 • Gümüşhane Belediyesi (2019). Gümüşhane coğrafi konumu. [ Çevrim-içi: http://www.gumushane.bel.tr/gumushane-rehberi/cografi-konum/], Erişim tarihi: 25.08.2019.
 • Güneş, G. (2011). Korunan alanların yönetiminde yeni bir yaklaşım: katılımcı yönetim planları, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(1), 47-57.
 • International Union for Conservation of Nature (IUCN) (2018). What is a protected area.?, [Çevrim-içi: https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about], Erişim tarihi: 25.07.2018.
 • Kim, S.S, Lee, C.K. & Klenosky, D.B. (2003). The influence of push and pull factors at Korean national parks, Tourism Management, 24 (2), 169-180.
 • Kurdoğlu, O. (2007). Dünyada doğayı koruma hareketinin tarihsel gelişimi ve güncel boyutu. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1), 59-76.
 • Nash, R. (1972). The American ınvention of national parks. American Quarterly, 22(3), 726-735.
 • Sezen, J. (2013). Trakya bölgesinde çevresel duyarlılık analizi ve Avrupa Birliği boyutu, Yayınlanmamış Doktora Tezi Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, TR.
 • Turna, İ. ve Yıldırım, N. (2017). Gümüşhane-Zigana Havzasının agroforestry uygulamaları açısından önemi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3(2), 122-129.
 • UNWTO (2018), Sürdürülebilir turizm tanımı, [Çevrim-içi: http://sdt.unwto.org/content/about-us-5], Erişim tarihi: 13.07.2018.
 • Yeşil, P. ve Hacıoğlu, V. (2018). Limni Gölü Tabiat Parkı peyzaj değerlerinin rekreasyonel açıdan değerlendirilmesi, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(6), 680-688.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim Dergisi. 23(112), 7-17.
 • Yücel, M. (2005). Doğa koruma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: A-85, Adana.
 • Yücel, M. ve Babüş, D. (2005). Doğa korumanın tarihçesi ve Türkiye’deki gelişmeler. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Doğa Dergisi, 11 (8), 151-175.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İsmail Çalık 0000-0001-9815-5796

Barış Pir This is me 0000-0002-2933-5192

Publication Date October 27, 2019
Submission Date August 30, 2019
Published in Issue Year 2019 2019 Additional Number

Cite

APA Çalık, İ., & Pir, B. (2019). Korunan Alanların Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi: Gümüşhane Limni Gölü Tabiat Parkı Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 159-169. https://doi.org/10.36362/gumus.613222