Year 2019, Volume 9 , Issue 4, Pages 751 - 758 2019-10-15

The Seasonal Changes of Some Physico-Chemical Parameters in Akgöl and Gebekirse Lakes (Selçuk, İzmir, Turkey)
Akgöl ve Gebekirse Göllerinde (Selçuk, İzmir, Türkiye) Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi

Orkide Minareci [1] , Özge Sungur [2]


Akgöl and Gebekirse lakes are within the boundaries of Selçuk district of İzmir province. The lakes are used in agricultural irrigation in the Küçük Menderes Basin. Since the Küçük Menderes Basin is an important agricultural region, it is important to know and monitor the quality parameters of water used in agricultural irrigation. The some physico-chemical properties of Akgöl and Gebekirse lakes (temperature, pH, total dissolved substance, conductivity, salinity, ortho phosphate phosphorus, anionic detergent, boron, ammonium nitrogen, nitrite nitrogen, nitrate nitrogen) were determined in this study. When the mean values were compared with the criteria values specified in the Aboveground Water Quality Regulation, it was determined that both lake waters were second quality (less polluted water) in terms of ortho phosphate phosphorus and nitrite parameters. It was found that Akgöl was the second quality (less polluted water), Gebekirse Lake was the third quality (polluted water) in terms of conductivity parameter. In addition, Gebekirse Lake was the second quality (less polluted water) in terms of anionic detergent parameter. According to the irrigation water criteria, temperature, pH, boron, nitrate and ammonium mean concentrations were below the limit values and both lake waters were first class irrigation water in terms of these parameters.

Akgöl ve Gebekirse gölleri İzmir ili Selçuk ilçesi sınırları içindedir. Göller, Küçük Menderes Havzası’nda tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Küçük Menderes Havzası önemli tarım bölgesi olduğundan, tarımsal sulamada kullanılan suyun kalite parametrelerinin bilinmesi ve izlenmesi sürdürülebilir bir tarım açısından önemlidir. Bu çalışmada, Akgöl ve Gebekirse göllerinin bazı fiziko-kimyasal özellikleri (sıcaklık, pH, toplam çözünmüş madde, iletkenlik, tuzluluk, orto fosfat fosforu, anyonik deterjan, bor, amonyum azotu, nitrit azotu, nitrat azotu) belirlenmiştir. Ortalama değerler Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’nde belirtilen kriter değerler ile karşılaştırıldığında, her iki göl sularının orto fosfat fosforu ve nitrit parametreleri açısından ikinci kalite su (az kirlenmiş su) olduğu belirlenmiştir. İletkenlik parametresi bakımından Akgöl’ün ikinci kalite (az kirlenmiş su), Gebekirse Gölü’nün üçüncü kalite (kirlenmiş su) su sınıfında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Gebekirse Gölü anyonik deterjan parametresi açısından da ikinci kalite (az kirlenmiş su) su sınıfındadır. Sulama suyu kriterlerine göre de, sıcaklık, pH, bor, nitrat ve amonyum ortalama konsantrasyonlarının sınır değerlerin altında olduğu ve her iki göl sularının da bu parametreler açısından birinci sınıf sulama suyu olduğu görülmüştür.
 • Anonim, 1995. Standard methods for the examination of water and wastewater: 19th Edition, APHA, AWWA, WPCF, Washington.
 • Anonim, 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater: 21st Edition, APHA, AWWA, WEF, Washington.
 • Aysel, V., Gezerler-Şipal, U., Aysel, F., Erduğan, H. ve Türker, E., 2002. Barutçu Gölü’nün (Selçuk, İzmir, Türkiye) Mikro ve Makro Algleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19(1-2), 1-11.
 • Balık, S. ve Ustaoğlu, M.R., 1988. Akgöl ve Gebekirse Gölünün (Selçuk-İzmir) Fiziko-kimyasal Özellikleri, Balıkları ve Balıkçılığı. IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Zooloji ve Hidrobiyoloji Seksiyonu, 21-23 Eylül 1988, Sivas, Cilt 2, s. 367-376.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M.R., Özbek, M., Yıldız, S., Taşdemir, A. ve İlhan, A., 2006. Küçük Menderes Nehri’nin (Selçuk- İzmir) Aşağı Havzasındaki Kirliliğin Makro Bentik Omurgasızlar Kullanılarak Saptanması. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1-2), 61-65.
 • Bulut, C., Atay, R. ve Uysal, K., 2009. Eğirdir Gölü’nde Fiziko-kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi ve Limnolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10(2), 447-454.
 • Bulut, C., Atay, R., Uysal, K. ve Köse, E., 2012. Çivril Gölü Yüzey Suyu Kalitesinin Belirlenmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-C Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji, 2(1), 1-8.
 • Elmacı, A., Topaç, F.O., Teksoy, A., Özengin, N. ve Başkaya, H.S., 2010. Uluabat Gölü Fizikokimyasal Özelliklerinin Yönetmelikler Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 149-157.
 • Erdenirsilay, A. ve Tomar, A., 2011. Küçük Menderes Havzasında Su Kaynaklarının Geliştirilmesinin Kıyı Bölgesine Olan Etkileri. 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 21-23 Kasım 2011, Trabzon, s. 37-44.
 • Gündoğdu, V. ve Özkan, E.Y., 2006. Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3- 4), 361-369.
 • Hatcher, J.T. ve Wilcox, L.V., 1950. Colorimetric determination of boron using. Analytical Chemistry, 22(4), 567-569.
 • İleri, S., Karaer, F., Kâtip, A. ve Onur, S., 2014. Sığ Göllerde Su Kalitesi Değerlendirmesi, Uluabat Gölü Örneği. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(1), 47-57.
 • Kâtip, A. ve Karaer, F., 2011. Uluabat Gölü su kalitesinin Türk Mevzuatına ve Uluslararası Kriterlere Göre Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16 (2), 25-34.
 • Kaymakçı Başaran, A., 2011. Investigation of Water Quality and Heavy Metal Levels in Sediment in Küçük Menderes River Deltaic Zone (Selçuk, İzmir, Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(24), 3274 – 3280.
 • Küçükyılmaz, M., Uslu, G., Birici, N., Örnekçi, N.G., Yıldız, N. ve Şeker, T., 2017. Karakaya Baraj Gölü Su Kalitesinin İncelenmesi. Yunus Araştırma Bülteni, 2, 145-155.
 • Minareci, O., Öztürk, M., Kalyoncu, F. ve Minareci, E., 2010. Manisa İli Baraj Göllerinde Deterjan Kirliliği ve Mikrobiyolojik Kirliliğin Araştırılması. Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu, Manisa, 38 s.
 • Minareci, O. ve Öztürk, M., 2012. Manisa İli Baraj Göllerinde Bor Kirliliğinin Araştırılması. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1), 25-29.
 • Mutlu, E., Yanık, T. ve Demir, T., 2013a. Karagöl (Hafik-Sivas) ‘ün Su Kalitesinin İncelenmesi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 24(B), 35-45.
 • Mutlu, E., Demir, T., Kutlu, B. ve Yanık, T., 2013b. Sivas-Kurugöl Su Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 37-43.
 • Özbek, M., 1997. İzmir İli ve Civarı Tatlısu Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) Faunası. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 92 s.
 • Özbek, M. ve Ustaoğlu, M.R., 1998. İzmir İli ve Civarı İçsularının Amphipoda (Crustacea-Arthropoda) Faunası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 15(3-4), 211-231.
 • Parsons, T.R., Maitia, Y. ve Lalli, C.M., 1984. A manual of chemical and biological methods for sea water analysis: New York, Pergamon Press, 173 p.
 • Resmi Gazete, 1991. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği, Tarih 07.01.1991, Sayı 20748.
 • Resmi Gazete, 2004. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Tarih 31.12.2004, Sayı 25687.
 • Resmi Gazete, 2012. Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, Tarih 30.11.2012, Sayı 28483.
 • Strickland, J.D.H. ve Parsons, T.R., 1972. A Practical Handbook of Seawater Analysis: Second Edition: Canada, Fisheries Research Board of Ottowa, Bulletin No: 167, 310 p.
 • Türk Standardı 266 (TS 266)., 2005. Sular-İnsani Tüketim Amaçlı Sular. Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.
 • Ustaoğlu, M.R. ve Balık, S., 1987. Akgöl’ün Rotifer Faunası. VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Zooloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri, 3-5 Eylül 1986, İzmir, Cilt 2, s. 614-626.
 • Ustaoğlu, M.R. ve Balık, S., 1990. Zooplankton of Lake Gebekirse (İzmir-Turkey). Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 32(1), 74.
 • Ustaoğlu, M.R., Balık, S. ve Özbek, M., 2000. Akgöl ve Gebekirse Gölü’nün (Selçuk-İzmir) Malacostraca Faunası. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5 - 9 Eylül 2000, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara, s. 217-222.
 • Ustaoğlu, M.R., Balık, S., Aygen, C. ve Özdemir Mis, D., 2006. Akgöl’ün (Selçuk, İzmir) Kladoser ve Kopepodları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1/1), 169-172.
 • Ünlü, A., Çoban, F. ve Tunç, M.S., 2008. Hazar Gölü Su Kalitesinin Fiziksel ve İnorganik Kimyasal Parametreler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1), 119-127.
 • Yarar, M. ve Magnin, G., 1997. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları. İstanbul: Doğal Hayatı Koruma Derneği Yayınları, 313 s.
 • Yıldız, S., Ustaoğlu, M.R. ve Balık, S., 2009. Akgöl ve Gebekirse Gölü’nün (Selçuk-İzmir) Oligochaeta Faunası (Annelida). Review of Hydrobiology, 2, 173-186.
 • Yıldız, S., Özbek, M., Taşdemir, A. ve Balık, S., 2010. Identification of Predominant Environmental Factors Structuring Benthic Macro Invertebrate Communities: A Case Study in the Küçük Menderes Coastal Wetland (Turkey). Fresenius Environmental Bulletin, 19(1), 30-36.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6746-6057
Author: Orkide Minareci (Primary Author)
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9272-9717
Author: Özge Sungur
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 15, 2019

Bibtex @research article { gumusfenbil528798, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-538X}, eissn = {2146-538X}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {751 - 758}, doi = {10.17714/gumusfenbil.528798}, title = {Akgöl ve Gebekirse Göllerinde (Selçuk, İzmir, Türkiye) Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi}, key = {cite}, author = {Minareci, Orkide and Sungur, Özge} }
APA Minareci, O , Sungur, Ö . (2019). Akgöl ve Gebekirse Göllerinde (Selçuk, İzmir, Türkiye) Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 9 (4) , 751-758 . DOI: 10.17714/gumusfenbil.528798
MLA Minareci, O , Sungur, Ö . "Akgöl ve Gebekirse Göllerinde (Selçuk, İzmir, Türkiye) Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 751-758 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusfenbil/issue/49427/528798>
Chicago Minareci, O , Sungur, Ö . "Akgöl ve Gebekirse Göllerinde (Selçuk, İzmir, Türkiye) Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 751-758
RIS TY - JOUR T1 - Akgöl ve Gebekirse Göllerinde (Selçuk, İzmir, Türkiye) Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi AU - Orkide Minareci , Özge Sungur Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17714/gumusfenbil.528798 DO - 10.17714/gumusfenbil.528798 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 751 EP - 758 VL - 9 IS - 4 SN - 2146-538X-2146-538X M3 - doi: 10.17714/gumusfenbil.528798 UR - https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.528798 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Akgöl ve Gebekirse Göllerinde (Selçuk, İzmir, Türkiye) Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi %A Orkide Minareci , Özge Sungur %T Akgöl ve Gebekirse Göllerinde (Selçuk, İzmir, Türkiye) Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-538X-2146-538X %V 9 %N 4 %R doi: 10.17714/gumusfenbil.528798 %U 10.17714/gumusfenbil.528798
ISNAD Minareci, Orkide , Sungur, Özge . "Akgöl ve Gebekirse Göllerinde (Selçuk, İzmir, Türkiye) Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 / 4 (October 2019): 751-758 . https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.528798
AMA Minareci O , Sungur Ö . Akgöl ve Gebekirse Göllerinde (Selçuk, İzmir, Türkiye) Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(4): 751-758.
Vancouver Minareci O , Sungur Ö . Akgöl ve Gebekirse Göllerinde (Selçuk, İzmir, Türkiye) Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(4): 758-751.