Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Suicide in Durkheim’s Sociology and the Function of Social Work in the Struggle Against Suicide

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 90 - 110, 01.05.2019
https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.521331

Abstract

References

  • Alptekin, K. (2008). “Sosyal Hizmet Bakış Açısından Genç Yetişkinlerde İntihar Girişimlerinin İncelenmesi: Bir Model Önerisi”, Hacettepe Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi.Aron, R. (1994). Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz Alemdar, 3. Baskı, İstanbul: Bilgi Yayınları.Bauman, Z. (2012). Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri, çev. Nurgül Demirdöven, 2. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Bottomore, B.T. (2000). Toplumbilim, çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Der Yayınları.Çoban, İçağasıoğlu, A. (2017). “Acil Servis Birimlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları”, Tıbbi Sosyal Hizmet, ed. Seda Attepe Özden ve Emre Özcan, Ankara: Nobel Yayıncılık, s. 159-170.Dönmezer, S. (1994). Toplumbilim, İstanbul: Beta Yayınları.Durkheim, E. (1985). Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları, çev. Cemal Bali Akal, İstanbul: BFS Yayınları.___________ (1992). İntihar, çev. Özer Ozankaya, Ankara: İmge Yayınları.___________ (2010). Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, çev. Özer Ozankaya, İstanbul: Cem Yayınları.___________(2014). Toplumsal İşbölümü, çev. Özer Ozankaya, İstanbul: Cem Yayınları.Engstrom, M. (2006). “Physical and Mental Health: Interactions, Assessment, and Intervention”, Handbook of Health Social Work, ed. Sarah Gehlert and Teri Arthur Browne, USA: New Jersey: John Wiley &Sons Yayınları, s. 194-251.Ergun, D. (1982). Sosyoloji ve Tarih, 2. Baskı, İstanbul: Der Yayınları.Eskin, M. (2003). İntihar, Ankara: Çizgi Tıp Yayınları.Fromm, E. (1996). Sağlıklı Toplum, çev. Yurdanur Salman, Zeynep Tanrısever, 3.Baskı, İstanbul: Payel Yayınları.Geçtan, E. (1994). Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar, 10. Baskı, İstanbul: Remzi Kitapevi.Giddens, A. (2014). Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, çev. Ümit Tatlıcan, 5. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar, 8. Baskı, İstanbul: Evrim Yayınları.Kızılçelik, S. (1994). Sosyoloji Teorileri, 2. Baskı, Konya: Yunus Emre Yayınları.Kongar, E. (1972). Sosyal Çalışmaya Giriş, Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yayınları.Köknel, Ö. (1987). Zorlanan İnsan, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınları.Kurtuluş, T., Demirtaş, T. (2004). İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak, Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı TSHGM.Morgan, H. L. (1986a). Eski Toplum II. çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Payel Yayınları.___________(1986b). Eski Toplum 1. çev.Ünsal Oskay, İstanbul: Payel Yayınları.Özcan B. Şenkaya S. vd. (2018). “Türkiye’deki İntihar Vakalarının Çeşitli Kriterlere Göre İstatiksel Olarak İncelenmesi, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, sayı 40, s.11-34Polama M. M. (1993). Çağdaş Sosyoloji Kuramları, çev. Hayriye Erbaş, Ankara: Gündoğan Yayınları.Ritzer, G., Stepnisky, J. (2014). Sosyoloji Kuramları, çev. Himmet Hülür, Ankara: Deki Yayınları.Sezer, B. (2006). Sosyolojinin Ana Başlıkları, İstanbul: Kızılelma Yayınları.Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.Sümer, N. (2015). Dinlerin İntihar Olgusuna Bakışı, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi. Şeker, A. (2013). Toplumu Düşünmek, Ankara: Sabev Yayınları. Tiryakian, A, E. (1997). “Emile Durkheim”, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, ed. Nısbet, R. Bottomore, yaz.haz. Mete Tuncay/Aydın Uğur, böl.çev. Ceylan Tokoğlu, Ankara: Ayraç Yayınları. s. 193-241.Zastrow, C. Kirst, Karen K. (2016). İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I, ed. Durdu Baran Çiftci, çev. Abdurrahman Aydın vd, 2. Baskı, Ankara: Nika Yayınevi.Online Kaynaklarİntihar İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, 2014 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18626İntihar İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, 2016http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24649

Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 90 - 110, 01.05.2019
https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.521331

Abstract

İntihar bir sosyal sorun haline dönüşmeye başladığından itibaren sosyal bilimin dikkatini çekmiştir. İntiharın nedenleri ve hangi etkenlerin ne tip intiharlara kaynaklık ettiğine yönelik araştırmalar yapılmış, intihara yönelik mücadelede çözüm yolları ve öneriler üzerinde durulmuştur. İntihar olguları ile ilgili ilk alan çalışmaları sosyal bilimler çevresinde başlangıçta özellikle sosyoloji etrafında şekillenmiştir. Zamanla bu alanla ilgili sağlık profesyonellerinin katkılarının yanında sosyal psikolojinin ve sosyal hizmet mesleğinin gelişimiyle intihar olgusuna bakışta yeni sosyal yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu çalışmada günümüz toplumları açısından bir sosyal sorun haline gelmiş olan intihar olgusu sosyolojik açıdan Durkheim’ın bu alanda yaptığı çalışmasından yola çıkılarak analiz edilecek ve intihara yönelik çalışmalarda sosyal hizmet uygulamasının işlevi genel olarak irdelenecektir.

References

  • Alptekin, K. (2008). “Sosyal Hizmet Bakış Açısından Genç Yetişkinlerde İntihar Girişimlerinin İncelenmesi: Bir Model Önerisi”, Hacettepe Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi.Aron, R. (1994). Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz Alemdar, 3. Baskı, İstanbul: Bilgi Yayınları.Bauman, Z. (2012). Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri, çev. Nurgül Demirdöven, 2. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Bottomore, B.T. (2000). Toplumbilim, çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Der Yayınları.Çoban, İçağasıoğlu, A. (2017). “Acil Servis Birimlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları”, Tıbbi Sosyal Hizmet, ed. Seda Attepe Özden ve Emre Özcan, Ankara: Nobel Yayıncılık, s. 159-170.Dönmezer, S. (1994). Toplumbilim, İstanbul: Beta Yayınları.Durkheim, E. (1985). Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları, çev. Cemal Bali Akal, İstanbul: BFS Yayınları.___________ (1992). İntihar, çev. Özer Ozankaya, Ankara: İmge Yayınları.___________ (2010). Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, çev. Özer Ozankaya, İstanbul: Cem Yayınları.___________(2014). Toplumsal İşbölümü, çev. Özer Ozankaya, İstanbul: Cem Yayınları.Engstrom, M. (2006). “Physical and Mental Health: Interactions, Assessment, and Intervention”, Handbook of Health Social Work, ed. Sarah Gehlert and Teri Arthur Browne, USA: New Jersey: John Wiley &Sons Yayınları, s. 194-251.Ergun, D. (1982). Sosyoloji ve Tarih, 2. Baskı, İstanbul: Der Yayınları.Eskin, M. (2003). İntihar, Ankara: Çizgi Tıp Yayınları.Fromm, E. (1996). Sağlıklı Toplum, çev. Yurdanur Salman, Zeynep Tanrısever, 3.Baskı, İstanbul: Payel Yayınları.Geçtan, E. (1994). Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar, 10. Baskı, İstanbul: Remzi Kitapevi.Giddens, A. (2014). Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, çev. Ümit Tatlıcan, 5. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar, 8. Baskı, İstanbul: Evrim Yayınları.Kızılçelik, S. (1994). Sosyoloji Teorileri, 2. Baskı, Konya: Yunus Emre Yayınları.Kongar, E. (1972). Sosyal Çalışmaya Giriş, Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yayınları.Köknel, Ö. (1987). Zorlanan İnsan, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınları.Kurtuluş, T., Demirtaş, T. (2004). İntiharın Önlenmesi Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak, Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı TSHGM.Morgan, H. L. (1986a). Eski Toplum II. çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Payel Yayınları.___________(1986b). Eski Toplum 1. çev.Ünsal Oskay, İstanbul: Payel Yayınları.Özcan B. Şenkaya S. vd. (2018). “Türkiye’deki İntihar Vakalarının Çeşitli Kriterlere Göre İstatiksel Olarak İncelenmesi, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, sayı 40, s.11-34Polama M. M. (1993). Çağdaş Sosyoloji Kuramları, çev. Hayriye Erbaş, Ankara: Gündoğan Yayınları.Ritzer, G., Stepnisky, J. (2014). Sosyoloji Kuramları, çev. Himmet Hülür, Ankara: Deki Yayınları.Sezer, B. (2006). Sosyolojinin Ana Başlıkları, İstanbul: Kızılelma Yayınları.Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.Sümer, N. (2015). Dinlerin İntihar Olgusuna Bakışı, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi. Şeker, A. (2013). Toplumu Düşünmek, Ankara: Sabev Yayınları. Tiryakian, A, E. (1997). “Emile Durkheim”, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, ed. Nısbet, R. Bottomore, yaz.haz. Mete Tuncay/Aydın Uğur, böl.çev. Ceylan Tokoğlu, Ankara: Ayraç Yayınları. s. 193-241.Zastrow, C. Kirst, Karen K. (2016). İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I, ed. Durdu Baran Çiftci, çev. Abdurrahman Aydın vd, 2. Baskı, Ankara: Nika Yayınevi.Online Kaynaklarİntihar İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, 2014 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18626İntihar İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, 2016http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24649

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Aziz ŞEKER>

0000-0001-5634-0221
Türkiye

Publication Date May 1, 2019
Submission Date February 2, 2019
Acceptance Date February 21, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { gumusmaviatlas521331, journal = {Mavi Atlas}, eissn = {2148-5232}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2019}, volume = {7}, number = {1}, pages = {90 - 110}, doi = {10.18795/gumusmaviatlas.521331}, title = {Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi}, key = {cite}, author = {Şeker, Aziz} }
APA Şeker, A. (2019). Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi . Mavi Atlas , 7 (1) , 90-110 . DOI: 10.18795/gumusmaviatlas.521331
MLA Şeker, A. "Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi" . Mavi Atlas 7 (2019 ): 90-110 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusmaviatlas/issue/44950/521331>
Chicago Şeker, A. "Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi". Mavi Atlas 7 (2019 ): 90-110
RIS TY - JOUR T1 - Suicide in Durkheim’s Sociology and the Function of Social Work in the Struggle Against Suicide AU - AzizŞeker Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18795/gumusmaviatlas.521331 DO - 10.18795/gumusmaviatlas.521331 T2 - Mavi Atlas JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 110 VL - 7 IS - 1 SN - -2148-5232 M3 - doi: 10.18795/gumusmaviatlas.521331 UR - https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.521331 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mavi Atlas Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi %A Aziz Şeker %T Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi %D 2019 %J Mavi Atlas %P -2148-5232 %V 7 %N 1 %R doi: 10.18795/gumusmaviatlas.521331 %U 10.18795/gumusmaviatlas.521331
ISNAD Şeker, Aziz . "Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi". Mavi Atlas 7 / 1 (May 2019): 90-110 . https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.521331
AMA Şeker A. Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi. Mavi Atlas. 2019; 7(1): 90-110.
Vancouver Şeker A. Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi. Mavi Atlas. 2019; 7(1): 90-110.
IEEE A. Şeker , "Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi", Mavi Atlas, vol. 7, no. 1, pp. 90-110, May. 2019, doi:10.18795/gumusmaviatlas.521331

e-ISSN: 2148-5232