PDF BibTex RIS Cite

-

Year 2013, Issue: 1, 28 - 50, 30.09.2013

Abstract

Silahdar Tarihi, written by Silahtar Findiklili Mehmed Aga privately is one of the significant historical sources in the 17th and 18th centuries of Ottoman history. Silahtar Mehmed Aga named the first part from 1654 (1065) to February 07, 1695 (22 Cemaziyelevvel 1106) of his work Zeyl-i Fezleke and the second part, including the events from the following years up to 1721 Nusretnâme on demand of Mustafa II. But these two works are commonly known by the title of Silahdar Tarihi in a single book

References

 • Ahmet Refik, (1980), Âlimler ve Sanatkârlar, (Haz. Vahit ÇABUK), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Ahmet Refik, (1933), Fındıklılı Silâhdar Mehmed Ağa, İstanbul.
 • Mehmed Arif, “İkinci Viyana Seferi Hakkında”, TOEM, C. 3-4, cüz: 16 (Teşrin-i evvel 1328), 994-1016; C. 3-4, cüz:17 (Kânûn-ı evvel 1328), 1071-1075.
 • ARTUK İbrahim, “Silahdâr Fındıklılı Mehmed Ağa”, İÜEF Tarih Dergisi, S. 27, İstanbul 1973, s. 123-132.
 • BABİNGER Franz, (1982), Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, (Çev. Coşkun ÜÇOK), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Bursalı Mehmed Tahir, (1342), Osmanlı Müellifleri, C. 3, İstanbul: Matbaa-i Amire.
 • CAN Ayşe Hande, (2003), Hacı Ali Efendi ve Tarihi-i Kamaniçesi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Defterdar Sarı Mehmed Paşa, (1995), Zübde-i Vekāyiât, (Haz. Abdülkadir ÖZCAN), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Fındıklılı İsmet Efendi, (1989), Tekmiletü`ş-şakāik fî Hakkı ehli`l-hakāik, Şakāik-ı Nu‘maniye ve Zeylleri, (Nşr. Abdülkadir ÖZCAN), İstanbul: Çağrı Yayınevi.
 • KARATAY Fehmi Edhem, (1961), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, C.1, İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi.
 • KARATEKE Hakan T.-AYNUR Hatice, (1995), III. Ahmed Devri İstanbul Çeşmeleri, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı.
 • KÖPRÜLÜ Orhan F., “Râşid Tarihi’nin Kaynaklarından Biri: Silâhdar'ın Nusretnâme'si”, Belleten, C. 11/43, Ankara 1947, s. 473-487.
 • KURAT AKDES Nimet, (1943), İsveç Kralı XII. Karl’ın Türkiye’de Kaldığı Zamana Aid Metinler ve Vesîkalar, Ekler, C.1, Ankara: DTCF Yayınları.
 • KREUTEL Richard F., (1970), Ahmed Ağa'nın Viyana Kuşatması Günlüğü, (Çev. Esat NERMİ), İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Mehmed Süreyya, (1315), Sicill-i Osmânî, C.9, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • ÖZCAN Abdülkadir, “Silahdar Mehmed Ağa”, DİA, C. 37, s. 196.
 • ÖZÖN Mustafa Nihat, (1947), Silahdâr Tarihi; Onyedinci Asır Saray Hayatı, Ankara: Akba Kitabevi.
 • PARMAKSIZOĞLU İsmet, (1952), Manisa Genel Kütüphanesi Tarih-Coğrafya Yazmaları Kataloğu, İstanbul.
 • Mehmed Raşid, Tarih, C.2-3, İstanbul: Matbaa-i Amire.
 • Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, (1928), Silahdar Tarihi, C. 1-2, (Nşr. Ahmed Refik), İstanbul: Devlet Matbaası.
 • Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, (1962), Nusretnâme, (Sad. İsmet PARMAKSIZOĞLU), İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • TANIŞIK İbrahim Hilmi, (1945), İstanbul Çeşmeleri, C.2, İstanbul: Maarif Matbaası. TOPAL Mehmet, (2001), Silahdar Fındıklı Mehmet Ağa, Nusretname, Tahlil ve Metin (1106-1133/1695-1721), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul.
 • Uşşâkī-zâde Seyyid İbrahim Hasib, (2000), Târih-i Uşşâkī-zâde, (Haz. Raşit GÜNDOĞDU), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa'nın Hayatı ve Eserleri (1658 / 1726-27)

Year 2013, Issue: 1, 28 - 50, 30.09.2013

Abstract

Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa tarafından özel şekilde kaleme alınan Silahdar Tarihi 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı tarihinin önemli kaynaklarından birisidir.
Silahdar Mehmed Ağa, eserinin 1654 (1065)’ten 7 Şubat 1695 (22 Cemaziyelevvel 1106)’e kadar ki kısmına Zeyl-i Fezleke adını verirken; 1721 (1133)’e kadarki hadiseleri ihtiva eden kısmına ise II. Mustafa’nın isteği üzerine Nusretnâme ismini vermiştir. Ancak literatürde daha ziyade bu iki eser bir bütün olarak Silahdar Tarihi adıyla tanınmaktadır.

References

 • Ahmet Refik, (1980), Âlimler ve Sanatkârlar, (Haz. Vahit ÇABUK), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Ahmet Refik, (1933), Fındıklılı Silâhdar Mehmed Ağa, İstanbul.
 • Mehmed Arif, “İkinci Viyana Seferi Hakkında”, TOEM, C. 3-4, cüz: 16 (Teşrin-i evvel 1328), 994-1016; C. 3-4, cüz:17 (Kânûn-ı evvel 1328), 1071-1075.
 • ARTUK İbrahim, “Silahdâr Fındıklılı Mehmed Ağa”, İÜEF Tarih Dergisi, S. 27, İstanbul 1973, s. 123-132.
 • BABİNGER Franz, (1982), Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, (Çev. Coşkun ÜÇOK), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Bursalı Mehmed Tahir, (1342), Osmanlı Müellifleri, C. 3, İstanbul: Matbaa-i Amire.
 • CAN Ayşe Hande, (2003), Hacı Ali Efendi ve Tarihi-i Kamaniçesi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Defterdar Sarı Mehmed Paşa, (1995), Zübde-i Vekāyiât, (Haz. Abdülkadir ÖZCAN), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Fındıklılı İsmet Efendi, (1989), Tekmiletü`ş-şakāik fî Hakkı ehli`l-hakāik, Şakāik-ı Nu‘maniye ve Zeylleri, (Nşr. Abdülkadir ÖZCAN), İstanbul: Çağrı Yayınevi.
 • KARATAY Fehmi Edhem, (1961), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, C.1, İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi.
 • KARATEKE Hakan T.-AYNUR Hatice, (1995), III. Ahmed Devri İstanbul Çeşmeleri, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı.
 • KÖPRÜLÜ Orhan F., “Râşid Tarihi’nin Kaynaklarından Biri: Silâhdar'ın Nusretnâme'si”, Belleten, C. 11/43, Ankara 1947, s. 473-487.
 • KURAT AKDES Nimet, (1943), İsveç Kralı XII. Karl’ın Türkiye’de Kaldığı Zamana Aid Metinler ve Vesîkalar, Ekler, C.1, Ankara: DTCF Yayınları.
 • KREUTEL Richard F., (1970), Ahmed Ağa'nın Viyana Kuşatması Günlüğü, (Çev. Esat NERMİ), İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Mehmed Süreyya, (1315), Sicill-i Osmânî, C.9, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • ÖZCAN Abdülkadir, “Silahdar Mehmed Ağa”, DİA, C. 37, s. 196.
 • ÖZÖN Mustafa Nihat, (1947), Silahdâr Tarihi; Onyedinci Asır Saray Hayatı, Ankara: Akba Kitabevi.
 • PARMAKSIZOĞLU İsmet, (1952), Manisa Genel Kütüphanesi Tarih-Coğrafya Yazmaları Kataloğu, İstanbul.
 • Mehmed Raşid, Tarih, C.2-3, İstanbul: Matbaa-i Amire.
 • Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, (1928), Silahdar Tarihi, C. 1-2, (Nşr. Ahmed Refik), İstanbul: Devlet Matbaası.
 • Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, (1962), Nusretnâme, (Sad. İsmet PARMAKSIZOĞLU), İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • TANIŞIK İbrahim Hilmi, (1945), İstanbul Çeşmeleri, C.2, İstanbul: Maarif Matbaası. TOPAL Mehmet, (2001), Silahdar Fındıklı Mehmet Ağa, Nusretname, Tahlil ve Metin (1106-1133/1695-1721), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul.
 • Uşşâkī-zâde Seyyid İbrahim Hasib, (2000), Târih-i Uşşâkī-zâde, (Haz. Raşit GÜNDOĞDU), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Merve KARAÇAY TÜRKAL This is me

Publication Date September 30, 2013
Submission Date December 12, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2013 Issue: 1

Cite

APA Karaçay Türkal, M. (2013). Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa'nın Hayatı ve Eserleri (1658 / 1726-27) . Mavi Atlas , (1) , 28-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusmaviatlas/issue/7496/98769

e-ISSN: 2148-5232