Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 112 - 124 2020-06-30

The Investigation of Global Climate Change as a Disaster and the Global Climate Change Awareness of Primary School Teachers: Sample of Gümüşhane Province
Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği

Meryem AKBULUT [1] , Afşin Ahmet KAYA [2]


The importance of global climate change as a disaster and being one of the most important environmental problems today has led us to make a study that will contribute to science related to global climate change. Within the scope of the research, firstly disasters and then a general literature research about global climate change are included. Within the scope of the research, an awareness scale consisting of belief, attitude, behavior and knowledge sub-dimensions was used to measure the awareness of primary school teachers on climate change. The universe of the research consists of 300 primary school teachers working in Gümüşhane province. At the end of the data collection process, 214 primary school teachers were reached. The data of the study were analyzed in Amos 23 and SPSS 21 package programs. The resulting results show that primary school teachers working in Gümüşhane province have high awareness of climate change. This situation is important for raising individuals with high climate change awareness, which is one of the aims of the research. Finally, a general evaluation has been made with the topics of discussion, suggestions and conclusions and attention has been drawn to the importance of global climate change.

Küresel iklim değişikliğinin afet olarak önemi ve günümüzdeki en önemli çevre sorunlarından biri olması, bizi küresel iklim değişikliğiyle ilgili bilime katkı sağlayacak bir çalışma yapmaya yöneltmiştir. Araştırma kapsamında öncelikle afetlere, ardından küresel iklim değişikliğiyle ilgili genel bir literatür araştırmasına yer verilmiştir. Araştırma kapsamında ilkokul öğretmenlerinin iklim değişikliği farkındalığını ölçmek için, inanç, tutum, davranış ve bilgi alt boyutlarından oluşan bir farkındalık ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Gümüşhane ilinde görev yapan toplamda 300 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinin sonunda 214 ilkokul öğretmenine ulaşılmıştır. Çalışmanın verileri Amos 23 ve SPSS 21 paket programlarında analiz edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar Gümüşhane ilinde görev yapan ilkokul öğretmenlerinin iklim değişikliği farkındalıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum araştırmanın amaçlarından olan iklim değişikliği farkındalığı yüksek bireyler yetişmesi açısından önem arz etmektedir. Son olarak tartışma, öneri ve sonuç başlıklarıyla genel bir değerlendirme yapılmıştır ve küresel iklim değişiklinin önemine dikkat çekilmiştir.

  • 1. Kadıoğlu M. (2012). Türkiye’de İklim Değişikliği Risk Yönetimi, Birinci Baskı, Türkiye’nin İklim Değişikliği II. Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi Yayını, Ankara. 2. Capra F. (1989). Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, Çev: Mustafa Armağan, Birinci Baskı, İnsan Yayınları, İstanbul 3. Intergovernmental Panel On Climate Change. (2001b). “TAR ClimateCChangeC2001:CSynthesisCReport”, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/SYR_TAR_full_report.pdf, Erişim Tarihi: 20.12.2018. 4. European Enviroment Agency.Chttps://www.eea.europa.eu/tr/isaretler/isaretler-2015/makaleler/iklim-degisikliginin-etkilerini-azaltmak, Erişim Tarihi: 20.02.2019 5. Kaya Y. (2018), “İklim Değişikliğine Karşı Kentsel Kırılganlık: İstanbul İçin Bir Değerlendirme”, International Journal of Social Inquiry, 11(2), 219-257. 6. Avrupa Komisyonu. (2010). “AB Öncülüğünde İklim Değişikliği ile Mücadele’’, https://www.avrupa.info.tr/fileadmin/Content/publications/tr/AB_cevre_kitap.pdf, Erişim Tarihi: 20.03.2019. 7. Gıddens A. (2013). İklim Değişikliği Siyaseti, Çev: Erhan Baltacı, Birinci Baskı, Phoenıx Yayınevi, Ankara. 8. Coertjens L., Boeve-de pauw J., De Mayaer S. and Van petegem P. (2010). “Do Schools Make A Dıfference In Theır Students’ Envıronmental Attıtudes And Awareness? Evıdence From Pısa 2006”. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(3), 497-522. 9. Hiğde E. (2014). ’Fen Bilimler Öğretmen Adaylarının Çevre Dostu Davranışlarının Belirlenmesi: İklim Değişikliği Örneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 10. Seçer İ. (2015). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi, İkinci Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara. 11. Hu L. and Bentler P. M. (1999). “Cutoff Criteria for Fit İndexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives.” Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. 12. Klıne R. B. (2005). Principle and Practice of Structural Equation Modelling. Second Edition, New York: The Guilford Press, New York. 13. Plichta S.B. and Kelvin E. (2013). Munro’s Statistical Methods for Health Care Research, Wolters Kluwer Health/Lippincott, Williams and Wilkins. 14. Shevlin M. and Miles J. N.V. (1998). “Effects of Sample Size, Model Specification and Factor Loadings on The GFI in Confirmatory Factor Analysis.”, Personality and Individual Differences, 25(1), 85-90. 15. Schermelleh-engel K., Moosbrugger H. and Müller H. (2003). “Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness of fit Measures.”, Methods of Psychological Research online, 8(2), 23-74. 16. Çapık C. (2014). “Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı.”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), Sayfa: 196-205. 17. Schreiber J. B., Nora A., Stage F. K. ,Barlow E. A. And King J. (2006). ”Reporting Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis Results: A Review.”, The Journal of educational research, 99(6), 323-338. 18. Kılıç A. F. ve Koyuncu İ. (2017). “Ölçek Uyarlama Çalışmalarının Yapı Geçerliği Açısından İncelenmesi.” Pegem Atıf İndeksi, 415-438. 19. Eagles P. F. J. and Demare R. (1999). “Factors Influencing Chldren’s Environmental Attitudes”, The Journal of Environmental Education, 30(4), 33-37. 20. Uzun N. ve Sağlam N. (2007). “Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilgi Ve Tutumlarına “Çevre Ve İnsan” Dersi İle Gönüllü Çevre Kuruluşlarının Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 210-218. 21. Oluk, E. A., & Oluk, S. (2007). ‘’Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Sera Etkisi, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Algılarının Analizi’’ Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (22). 22. Gürbüz H. ve Çakmak M.(2012). “Biyoloji Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 162-173.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Article
Authors

Orcid: 0000-0002-1299-7421
Author: Meryem AKBULUT
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2082-6478
Author: Afşin Ahmet KAYA (Primary Author)
Institution: Gümüşhane Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { gumussagbil700929, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {112 - 124}, doi = {10.37989/gumussagbil.700929}, title = {Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği}, key = {cite}, author = {Akbulut, Meryem and Kaya, Afşin Ahmet} }
APA Akbulut, M , Kaya, A . (2020). Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 112-124 . DOI: 10.37989/gumussagbil.700929
MLA Akbulut, M , Kaya, A . "Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2020 ): 112-124 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/55123/700929>
Chicago Akbulut, M , Kaya, A . "Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2020 ): 112-124
RIS TY - JOUR T1 - Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği AU - Meryem Akbulut , Afşin Ahmet Kaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.700929 DO - 10.37989/gumussagbil.700929 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 112 EP - 124 VL - 9 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.700929 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.700929 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği %A Meryem Akbulut , Afşin Ahmet Kaya %T Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği %D 2020 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 9 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.700929 %U 10.37989/gumussagbil.700929
ISNAD Akbulut, Meryem , Kaya, Afşin Ahmet . "Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 / 2 (June 2020): 112-124 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.700929
AMA Akbulut M , Kaya A . Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 112-124.
Vancouver Akbulut M , Kaya A . Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 112-124.