Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Psikiyatri Kliniğinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Year 2020, Volume 9, Issue 2, 172 - 185, 30.06.2020
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.732539

Abstract

Bu araştırmanın amacı hemşirelik son sınıf öğrencilerinin mezuniyetten sonra psikiyatri kliniğinde çalışmaya yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. 
Çalışmada nitel araştırma modeli kapsamında fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Çalışmaya 23 hemşirelik son sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırma kapsamında veri toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen öğrencilerin demografik özelliklerini içeren soru formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Öğrencilerin yaş ortalaması 21,5±0,51’olup %71,7’sinin hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiği, %95,7’sinin hemşirelik mesleğini seçmiş olmaktan memnun olduğu belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen kategoriler; ruhsal hastalık algısı, ruhsal hastalığı olan bireye ilişkin görüşler, branş olarak psikiyatri hemşireliği ile ilgili görüşler ve psikiyatri kliniğinde çalışma ile ilgili görüşlerdir. Çalışmaya katılan öğrencilerin yarıdan fazlası psikiyatri hemşireliğini özel, doyum veren bir alan olarak gördükleri ve ruhsal hastalığa sahip bireylere yardım etmek istedikleri için psikiyatride çalışabileceklerini öğrencilerin bir kısmının ise bu bireylere ilişkin korku/anksiyete hissettikleri, etkilenebileceklerini ve iletişim kuramayacaklarını düşündükleri için mezuniyet sonrası psikiyatri kliniğinde çalışamayacaklarını ifade etmişlerdir.
Araştırma psikiyatri kliniğinde çalışmayı isteyen öğrencilerin çoğunlukta olduğunu, öğrencilerin bir kısmının ise anksiyete/korku yaşadığını; hemşirelik lisans programındaki ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin öğrencilerin ruhsal hastalığa sahip bireylere ilişkin hissedilen korku/anksiyete ile baş etmeyi destekleme ve stigmanın kırılması yönünde planlanması gerektiğini göstermektedir.

References

  • Öztürk, S. (2018). Psikiyatri Kliniklerindeki Sağlık Çalışanlarının ve Hastaların Terapötik Ortam Algıları (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Ankara. 2) Özbaş, D., Buzlu, S. (2011). Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hemşireliği Dersine ve Psikiyatri Hemşiresinin Rollerine İlişkin Düşünceleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi.14 (1), 40-31. 3) Şahin, G., Koptaş, O. S., & Buzlu, S. (2019). Standardize Hasta Kullanılarak Yapılan Bir Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Klinik Simülasyon Deneyimi. ACU Sağlık Bil Derg 2019; 10 (3),486-492. https://doi.org/10.31067/0.2019.181. 4) Happell, B. (1999). When I grow up I want to be a…? Where Undergraduate Student Want To Work After Graduation, Journal of Advanced Nursing, 29 (2), 499-505 5) Öztürk, A., Kaçan Softa, H., & Karaahmetoğlu Ulaş, G. (2015). Kastamonu Üniversitesi'nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançları ve Psikiyatri Hemşireliği Dersinin Etkisi, 4,146-166. 6) SurgenorL.J.,Dunn J,Horn. (2005). Nursing Student Attitudes to Psychiatric Nursing and Psychiatric Disorders in New Zealand, International Journal Of Mental Health Nursing,14 (2),103–8. 7) Arnold S.A.,Deans C.,Munday J. (2004). Universityand Service Sector Collaboration for Undergraduate Psychiatric Nursing Education. International Journal of Mental Health Nursing, 13, (1) 61–6. 8) Öz F, İnci F. (2005). Theeffect Of Mental Health And Psychiatric Nursing Course On Attitudes Of Nursing Students Towards İndividual Swith Mental Health Problems. J,Crisis, 17 (2),39-47. 9) Kayahan M. (2009). Hemşirelik Öğrencilerinin Şizofreniye Karşı Tutumları ve Psikiyatri Eğitiminin Etkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,6 (1),27-34. 10) Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerinde Nitel Arastirma Yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayinevi. 11) Polit, D.F.,&Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Ninth Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. ) Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2009). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. 13) Burns N, Grove S. K. (2007). Understanding Nursing Research: Building an evidence-Based practice. (4th ed.,pp.),2 (3), 134-163). China: Saunders. 14) Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N, Coşansu G, Seçginli S. (2014). Hemşirelikte Araştırma, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi. 15) Özdemir, M . (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (1) ,323-343Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd/issue/10997/131612 16) Alpan A , Kocamanoğlu E , Yüce F , Akçakmak G , Günbal M ,Aşık E , Albayrak S . (2018). Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Şizofreni Hastalığına Karşı Tutumları. Kirikkale Univ Tip Fak Derg., 20 (1), 8-17. 17) Yanık M, Simsek Z, Katı M ve ark. (2003). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şizofreniye Karşı Tutumları ve Psikiyatri Egitiminin Etkisi. Yeni Symposium Dergisi 41 (4),194-199. 18) Yıldız, E. (2019). What Do Nursing Students Tell Us About Their Communication With People With Mental Illness? A Qualitative Study. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 1078390319892311. 19) Happel B & Gaskin CJ (2013). The Atti-Tudes Of Undergraduate Nursing Stu-Dents Towards Mental Health Nursing:A Systematic Review. Journal of Clinical Nursing 22 (1-2), 148–158. 20) Bingham, H., & O'Brien, A. J. (2018). Educational İntervention To Decrease Stigmatizing Attitudes Of Undergraduate Nurses Towards People With Mental İllness. International Journal of Mental Health Nursing, 27 (1), 311-319. 21) Altıok, H. Ö., & Kızılkaya, M. (2019). Öğrencilerin Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Klinik Uygulamasına İlişkin Yeterlilik Algıları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20 (1), 22-33.

Views Of The Senior Nursing Students About Working At A Psychiatry Clinic After Graduation: A Qualitative Study

Year 2020, Volume 9, Issue 2, 172 - 185, 30.06.2020
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.732539

Abstract

The research was carried out to determine the views of senior nursing students about working at a psychiatric clinic after graduation. 
The research has a phenomenological design, one of the qualitative research models. 23 nursing senior students were involved in the study. A questionnaire including the demographic characteristics of the students and a semi-structured interview form were developed by the researchers to collect the data. 
The results demonstrated that the mean age of the students was 21.5±0.51, 71.7% chose the nursing profession voluntarily, and 95.7% were pleased to choose the nursing profession. The categories that emerged as a result of the analysis were the perception of mental diseases, views about an individual with a mental illness, views about psychiatry nursing as a profession, and views about working at a psychiatry clinic. 
More than half of the students expressed that they could work at a psychiatry clinic after graduation because they considered psychiatry nursing as a special and satisfying field and wanted to help individuals with mental illnesses. However, some of them stated that they could not work at a psychiatry clinic as they felt fear/anxiety about these individuals, might be affected by this situation, and could not communicate with them. 
The majority of the students wanted to work at a psychiatry clinic, but some of them experienced anxiety/fear. Therefore, the study demonstrated that mental health and disease nursing course in nursing undergraduate program should be planned to support students to cope with their fear/anxiety towards the individuals with mental illness and to break the stigma.

References

  • Öztürk, S. (2018). Psikiyatri Kliniklerindeki Sağlık Çalışanlarının ve Hastaların Terapötik Ortam Algıları (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Ankara. 2) Özbaş, D., Buzlu, S. (2011). Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hemşireliği Dersine ve Psikiyatri Hemşiresinin Rollerine İlişkin Düşünceleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi.14 (1), 40-31. 3) Şahin, G., Koptaş, O. S., & Buzlu, S. (2019). Standardize Hasta Kullanılarak Yapılan Bir Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Klinik Simülasyon Deneyimi. ACU Sağlık Bil Derg 2019; 10 (3),486-492. https://doi.org/10.31067/0.2019.181. 4) Happell, B. (1999). When I grow up I want to be a…? Where Undergraduate Student Want To Work After Graduation, Journal of Advanced Nursing, 29 (2), 499-505 5) Öztürk, A., Kaçan Softa, H., & Karaahmetoğlu Ulaş, G. (2015). Kastamonu Üniversitesi'nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançları ve Psikiyatri Hemşireliği Dersinin Etkisi, 4,146-166. 6) SurgenorL.J.,Dunn J,Horn. (2005). Nursing Student Attitudes to Psychiatric Nursing and Psychiatric Disorders in New Zealand, International Journal Of Mental Health Nursing,14 (2),103–8. 7) Arnold S.A.,Deans C.,Munday J. (2004). Universityand Service Sector Collaboration for Undergraduate Psychiatric Nursing Education. International Journal of Mental Health Nursing, 13, (1) 61–6. 8) Öz F, İnci F. (2005). Theeffect Of Mental Health And Psychiatric Nursing Course On Attitudes Of Nursing Students Towards İndividual Swith Mental Health Problems. J,Crisis, 17 (2),39-47. 9) Kayahan M. (2009). Hemşirelik Öğrencilerinin Şizofreniye Karşı Tutumları ve Psikiyatri Eğitiminin Etkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,6 (1),27-34. 10) Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerinde Nitel Arastirma Yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayinevi. 11) Polit, D.F.,&Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Ninth Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. ) Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2009). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. 13) Burns N, Grove S. K. (2007). Understanding Nursing Research: Building an evidence-Based practice. (4th ed.,pp.),2 (3), 134-163). China: Saunders. 14) Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N, Coşansu G, Seçginli S. (2014). Hemşirelikte Araştırma, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi. 15) Özdemir, M . (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (1) ,323-343Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd/issue/10997/131612 16) Alpan A , Kocamanoğlu E , Yüce F , Akçakmak G , Günbal M ,Aşık E , Albayrak S . (2018). Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Şizofreni Hastalığına Karşı Tutumları. Kirikkale Univ Tip Fak Derg., 20 (1), 8-17. 17) Yanık M, Simsek Z, Katı M ve ark. (2003). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şizofreniye Karşı Tutumları ve Psikiyatri Egitiminin Etkisi. Yeni Symposium Dergisi 41 (4),194-199. 18) Yıldız, E. (2019). What Do Nursing Students Tell Us About Their Communication With People With Mental Illness? A Qualitative Study. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 1078390319892311. 19) Happel B & Gaskin CJ (2013). The Atti-Tudes Of Undergraduate Nursing Stu-Dents Towards Mental Health Nursing:A Systematic Review. Journal of Clinical Nursing 22 (1-2), 148–158. 20) Bingham, H., & O'Brien, A. J. (2018). Educational İntervention To Decrease Stigmatizing Attitudes Of Undergraduate Nurses Towards People With Mental İllness. International Journal of Mental Health Nursing, 27 (1), 311-319. 21) Altıok, H. Ö., & Kızılkaya, M. (2019). Öğrencilerin Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Klinik Uygulamasına İlişkin Yeterlilik Algıları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20 (1), 22-33.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Article
Authors

Sevda UZUN (Primary Author)
gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü
0000-0002-5954-717X
Türkiye


Satı DEMİR
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
0000-0003-4232-8891
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 9, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { gumussagbil732539, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {172 - 185}, doi = {10.37989/gumussagbil.732539}, title = {Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Psikiyatri Kliniğinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Uzun, Sevda and Demir, Satı} }
APA Uzun, S. & Demir, S. (2020). Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Psikiyatri Kliniğinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 172-185 . DOI: 10.37989/gumussagbil.732539
MLA Uzun, S. , Demir, S. "Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Psikiyatri Kliniğinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2020 ): 172-185 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/55123/732539>
Chicago Uzun, S. , Demir, S. "Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Psikiyatri Kliniğinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2020 ): 172-185
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Psikiyatri Kliniğinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma AU - Sevda Uzun , Satı Demir Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.732539 DO - 10.37989/gumussagbil.732539 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 185 VL - 9 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.732539 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.732539 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Psikiyatri Kliniğinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma %A Sevda Uzun , Satı Demir %T Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Psikiyatri Kliniğinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma %D 2020 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 9 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.732539 %U 10.37989/gumussagbil.732539
ISNAD Uzun, Sevda , Demir, Satı . "Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Psikiyatri Kliniğinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 / 2 (June 2020): 172-185 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.732539
AMA Uzun S. , Demir S. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Psikiyatri Kliniğinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 172-185.
Vancouver Uzun S. , Demir S. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Psikiyatri Kliniğinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 172-185.
IEEE S. Uzun and S. Demir , "Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Psikiyatri Kliniğinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 172-185, Jun. 2020, doi:10.37989/gumussagbil.732539