Research Article
BibTex RIS Cite

Güvenlik Güçlerinin Sportif Organizasyonlardaki Stres Durumunun Analizi: Gaziantep Şehri Örneği

Year 2019, Volume: 2 Issue: 2, 61 - 79, 30.12.2019

Abstract

Çağdaş
hayatın getirmiş olduğu yenilikler ve zorluklar karşısında, polislerin çalışma
ortamlarında ve görevlendirildikleri spor organizasyonlarında çalışmalarını ve
performanslarını olumlu ve olumsuz yönde etkileyen birçok faktör vardır. Bir ya
da birkaç insan tarafından çıkan olaylara müdahale etmekle, binlerce insanın
bir araya geldikleri büyük organizasyonlarda çıkan olaylara müdahale etmek aynı
değildir. Bu büyük organizasyonlarda, profesyonel bir şekilde ve iyi organize
olup birlikte harekete geçmek çok önemlidir. Profesyonel müdahalenin ve
organizenin zayıf olması sonucunda, birçok can ve mal kaybına sebep olabilecek
durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle spor organizasyonlarında görev alan
güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonlarının yerinde olması oldukça
önemlidir. Bu çalışma, polislerin görevlendirildikleri spor
organizasyonlarındaki, iş performansında etkisi olduğu düşünülen stresin
sebeplerini ve doğru yönetilmesini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca
çalışmada yaş, cinsiyet, medeni hal, çalıştığı birim gibi farklılıklarda göz
önünde bulundurulmuştur. Bu çalışma ile ilgili araştırma yapmak için konu
hakkında literatür taraması yapılmış ve Gaziantep’te çalışan 270 polise stres
durumlarını etkileyen 45 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Verilerin
analizinde SPSS 22 programı kullanılmış ve değerlerin yorumlanması için
demografik özelliklerin değişkenliğine göre One Way Anova (tek yönlü varyans
analizi) testi kullanılmış ve gruplar arasındaki farkı belirleyebilmek için
Tukey testi kullanılarak anlamlılık p<0.05 alınmıştır, cinsiyet ve medeni
durumda ise t- testi uygulanmıştır.

References

 • Akman, S. (2004) Stresin Nedenleri ve Açıklayıcı Kuramlar, Türk Psikoloji Bülteni, 34, 40-55.
 • Alaçam, F. ve Parti, A. (2000). Polis ve İntihar, Emniyet Genel Müdürlüğü Basımevi, Ankara.
 • Albrecht, K. (1988). Gerilim ve Yönetici, Çev; Tosun, K., İ.Ü.İşletme Fakültesi, Yayın No:197, İstanbul.
 • Alıncak, F. (2012). Ferdi ve Takım Sporlarıyla Uğraşan Bireylerin Strese Karşı Koyabilme Düzeylerinin Karşılaştırması, Gaziantep Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.
 • Alıncak, F. ve Gürer, B. (2018). Investigation of Stress Management Styles of Professional Volleyball Players, European Journal of Physical Education and Sport Science, 4(6), 37-44.
 • Artan, İ. (1986). Örgütsel Stres Kaynakları ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama. BASİSEN Kültür ve Eğitim Yayınları, İstanbul.
 • Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (2008). Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Bardavit, M. (2007). Kişilik Yapılarının- Stresi Değerlendirme, Stresle Başa Çıkma Yaklaşımları, Algılanan Stres ve iş Doyumu Üzerinde Olan Etkisinin Karşılaştırılmalı Olarak incelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çakar, T. (2016). Türk İmalat Sanayinin Örgütsel Stres Faktörlerinin Ölçülmesi, Fırat Üniversitesi Müh. Bil. Dergisi, 28(2), 109-118.
 • Dönmez, C. ve Uslu, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel alan yeterliklerine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 460-482.
 • EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü), (2012). Önemli Tesisleri Koruma Kursu Ders Kitabı, Koruma Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Folkman, S., Lazarus, R.S., Gruen, R.J., DeLongis, A. (1986). Apraisal Coping, Health Status and Psychological Symptoms. Journal of Personality and Social Psychology, 50(3), 571–579.
 • Geleri, A. (2003). Önleyici Polislik, Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Karagül, M. (2011). Örgütsel Stres ve Stres Yönetimi: Malatya Adliyesi Örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Palmer, M. ve Hyman, B. (1993). Yönetimde Kadınlar, Çev: Kurul, Rota Yayınları, İstanbul,
 • Pasnau, R.O. and Fawzy, F.I., (1989). "Stress in Psychiatry," in Kaplan, H.I., Sadock, B.J. (Eds.), Comprehensive Textbook of Psychiatry, V(2): 1231-1239, , Baltimore. Sever, M. ve Cinoğlu, H. (2010). Amerikan Polisinde İş Stresinden Kaynaklanan Aile İçi Şiddet Olaylarının Sosyolojik ve İstatistiksel Analizi, Polis Bilimleri Dergisi, 12 (1), 125-146.
 • Stora, B. (1992). Stres, Çev: Kalın, A. İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Şahin, N.H. ve Durak, A. (1995). Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri için Uyarlanması, Türk Psikoloji Dergisi, 10, 56-73.
 • Tarhan, N. (2003). Adrenalin: Stresi Mutluluğa Dönüştürmek, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Tekin, M. ve Filiz, K. (2008). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk ve Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 27-37.
 • Uğur, M. (2005). Stres Kavramı ve Psikiyatrik Hastalıklar, Medikal Açıdan Stres ve Çareleri Sempozyum Dizisi, 47: 13-33.
 • Üzüm, H. Ve Alıncak F. (2019). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi, International Social Sciences Studies Journal, 5(40), 3928-3936.
 • Yükseloğlu, E.H., Yükseloğlu, M., Tarı Cömert, I., Özaşçılar, M., Ziyalar, N., Yavuz, M.F. (2010). Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Adile Sadullah Mermerci Örneklemi, Polis Bilimleri Dergisi, 3: 107-127.
Year 2019, Volume: 2 Issue: 2, 61 - 79, 30.12.2019

Abstract

References

 • Akman, S. (2004) Stresin Nedenleri ve Açıklayıcı Kuramlar, Türk Psikoloji Bülteni, 34, 40-55.
 • Alaçam, F. ve Parti, A. (2000). Polis ve İntihar, Emniyet Genel Müdürlüğü Basımevi, Ankara.
 • Albrecht, K. (1988). Gerilim ve Yönetici, Çev; Tosun, K., İ.Ü.İşletme Fakültesi, Yayın No:197, İstanbul.
 • Alıncak, F. (2012). Ferdi ve Takım Sporlarıyla Uğraşan Bireylerin Strese Karşı Koyabilme Düzeylerinin Karşılaştırması, Gaziantep Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.
 • Alıncak, F. ve Gürer, B. (2018). Investigation of Stress Management Styles of Professional Volleyball Players, European Journal of Physical Education and Sport Science, 4(6), 37-44.
 • Artan, İ. (1986). Örgütsel Stres Kaynakları ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama. BASİSEN Kültür ve Eğitim Yayınları, İstanbul.
 • Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (2008). Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Bardavit, M. (2007). Kişilik Yapılarının- Stresi Değerlendirme, Stresle Başa Çıkma Yaklaşımları, Algılanan Stres ve iş Doyumu Üzerinde Olan Etkisinin Karşılaştırılmalı Olarak incelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çakar, T. (2016). Türk İmalat Sanayinin Örgütsel Stres Faktörlerinin Ölçülmesi, Fırat Üniversitesi Müh. Bil. Dergisi, 28(2), 109-118.
 • Dönmez, C. ve Uslu, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel alan yeterliklerine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 460-482.
 • EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü), (2012). Önemli Tesisleri Koruma Kursu Ders Kitabı, Koruma Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Folkman, S., Lazarus, R.S., Gruen, R.J., DeLongis, A. (1986). Apraisal Coping, Health Status and Psychological Symptoms. Journal of Personality and Social Psychology, 50(3), 571–579.
 • Geleri, A. (2003). Önleyici Polislik, Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Karagül, M. (2011). Örgütsel Stres ve Stres Yönetimi: Malatya Adliyesi Örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Palmer, M. ve Hyman, B. (1993). Yönetimde Kadınlar, Çev: Kurul, Rota Yayınları, İstanbul,
 • Pasnau, R.O. and Fawzy, F.I., (1989). "Stress in Psychiatry," in Kaplan, H.I., Sadock, B.J. (Eds.), Comprehensive Textbook of Psychiatry, V(2): 1231-1239, , Baltimore. Sever, M. ve Cinoğlu, H. (2010). Amerikan Polisinde İş Stresinden Kaynaklanan Aile İçi Şiddet Olaylarının Sosyolojik ve İstatistiksel Analizi, Polis Bilimleri Dergisi, 12 (1), 125-146.
 • Stora, B. (1992). Stres, Çev: Kalın, A. İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Şahin, N.H. ve Durak, A. (1995). Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri için Uyarlanması, Türk Psikoloji Dergisi, 10, 56-73.
 • Tarhan, N. (2003). Adrenalin: Stresi Mutluluğa Dönüştürmek, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Tekin, M. ve Filiz, K. (2008). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk ve Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 27-37.
 • Uğur, M. (2005). Stres Kavramı ve Psikiyatrik Hastalıklar, Medikal Açıdan Stres ve Çareleri Sempozyum Dizisi, 47: 13-33.
 • Üzüm, H. Ve Alıncak F. (2019). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi, International Social Sciences Studies Journal, 5(40), 3928-3936.
 • Yükseloğlu, E.H., Yükseloğlu, M., Tarı Cömert, I., Özaşçılar, M., Ziyalar, N., Yavuz, M.F. (2010). Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Adile Sadullah Mermerci Örneklemi, Polis Bilimleri Dergisi, 3: 107-127.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Geography
Authors

Harun Bahar This is me

Mehmet Emin Sönmez

Publication Date December 30, 2019
Submission Date November 10, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Bahar, H., & Sönmez, M. E. (2019). Güvenlik Güçlerinin Sportif Organizasyonlardaki Stres Durumunun Analizi: Gaziantep Şehri Örneği. Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi, 2(2), 61-79.

Dergimiz  ASOS INDEX tarafından dizinlenmektedir.