Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 119 - 149 2019-03-20

Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Bibliometric Analysis of Tourism and Entrepreneurship Studies

Cem IŞIK [1] , Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN [2] , Sonay KAYGALAK ÇELEBİ [3] , Özgür ÇALKIN [4] , İrem ENSER [5] , Ahmet ÇELİK [6]


Bu araştırmanın temel amacı; önemi gün geçtikçe artan girişimcilik olgusunun ulusal turizm alanyazınında ele alınış biçimini saptamak, çalışmaların mevcut özelliklerini belirlemek ve konuya ilişkin irdelenmesine ihtiyaç duyulan çalışma alanlarını ortaya koymaktır. Ayrıca girişimcilik araştırma konusunun turizm disiplini çerçevesinde ele alındığı ulusal ölçekteki çalışmaların derlenerek alanyazına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu noktadan hareketle; 1988 ile 2019 yılları arasında Google Akademik, ULAKBİM ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında yer alan, turizm ve girişimcilik anahtar kelimelerinin birlikte yer aldığı ulusal ölçekte yayınlanmış 96 esere ulaşılmıştır. Söz konusu eserler araştırma amacı doğrultusunda bibliyometrik analiz ile incelenmiştir. Sonuç olarak turizm-girişimcilik çalışmalarının 2010 yılı itibariyle sayı olarak artış gösterdiği; girişimci özellikleri, kadın girişimciliği ve iç girişimcilik konularına daha sık yer verildiği, diğer girişimcilik konularının ulusal alanyazında yeterince yer bulamadığı görülmektedir. Söz konusu çalışmanın, girişimcilik ve turizm bağlantısını ortaya koyan yayınlar kapsamında ulusal alanyazına genel bir bakış sağlayarak gelecek araştırmalar için bir yol haritası niteliği taşıyacağı düşünülmektedir.

Girişimcilik, Turizm, Bibliyometrik Analiz
 • Akbaba, A., Sarıbaş, Ö. ve Kömürcü, S. (2017). Turizmde sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir toplumsal gelişme ilişkisine yönelik örnek olay incelemesi: Tatuta (Tarım, Turizm, Takas) Projesi. 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (ICE 2017) Bildiriler Kitabı, 14-16 Temmuz 2017, Balıkesir, s.284-295.
 • Akgöz, E., Gök, T. ve İnce, C. (2018). Kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimine etkisi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi örneği. 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (ICE 2018) Bildiriler Kitabı, 10-12 Mayıs 2018, Bişkek, s.314-329.
 • Aktürk, E. (2012). Üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisi: Düzce Üniversitesinde bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Düzce Üniversitesi, Düzce.
 • Albayrak, C. ve Sezginer, T. (2016). Thalassoterapi'de girişimcilik ve yeni fikirler. 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu. 26-27 Şubat 2016, İzmir, s.70-81.
 • Altındal, Y. ve Gül, S. S. (2016). Turizm sektöründe kadın girişimcilerin risk alma deneyimleri. Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 10(21): 115-131.
 • Altuntaş, G. ve Dönmez, D. (2010). Girişimcilik yönelimi ve örgütsel performans ilişkisi: Çanakkale Bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde bir araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1): 50-74.
 • Arslan, G. (2018). Kırsal turizmde girişimcilik: Isparta ili örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Arslan, E., Kendir, H. ve Türkmen, F. (2018). Turizm işletmeciliği eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik eğilimi: Kazakistan–Kırgızistan-Türkiye karşılaştırması, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4): 655-669.
 • Artuğer, S., Ayazlar, G. ve Bahar, O. (2016). Otel çalışanlarının girişimcilik yönelimlerinin sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 17(37): 37-52.
 • Aşan, K. ve Yılmazdoğan, O. C. (2012). Yerel halkın ev pansiyonculuğuna yönelik girişimcilik eğilimleri. 13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 6-9 Aralık 2012, Antalya, s.703-717.
 • Aquino, R. S., Lück, M. ve Schanzel, A. H. (2018). A conceptual framework of tourism social entrepreneurship for sustainable community development. Journal of Hospitality and Tourism Management, 37: 23-32.
 • Atar, A. (2015). Stratejik insan kaynakları yönetiminin örgüt inovasyonu ve iç girişimcilik üzerindeki etkisi: Otel işletmeleri üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Aydemir, B. ve Dereli, Ö. (2014). Yerel yönetimlerde turizm girişimciliği uygulamalarının incelenmesi: İstanbul belediyelerinde vaka çalışması. 9. International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality Bildiriler Kitabı, 25-27 Eylül 2014, Balıkesir, s.948-960.
 • Aydemir, B. ve Doğanay Ergen, F. (2015). Türkiye’de sağlık turizmi, girişimcilik ve sağlık turizmine uygulanan ihracat destekleri. 1. Eurosia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015) Bildiriler Kitabı, 28-30 Mayıs 2015, Konya, s.533-544.
 • Aydemir, B., Kafa, N. Uzun, D. ve Özdemir K. (2013). Kırsal kalkınma için kırsal turizm girişimciliği potansiyelinin değerlendirilmesi: Dünya ve Türkiye uygulamaları V. International Congress on Entrepreneurship (ICE 2013) Bildiriler Kitabı, 5-7 Haziran 2013, Аlmaty, s.79-89.
 • Aydemir, B. ve Özdemir, S. S. (2014). Yerel Yiyecek-İçecek girişimcilerinin yavaş yemek hareketi açısından değerlendirilmesi: Aydın Yenipazar örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(2): 323-336.
 • Aydemir, B., Uzun, D. ve Göçmen Z. G. (2016). Ödemiş-Tire-Kemalpaşa yöresi kırsal turizm ve girişimciliğini tespite yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6(2): 1-6.
 • Ballı, E. ve Koca-Ballı, A. (2014). Üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ve girişimcilik eğilimleri. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1): 101-121.
 • Bayram, G. E. (2018). Kadın girişimciler ve turizm: mevcut turizm ve sorunlar üzerine Sinop ilinde bir araştırma. Journal of Business Research Turk, 10(2): 56-88.
 • Boyacıoğlu, E. (2014). Kırsal Turizmde kadın girişimciliği: Edirne örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4(2): 82-90.
 • Bozkurt, Ö. ve Erdurur, K. (2013). Girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimindeki etkisi: potansiyel girişimciler üzerinde bir araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2): 57-78. Bruyat, C. ve Julien, P. (2000). Defining the field of research in entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 16: 165-180. Buhalis, D. ve Cooper, C. (1998). Competition or co-operation? small and medium sized tourism enterprises at the destination. E. Laws, B. Faulkner ve G. Moscardo (Ed.), Embracing and Managing Change in Tourism: International Case Studies içinde (s.329-351). New York: Routledge.
 • Cantillon, R. (1755). Essay on the nature of general commerce (H. Higgs, Çev). London: Macmllan.
 • Chang, J. (2011). Introduction: Entrepreneurship in tourism and hospitality: the role of SMEs. Asia Pasific Journal of Tourism Research, 16(5): 467-469.
 • Chipfuva,T., Nzonzo, J. C. ve Muchenje, B. (2012). Challenges faced by women entrepreneurs in the tourism sector in Zimbabwe. Journal of Social & Allied Research, 1(1): 25-33.
 • Cihangir Çamur, K. ve Cihangir, E. (2017). Turizm temelli girişimciliğin gelişiminde yerel ve mekânsal dinamiklerin Göreme (Nevşehir-Kapadokya) örneğinde analizi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3): 227-237.
 • Clausen, H., B. (2016). Social entrepreneurship and tourism development in Mexico. A case study of North American social entrepreneurs in a Mexican Town. P. J. Sheldon ve R. Daniele (Ed.), Social Entrepreneurship and Tourism içinde (s.195-205). Oxford: Springer.
 • Çalkın, Ö. ve Işık, C. (2017). Otel çalışanlarının girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: TR83 bölgesi örneği. 1.Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism, 2017) Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2017, Mersin, s.159-166.
 • Çatır, O., Şimşek, A. ve Ölekli, N. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesine yönelik ampirik bir çalışma. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4: 105-114.
 • Çelebi, A. K., Cura, S. ve Çılbant, C. (2018). Girişimcilik örneği olarak sağlık turizmi. 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (ICE 2018) Bildiriler Kitabı, 10-12 Mayıs 2018, Bişkek, s. 447-458.
 • Çılbant, Ç., Şahin, A. ve Özer, B. (2013). Turizm kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasında girişimciliğin önemi: Kırgızistan örneği. V. International Congres on Entrepreneurship (ICE 2013) Bildiriler Kitabı, 5-7 Haziran 2013, Аlmaty, s. 72-78.
 • Çiftçi, F. (2017). Turizm sektöründeki sosyal girişim çalışanlarının sosyal girişimcilik davranışı, iş ve yaşam tatmini: Tatuta Projesi Narköy örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çiftçi, G. (2018). Termal turizm girişimciliği üzerine bir araştırma: Balıkesir örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Çuhadar, M. ve Altınel, M. (2016). Turizm eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin analizi: Ortaöğretim öğrencileri üzerinde bir araştırma. Turizm Akademik Dergisi, 2: 1-14.
 • Dalgın, T., Karadağ, L. ve Bingöl, Z. (2015). Türkiye'de turizm girişimciliğinin gelişimi ve turizmle ilgili sağlanan teşvikler. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1): 174-184.
 • Deen, A. Harilal, V. ve Achu, F., N. (2016). Women in tourism: experiences and challenges faced by owners of small accommodation establishments. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 5(3): 1-15.
 • Dees, G. J. (1998). The meaning of “Social Entrepreneurship”. Stanford University: Draft Report for the Kauffman Center of Entrepreneurial Leadership (s.1-5).
 • Doğanay Ergen, F. (2018). Türkiye’de medikal turizm girişimciliği: İstanbul örneği (Yayınlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Doğru, T., Isik, C., & Sirakaya-Turk, E. (2019). The balance of trade and exchange rates: Theory and contemporary evidence from tourism. Tourism Management, 74, 12-23.
 • Dönmez, D., Altuntaş, G. ve Birgören, T. (2011). Girişimci yönetim biçimi ve finansal performans ilişkisi: Çanakkale Bölgesi'nde faaliyet gösteren otel işletmelerinde bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2): 278-303.
 • Duran, H. (2016). Devletin girişimcilik desteklerinin Türkiye girişimcilik ekosistemi üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Erdurur, K. (2012). Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Düzce Üniversitesi: Düzce.
 • Eser, Z. (2002). Turizm eğitimine üç açılı yaklaşım: profesyonel eğitim, mesleki beceri eğitimi ve girişimcilik eğitimi. Turizm Bakanlığı II. Turizm Şurası Bildirileri, 12-14 Nisan 2002, Ankara, s.141-1149.
 • Eşitti, B. (2017). Konaklama işletmelerinde iç girişimcilik ve birey örgüt uyumunun değerlendirilmesi. 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (ICE 2017) Bildiriler Kitabı, 14-16 Temmuz 2017, Balıkesir, s. 337-356.
 • Fidan, F. ve Nam, D. (2012). Kırsal turizmde yeni dinamikler: kadın girişimciler-Taraklı örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23): 51-57.
 • Filion, J. L. (1998). From entrepreneurship to entreprenology: The emergence of a new discipline. Journal of Enterprising Culture, 6(1): 1-23.
 • Filion, J. L. (2011). Defining the entrepreneur. L. P. Dana (Ed.), World Encyclopedia of Entrepreneurship içinde (s.41-52). UK: Edward Elgar Publishing Limited.
 • Fu, H., Okumus, F., Wu, K. ve Köseoglu, M., A. (2019). The entrepreneurship reserch in hospitality and tourism. International Journal of Hospitality and Tourism, 78: 1-12.
 • Gökerik, M. ve Tekin, M. (2016). Şehir markalaşmasında girişimciliğin önemi: Uşak ili örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5(7): 2259-2276.
 • Göl, G. (1988). Türkiye'de girişimcilik ve girişimciliğin turizm sektöründe değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gül, M. ve Gül, K. (2018). Balıkesir ilinde kadın girişimci profili ve sorunları: Yiyecek sektöründe bir uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 56: 82-96.
 • Gülcan B., Oktay K. ve Samatova G. (2013). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu örneği. V. International Congres on Entrepreneurship (ICE 2013) Bildiriler Kitabı, 5-7 Haziran 2013, Аlmaty, s.43-47.
 • Günlü, E. (2015). Sosyal girişimcilik olgusunun kavramsal analizi ve turizmde sosyal girişimcilik. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 35: 23-42.
 • Hussain, A., Fatima, N. ve Kumar, D. (2011). Bibliometric analysis of the 'Electronic Library' journal (2000-2010). Webology, 8(1): 1-11.
 • Ireland, R. D., Reutzel, C. R., ve Webb, J. W. (2005). From editor: Entrepreneurship research in AMJ: What has been published, and what might the future hold ? Academy of Management Journal, 48(4): 558–564.
 • Işik, C. (2014). Patent Harcamaları ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Sosyoekonomi, 21(1).
 • Işık, C. (2015). Geleneksel ürün arzının inovasyon belirleyicileri: Erzurum Civil Peynir örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2): 1-10.
 • Işık, C. (2016) Türkiye’de toplam faktör verimliliği ve ekonomik büyüme ilişkisi. Verimlilik Dergisi, (2): 45-56.
 • Işık, C., ve Türkmendağ, T. (2016). Atatürk Üniversitesi turizm fakültesi öğrencilerinin bireysel yenilikçilik algılarının belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 70-99.
 • Işık, C., Tırak, L. ve Işık, Z. (2016). Potansiyel kadın turizmcilerin girişimcilik ve inovasyon eğilimlerinin belirlenmesi. Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1): 32-45
 • Işık, C. ve Akan, A. N. (2017). Turizm çalışanlarının proaktif çalışma ve girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: Erzurum ili örneği. 1.Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism, 2017) Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2017, Mersin, s.429-440.
 • Işık, C. ve Aydın, E. (2017). Kişisel değerlerin sosyal girişimcilik eğilimine etkisi: Turizm öğrencileri üzerine bir araştırma. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 6(2): 131-156.
 • Işık, C. (2018). Bilgi Ekonomilerinde Ar-Ge, İnovasyon ve Patent. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Işık, C., Akoğul, E., Taş, S., Uyrun, A., Hajiyeva, T., Turan, B., ve Dırbo, A. H. (2018a). Turizm ve inovasyon ilişkisi: Literatür taraması. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 1(2): 34-74.
 • Isik, C., Dogru, T., ve Turk, E. S. (2018b). A nexus of linear and non‐linear relationships between tourism demand, renewable energy consumption and economic growth: Theory and evidence. International Journal of Tourism Research, 20(1): 38-49.
 • İlban, M. O., Kaya, İ., Bezirgan, M. ve Çolakoğlu, F. (2017). Katılımcı yerel kalkınmada yerel girişimciliğin rolü: Burhaniye kırsal turizm örneği. 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (ICE 2017) Bildiriler Kitabı, 14-16 Temmuz 2017, Balıkesir, s.562-571. İnce, F. (2017). Turizm öğrencilerinde girişimci kişilik, girişimcilik eğilimi ve kariyer yönetimi. 1.Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism, 2017) Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2017, Mersin, s.167-174.
 • Kale, E. (2016). Küçük ölçekli turizm girişimciliğinin özelliklerinin belirlenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(30): 159-173.
 • Kaplan, A. (2013). Otel işletmelerinde bireysel hizmet odaklılığın iç girişimcilik performansı üzerindeki etkisi: Algılanan çevresel belirsizliğin aracı rolü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Nevşehir.
 • Kaplan, M. (2010). Küresel rekabet ortamında iç-girişimciliğin turizm işletmelerinde uygulanmasına yönelik bir model önerisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Karacaoğlu, K. Ve Sözbilen, G. (2013). Kurumsallaşmanın konaklama işletmelerinin kurumsal girişimcilik düzeyleri üzerine etkisi: Nevşehir ilinde bir uyguluma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1): 41-56.
 • Karaçar, E. (2018). Turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri - Sinop Üniversitesi örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2): 602-621.
 • Karaman, A., Akmaz, A., Sürme, M. ve Çiçeklioğlu, H. (2017). Turizm öğrencilerinin girişimcilik niyetinin belirlenmesine yönelik görgül bir araştırma. 1.Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism, 2017) Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2017, Mersin, s.175-182.
 • Kasalak, M. A., Akıncı, Z., Yurcu, G. ve Sarı, B. (2018). Ekolojik çiftliklerin ekoturizm girişimciliği kapsamında değerlendirilmesi: Antalya ili alan araştırması. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(18): 221-240.
 • Kavak, O. ve Kaygın, E. (2017). Toplumsal cinsiyet algısı ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkinin turizm sektörü açısından incelenmesi. IWACT’17 International West Asia Congress of Tourism Research Bildiri Kitabı, 28 Eylül-1 Ekim 2017, Van, s.436-450.
 • Kendir, H., Arslan, E. ve İnce, C. (2018). Turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin belirlenmesi: Kırgızistan- Türkiye Manas ve Gaziosmanpaşa Üniversiteleri karşılaştırması. 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (ICE 2018) Bildiriler Kitabı, 10-12 Mayıs 2018, Bişkek, s.150-162.
 • Kılıç, S. N., Sezen, T. S. ve Aydemir, B. (2018). Sosyal restoran girişimciliği: Bir örnek olay incelemesi. 1. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi (INGANT 2018) Bildiriler Kitabı, 1-3 Kasım 2018, Sakarya, s.310-320.
 • Kıvılcım, B. (2016). Girişimcilik ve dönüştürücü liderlik arasındaki ilişki: Turizm sektöründe bir uygulama (Yayınlamamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Kızılırmak, İ. ve Oktay, K. (2006). Kırgızistan’da seyahat acentalarına yatırım yapan girişimcilerin karşılaştıkları pazarlama sorunları. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 25-27 Mayıs 2006, Manas, s.130-139.
 • Kızıltay, E. (2010).Yöneticilerin liderlik tarzlarına göre girişimcilik özelliklerinin incelenmesi: Turizm sektöründe bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Koppl R. (2007). Entrepreneurial behavior as a human universal. M. Minniti (Ed.), Entrepreneurship: The Engine of Growth, “People” içinde (s.1-20). London: Praeger.
 • Korkmaz, S. (2000). Girişimcilik ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1): 163-179.
 • Kozak, M. A. ve Yılmaz, E. G. (2010). Otel Yöneticilerinin iç girişimcilik algılamaları: Frigya Bölgesi örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1): 85-97.
 • Laeis, G. C. M., ve Lemke, S. (2016). Social Entrepreneurship in tourism: Applying sustainable livelihoods approaches. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(6), 1076–1093.
 • Landström, H. ve Harirchi, G. (2018). The social structure of entrepreneurship as a scientific field. Research Policy, 47: 65-662.
 • Li, L. (2008). A Review of entrepreneurship research published in the hospitality and tourism management journals. Tourism Management, 29(5): 1013–1022.
 • Lordkipanidze, M.,Brezet, H. ve Backman, M. (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. Journal of Cleaner Production, 13: 787-798.
 • Meriç, S. (2013). Girişimcilik potansiyeli ile etik algı arasındaki ilişki: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Düzce Üniversitesi, Düzce.
 • Nongsiej, P. ve Shimray, Somipam R. (2017). The role of entrepreneurship in tourism industry: An overview. National Seminar on Entrepreneurial Opportunities for Educated Youth in Global Business, 8 Mart 2017, Pondicherry University, Puducherry.
 • Oltulular, F. İ. (2018). Medikal turizm girişimciliğinde mevcut durum ve sorunların tespitine yönelik bir araştırma: İzmir örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Onuryüz Şenel, Z. ve Gürel, A. (2012). Humik maddelerin sağlık sektöründe kullanımı ve girişimcilik faaliyetleri. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 1: 351-361.
 • Özdemir, C. (2009). Karacasu’da turizm girişimciliği araştırması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1): 105-116.
 • Özer, Ö. (2011). Kurumsal girişimcilik ve işletme performansı ilişkisi: Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde uygulama (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özkan, Ç. ve Temeloğlu, E. (2017). Turizm eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik hislerinin girişimcilik potansiyelleri üzerindeki etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52): 1307-9581.
 • Öztürk, H. A. (2013). Turizm gelişiminin girişimcilik faktörleri çerçevesinde değerlendirilmesi: Beypazarı ve Safranbolu üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Parker, S. C. (2004). The Economics of self-employment and entrepreneurship. New York: Cambridge University Press.
 • Pırnar, İ. (2015). Turizm sektöründe girişimcilik süreci ve sektöre özgü özellikler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34: 75-86. Polat, D. (2011). Girişimcilik motivasyonu ve işletme yenilikçiliği arasındaki ilişkinin araştırılmasına yönelik turizm işletmelerinde bir araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(2): 227-254.
 • Polat, S. ve Aktaş-Polat, S. (2015). Turizmin kayıp halkası: 'Sosyal Sermaye'. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40): 766-776.
 • Reynolds, P. D. (2005). Understanding business creation: Serendipity and scope in two decades of business creation studies. Small Business Economics, 24: 359-364.
 • Saylan, U. (2011). Girişimcilik kültürü: Balıkesir'de turizm sektörüne yönelik bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Say J. B. (1803) A Treatise on Political Economy (C. R. Prinsep, Çev.). Philadelphia: Grigg & Elliot.
 • Schumpeter, J. (1928). The instability of capitalism. The Economic Journal, 38(151): 361-386.
 • Serafimova, M. ve Petrevska, B. (2018). Female entrepreneurship in tourism: A strategic management perspective in Macedonia. Journal of Applied Economics and Business, 6(1): 21-32.
 • Shane, S. ve Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1): 217-226.
 • Sikari, S. (2018). Women entrepreneurship in tourism industry; a study on women entrepreneurial opportunities in tourism industry of West Bengal. Journal of Business and Management, 2: 60-67.
 • Sinan, V. (2004). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerde girişimcilik: Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Smallbone, D. (2015). Foreward. V. Ramandi, S. Gerguri-Rashiti ve A. Fayolle (Ed.), Female Entrepreneurship in Transition Economies: Trends and Challenges içinde (s.1-8). UK: Palgrave Macmillan.
 • Solmaz, A., Aksoy, Ö., Şengül, S. ve Sarıışık, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin belirlenmesi: Turizm lisans ve ön lisans üzerine bir alan araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(26): 41-55.
 • Solvoll, S., Alsos, G. A., ve Bulanova, O. (2015). Tourism entrepreneurship–review and future directions. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 15(1): 120–137.
 • Şengül, S. (2017). Yerel girişimcilik ve turizm ilişkisine dair çıkarımlar: Mudurnu örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(4): 126-142.
 • Şengül, S. (2018). Turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ile ilgili algıların girişimcilik niyeti üzerine etkisi. Journal of Business Research Turk, 10 (1): 212-228.
 • Şimşek, M. Ş., Özgener, Ş. ve İlhan, İ. (2017). Turizm sektöründe kadın girişimciler ve yöneticiler açısından otantik liderliğin sosyal tembellik üzerindeki etkileri: Yaşam tatmininin düzenleyici rolü. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(3): 88-109.
 • Tekin, M. ve Kasalak, M. (2013). Yeni bir girişimcilik eğilimi: Ekoturizm çiftlik girişimciliği. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2-4 Kasım 2013, Muğla, s.1-8.
 • Tekin, M. ve Kasalak, M. (2014). Ekoturizm girişimciliğinin bölgesel kalkınmadaki rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32: 129-136.
 • Tekin, Ö. A., Özkul, G. ve Demir, Y. (2014). Turizm öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri üzerine bir inceleme: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği. 6. International Congress on Entrepreneurship Bildiri Kitabı. 24-26 Nisan 2014, Bişkek-Kırgızistan, s.1-21.
 • Temeloğlu, E. ve Özkan, Ç. (2017). Turizm eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik hislerinin girişimcilik potansiyelleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi. 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (ICE 2017) Bildiriler Kitabı, 14-16 Temmuz 2017, Balıkesir, s.782-789.
 • Tokmak, C. ve İnce, C. (2014). Turizmde çevreye duyarlı girişimcilik yaklaşımı. VI. International Congres on Entrepreneurship (ICE 2014) Bildiriler Kitabı, 24-26 Nisan 2014, Bishkek, s.110-116. Topuz, E. (2017). Tanzimat sonrası osmanlı otelcilik teşebbüsleri ve osmanlı oteller kumpanyası. IWACT’17 International West Asia Congress of Tourism Research Bildiri Kitabı, 28 Eylül-1 Ekim 2017, Van, s. 119-128.
 • Tuncer, M. ve Doğan, S. (2018). Girişimcilik eğiliminde eğitimin etkisi: Turizm işletmeciliği öğrencilerine yönelik bir araştırma. Turizm Akademik Dergisi, 2: 97-108.
 • Turizmi Teşvik Kanunu (1982, 12 Mart). Resmî Gazete (Sayı: 17635). Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2634.pdf
 • Uğurlu, K. ve Yılmaz, N. (2017). Bağ turizminde girişimcilik: Arcadia Bağları ve Bakucha Hotel & Spa örneği. 1.Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism, 2017) Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2017, Mersin, s.38-46.
 • Ulama, S. (2016). Turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Sakarya Üniversitesi örneği. International Conference on Eurasian Economies Bildiri Kitabı, 29-31 Ağustos 2016, Kaposvar, s.741-751.
 • Uzun, C. (2018). Alanya otel işletmelerinde iç girişimcilik algısı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Uzun, D. (2016). Ödemiş-Tire Kemalpaşa Yöresi kırsal turizm ve girişimciliğini tespite yönelik bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ünüvar, O. (2015). Turizm girişimciliği ekseninde Konya ili (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Von der Weppen, J. ve Cochrane, J. (2012). Social enterprises in tourism: An exploratory study of operational models and success factors. Journal of Sustainable Tourism, 20(3): 497-511.
 • Wennekers, S. ve Thurik, R. (1999). Linking entrepreneurship and economic growth. Small Business Economics, 13: 27-55.
 • Yeşilyurt, H., Yeşilyurt, C. ve Akgündüz, Y. (2017). Öz yeterliğin girişimcilik eğilimine etkisi: Turizm lisans öğrencilerine yönelik bir araştırma. 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (ICE 2017) Bildiriler Kitabı, 14-16 Temmuz 2017, Balıkesir, s.656-671.
 • Yılmaz, B. S. ve Günel, Ö. D. (2011). Üniversite eğitimi ve girişimcilik: Bireyleri girişimciliğe yönlendiren etkenler üzerine bir araştırma. Akademik Bakış Dergisi, 26: 1-20.
 • Yılmaz, Y., Seydinbekulı, A. D. ve Abishov, N. (2014). Üniversite son sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde ailesel özelliklerin etkisi: Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde bir alan araştırması. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5: 11-24.
 • Yılmazdoğan, O. C. ve Kaşlı, M. (2011). Turizm algısı ve girişimcilik niyeti ilişkisi: Eskişehir’de bir araştırma. 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 30 Kasım-4 Aralık 2011, Düzce, s.591-600.
 • Yirik, Ş. ve Ilgaz Yıldırım, B. (2014). Turizm sektöründeki kadın girişimcilerin bireysel değerlerinin demografik özellikleri açısından incelenmesi: Antalya ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26): 361-378.
 • Yirik, Ş. ve Ilgaz Yıldırım, B. (2014). Turizm sektöründeki kadın girişimcilerin bireysel değerleri ile risk ve belirsizlik algıları arasındaki ilişkilerin alan araştırması ile incelenmesi: Antalya örneği. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2): 97-111.
 • Yumuk, G. (2013). Turizm bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğitimlerinin girişimcilik eğilimlerine etkisi. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 2(2): 96-120.
 • Yumuk Günay, G. (2016). Turizm bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini etkileyen demografik faktörler: İki devlet üniversitesi karşılaştırması. Business and Economics Research Journal, 7(3): 155-170.
 • Yüksel, F. ve Bekar, A. (2017). Küçük ve orta ölçekli yiyecek-içecek işletmesi sahiplerinin girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik motivasyonları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4): 33-46.
 • Zapalska, A. M. ve Brozik, D. (2014). Female entrepreneurial businesses in tourism and hospitality ındustry in Poland. Problems and Perspectives in Management, 12(2): 7-13.
 • Zurnacı, N. (2012). Kırsal turizmde; girişimcilik ve örgütlenme. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23): 65-70.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Published Date Bahar
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-5125-7648
Author: Cem IŞIK (Primary Author)
Institution: ANADOLU UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2599-0197
Author: Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN
Institution: DOKUZ EYLUL UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3071-6184
Author: Sonay KAYGALAK ÇELEBİ
Institution: BATMAN UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5709-7542
Author: Özgür ÇALKIN
Institution: ATATURK UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3967-8076
Author: İrem ENSER
Institution: DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Orcid: 0000-0001-7379-070X
Author: Ahmet ÇELİK
Institution: DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Dates

Publication Date : March 20, 2019

Bibtex @research article { guntad519018, journal = {Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-3008}, address = {}, publisher = {Murat BAYRAM}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {119 - 149}, doi = {10.32572/guntad.519018}, title = {Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi}, key = {cite}, author = {Işık, Cem and Günlü Küçükaltan, Ebru and Kaygalak Çelebi̇, Sonay and Çalkın, Özgür and Enser, İrem and Çeli̇k, Ahmet} }
APA Işık, C , Günlü Küçükaltan, E , Kaygalak Çelebi̇, S , Çalkın, Ö , Enser, İ , Çeli̇k, A . (2019). Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 119-149 . DOI: 10.32572/guntad.519018
MLA Işık, C , Günlü Küçükaltan, E , Kaygalak Çelebi̇, S , Çalkın, Ö , Enser, İ , Çeli̇k, A . "Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi" . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 119-149 <https://dergipark.org.tr/en/pub/guntad/issue/43942/519018>
Chicago Işık, C , Günlü Küçükaltan, E , Kaygalak Çelebi̇, S , Çalkın, Ö , Enser, İ , Çeli̇k, A . "Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 119-149
RIS TY - JOUR T1 - Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi AU - Cem Işık , Ebru Günlü Küçükaltan , Sonay Kaygalak Çelebi̇ , Özgür Çalkın , İrem Enser , Ahmet Çeli̇k Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32572/guntad.519018 DO - 10.32572/guntad.519018 T2 - Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 149 VL - 3 IS - 1 SN - -2602-3008 M3 - doi: 10.32572/guntad.519018 UR - https://doi.org/10.32572/guntad.519018 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi %A Cem Işık , Ebru Günlü Küçükaltan , Sonay Kaygalak Çelebi̇ , Özgür Çalkın , İrem Enser , Ahmet Çeli̇k %T Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi %D 2019 %J Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2602-3008 %V 3 %N 1 %R doi: 10.32572/guntad.519018 %U 10.32572/guntad.519018
ISNAD Işık, Cem , Günlü Küçükaltan, Ebru , Kaygalak Çelebi̇, Sonay , Çalkın, Özgür , Enser, İrem , Çeli̇k, Ahmet . "Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (March 2019): 119-149 . https://doi.org/10.32572/guntad.519018
AMA Işık C , Günlü Küçükaltan E , Kaygalak Çelebi̇ S , Çalkın Ö , Enser İ , Çeli̇k A . Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 3(1): 119-149.
Vancouver Işık C , Günlü Küçükaltan E , Kaygalak Çelebi̇ S , Çalkın Ö , Enser İ , Çeli̇k A . Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 3(1): 119-149.
IEEE C. Işık , E. Günlü Küçükaltan , S. Kaygalak Çelebi̇ , Ö. Çalkın , İ. Enser and A. Çeli̇k , "Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi", Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 119-149, Mar. 2019, doi:10.32572/guntad.519018