e-ISSN: 2602-3008
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Murat BAYRAM
Kapak Resmi
       

*21. Ulusal Turizm Kongresi Ek Sayısı" 2022 yılı Haziran ayına planlanmış ancak editörlük ve hakem süreci devam eden makaleler için derginin normal süreçlerinin yoğunluğundan dolayı aksamalar yaşanmıştır.  Kısa zamanda kongre ek sayısının çalışmaları tamamlanacaktır. 

*Dergimize yoğun bir biçimde makale başvurusu yapılmaktadır. Makale yayım önerileri ile ilgili süreçlerin sağlıklı bir biçimde yürütebilmesi için uygun zaman gerektiğinden bir sayıda en fazla 15 makale yayımlanabilmektedir. Bununla birlikte öncelikli olarak nitelendirdiğimiz "teknoloji, kadın-aile, engelli bireyler, toplumu yakın ilgilendiren güncel gelişmeler (salgın, afet, savaş vb.)  ve sosyoloji " kapsamına giren çalışmaların imkanlar ölçüsünde 15 makalenin dışında tutularak yayımlanması kararlaştırılmıştır.

Sayın araştırmacılar,

Dergiye olan yoğun talepten dolayı yayın kurulu, 2021 dönemi güz sayısından itibaren her bir sayıda en fazla 15 makaleye yer verilmesine karar vermiştir.

Önemli duyuru:

TR Dizin kriterlerine göre yayınlanmak üzere önerilen makalelerin etik kurul onayı alması ve bunu belgelendirerek sunması gerekmektedir. Bu doğrultuda dergimize yayın için makale önerecek yazarların etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul onay formunu sunmaları ve metin içinde belirtmeleri gerekmektedir.

Editör: Dr. Yasin Keleş   /  Editör: Dr. Elbeyi Pelit

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 10 Nisan 2022

2022 - Cilt: 6 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

[UTK]Turizm Araştırmalarının Entelektüel Yapısının ve Performansının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

TURİZM TANITIM FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ: İSTANBUL TANITIM FİLMİ ÖRNEĞİ

Derleme

[UTK] Sağlık İnanç Modeli, Turizm Fobisi ve Salgın Hastalıklar

Araştırma Makalesi

[UTK]Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Ağırlama Kültürü ve İş Anlam Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

[UTK]Z Kuşağı Bireylerinin Turistik Ürün Tercihlerine İlişkin Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

Mutfak Şeflerinin Bakış Açısından Yenilebilir Çiçekler ve Konaklama İşletmelerinde Kullanılma Durumu

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Turizm Faaliyetlerini Belirleyen Makroekonomik Değişkenler

Derleme

[UTK] Yeni Nesil Ev Pansiyonculuğu Sistemi Airbnb’nin Değerlendirilmesi: Swot Analizi

Bibliyografi

Hüzün Turizmi Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

Derleme

TURİST REHBERLERİNİN AKADEMİYE GEÇME MOTİVASYONLARI VE İŞ DOYUMLARI

Araştırma Makalesi

Müzelerdeki Eser Sergileme Politikasının Ziyaretçi Deneyimi ve Öğrenme Motivasyonuna Etkisi

Araştırma Makalesi

Turizm Destinasyonu Risk Algısı ile Öz Etkinlik Düzeyi Arasındaki İlişki: Van İli Örneği

Araştırma Makalesi

Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Sosyal Karşılaştırmanın Düzenleyici Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

Araştırma Makalesi

UTK21.Destinasyon Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ayvalık Destinasyonu Örneği

Araştırma Makalesi

MARİNALARDAKİ YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNİN TERCİHLERİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Konferans Bildirisi

UTK21. McDisneyleşme Odağında İç Turizmin Kültürleme İşlevindeki Aşınma

Araştırma Makalesi

UTK21. Turizmde Sosyal Medya Araştırmalarına Panoromik Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

PAKET TURLARDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR: YABANCI TURİSTLER ÜZERİNE NİTEL BİR DEĞERLENDİRME

Araştırma Makalesi

Davranışsal Niyetin Yeşil Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Kontrol İnançların Aracı Rolü: Turizm Sektöründe Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

Hizmet Kalitesi İyileştirilmesinde Servqual ve Kano Modellerinin KFY ile Bütünleştirilmesi: Havayolu Sektöründe Bir Uygulama

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.