Güncel Sayı

Cilt: 8 Sayı: 1, 24.03.2024

Yıl: 2024

Makaleler

Kitap İncelemesi

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD), turizm alanındaki dergilerin kendi politikaları çerçevesinde daha özel alanlara yönelmesini temel alarak, turizm alanındaki uygulamalı ve kuramsal çalışmalar içinde güncellik kavramını ön plana çıkaran bir yayın politikası amaçlamaktadır. Bu özelliği ile turizm alanındaki dergiler arasında bir uzmanlaşma yönelimini de başlatmayı hedeflemektedir.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD), turizm alanındaki eğilimler ve yeni gelişmelere odaklanan ve disiplinler arası özelliğinden dolayı diğer alanlardaki gelişmelerin turizm alanına yönelik güncel ve gelecek etkilerini tartışan çalışmalara öncelik vermeyi önemsemektedir. Böylelikle GTAD, turizm ve turizmdeki güncel gelişmeler kavramına odaklanmakta ve özellikle turizm alanına yeni bir anlayış ve feraset getiren çalışmaları yayınlayarak turizm çalışmalarında yeni yaklaşım, kavram, yapı ve araştırmaların yayılmasını hedeflemektedir. 

Değerli Araştırmacılar,

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi'ne çalışmalarınız ile başvurmadan önce derginin araştırma ve yayın etiği politikasını incelemenizi tavsiye ediyoruz. 

Bu bağlamda [Etik İlkeler ve Yayın Politikası],[Yayın Etiği], [Etik Kurul İzni], [Yayın Süreci], [Açık Erişim Politikası]'na ilgili başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz. 


Yazım Kuralları

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar aşağıdaki “Makale Şablonları” üzerinde hazırlanmalıdır.

1. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) hakemli bir dergi olup altı ayda bir yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe'dir.

2. GTAD, turizm ve turizmdeki güncel gelişmeler kavramına odaklanmakta ve özellikle turizm alanına yeni bir anlayış ve feraset getiren çalışmaları yayınlayarak turizm çalışmalarında yeni yaklaşım, kavram, yapı ve araştırmalara odaklanan bilimsel ve özgün makalelerin yayılmasını hedeflemektedir.

3. Dergiye gönderilecek yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler 6000-8000 kelime arasında olmalıdır. Bu sayıya makalenin başlığı, özeti, anahtar kelimeleri, makale metni, şekiller, tablolardaki kelimeler ve kaynaklar dahildir; ancak, yazar iletişim adresi dahil değildir.

4. Dergiye gönderilen çalışmalar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden en az ikisinin olumlu rapor iletmesi halinde çalışmalara ilişkin yayın süreci başlatılır. 

Metin Düzeni

GTAD’ne gönderilen yazıların hemen işleme konabilmesi için aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanması gereklidir. Şekil şartlarını yerine getirmeyen makaleler işleme alınmaz.

Sayfa Düzeni

Makale dosyaları sadece Microsoft Word formatında gönderilmelidir.

Makale Uzunluğu

Makaleler, 8000 kelimeden fazla olmamalıdır. Bu makale uzunluğu kaynakça ve varsa ekleri de içeren tüm metni içerir.

Yazar Detayları

Makalenin ilk sayfası sadece yazar bilgilerinin bulunduğu sayfa olarak düzenlenmelidir.Tüm katkıda bulunan yazarların adları ve kurumları eklenmelidir. Her yazar için ayrı ve doğru e-posta hesapları yazılmalıdır.Tüm yazarlar için ORCID ID eklenmelidir. Ayrıca; kapak sayfasında aşağıdaki bilgilere yer verilmelidir:

Destek Bilgisi:
Çıkar Çatışması:
Etik Onayı:
Etik kurul onayı:
Araştırmacıların Katkı Oranı:
1. yazar katkı oranı :
2. yazar katkı oranı :


Yazı Tipi

Yazılar Palatino Linotype, 12 punto, tek satır aralıkla yazılmalı, sağ-sol, alt ve üstte 3 cm boşluk bırakılmalı, iki yana hizalanmalı, sayfa numarası verilmemelidir. Paragraf aralığı önce=0nk, sonra=6nk olmalıdır. 

Rakam Kullanımı

Cümleye sayı ile başlamamalı, 1-10 arasındaki rakamlar yazı ile 11 ve üstü sayılar rakamla yazılmalıdır.

Makalelerde Bulunması Gerekli Bölümler

Makaleler bağımsız en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Bu nedenle yazarların isim ve kurum bilgileri ile teşekkür bölümü ana metinde yer almamalıdır. Ana metinde geçmiş yayınlara kişisel gönderme yapılmamalıdır.

Dergiye gönderilecek makalede bulunması gereken ana bölümler:

Kitap değerlendirmeleri

Kitap değerlendirmeleri 2000 kelimeyle sınırlıdır. Makalenin girişinde incelenen kitap adı aşağıda gösterilen şekilde yazılır.

Kitap adı

Yazarı

Basım yeri: Basımevi, baskısı, basım yılı, sayfa sayısı

Örn:

The Tourist Gaze 3.0

John Urry and Jonas Larsen

UK: SAGE Publications Ltd, 2011, 297 sayfa.

Yorum / mektup

Son iki sayıda yayımlanmış olan makalelere yorum niteliğinde veya editöre yazılan mektuplar kabul edilir. Yanıt verilen makalenin yazarı, makale başlığı, cilt ve sayfa numarası yazının girişinde belirtilmelidir. Makalelere yönelik yorumlar yayın öncesi yanıtlarını almak için ilgili makalenin yazarlarına da gönderilir.  Editöre mektuplar kısmında akademik tartışma, bilgilendirme ve yeni bakış açılarını ortaya çıkarmaya yönelik olmaları beklenmektedir. Bunlar kaynaklar dâhil 1000 kelimeyle sınırlıdır.

Kaynak Gösterme Usulleri

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik sıra ile verilmelidir. Kaynaklar için bir sınıflandırma yapmadan tek bir liste oluşturulmalıdır. Metin içerisinde çalışmalara yapılacak atıflarda yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılmalıdır. Örneğin; Tunç (2005) ...Pelit'e (2015) göre.....Gücer & Pelit (2010)....Gücer & Pelit’e (2010) göre....

Yazar sayısı üçten fazla olan eserlere metin içerisinde yapılacak atıflarda ilk atıfta tüm isimler yazılmalı sonraki atıflarda ise sadece ilk yazarın soyadı yazılarak sonrakiler (vd.,) şeklinde belirtilmelidir. Örneğin; İlk atıfta: Akar, Turman, Sang & Koçar (2010); Sonraki atıfta ise Akar vd., (2010) şeklinde olmalıdır.

Cümle ortasında veya cümle sonunda parantez içerisinde birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise, alfabetik sıraya göre alıntılanmalı . Örneğin; (Bayram, 2010; Keleş, 2012; Pelit, 2013) şeklinde olmalıdır.

Metinde kaynaklardan doğrudan alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken mutlaka sayfa numarası verilmelidir. Örneğin: (Buhalis, 2010: 29)

Metin içerisinde yer alan tablolar, grafikler ve şekiller yazı alanında iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalıdır. Tablo, grafik ve şekil başlıkları koyu yazılmalıdır.

Kaynakça gösterimi, alfabetik sırayla ve aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır.

Makaleler:

Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. http://doi.org/xx.xxxxxxxxxxx

Bayram, M. (2018). Otel konuk memnuniyetini etkileyen unsurlar. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(2), 352-369. https://doi.org/10.24010/soid.358389

Keleş, Y., & Pelit, E. (2009). Otel işletmesi işgörenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları: İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 5(2), 24-45. http://doi.org/xx.xxxxxxxx

Kitaplar:

Çetiner, E. (2002). Konaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları (X.baskı). Gazi Kitabevi.

Kitap Bölümleri:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı, Sayfa aralığı) içinde. Yayınevi.

Bayram, M. (2015). Turizmde dağıtım sistemi ve dağıtım kanalları. Seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü (s.57-83) içinde. Grafiker Yayınları


Alvarez, M. D., & Hatipoğlu, B. (2014). Nationality differences in user-generated reviews in the hospitality industry.  Tourists’ Perceptions and Assessments (pp. 23-29) içinde. Emerald Publishing.

Editörlü kitapta bölüm

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı (Baskı sayısı, Sayfa aralığı) içinde.
Yayınevi.

Özkan Ceylan, A. & Bekçi, B. (2012). Algı. N. Güngör Ergan, B. Şahin Kütük & R. Coştur (Ed), Davranış bilimleri (s. 33-53) içinde. Siyasal Kitabevi

Posner, M. I. (1995). Attention in cognitive neuroscience: An overview. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The cognitive neurosciences (pp. 615-624). The MIT Press.

Çeviri Kitap

Orijinal kitabın yazarının soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Yayınevi. (Orijinal eserin
yayın tarihi)

Solso, R. L., Maclin, M. K., & Maclin, O. H. (2009). Bilişsel psikoloji (2. Baskı). (A. Ayçiçeği-Dinn, Çev.). Kitabevi (Orijinal eserin basım tarihi 2004, 7. Baskı).

Freud, S. (1961). The interpretation of dreams: The complete and definitive text (J. Strachey, Trans.). Science Editions (Original work published 1900).


Tezler

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı [Yüksek lisans tezi / Doktora tezi, Üniversitenin adı]. Yayımlanan veritabanı/İnternet adresi.

Pelit, E. (2008). İşletmelerde işgören güçlendirmenin işgörenlerin iş doyumuna etkisi: Otel işletmelerinde bir araştırma [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-Z0vbSUgrhM9fXoGkRe6Q_igRfjxZhEKlBqTKT_-9IUulJvAw9OsKHaUdfpsjtve

Watkins, S. (2011). The neural basis of attention and perception in the human brain [Doctoral dissertation, University College London]. UCL Discovery.
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1323001/1/1323001.pdf

Bildiri:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Sunumun adı. Bilimsel Toplantının Adı, Toplantının gerçekleştiği şehir, Ülke.

Bayram, M. (2016). Otel konuk memnuniyetini etkileyen unsurlar: En iyi otel işletmelerinin çevrimiçi tüketici değerlendirmelerine yönelik içerik analizi. 17. Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Türkiye.

İnternet Kaynakları:

Yazar Soyadı, Adının baş harfi veya Grup adı. (Yıl). Çalışmanın başlığı. İnternet sitesinin adı. URL adresinden .... tarihinde alınmıştır.

Türkiye Turizm Dizini (2019, 21 Ekim). Dergiler. http://www.turizmdizini.com/p/dergiler.html adresinden 2 Eylül 2020 tarihinde
alınmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu (2014). Milliyetlerine göre gelen yabancıların bireysel ve paket tur. http://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/yabanci-ziyaretcilerin-profili adresinden 1 Ocak 2023 tarihinde alınmıştır.

19. Dergiye gönderilen makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi’ne aittir.

20. Yukarıda belirtilmeyen hususlar için APA 7 kuralları geçerlidir. 

Telif Hakkı Devir Formu

Çalışmanız ile birlikte yüklenilecek olan Telif Hakkı Devir Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Hakemlere Yanıt Formu

Hakem değerlendirmesi sonrasında yazar(lar) tarafından hakem görüşlerine ilişkin yapılan düzenlemeleri gösteren forma buradan ulaşabilirsiniz. 

       Makalenin Başlığı: Başlığın; 12 sözcüğü geçmemesine özen gösterilmelidir. İngilizce başlık da sunulmalıdır. 

       Özet: Her makalede en az 120, en fazla 200  sözcükten oluşan çalışmanın amacı, yöntemi ve sonuçlarına yer veren Türkçe ve İngilizce hazırlanmış özet bulunmalıdır.

      Anahtar Sözcükler: Anahtar sözcük sayısı hem Türkçe ve İngilizce özette olacak şekilde en az üç en fazla 6 sözcük ile sınırlandırılmalıdır.

       Giriş: Araştırmanın genel bir özetinin yapılmalı ve son paragrafında araştırmanın temel amacı açıklanmalıdır.

       Kavramsal Çerçeve: Bu kısımda eğer gerekiyorsa öncelikli olarak ilgili kavramlar literatür tekrarına düşmeden özetlenerek verilmeli, eğer böyle bir durum söz konusu değil ise çalışma ile ilgili önceki araştırmalar yine tekrara kaçmadan bu çalışmaların sonuçları, göz ardı ettikleri veya katkıları bağlamında bir değerlendirme yapılmalıdır. Gerekirse bu bölüm giriş kısmı ile birleştirilebilir. Bu kısımda araştırmayı yapmaya yönlendiren problemin ortaya konulması esastır.

       Yöntem: Giriş ve alanyazın bölümünde ortaya konulan araştırma problemine en uygun çözümü sağlayacak analizler kullanılmadır. Burada en önemli husus yönteme dâhil evren, örneklem, ölçek oluşturma, araştırma tarihi, süresi vb. gibi en küçük ayrıntının atlanmadan yer verilmesidir.

       Bulgular: Burada araştırma soruları veya hipotezler değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler yapılarken sayısı altıyı geçmeyecek biçimde şekil, grafik veya tablolardan faydalanabilinir.  

      Sonuç, Tartışma ve Öneriler: araştırmada ortaya çıkan genel sonuçlar net olarak ifade edilir. Araştırma bulgularının aynısı veya başka cümlelerle tekrarlanmasından kaçınılmalıdır. Tartışma için önceki araştırmalar ile kıyaslamalar yapılmalıdır. Sonuçlara bağlı kalarak uygulanabilir öneriler getirilmelidir.

      Kaynakça: Çalışmada faydalanılan kaynaklar eksiksiz bir şekilde ve sadece metinde kullanılan kaynaklara yer verilmek şartıyla gösterilmelidir.

Değerli Araştırmacılar, 

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, bir yazının yayınlanmasına, tutarlı ve saygın bir bilgi ağının geliştirilmesine katkı sağladığına inanarak yazarları ve hakemleri aşağıdaki etik koşulları yerine getirmeye çağırmaktadır. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için ileri sürdüğü Uluslararası Standartları dikkate almaktadır. Editörler, yazarlar ve hakemler için aşağıda verilen görevler COPE (Code of Conduct for Journal Editors) izlenerek hazırlanmıştır. 

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi'nde hakem değerlendirmesinden sonra yayımlanan tüm makaleler, yayın tarihinden itibaren hemen erişilebilir olma özelliğine sahiptir. Buna ek olarak, yayın öncesi, yayın sırasında veya yayımlanmadan sonra yazarlardan herhangi bir ücret (makale işlenme ücreti) alınmamaktadır.

Editörlerin Görevleri
Yayın Kararları
Derginin editörü, dergiye gönderilen makalelerden hangisinin yayınlanacağına karar vermekten sorumludur. Söz konusu çalışmanın geçerliliği ve araştırmacılar ve okuyucular için önemi, her zaman bu tür kararların dayanağıdır. Editör, bu kararları alırken diğer editörler veya hakemler ile görüşebilir.

Hakem değerlendirmesi
Editör, hakem değerlendirme sürecinin adil, tarafsız ve zamanında olmasını sağlar. Araştırma makaleleri tipik olarak en az iki dış ve bağımsız hakem tarafından gözden geçirilir ve gerektiğinde editör ek görüşler alabilir. Editör, ilgili alanda uygun uzmanlığa sahip hakemleri seçer ve hileli (fraudulent) ve önyargılı hakemlerin seçiminden kaçınır.

Tarafsızlık
Editör, yazarların ırkına, cinsiyetine, cinsel yönelimine, dini inancına, etnik kökenine, vatandaşlığına veya politik felsefesine bakılmaksızın, makaleleri entelektüel içerikleri açısından değerlendirir.

Gizlilik
Editör, dergiye gönderilen tüm materyallerin ve hakemlerle yapılan tüm iletişimlerin gizliliğini, ilgili yazarlar ve hakemlerle aksi kararlaştırılmadıkça koruyacaktır. Hakemler isimlerini açıklamayı kabul etmedikçe, editör hakemlerin kimliklerini gizli tutacaktır. Makalelerde yayınlanmış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmadan editörün kendi araştırmasında kullanılamaz. Değerlendirme sürecinde elde edilen bilgi veya fikirler gizli tutulur ve kişisel avantaj için kullanılamaz.

Çıkar Çatışmaları
Editörler, ilişkilerden kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu makaleleri değerlendirmekten kaçınmalıdır.

Hakemlerin Sorumlulukları
Editöryal Kararlara Katkı

Hakem değerlendirmesi, editörün editoryal kararlar almasına yardımcı olur ve yazarla yapılan editoryal iletişimler yoluyla da yazara makaleyi geliştirmede yardımcı olabilir. Hakem değerlendirmesi, bilimsel yöntemin merkezinde yer alır. Gözden geçirenlerden genellikle yazarlara ve çalışmalarına kendilerine davranılmasını istedikleri şekilde davranmaları ve iyi gözden geçirme görgü kurallarına uymaları istenir. Makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirme konusunda yeterli niteliğe sahip olmadığını hisseden veya hemen incelemesinin imkansız olduğunu bilen seçilmiş herhangi bir hakem, editöre haber vermeli ve inceleme sürecine katılmayı reddetmelidir.

Gizlilik
İncelenmek üzere alınan tüm yazılar gizli belgeler olarak değerlendirilmelidir. Hakemler, makaleyle ilgili incelemeyi veya bilgileri editörün izni olmadan kimseyle paylaşmamalı veya yazarlarla doğrudan iletişim kurmamalıdır. Gönderilen bir yazıdaki materyaller, yazarın açık yazılı izni olmadan bir hakemin kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. Akran değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır.

Etik Sorunlara Yönelik Duyarlılık
İncelemeyi gerçekleştiren hakem, makaledeki olası etik konulara karşı uyanık olmalı ve değerlendirilmekte olan makale ile hakemin kişisel bilgisine sahip olduğu diğer yayınlanmış makaleler arasındaki önemli benzerlikler veya örtüşmeler dahil olmak üzere bunları editörün dikkatine sunmalıdır.

Nesnellik
Gönderilen yazıların incelemeleri tarafsız bir şekilde yapılmalıdır. Hakemler, destekleyici argümanlarla görüşlerini açıkça ifade etmelidir.

Yazarların Görevleri
Raporlama Standartları

Yazarlar, yapılan çalışmanın doğru bir açıklamasının yanı sıra öneminin nesnel bir tartışmasını sunmalıdır. Veriler makalede doğru bir şekilde temsil edilmelidir. Çalışma, diğer yazarların alıntılamasına izin verecek yeterli ayrıntı ve referanslar içermelidir. Hileli veya kasıtlı olarak yanlış beyanlar, etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez.

Veri Erişimi ve Saklama
Yazarlardan, araştırma verilerini sağlamaları ve/veya derginin açık veri gereksinimlerine uymaları istenebilir. Yazarlar, mümkünse bu tür verilere halkın erişimini sağlamaya hazır olmalı ve bu tür verileri yayınlandıktan sonra makul sayıda yıl boyunca saklamaya hazırlanmalıdır.

Özgünlük
Yazarlar, tamamen orijinal eserler yazdıklarından ve eğer yazarlar başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini kullanmışlarsa, buna uygun şekilde alıntı yapıldığından ve gerektiğinde izin alındığından emin olmalıdır. Yazarlar her türlü intihal biçiminde sakınmalıdır.

Çoklu veya Eşzamanlı Yayın
Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik olmayan davranış oluşturur ve kabul edilemez. Genel olarak, bir yazar, daha önce yayınlanmış bir makaleyi başka bir dergide değerlendirilmek üzere sunmamalıdır.

Makale Yazarlığı
Yazarlık, rapor edilen çalışmanın kapsamına, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkıda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunan herkes ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Yazarlar çalışmanın toplu sorumluluğunu üstlenirler. Her yazar, çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırılıp çözülmesini sağlamaktan sorumludur.

Destek Beyanı
Araştırmanın yürütülmesi ve/veya makalenin hazırlanmasına yönelik tüm mali destek kaynakları, varsa destekleyicinin çalışma tasarımındaki rolü açıklanmalıdır. Ayrıca potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır.

Temel Hataların Bildirilmesi
Bir yazar kendi yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, dergi editörüne veya yayıncısına derhal haber vermek ve editör tarafından gerekli görülmesi halinde makaleyi geri çekmek için editörle işbirliği yapmak yazarın yükümlülüğüdür.

Yazar Değişikliği
Yazarlık listesindeki herhangi bir değişiklik, Editöre açık bir neden bildirilmedikçe kabul edilemez. Yazarlıkta bir değişiklik yapılması gerektiğinde, değişiklik için açık bir neden ve yazılı onay (imzalı bir mektup) dergi editörüne bildirilmelidir.

Ayrıca Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi aşağıdaki hususları tüm paydaşlarına özellikle hatırlatmaktadır. 

Yayım Etiği

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisine makale gönderen yazarların ilgili eserleri başka bir yerde yayımlanmamış olmalı ve/veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Editörler makalenin dil, yazım ve kaynakları hakkında dergi yazım biçimine uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli düzeltmeleri yapmaya tam yetkilidir.


Yayımlanmış başka eserlerden alınmış olan alıntı yazı, tablo, resim vb. verinin olması halinde gerekli izinleri almak yazarların sorumluluğundadır.

Makalenin bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir. Makalede yazarlık için gerekli ölçütleri karşılamayan ancak fon ve diğer şekillerde destek sağlayan kişi ve kurumlar “Teşekkür” bölümünde belirtilmelidir.

Makalede; ticari bağlantı veya çalışmaya maddi destek veren kurum var ise yazarlar “Teşekkür” bölümünde kullanılan ticari ürün ve/veya adı geçen kurum, kuruluş ile ticari ilişkilerinin olmadığını belirtmek; var ise ilişkinin niteliğini bildirmek zorundadırlar.

Yazarlar, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisine gönderdikleri makalede etik kurallara (intihal, çoklu yayın, kendi kendine intihal, yazarlık ile ilgili konular, zorlayıcı atıf, karalama, gerçekte olmayan bilgi üretimi, etik olmayan araştırma ve ölçümler, çıkar çatışması, temel prensipler vs.) uymak zorundadırlar.

Yazarların dergiye makale göndermesi; makalenin orijinal olduğunu, bir başka yere gönderilmediğini ve yayın için değerlendirme altında olmadığını, çalışmada hakaret, karalama ve yasa dışı beyanların olmadığını, olası üçüncü kişiler dâhil izinlerin alındığını, ismi geçen kişi ve kurumlardan onay alındığını, gönderim öncesi yazarlık paylaşımının yapılıp onaylandığını, misafir yazarlık ve hayalet yazarlığın olmadığını beyan ve kabul ettikleri anlamına gelir.

Makalenin yazar(lar)ı olarak yayının ilk gönderildiği andaki isim(ler) dikkate alınır. Daha sonradan talep edilen değişiklikler kabul edilmez.

Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

İntihal/Benzerlik Denetimi

Dergimize gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce iThenticate programı ile benzerlik raporundan geçirilmektedir. Her çalışmanın yazılım aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. 

Yazar Hakları

Belli Hakemleri Değerlendirme Süreci Dışında Tutma

Yazar(lar) çıkar çatışması gerekçesiyle veya etik gerekçelerle çalışmasının gönderilmemesini istediği hakemleri belirleyebilir.

Ayrıca Editör şu konumdaki hakemlere değerlendirme göndermemektedir:

  • Yazar(lar)ın daha önce ortak çalışma yayımladığı,
  • Yazar(lar)ın çalışmalarının ön okumalarında yardımcı olmuş,
  • Çalışmanın yayımlanmasından finansal fayda sağlayacak,
  • Yazar ile aynı kurumda çalışan (üniversitelerde aynı bölümde) hakemlere.


Geri Çekme

Yazar(lar) henüz yayımlanmamış olan çalışmalarını ön değerlendirme sürecindeyken geri çekebilir. Bununla birlikte yayın kurulu tarafından telif hakları Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi gönderim aşamasında devredilmiş çalışmaların geri çekme isteği onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.

Hakem Raporlarına ve Yayın Kurulu Kararlarına İtiraz

Yazar(lar) her zaman ve durumda hakem raporlarına ve editör kararlarına itiraz etme hakkına sahiptir. Bu ve benzeri durumlarda Yazar(lar)dan itirazlarını gerekçeleri ile bildirmeleri talep edilmektedir. Editörler, itiraz durumlarında gerekli görürse yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir.

Yayımlanmış Çalışma için Tasarrufta Bulunma

Yayımlanan makalelerin ve değerlendirmelerin telif hakkı Güncel Turizm Araştırmaları Dergisindedir. Bununla birlikte Yazar(lar) çalışmalarının kullanımıyla ilgili taleplerini dergi Editörüne iletebilir.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi'nde, yayım öncesi, yayım sırasında veya yayım sonrasında yazarlardan herhangi bir ücret (makale işlenme ücreti) alınmamaktadır.

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.