Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Turistlerin Kapadokya’ya Geliş Amaçlarına Sıcak Hava Balonlarının Etkisi

Yıl 2024, Cilt: 8 Sayı: 1, 216 - 233, 24.03.2024
https://doi.org/10.32572/guntad.1367796

Öz

Bu çalışmanın amacı; turistlerin Kapadokya destinasyonunu tercih etmelerinde sıcak hava balonlarının etkisinin belirlenmesidir. Çalışma nicel bir çalışma olup, veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Ankette turistlerin Kapadokya’ya geliş amaçları, Kapadokya tatillerine ilişkin bilgiler, genel tatil alışkanlıkları ve sıcak hava balon aktivitesine katılımlarına ilişkin sorular ve demografik sorular yer almaktadır. Anket 143 yerli ve 128 yabancı olmak üzere toplam 271 turiste uygulanmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler ve katılımcıların demografik özelliklerine göre, genel tatil alışkanlıkları, Kapadokya tatilleri ve balon aktiviteleri yönelik cevaplarında farklılık olup olmadığını belirlemek için, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri uygulanmıştır. Araştırma sonunda Kapadokya Bölgesi’ne ilk geliş amaçlarının “Sıcak Hava Balonu Deneyimi Yaşama” ikinci amaçlarının ise “Sıcak Hava Balonu İzleme ve Fotoğraflama” olduğu ortaya çıkmıştır. Yabancı turistlerin bölgeye geliş amaçlarında sıcak hava balonu deneyimi yaşama isteği öncelikli iken yerli turistlerde sıcak hava balonu izleme ve fotoğraflamanın daha öncelikli olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akçakaya, S. (2021). Turistik hafif hava araçları deneyimlerinin memnuniyet üzerindeki etkisi: Pamukkale örneği. [Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi].
 • Akpınar, G., & Koç, H. (2023). Kapadokya turizminin SWOT analizi ile incelenmesi ve bölgede turizmi geliştirmek için öneriler. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(2), 316-334.
 • Bertan, S. (2020). Key success factors for doing business in hot air balloon riding. Journal of Tourism and Services, 20 (11), 124-131. Journal of Tourism and Services, 11(20), 124-131.
 • Can, M., & Can, Ç. Ü. (2019). Kapadokya’da balon turizmi deneyimi ve kabul edilebilir risk durumu. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 188-198.
 • Catteral, C. (2013). The hot air balloon book: Build and launch kongming lanterns, solar tetroons, and more. Chicago Reviews Press.
 • De Bruijn, E. I., Bosveld, F. C., de Haan, S., & Heusinkveld, B. G. (2020). Measuring low-altitude winds with a hot-air balloon and their validation with Cabauw tower observations. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 37(2), 263-277.
 • Doğan, N., Ö. (2014). VZA süper etkinlik modelleri ile etkinlik ölçümü: Kapadokya’da faaliyet gösteren balon işletmeleri üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(1), 187-203.
 • Gümüş, G., & Belber, B. G. (2019). Turistik ürün çeşitlendirmesi: Kapadokya bölgesindeki inanç turizmi kaynaklarının değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi].
 • Gürsel, B. B. (2017). Sıcak hava balonu sektörü raporu. nevşehir yatırım destek ofisi. https://www.ahika.gov.tr/assets/upload/dosyalar/ahika_2017_nevsehir-sicak-hava-balonu_sektor-raporu.pdf
 • Güvenol, B. (2021). Sıcak hava balon turizminde hizmet kalitesi ölçümü: Kapadokya bölgesi’nde bir araştırma. [Yüksek Lisans Tezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi].
 • Jin, X., Xiang, Y., Weber, K., & Liu, Y. (2019). Motivation and involvement in adventure tourism activities: a Chinese tourists' perspective. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 24(11), 1066-1078.
 • Kaptan, S. (1991). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Rehber Yayınevi.
 • Novotná, M., & Kunc, J. (2022). Balloon tourism. In Encyclopedia of Tourism Management and Marketing (pp. 251-254). Edward Elgar Publishing.
 • Özel, Ç. H., & Kozak, N. (2017). An exploratory study of resident perceptions toward the tourism industry in Cappadocia: a Social Exchange Theory approach. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(3), 284-300.
 • Özen, A. (2019). Kapadokya bölgesinde yaşanan sıcak hava balon deneyiminin davranışsal niyetler üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Verimlilik Dergisi, 1, 165–198.
 • Özen, İ. A., & Günören Özdemir, E. (2019). Kapadokya sıcak hava balonculuğu üzerine nitel bir araştırma. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 579–595.
 • Özsoy, D. & Yavaş V. (2012) Türk sıcak hava balonculuğu, dünü, bugünü, yarını. I. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir.
 • Temizkan S. P. (2005). Turistlerin alışveriş davranışı: Kapadokya örneği, [Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Paşa Üniversitesi]
 • Türk, E., & Güneren Özdemir, E. (2020). Turistlerin macera turizmi motivasyonları, memnuniyetleri ve bölgeyi tekrar ziyaret niyetleri: Kapadokya destinasyonunda bir araştırma [Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi].

The Effect of Hot Air Balloons on the Purpose of Tourists' Arrival in Cappadocia

Yıl 2024, Cilt: 8 Sayı: 1, 216 - 233, 24.03.2024
https://doi.org/10.32572/guntad.1367796

Öz

The aim of this study is to determine the effect of hot air balloons on tourists' choice of Cappadocia destination. The study is a quantitative study and the data was collected using the survey technique. The survey includes questions about the tourists' purposes for coming to Cappadocia, information about their Cappadocia holidays, general holiday habits and participation in hot air balloon activities, and demographic questions. The survey was applied to a total of 271 tourists, 143 local and 128 foreign. In the analysis of the data, descriptive statistics and Mann-Whitney U and Kruskal Wallis H tests were applied to determine whether there were differences in the answers of the participants regarding their general holiday habits, Cappadocia holidays and balloon activities, according to their demographic characteristics. At the end of the research, it was revealed that their first purpose in coming to the Cappadocia Region was “hot air balloon experience" and their second purpose was “hot air balloon viewing and photographing". While the desire to have a hot air balloon experience is a priority for foreign tourists in coming to the region, it has been determined that watching and photographing hot air balloons is a priority for domestic tourists.

Kaynakça

 • Akçakaya, S. (2021). Turistik hafif hava araçları deneyimlerinin memnuniyet üzerindeki etkisi: Pamukkale örneği. [Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi].
 • Akpınar, G., & Koç, H. (2023). Kapadokya turizminin SWOT analizi ile incelenmesi ve bölgede turizmi geliştirmek için öneriler. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(2), 316-334.
 • Bertan, S. (2020). Key success factors for doing business in hot air balloon riding. Journal of Tourism and Services, 20 (11), 124-131. Journal of Tourism and Services, 11(20), 124-131.
 • Can, M., & Can, Ç. Ü. (2019). Kapadokya’da balon turizmi deneyimi ve kabul edilebilir risk durumu. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 188-198.
 • Catteral, C. (2013). The hot air balloon book: Build and launch kongming lanterns, solar tetroons, and more. Chicago Reviews Press.
 • De Bruijn, E. I., Bosveld, F. C., de Haan, S., & Heusinkveld, B. G. (2020). Measuring low-altitude winds with a hot-air balloon and their validation with Cabauw tower observations. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 37(2), 263-277.
 • Doğan, N., Ö. (2014). VZA süper etkinlik modelleri ile etkinlik ölçümü: Kapadokya’da faaliyet gösteren balon işletmeleri üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(1), 187-203.
 • Gümüş, G., & Belber, B. G. (2019). Turistik ürün çeşitlendirmesi: Kapadokya bölgesindeki inanç turizmi kaynaklarının değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi].
 • Gürsel, B. B. (2017). Sıcak hava balonu sektörü raporu. nevşehir yatırım destek ofisi. https://www.ahika.gov.tr/assets/upload/dosyalar/ahika_2017_nevsehir-sicak-hava-balonu_sektor-raporu.pdf
 • Güvenol, B. (2021). Sıcak hava balon turizminde hizmet kalitesi ölçümü: Kapadokya bölgesi’nde bir araştırma. [Yüksek Lisans Tezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi].
 • Jin, X., Xiang, Y., Weber, K., & Liu, Y. (2019). Motivation and involvement in adventure tourism activities: a Chinese tourists' perspective. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 24(11), 1066-1078.
 • Kaptan, S. (1991). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Rehber Yayınevi.
 • Novotná, M., & Kunc, J. (2022). Balloon tourism. In Encyclopedia of Tourism Management and Marketing (pp. 251-254). Edward Elgar Publishing.
 • Özel, Ç. H., & Kozak, N. (2017). An exploratory study of resident perceptions toward the tourism industry in Cappadocia: a Social Exchange Theory approach. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(3), 284-300.
 • Özen, A. (2019). Kapadokya bölgesinde yaşanan sıcak hava balon deneyiminin davranışsal niyetler üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Verimlilik Dergisi, 1, 165–198.
 • Özen, İ. A., & Günören Özdemir, E. (2019). Kapadokya sıcak hava balonculuğu üzerine nitel bir araştırma. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 579–595.
 • Özsoy, D. & Yavaş V. (2012) Türk sıcak hava balonculuğu, dünü, bugünü, yarını. I. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir.
 • Temizkan S. P. (2005). Turistlerin alışveriş davranışı: Kapadokya örneği, [Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Paşa Üniversitesi]
 • Türk, E., & Güneren Özdemir, E. (2020). Turistlerin macera turizmi motivasyonları, memnuniyetleri ve bölgeyi tekrar ziyaret niyetleri: Kapadokya destinasyonunda bir araştırma [Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi].
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seda Çiçekli Ayyıldız 0000-0003-2897-3253

Emine Kale 0000-0002-0906-0590

Yayımlanma Tarihi 24 Mart 2024
Kabul Tarihi 22 Şubat 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çiçekli Ayyıldız, S., & Kale, E. (2024). Turistlerin Kapadokya’ya Geliş Amaçlarına Sıcak Hava Balonlarının Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), 216-233. https://doi.org/10.32572/guntad.1367796

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.