Review
BibTex RIS Cite

PROBLEMS OF TURKISH MIGRANTS LIVING IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES FROM 1960

Year 2019, Volume: 8 Issue: 20, 59 - 77, 30.04.2019
https://doi.org/10.31199/hakisderg.524500

Abstract

In this study, the problems of Turkish migrants with a considerable
population in European Union countries will be examined from the 1960s onwards.
Migration is a phenomenon as old as the history of humanity, which can
be defined as people leaving for a variety of reasons or leaving the country or
going to another settlement or country. From past to
present, people are migrating to other countries by abandoning their countries
for a variety of reasons, especially for economic reasons. Turkish citizens
have been on the path of Europe for economic reasons since the 1960s.
In
the first stage, only a group of men migrated to Europe and then formed an
important population with their families. Like every immigrant who left their country and went to a
new culture, Turks have faced some problems for a long time in their arrival
countries. In the first place, our compatriots who have problems such as
harmony, language, and housing have to deal with problems that are more
difficult to solve such as unemployment, children's education and xenophobia.
Although
the problems in question continue today, xenophobia in particular continues to
increase.

References

 • Aydın, F. (2014). Uluslararası işgücü anlaşmaları. Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayınları, No:7.
 • Aydoğdu, C. ve Karasu, G. (t.y.). Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk çocuklarının eğitim sorunları. Anadolu Üniversitesi Yayın Araştırma Teşvik Projesi, Eskişehir.
 • Baştürk, Ş. (2014). Göçmenlere yönelik sosyal politikalar. (A. Tokol ve Y. Alper Ed.), Sosyal politika, 5. Baskı İçinde (345-373), Bursa: Dora Yayınları.
 • Bedirhan, Y. (2009). Avrupa birliği ülkelerinde yaşayan Türk çocuklarının kültürel uyum sorunları ve çözüm önerileri. Akademik Bakış Dergisi, 16, 1-7.
 • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciği (1998). Sığınma ve mülteci konularındaki uluslararası belgeler ve hukuki metinler. Ankara: Damla Matbaası.
 • Can, N. ve Can, M. (2009). Yurtdışında bulunan Türk çocuklarının eğitimleriyle ilgili sorunları ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 112-130.
 • EUROSTAT, 05.07.2018 tarihinde http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics adresinden erişildi.
 • Global Commission On International Migration (GCIM) (2005). Migration in an interconnected world: New Directions For Action.
 • Güven, S. (1996). Uluslararası işçi göçünün sosyal politika sorunları. Bursa: Ceylan Matbaası.
 • Hürriyet Gazetesi (2015, 07 Aralık). Türklerin Almanya’da aldığı konut sayısı 2 milyona yaklaştı. Hürriyet, 10.07.2018 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/turklerin-almanyada-aldigi-konut-sayisi-2-milyona yaklasti-40023816, adresinden erişildi.
 • İçduygu, A. ve diğ. (2014). Türkiye'nin uluslararası göç politikaları, 1923-2023. MiReKoç Proje Raporları 2014/1.
 • Kaya, İ. (2008). Avrupalı Türkler: Misafir işçilikten Avrupa vatandaşlığına. Doğu Coğrafya Dergisi, 19, 149-166.
 • Kütük, B. Ş. (2015). Türkiye'den Batı Avrupa'ya işçi göçünün sosyolojik çalışmalara yansıması. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 52, 609-654.
 • Manço, A. (2007). "Turks in Europe: From A Garbled Image To The Complexity Of Migrant Social Reality, 25.11.2017 tarihinde www.cie.urgent.be/uman-co5.html adresinden erişilmiştir.
 • Murat, S. (2000). Bütünleşme sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği'nin karşılaştırmalı sosyal yapısı. İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Ören, K. (2011). Sosyal politika. Ankara: Pelikan Yayınları.
 • Özer, İ. (2004). Kentleşme, kentlileşme ve kentsel dönüşüm. Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Sallan Gül, S. (2002). Dış göçler, yoksulluk ve Türkiye'de göçmenlere yönelik yardımlar. İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 23-24, 79-93.
 • T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (2011). Avrupa'da Yaşayan Türkler yaz tatili döneminde gelen Türkler örneği saha araştırması, Ankara.
 • TDK(t.y.),24.11.2017 http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&-arama=gts&-guid=TDK.GTS. 562b5d4dd8d1e2.15774866 adresinden erişildi.
 • Tezcan, M. (1994). Ülkemizde Göç ve eğitim sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27(1), 61-67.
 • Tümtaş, M. S. ve Ergun C. (2014). Göç ve yoksulluk kıskacında yıkılan bir kent: Van. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 5(2), 1-23.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı (2014). Avrupa'da Türkiye kökenlilere yönelik ırkçı ve yabancı düşmanlığı içerikli eylemler.
 • Uluslararası Göç Örgütü (2009). Göç terimleri sözlüğü, No: 18.
 • www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39176022, Erişim Tarihi: 27.11.2017.
 • Yavuz, S. (2013). Göç, entegrasyon ve din: Avrupa'da yaşayan Türkler bağlamında bir değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(26), 610-623.
 • Yılmaz, C. (2002). Batı Avrupa'daki Türk işçileri: Sorunlar ve karşılıklı beklentiler. Türk Sosyal Bilimler Derneği 7. Sosyal Bilimler Kongresi.
 • Yılmaz, F. (2008). Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu.
 • Ziya, O. (2012). Mülteci-göçmen belirsizliğinde iklim mültecileri. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 99, 229-240.

1960’DAN GÜNÜMÜZE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YAŞAYAN TÜRK GÖÇMENLERİN SORUNLARI

Year 2019, Volume: 8 Issue: 20, 59 - 77, 30.04.2019
https://doi.org/10.31199/hakisderg.524500

Abstract

Bu çalışmada Avrupa Birliği ülkelerinde hatırı
sayılır bir nüfusa sahip olan Türk göçmenlerin sorunları 1960’lı yıllardan
bugüne incelenecektir.
İnsanların çeşitli sebepler ile bulundukları
yerleşim yeri veya ülkeyi terk ederek başka yerleşim yeri veya ülkeye gitmeleri
olarak tanımlanabilen göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Geçmişten günümüze insanlar başta
ekonomik nedenler olmak üzere çok çeşitli nedenler ile ülkelerini terk ederek
başka ülkelere göç etmektedirler. Türk vatandaşları da 1960lı yıllardan
itibaren ekonomik nedenler ile Avrupa’nın yolunu tutmuşlardır.
İlk
etapta sadece erkeklerden oluşan bir grup vatandaşımız Avrupa’ya göç etmiş,
ardından yanlarına aldıkları aileleri ile önemli bir nüfusu oluşturmuşlardır. Ülkelerinden ayrılarak yeni bir
kültüre giden her göçmen gibi Türklerde varış ülkelerinde uzun süre birtakım
sorunlar ile karşı karşıya kalmışlardır. İlk etapta uyum, dil, barınma gibi
sorunlar yaşayan yurttaşlarımız daha sonra işsizlik, çocukların eğitimi ve
yabancı düşmanlığı gibi çözülmesi daha zor olan sorunlar ile mücadele etmek
zorunda kalmışlardır.
Söz konusu sorunlar günümüzde de sürmekle beraber
özellikle yabancı düşmanlığı artarak devam etmektedir.

References

 • Aydın, F. (2014). Uluslararası işgücü anlaşmaları. Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayınları, No:7.
 • Aydoğdu, C. ve Karasu, G. (t.y.). Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk çocuklarının eğitim sorunları. Anadolu Üniversitesi Yayın Araştırma Teşvik Projesi, Eskişehir.
 • Baştürk, Ş. (2014). Göçmenlere yönelik sosyal politikalar. (A. Tokol ve Y. Alper Ed.), Sosyal politika, 5. Baskı İçinde (345-373), Bursa: Dora Yayınları.
 • Bedirhan, Y. (2009). Avrupa birliği ülkelerinde yaşayan Türk çocuklarının kültürel uyum sorunları ve çözüm önerileri. Akademik Bakış Dergisi, 16, 1-7.
 • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciği (1998). Sığınma ve mülteci konularındaki uluslararası belgeler ve hukuki metinler. Ankara: Damla Matbaası.
 • Can, N. ve Can, M. (2009). Yurtdışında bulunan Türk çocuklarının eğitimleriyle ilgili sorunları ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 112-130.
 • EUROSTAT, 05.07.2018 tarihinde http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics adresinden erişildi.
 • Global Commission On International Migration (GCIM) (2005). Migration in an interconnected world: New Directions For Action.
 • Güven, S. (1996). Uluslararası işçi göçünün sosyal politika sorunları. Bursa: Ceylan Matbaası.
 • Hürriyet Gazetesi (2015, 07 Aralık). Türklerin Almanya’da aldığı konut sayısı 2 milyona yaklaştı. Hürriyet, 10.07.2018 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/turklerin-almanyada-aldigi-konut-sayisi-2-milyona yaklasti-40023816, adresinden erişildi.
 • İçduygu, A. ve diğ. (2014). Türkiye'nin uluslararası göç politikaları, 1923-2023. MiReKoç Proje Raporları 2014/1.
 • Kaya, İ. (2008). Avrupalı Türkler: Misafir işçilikten Avrupa vatandaşlığına. Doğu Coğrafya Dergisi, 19, 149-166.
 • Kütük, B. Ş. (2015). Türkiye'den Batı Avrupa'ya işçi göçünün sosyolojik çalışmalara yansıması. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 52, 609-654.
 • Manço, A. (2007). "Turks in Europe: From A Garbled Image To The Complexity Of Migrant Social Reality, 25.11.2017 tarihinde www.cie.urgent.be/uman-co5.html adresinden erişilmiştir.
 • Murat, S. (2000). Bütünleşme sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği'nin karşılaştırmalı sosyal yapısı. İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Ören, K. (2011). Sosyal politika. Ankara: Pelikan Yayınları.
 • Özer, İ. (2004). Kentleşme, kentlileşme ve kentsel dönüşüm. Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Sallan Gül, S. (2002). Dış göçler, yoksulluk ve Türkiye'de göçmenlere yönelik yardımlar. İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 23-24, 79-93.
 • T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (2011). Avrupa'da Yaşayan Türkler yaz tatili döneminde gelen Türkler örneği saha araştırması, Ankara.
 • TDK(t.y.),24.11.2017 http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&-arama=gts&-guid=TDK.GTS. 562b5d4dd8d1e2.15774866 adresinden erişildi.
 • Tezcan, M. (1994). Ülkemizde Göç ve eğitim sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27(1), 61-67.
 • Tümtaş, M. S. ve Ergun C. (2014). Göç ve yoksulluk kıskacında yıkılan bir kent: Van. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 5(2), 1-23.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı (2014). Avrupa'da Türkiye kökenlilere yönelik ırkçı ve yabancı düşmanlığı içerikli eylemler.
 • Uluslararası Göç Örgütü (2009). Göç terimleri sözlüğü, No: 18.
 • www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39176022, Erişim Tarihi: 27.11.2017.
 • Yavuz, S. (2013). Göç, entegrasyon ve din: Avrupa'da yaşayan Türkler bağlamında bir değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(26), 610-623.
 • Yılmaz, C. (2002). Batı Avrupa'daki Türk işçileri: Sorunlar ve karşılıklı beklentiler. Türk Sosyal Bilimler Derneği 7. Sosyal Bilimler Kongresi.
 • Yılmaz, F. (2008). Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu.
 • Ziya, O. (2012). Mülteci-göçmen belirsizliğinde iklim mültecileri. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 99, 229-240.
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ahmet Cem Esenlikci 0000-0002-4900-3398

Mehmet Ali Engin 0000-0002-2217-7443

Publication Date April 30, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 8 Issue: 20

Cite

APA Esenlikci, A. C., & Engin, M. A. (2019). 1960’DAN GÜNÜMÜZE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YAŞAYAN TÜRK GÖÇMENLERİN SORUNLARI. Hak İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi, 8(20), 59-77. https://doi.org/10.31199/hakisderg.524500