Year 2019, Volume 8 , Issue 22, Pages 356 - 374 2019-12-31

HENDEK TERÖRÜ OLAYLARININ NUSAYBİN’DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE ETKİSİ
THE EFFECT OF DITCH TERROR EVENTS ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN NUSAYBIN

Adnan KÜÇÜKALİ [1] , Mehmet BALIKÇILAR [2]


Terör örgütleri tarafından yasa dışı mücadele stratejisi olarak kullanılan terörizm, tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerde “suç” olarak tanımlanmıştır. Politik, ideolojik, dini ve etnik nedenlerden dolayı terörist faaliyetlerde bulunmak son yıllarda daha belirgin bir şekilde uluslararası platformlarda ve devletler tarafından kınanmakta ve meşru bir faaliyet olarak kabul edilmemektedir. Türkiye'de terörle mücadele, Anayasa, Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu ve diğer kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Terör suçlarının örgütlenme aşamasına yaptırım uygulayan hükümler, Ceza Kanunu'nun 314. maddesi ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/1 maddesinde düzenlenmiştir. Geçmişi 1980’li yıllara dayanan Güneydoğu Anadolu’daki terör faaliyetleri 2016 yılında yoğunlaşarak Nusaybin’de büyük tahribatlara sebep olmuştur. İlçe yaklaşık dört ay kapalı kalmış ve altı mahalle tamamen yıkılmıştır. Çok miktarda insan evsiz kalmıştır. Sınır ticaretinin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Nusaybin’de terör olaylarının artması ticari faaliyetlerde azalmaya yol açtığına dair önemli ipuçları vardır. Bu çalışmada, terörizmin Nusaybin’in ticaretini etkileyip etkilemediği ve bölgedeki küçük ve orta sınıf işletmeler üzerine etkisi analiz edilmiştir. Yapılan araştırma sonucu terörün son bulmasıyla göç ve işsizliğin azalacağı, ticaretin ise yeniden canlanacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Terrorism which used by terrorist organizations as a strategy of illegal struggle has been defined as a “crime” in all national and international legal regulations. In recent years, terrorist activities for political, ideological, religious and ethnic reasons have been more clearly condemned on international platforms and by states and are not regarded as legitimate activities. In Turkey, fighting terrorism is conducted within the framework of the Constitution, the Criminal Act and the Counter Terrorism Act and the other laws. The provisions that put sanctions on organizing phase of terror crimes are regulated in the article 314 of Criminal Act and article 7/1 of Counter Terrorism Act. Terrorist activities in Southeastern Anatolia, which dates back to the 1980s, intensified in 2016 and caused great destruction in Nusaybin. The district was closed for about four months and the six neighborhoods were completely destroyed. A lot of people have been homeless. There are important clues that increasing terrorist incidents in Nusaybin, where border trade is intense, leads to a decrease in commercial activities. In this study, it is analyzed whether terrorism affects Nusaybin's trade and its impact on small and middle class enterprises in the region As a result of the research, it has been concluded that with the end of terrorism, migration and unemployment will decrease and trade will revive.

 • Aksın, A. (1998). Doğu anadolu’nun jeopolitik ve jeostratejik yapısı, Cumhuriye-tin 75. Yılında Doğu Anadolu Huzur ve Güvenlik Sempozyumu, 17-19 Aralık 1998, Sayfa:329-334.
 • Akşam (2018). Muhalefet, 'çukur ve barikat operasyonları'nda şehit olan 793 as-ker ve polisi unuttu. 12.04.2019 tarihinde https://www.aksam.com.tr/siyaset/muhalefet-cukur-ve-barikat ope-rasyonlarinda-sehit-olan- 793-asker-ve-polisi-unuttu/haber-742595 adresinden erişilmiştir.
 • Altun, H. M. (2011). Terör-güncel olaylara hukuki, sosyolojik ve tarihsel yakla-şım. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Anadolu Ajansı. (2017). Nusaybin’de terörün izleri siliniyor. 08.08.2019 tari-hinde https://www.aa.com.tr/tr/terorsuz-sehirlerde-degisim/nusaybinde-terorun-izleri-kaliteli-belediyecilik-hizmetleriyle-siliniyor/1000106 adresinden erişilmiştir.
 • Aral, V. (2012). Hukuk ve hukuk bilimi üzerine. İstanbul: On İki Levha Yayınları.
 • Arı, T. (2004). Uluslararası ilişkiler ve dış politika. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Avrupa Raporu (2017). Türkiye’deki PKK çatışmasını yönetmek: Nusaybin örneği. Crisis Group No:243. 08.10.2019 tarihinde https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/243-managing-turkeys-pkk-conflict-case-nusaybin adresinden erişilmiştir.
 • Bilgiç, M. (2014). PKK/KCK’nın stratejisi, taktikleri ve taktik düzeyde etnik terörle mücadele. Bilge Strateji, 6(10), 85-114.
 • Buzoğlu, M. H. (1995). Körfez krizi ve PKK. Ankara: Strateji Yayınları.
 • Caner Y. (2014). Türkiye’de etkin olan terör örgütleri ve terörü önlemede toplumsal destekli polis rolü: Siirt ili örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gaziantep.
 • Çora, A.N. (2008). Uluslararası terörizm ve failleri. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Emek, Y. (2016). Terörizm çerçevesinde terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçu. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sos. Bil. Enst. İstanbul.
 • GGM. (2018). Karşı ülkedeki hudut kapısı. 12.12.2018 tarihinde http://ggm.gtb.gov.tr/data-/51f76dba487c8e14b4454583/Hudut%-20Kap%C4%B1lar%C4%B1-%20Demiryolu.docx adresinden erişilmiştir.
 • Güllüpınar, H. ve Fidan, Z. (2017). Türkiye’nin PKK terör örgütüne yönelik operasyonları nedeniyle geçici zorunlu göç eden vatandaşların aldığı kamu hizmetlerinin devlet itibarına etkisi: Mardin örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), 727-739.
 • Gürbüz, A. (2002). Yerel kalkınma stratejisi içinde turizm ve Safranbolu. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 29-48.
 • Güvenek, B. ve Alptekin, V. (2015). Turistlere yönelik terör saldırılarının turizme etkisi: Türkiye üzerine ampirik bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 17(1), 21-38.
 • Icısleri. TC. (2017). Uluslararası af örgütü’nün raporuna ilişkin basın açıklaması. 09.11.2018 tarihinde https://www.icisleri.gov.tr/uluslararasi-af-orgutunun-raporuna-iliskin-basin-aciklamasi adresinden erişilmiştir.
 • İnci, B. (2019). Diyarbakır Sur-Hendek olayları, öncesi, sonrası ve sonuçları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(39), 567-608.
 • Kara, G. (2018). Terörün olaylarının safranbolu turizm faaliyetleri üzerine etkisi. Ege Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 27-35.
 • Kastanidou, E. S. (2004). Defining terrorism. European Journal of Crime Criminal Law and Criminal Justice, 12, 14-35.
 • Kaya, İ. (2005). Terörle mücadele ve uluslararası hukuk. Ankara: USAK Yayınları, Sayfa: 10-11.
 • Koca H. (2000). GAP ve Güneydoğu Anadolu’nun güvenliğini etkileyen yapısal sorunların değerlendirilmesi. I. Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Huzur ve Güvenlik Sempozyumu, 27-29 Mart 2000.
 • Mevzuat, (1991). Terörle mücadele kanunu. 07.08.2019 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3713.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Nufusu.com (2018). Nusaybin Nüfusu. 17.11.2018 tarihinde https://www.nufusu.com/ilce/nusaybin_mardin-nufusu adresinden erişilmiştir.
 • Örgün, F. (2001). Küresel terör. İstanbul: Okumuş Adam Yayınları.
 • Rosendorff P. ve Sandler. T. (2005). The political economy of transnational terrorism. Journal of Conflict Resolution, 2, 171-182.
 • Şengün M.T ve Boyraz Z. (2008). Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin doğal ortam özelliklerinin terör faaliyetleri ve sınır güvenliği açısından değerlendirilmesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 20, 267-278.
 • Şimşek M. (2016). Terörizm: Kavramsal bir çalışma. Akademik Başarı Dergisi, 54, 319-333.
 • T.C. Nusaybin Kaymakamlığı (2017). Nusaybin değerlendirme raporu. Basılmamış Kaymakamlık Raporu.
 • TASAM, (2007). Terör Nedir? 08.06.2019 tarihinde https://tasam.org/tr-TR/Icerik/515/teror_n adresinden erişilmiştir.
 • Taşdemir, F. (2006). Uluslararası terörizme karsı devletlerin kuvvete başvurma yetkisi. Ankara: USAK Yayınları.
 • TBB, (2006). Türkiye ve terörizm raporu. 07.07.2019 tarihinde http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/turkiye-ve-terorizm.pdf adresinden erişilmiştir.
 • TDK, (2010). “Terör”, Türk Dil Kurumu, (Çevrimiçi) 07.06.2019 http://tdkterim.gov.tr/bts/, adresinden erişilmiştir.
 • TRT haber. (2018). Avrupa’nın en kanlı terör örgütü: PKK. 07. 07.2019 tarihin-de https://www.trthaber.com/haber/dunya/avrupanin-en-kanli-teror-orgutu-pkk-396671.html adresinden erişilmiştir.
 • TÜİK, (2018). Mardin ili konaklayan turist sayısı. 03.03.2019 tarihinde http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 adresinden erişilmiştir.
 • TÜSSİDE, (2018). Derinlemesine görüşme. 03.02.2019 tarihinde http://tusside.tubitak.gov.tr/tr/ yontemle rimiz/Derinlemesine-Gorusme, adresinden erişilmiştir.
 • Urhal, Ö. ve Acar Ü. (2007). Devlet güvenliği istihbarat ve terörizm. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Üstün, O. (2008). Kara para aklama terörizmin finansmanı ve suç gelirleri ile mücadele AB ve Türkiye Yaklaşımı. Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Yayınları, Sayı: 65, 19-36.
 • Yayla A. (1990). Terörizm: Kavramsal bir çerçeve. Ankara: Gündem Yayınları.
 • Yıldız, V. (2011). Uluslararası boyutuyla terörizm ve uluslararası ceza mahkemesi. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 7, 147-182.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3908-3400
Author: Adnan KÜÇÜKALİ (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9149-0145
Author: Mehmet BALIKÇILAR
Institution: ATATURK UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

APA Küçükali̇, A , Balıkçılar, M . (2019). HENDEK TERÖRÜ OLAYLARININ NUSAYBİN’DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE ETKİSİ . Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 8 (22) , 356-374 . DOI: 10.31199/hakisderg.630018