Year 2014, Volume 3 , Issue 6, Pages 50 - 69 2015-11-09

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

H. TAŞ [1] , Merve BİLEN [2]


Today young people have several problems in different areas. These problems can be listed as physiological, psychological, ideological, economic and intergenerational conflicts. However, in this article mainly young people’s unemployment problem highlighted in economic and social areas will be discussed. Youth unemployment problem has a lot of reasons. In dealing with the issue of youth unemployment by creation and implementation of policies, understanding the causes of this issue is very important. Therefore, our study primarily investigated the causes of teenage unemployment. Youth unemployment can be an important item on the agenda of the countries, an item which is not directly related to economic growth. By its nature this issue has become a common problem for developed and developing countries

Günümüzde gençlerin birçok alanda sorunları mevcuttur. Bunlar psikolojik, fizyolojik, ideolojik, ekonomik ve kuşaklar arası anlaşmazlıklar gibi sıralanabilmektedir. Ancak bu makalede daha çok gençlerin ekonomik ve sosyal alanda öne çıkan, işsizlik sorunu ele alınacaktır. Genç işsizliği sorununun birçok nedeni bulunmaktadır. Gelecekte bu konu ile ilgili mücadelede doğru politikaların oluşturulması ve uygulanabilmesi için genç işsizliğinin nedenlerinin iyi anlaşılması önem arz etmektedir. Bu nedenle de çalışmamız da öncelikle genç issizliğinin nedenleri araştırılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Konusu itibari ile ülkelerin önemli gündem maddelerinden birini oluşturabilen gençlerin işsizlik konusu sadece ülkelerin ekonomik olarak büyümesi ile de doğrudan ilgili değildir. Bu konu yapısı itibari ile gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin ortak bir sorunu haline gelmiştir.

 

Bu nedenle her ülkenin, genç işsizliği ile mücadelede kendi ulusal politikalarını oluşturması veya var olan milli politikalarını daha etkin bir şekilde uygulamaları kaçınılmaz olmaktadır. Bu anlamda dünyada genel olarak kabul görmüş ulusal politikaların başında, eğitim politikaları ve aktif işgücü piyasası politikaları gelmektedir. Bu nedenle çalışmamızda eğitim politikaları ile birlikte aktif istihdam politikalarının gençlere yönelik uygulamaları incelenecektir.

 

Anahtar kelimeler: Genç İssizliği, Genç İssizliğinin Nedenleri, Politikalar

 • KAYNAKÇA
 • AB haber ve politika portalı. (tarih yok). Girişimciliği teşvik etmek: AB ve Türkiye'den uygulamalar. Mayıs 25, 2014 tarihinde EurActiv: http://www.euractiv.com.tr/kobi-ve-ab/link-dossier/girisimciligi-tesvik-etmek-ab-ve-turkiyeden-uygulamalar-000190
 • ADAK, N. (2010). Sosyal Bir Problem Olarak İşsizlik ve Sonuçları. Toplum ve Sosyal Hizmet, 21 (2), 110.
 • ALTUN, Ö. (2013). 2013 İstihdam Görünümü (Employment Outlook 2013). Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
 • ANADOLU Ajansı. (2013, Temmuz 15). Haber 7. Mayıs 17, 2014 tarihinde Ekotrent: http://ekonomi.haber7.com/dunya-ekonomisi/haber/1049930-ab-ulkelerinde-issizlikle-ilgili-carpici-tablo adresinden alındı
 • ATABEY, S. E. (2013). Genç İşsizliğine Çözümde Alternatif Bir Politika Önerisi: Mali Alan Uygulaması. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 173.
 • AY, S. (2012). Türkiye' de İşsziliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi, 19 (2), 323.
 • ÇETİNKAYA, E. (2010). Genç İşsizliğinin Teorik Açıklamaları. Sakarya Üniversitesi İİBF Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (58), 46.
 • DURSUN, S., & ATAÇ, S. (2009). Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28 (1), 73-74.
 • ERDAYI, A. U. (2009). Dünya' da Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye. Çalışma ve Toplum Dergisi, 133.
 • EROL, S. I. (2013 ). Gençlere Yönelik Aktif İstihdam Politikaları Japonya, Kore ve Çin Örnekleri. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 22-23.
 • GÜNDOĞAN, N. (2001). Genç İşsizliği. Eskişehir: TC Andolu Üniversitesi Yayınları.
 • İNCEKARA, A., & BAYRAKTAR, S. (2013). Türkiye'nin Genç İşsizlik Profili. Çaışma İlişkileri Dergisi ( Journal Of Labour Relations, 4 (1), 22.
 • KARABIYIK, İ. (2009). Avantaj ve Dezavantajlarıyla Genç İşsizliğinin Değerlendirlmesi. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 298-299.
 • KESİCİ, M. R. (2011). Avrupa Piyasası Dinamikleri ve Avrupa İstihdam Stratejisi Temelinde Türkiye'nin Uyumu. Çalışma ve Toplum Dergisi (1), 79.
 • MURAT, S., & ŞAHİN, L. (2011). AB Uyum Sürecinde Genç İşsizliği. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • MURAT, S., & ŞAHİN, L. (2011). Gençlerin İstihdamı / İşsizliği kımından Türk Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi. Çalışma ve Toplum (3), 96.
 • MÜTEVELLİOĞLU, N., ZANBAK, M., & MERT, M. (2010). İşsizlik, Üniversiteli Gençlik ve Gelecek: Bir Alan Araştırmasının Bulguları. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11 (1), 211.
 • OKUR, A. (2014). Türkiye'de Genç İşsizliği ve Nedenleri. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. (2012). Küresel Krizde İşsizlikle Mücadele ve Genç istihdamının Arttırılmasına Yönelik Tedbirler. Ankara.
 • ULUSLARARASI Çalışma Örgütü (ILO). (2014). Küresel İstihdam Eğilimleri-2014 (Global Employments Trends-2014 ). Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: H. TAŞ

Author: Merve BİLEN

Dates

Publication Date : November 9, 2015

APA Taş, H , Bi̇len, M . (2015). AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 3 (6) , 50-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hakisderg/issue/7580/99510