Year 2014, Volume 3 , Issue 6, Pages 110 - 131 2015-11-09

BÜTÇE POLİTİKALARININ SPOR ALANINDA SUNULAN HİZMETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Arslan ERKAN [1]


In general, the budgets, which estimated an annual incomes and expenditures of the government and are in the nature of a document, also they have some economic, financial and social effects. Public expenditures are interfered with the budgets which are a tool of fulfilling commitments of the governments. Other policies, especially policies are in the nature of investment, closely are known to be affected from budget policies. It's quite important that allowances, which were allocated with the central government budget, whether are used to efficient, effective, economic and productive or not on policies of the sports and sports investments in term of both the governments and fiscal discipline. Otherwise, budget deficits occurring due to the resources allocated to the investment, are closed by borrowing and this situation brings heavy interest burden. In this study, the Sports Directorate General of annual budgets, which is the most influential actor the field of sport, whether are used to the active, effective and productive or not; were attempted to be investigated and analyzed through the tables of investment, budget, establishment of facility, the number of sportsman and sports activities. When the results were evaluated, it was found to be positive and a correlation in the same direction both sports investments and achievements which was obtained in sports between with the increase in the amount of funds and other findings obtained were discussed

Genel olarak devletin bir yıllık gelir ve giderlerini tahmin eden ve bir belge niteliğinde olan bütçelerin aynı zamanda ekonomik, mali, siyasi ve sosyal birtakım etkileri bulunmaktadır. Hükümetlerin taahhütlerini yerine getirmelerinin birer aracı olan bütçelerle kamusal harcamalara müdahale edilmektedir. Bütçe politikalarından diğer politikaların özellikle yatırım niteliği bulunan politikaların yakından etkilendiği bilinmektedir. Merkezi yönetim bütçeleri ile tahsis edilen ödeneklerin spor politikaları ve spor yatırımları üzerinde etkin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı gerek hükümetler açısından gerekse mali disiplin açısından oldukça önemlidir. Aksi durumda ise yatırımlara ayrılan kaynaklar dolayısıyla oluşan bütçe açıkları borçlanma yoluyla kapatılmakta ve bu durum ağır faiz yükünü beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada spor alanının en etkili aktörü olan Spor Genel Müdürlüğünün yıllık bütçelerinin ekin, etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığı yatırım, bütçe, tesisleşme, sporcu sayıları ve spor faaliyetlerine ilişkin tablolar aracılığı ile incelenerek analiz edilmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde ise ödenek miktarındaki artışlar ile hem spor yatırımları hem de sporda elde edilen başarılar arasında olumlu ve aynı yönde bir ilişki olduğu görülmüş ve elde edilen diğer bulgular tartışılmıştır.

 

Anahtar kelimeler: Bütçe, Yatırım, Spor, Kulüp

 • KAYNAKÇA
 • AKSOY, Ş. (1993), Kamu Bütçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul
 • AKSOY, T. (2006), “Sunuş Konuşması”, İzmir Yaz Oyunları Resmi Raporu, Cilt 1: yönetim, İzmir
 • BÜLBÜL, D; Ejder, H. L.; ŞAHAN, Ö. (2005), Devlet Bütçesi, Gazi Kitabevi, Ankara
 • EDİZDOĞAN, N. (2005), Kamu Bütçesi, Başak Matbaacılık, Bursa
 • CANBAY, T. (2001), “Bütçe Etiği (Kavramsal Bir Yaklaşım)”, CBÜ Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt 8, sayı 2
 • COŞKUN, G. (1986), Devlet Bütçesi Türk Bütçe Sistemi, Turhan Kitabevi, Ankara
 • DİNLER, Z. (1998), İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Dördüncü Basım, Bursa
 • DPT (1996), Konsolide Bütçe Dengesinde Yapısal ve Devresel Gelişmeler, TC DPT Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerleme Genel Müdürlüğü
 • FİŞEK, K. (1998), Devlet Politikası ve Toplumsal Yapısıyla İlişkileri Açısından Dünya’da ve Türkiye’de Spor Yönetimi, 2. Baskı, Bağırgan Yayınevi, Ankara
 • GÖK, Y. ve HAKAN, S. (2010), “Türkiye ve Fransa’da Uygulanan Spor Yönetimi-nin Kamu Yönetimi Açısından Karşılaştırılması”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt 8, sayı 1
 • KİLLİAN, G. E. (2006), “Sunuş Konuşması”, İzmir Yaz Oyunları Resmi Raporu, Cilt 1: Yönetim, İzmir
 • KOÇ, M. (2001), "Genel ve Katma Bütçe Dışındaki Bütçe Yapıları, Tarihsel Süreç İçinde Konsolide Bütçe ile Döner Sermaye- Vakıf Fon İlişkisi ve Özel Bütçe Kavramının Analizi", Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu, Ankara
 • MALİYE Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (2002), Analitik Bütçe Sınıflandırması Eğitim El Kitabı, Ankara
 • MECLİS Araştırması Komisyonu Raporu (2011), “Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi”, Ankara
 • ÖZAK, F.N. (2010), “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2011 Mali Yılı Bütçe Sunumu”, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Ankara
 • TÜĞEN, K. (1999), Devlet Bütçesi, Anadolu Matbaacılık, 2. Baskı, İzmir
 • SUNAY, H. ve SARACALIOĞLU, A.S. (2003), “Türk Sporcusunun Spordan Beklentileri ile Spora Yöneltilen Unsurlar”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt 1, sayı 1
 • SUNAY, H. (2003), “Türk Spor Politikasına Analitik Bir Bakış”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt1, sayı 1
 • ŞAHİN, M.A. (2006), “Sunuş Konuşması”, İzmir Yaz Oyunları Resmi Raporu, Cilt 1: Yönetim, İzmir
 • ŞAHİN, Ö. (2007),“Türkiye’de Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Değer-lendirilmesi ve Uygulama Örneği”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • ULUATAM, Ö. (1995), Makro İktisat, Savaş Yayınları, 8.Baskı
 • http// www.resmigazete.gov.tr (Erişim Tarihi: 15.05.2013)
 • http://www.kyk.gov.tr/kyk/html/index.php (Erişim Tarihi:27.03.2013)
 • http://www.gsb.gov.tr (Erişim Tarihi:20.04.2012)
 • http://www.dpt.gov.tr/Kalkinma.portal (Erişim Tarihi:15.05.2013)
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Arslan ERKAN

Dates

Publication Date : November 9, 2015

APA Erkan, A . (2015). BÜTÇE POLİTİKALARININ SPOR ALANINDA SUNULAN HİZMETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ . Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 3 (6) , 110-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hakisderg/issue/7580/99513