Research Article
BibTex RIS Cite

Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Çocuk Sevme Eğilimlerinin İncelenmesi

Year 2022, Volume: 7 Issue: 1, 93 - 116, 30.06.2022
https://doi.org/10.22596/hej.1063951

Abstract

Bu çalışma, çocuk gelişimi programı öğrencilerinin çocuk sevme eğilimlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Mardin ilinde yürütülen bu çalışma, Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin (N=164) katılımıyla gerçekleşmiştir. Nicel yöntemle yürütülen bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Barnett Çocuk Sevme Ölçeği kullanılmıştır. Barnett Çocuk Sevme Ölçeği çocuk sevme eğilimlerini belirlemek amacıyla çocuklara yönelik tutumları ölçmek için geliştirilmiştir. 14 maddeden oluşan bu ölçeğin her bir maddesi için “tamamen katılıyorum” ve “hiç katılmıyorum” yanıtları dâhil toplam yedi derecede olarak hazırlanmıştır. Toplanan veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu nedenle analizde parametrik olmayan analiz teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre çocuk gelişimi programı öğrencilerinin çocuk sevme eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Çocuk sevme eğilimleri ile bazı olgusal değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu veriler doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Akgün Kostak, M., Semerci, R. ve Kocaaslan E.N. (2017). Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri ve çocuk yetiştirme tutumları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 146-155.
 • Aksoy, P. ve Baran, G. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının çocuk sevme durumları ile anne babaları tarafından kabul-redlerine yönelik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, Sivas, 5-7 Mayıs.
 • Barnett, M. A., & Sinisi, C. S. (1990). The initial validation of a liking of children scale. Journal of Personality Assessment, 55(1-2), 161-167.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ceylan, E. A. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk sevme düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Ed.: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çay, Y. ve Şanal, M. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının ve sınıf öğretmenlerinin çocuk sevme düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimler Dergisi, 4(6), 134-142.
 • Çelikkaya, H. (1996). Eğitim ve yönetimde sevgi faktörü. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (8), 67-72.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, E. (2020). Hemşirelik ve çocuk gelişimi öğrencilerinin çocuk sevme düzeylerinin değerlendirilmesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(1), 17-22.
 • Dereli İman, E. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevgisi ve öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonlarının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(4), 482-504. http://dx.doi.org/10.5578/keg.6950
 • Durmuşoğlu Saltalı N. ve Erbay F. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin konuşma, dinleme ve empati becerilerinin çocuk sevme davranışı açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 159-174.
 • Duyan, V. ve Gelbal, S. (2008). Barnett Çocuk Sevme Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 33(148), 40-48.
 • Ekici, M. ve Çalışandemir, F. (2021). Babaların çocuk sevme düzeyleri ile çocuklarıyla ilgilenme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (58), 711-732. DOI: 10.21764/ maeuefd.869748
 • Ercan, R. (2014). Öğretmenlerde çocuk sevgisi. Turkish Studies, 9(8), 435-444.
 • Fromm, E. (1995). Sevme sanatı. İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Gelbal, S. ve Duyan, V. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin çocuk sevme durumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 127-137.
 • Gül, E. (2005). Çocuk sevgiyle büyür. İstanbul: Çıra Yayınları.
 • Gültekin Akduman, G. (2011). Okul öncesi eğitimin tanımı ve önemi. Gülden Uyanık Balat (Ed.), Okul öncesi eğitime giriş İçinde (s. 2-13). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Güngör, H. ve Gülay Ogelman, H. (2021). Çocuk gelişimi öğrencilerinin çocuk sevme düzeylerinin çocuk katılımı farkındalığı düzeylerini yordayıcı etkisi. Internatıonal Journal of Field Aducation, 7(2), 51-61.
 • Happell BM. (2000) Love is all you need? Student nurses’ interest in working with children. JSPN, 5(4), 167-173.
 • Kabaklı Çimen, L. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin çocuk sevme eğilimlerine etki eden değişkenlerin incelenmesi. Turkish Studies, 10(11), 811-830.
 • Kaynak, K., Ergin, B., Arslan, E. ve Pınarcık, Ö. (2015). Okul öncesi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ile çocuk sevmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 14(1), 86‐96.
 • Konan, N. ve Yılmaz, S. (2018). Öğretmen adaylarının çocukları sevme düzeylerine ilişkin algıları. C. Teyyar, K. Uğurlu, S. Beycioğlu, H. Koşar, F. Kahraman ve Ş. Köybaşı (Ed.) 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi e-kitap, 66-73.
 • Korkut, F. (2005). Yetişkinlere yönelik iletişim becerileri eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 143-149.
 • Kuşçu, Ö., Erbay, F., Acar, Ş. ve Gülnar, E. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çocuk sevme durumu açısından incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 115-122.
 • MEB. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB Basımevi.
 • Ogelman, H. G. (2012). Okul öncesi dönemde sosyal gelişim. Eda Kargı (Ed.), Erken çocukluk döneminde gelişim İçinde (s. 47-88). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Özbey, S., Türkoğlu, D. ve Büyüktanır Buldur, A. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin karakter eğitimi yetkinlik inançlarının öğretmenlerin çocuk sevme düzeyleri ve bazı değişkenler ile ilişkisinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27), 323-344.
 • Özdemir, O., Güzel Özdemir, P., Kadak, M. T. ve Nasıroğlu, S. (2012). Kişilik gelişimi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(4), 566-589.
 • Özen, Y. (2015). Çocuklarda sevgi eğitimi. Ankara: Yason Yayınları.
 • Özkal, N. (2020). Öğretmen adaylarının çocuk sevme düzeylerinin öğretme motivasyonlarını yordama gücü. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 885-898.
 • Özmen, F. (1999). Etkili eğitimin gerçekleştirilmesinde duyuşsal alanın önemi -sevgi eğitimi-. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 193-198.
 • Saracaloğlu, A. S., Ülkü, H. H. ve Gözel, Ü. (2020). Çocuk kavramının çocuk gelişimi programı öğrencileri gözünden incelenmesi. Turkish Studies, 15(3), 2173-2189. DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41588
 • Sarıkaya, B. ve Özdemir, S. (2017). Otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin işe adanmışlık çocuk sevme ve empati eğilimleri arasındaki ilişki. Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 27-48.
 • Sezer, T. ve Yoleri, S. (2011). Okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri. Gülden Uyanık Balat (Ed.), Okul öncesi eğitime giriş İçinde (s. 44-78). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (1987). Eğitim ortamında sevgi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2).
 • Sönmez, V. (2003). Sevgi eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Şahin, S. ve Aral, N. (2012). Aile içi iletişim. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 55-66.
 • Tepeli, K. (2017). Fiziksel gelişim. M. Engin Deniz (Ed.), Erken çocukluk döneminde gelişim İçinde (s. 54-87). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Türk, R., Kardaş Özdemir, F. ve Kerimoğlu Yıldız, G. (2017). Öğretmenlerin çocuk sevme durumlarının belirlenmesi: Kars örneği. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi, 7(1), 45-52.
 • Uğurlu, C. T. (2013). Öğretmenlerin iletişim becerileri ile empatik eğilimlerinin çocuk sevme düzeylerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 51-61.
 • UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (2017). UNICEF Yayını. https://www.unicef.org/turkey. 12 Aralık 2021 tarihinde erişildi.
 • Uyanık, Ö. ve Kandır, A. (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 118-134.
 • Uzun, H. ve Baran, G. (2019). Babaların okul öncesi dönemdeki çocuklarıyla ilişkisinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 47-60.
 • Yaşar, M. C. ve Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kurumsal Eğitim Bilim Dergisi, 3(2), 201-209.
 • Yazıcı, Z. (2013). Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevme eğilimlerinin incelenmesi. Mediterranean Journal of Humanities, III(2), 279-286.
 • Yılmaz, M. (2018). Etkili öğretmenlik. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Yörükoğlu, A. (2007). Değişen toplumda aile ve çocuk. İstanbul: Özgür Yayınları.

Tendencies of Liking Children Child Development Program Students

Year 2022, Volume: 7 Issue: 1, 93 - 116, 30.06.2022
https://doi.org/10.22596/hej.1063951

Abstract

This study was conducted to examine the child development program students' tendency to love children. This study, which was carried out in the province of Mardin in the 2021-2022 academic year, was carried out with the participation of Artuklu University Health Services Vocational School Child Development Program students (N=164). In this quantitative study, scanning model was used. In the study, the Barnett Child Loving Scale, which was developed to measure attitudes towards children, was used as a data collection tool in order to determine child liking tendencies. This scale, which consists of 14 items, has been prepared as seven degrees in total, including the responses of "strongly agree" and "strongly disagree" for each item. The collected data were analyzed with the help of SPSS program. It was determined that the data did not show a normal distribution. For this reason, non-parametric analysis techniques were used in the analysis. According to the findings, it was found that the child development program students had a high level of liking for children. When the relationship between child liking tendencies and some factual variables was examined, no statistically significant difference was found. In line with these data, some suggestions have been made.

References

 • Akgün Kostak, M., Semerci, R. ve Kocaaslan E.N. (2017). Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri ve çocuk yetiştirme tutumları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 146-155.
 • Aksoy, P. ve Baran, G. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının çocuk sevme durumları ile anne babaları tarafından kabul-redlerine yönelik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, Sivas, 5-7 Mayıs.
 • Barnett, M. A., & Sinisi, C. S. (1990). The initial validation of a liking of children scale. Journal of Personality Assessment, 55(1-2), 161-167.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ceylan, E. A. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk sevme düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Ed.: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çay, Y. ve Şanal, M. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının ve sınıf öğretmenlerinin çocuk sevme düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimler Dergisi, 4(6), 134-142.
 • Çelikkaya, H. (1996). Eğitim ve yönetimde sevgi faktörü. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (8), 67-72.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, E. (2020). Hemşirelik ve çocuk gelişimi öğrencilerinin çocuk sevme düzeylerinin değerlendirilmesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(1), 17-22.
 • Dereli İman, E. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevgisi ve öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonlarının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(4), 482-504. http://dx.doi.org/10.5578/keg.6950
 • Durmuşoğlu Saltalı N. ve Erbay F. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin konuşma, dinleme ve empati becerilerinin çocuk sevme davranışı açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 159-174.
 • Duyan, V. ve Gelbal, S. (2008). Barnett Çocuk Sevme Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 33(148), 40-48.
 • Ekici, M. ve Çalışandemir, F. (2021). Babaların çocuk sevme düzeyleri ile çocuklarıyla ilgilenme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (58), 711-732. DOI: 10.21764/ maeuefd.869748
 • Ercan, R. (2014). Öğretmenlerde çocuk sevgisi. Turkish Studies, 9(8), 435-444.
 • Fromm, E. (1995). Sevme sanatı. İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Gelbal, S. ve Duyan, V. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin çocuk sevme durumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 127-137.
 • Gül, E. (2005). Çocuk sevgiyle büyür. İstanbul: Çıra Yayınları.
 • Gültekin Akduman, G. (2011). Okul öncesi eğitimin tanımı ve önemi. Gülden Uyanık Balat (Ed.), Okul öncesi eğitime giriş İçinde (s. 2-13). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Güngör, H. ve Gülay Ogelman, H. (2021). Çocuk gelişimi öğrencilerinin çocuk sevme düzeylerinin çocuk katılımı farkındalığı düzeylerini yordayıcı etkisi. Internatıonal Journal of Field Aducation, 7(2), 51-61.
 • Happell BM. (2000) Love is all you need? Student nurses’ interest in working with children. JSPN, 5(4), 167-173.
 • Kabaklı Çimen, L. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin çocuk sevme eğilimlerine etki eden değişkenlerin incelenmesi. Turkish Studies, 10(11), 811-830.
 • Kaynak, K., Ergin, B., Arslan, E. ve Pınarcık, Ö. (2015). Okul öncesi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ile çocuk sevmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 14(1), 86‐96.
 • Konan, N. ve Yılmaz, S. (2018). Öğretmen adaylarının çocukları sevme düzeylerine ilişkin algıları. C. Teyyar, K. Uğurlu, S. Beycioğlu, H. Koşar, F. Kahraman ve Ş. Köybaşı (Ed.) 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi e-kitap, 66-73.
 • Korkut, F. (2005). Yetişkinlere yönelik iletişim becerileri eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 143-149.
 • Kuşçu, Ö., Erbay, F., Acar, Ş. ve Gülnar, E. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çocuk sevme durumu açısından incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 115-122.
 • MEB. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB Basımevi.
 • Ogelman, H. G. (2012). Okul öncesi dönemde sosyal gelişim. Eda Kargı (Ed.), Erken çocukluk döneminde gelişim İçinde (s. 47-88). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Özbey, S., Türkoğlu, D. ve Büyüktanır Buldur, A. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin karakter eğitimi yetkinlik inançlarının öğretmenlerin çocuk sevme düzeyleri ve bazı değişkenler ile ilişkisinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27), 323-344.
 • Özdemir, O., Güzel Özdemir, P., Kadak, M. T. ve Nasıroğlu, S. (2012). Kişilik gelişimi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(4), 566-589.
 • Özen, Y. (2015). Çocuklarda sevgi eğitimi. Ankara: Yason Yayınları.
 • Özkal, N. (2020). Öğretmen adaylarının çocuk sevme düzeylerinin öğretme motivasyonlarını yordama gücü. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 885-898.
 • Özmen, F. (1999). Etkili eğitimin gerçekleştirilmesinde duyuşsal alanın önemi -sevgi eğitimi-. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 193-198.
 • Saracaloğlu, A. S., Ülkü, H. H. ve Gözel, Ü. (2020). Çocuk kavramının çocuk gelişimi programı öğrencileri gözünden incelenmesi. Turkish Studies, 15(3), 2173-2189. DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41588
 • Sarıkaya, B. ve Özdemir, S. (2017). Otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin işe adanmışlık çocuk sevme ve empati eğilimleri arasındaki ilişki. Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 27-48.
 • Sezer, T. ve Yoleri, S. (2011). Okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri. Gülden Uyanık Balat (Ed.), Okul öncesi eğitime giriş İçinde (s. 44-78). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (1987). Eğitim ortamında sevgi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2).
 • Sönmez, V. (2003). Sevgi eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Şahin, S. ve Aral, N. (2012). Aile içi iletişim. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 55-66.
 • Tepeli, K. (2017). Fiziksel gelişim. M. Engin Deniz (Ed.), Erken çocukluk döneminde gelişim İçinde (s. 54-87). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Türk, R., Kardaş Özdemir, F. ve Kerimoğlu Yıldız, G. (2017). Öğretmenlerin çocuk sevme durumlarının belirlenmesi: Kars örneği. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi, 7(1), 45-52.
 • Uğurlu, C. T. (2013). Öğretmenlerin iletişim becerileri ile empatik eğilimlerinin çocuk sevme düzeylerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 51-61.
 • UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (2017). UNICEF Yayını. https://www.unicef.org/turkey. 12 Aralık 2021 tarihinde erişildi.
 • Uyanık, Ö. ve Kandır, A. (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 118-134.
 • Uzun, H. ve Baran, G. (2019). Babaların okul öncesi dönemdeki çocuklarıyla ilişkisinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 47-60.
 • Yaşar, M. C. ve Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kurumsal Eğitim Bilim Dergisi, 3(2), 201-209.
 • Yazıcı, Z. (2013). Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevme eğilimlerinin incelenmesi. Mediterranean Journal of Humanities, III(2), 279-286.
 • Yılmaz, M. (2018). Etkili öğretmenlik. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Yörükoğlu, A. (2007). Değişen toplumda aile ve çocuk. İstanbul: Özgür Yayınları.
There are 50 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Rabia Erbil 0000-0002-0188-5002

Mürşet Çakmak 0000-0001-9472-8200

Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Erbil, R., & Çakmak, M. (2022). Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Çocuk Sevme Eğilimlerinin İncelenmesi. Harran Maarif Dergisi, 7(1), 93-116. https://doi.org/10.22596/hej.1063951