Research Article
BibTex RIS Cite

Determining University Students' Perceptions of Institutional Culture: The Example of Necatibey Faculty of Education

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 181 - 197, 30.12.2023
https://doi.org/10.22596/hej.1291913

Abstract

The descriptive survey model was preferred in this study, which was carried out to measure the corporate culture perceptions of the students at Balıkesir University Necatibey Faculty of Education. In the study, the “Corporate Culture Scale” developed by Erdem and İşbaşı (2001) was used as a data collection tool. (Annex 1). At the same time, frequency correlation and frequency analyze of the scale were also carried out, and the validity coefficient of the scale was calculated as 0.89. The data of the research were collected from the students studying at Necati Bey's faculty of education. Quantitative data obtained from the scale were analyzed with the SPSS2 program. In the findings obtained because of the analysis, it was determined that there was a significant difference between the students' perceptions of corporate culture and the department/department variable, and there was no significant difference in terms of gender and class variables. Based on these findings, organizing activities under the name of corporate culture that will bring together students from different departments, bringing together students who graduated in the past years and students who are still studying, keeping the corporate culture alive, and symbols (key rings, ornaments, glasses, etc.) Recommendations were made in the form of improvement.

References

 • Bailey, A. R. (1994). Accounting education: Gradual transition or paradigm shift. Issues in Accounting Education, 9(1), 1.
 • Bektaş, F. (2016). Örgütsel imaj ve örgüt kültürü: Öğretmen adayı örnekleminde nedensel bir araştırma. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 1, 5-18.
 • Can, A. (2022). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (4 b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cerit, Y. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitenin örgütsel imaj düzeyine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 47(47), 343-365.
 • Ceylan, M. (1998). Yeni kurulan yükseköğretim kurumlarında kurum kültürü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 13, s. 49-54.
 • Çeçen, A. (1996). Kültür ve politika. İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 • Çetin , M., ve Baş, Ş. (2021). Kurum kültürünün devam ettirilmesinde sürdürülebilir liderlik. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(44), s. 8232-8260.
 • Erdem, F., ve İşbaşı, J. Ö. (2001). Eğitim kurumlarında örgüt kültürü ve öğrenci alt kültürünün algılamaları. Akdeniz İİBF Dergisi, 1(1), s. 33-57.
 • Eroğlu, F. (1998). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Yayını.
 • Green, C. M. (1998) A qualitative study of the student culture in a selected comphrensive high school in the United States, Digital Dissertation, Pub.no : AAT 9826532.
 • Güven , S., ve Uçar, M. (2021). Fakültemizi ne kadar tanıyoruz? Örgüt kültürüne ilişkin bir araştırma. International Journal of Social Sciences and Education Research, 7(4), 403-426.
 • Hallinger, P., & Leithwood, K. (1996). Culture and educationaladministrationA case of finding out what you don’tknow you don’t know. Journal of Educational Administration, 34(5), 98-116.
 • Hergüner, G., & Reevers, N. (2000). Going against the national cultural grain: A longitudinal case study of organizational culture change in Turkish higher education. Total Quality Management, 11(1), 45-56.
 • İplikçi, F., ve Topsakal, Y. (2014). Ç.Ü örgüt kültürünü belirleyen ve etkileyen boyutlar: Ampirik bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 47-60.
 • Karakaya, İ. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel Araştırma yöntemleri, (ss. 59), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kayalar, M., ve Özmutaf, M. (2007, 09 01). Gelişme yönelimli kurum kültürü ile yöneticinin yönetsel tutumları arasındaki ilişkisellik: 100 büyük sanayi kuruluşunda bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 12(3), 163-176.
 • Kılanç, R. Ö. (2010). Kurum kültüründe ritüeller. Marmara İletişim Dergisi, 17(17), 201-213.
 • Kılıç, F. & Memişoğlu, S.P. (2017). Bilim ve sanat merkezlerindeki öğretmenlerin yöneticilerinin liderlik yeterlilikleri kurum etkililiği ve kurum kültürüne yönelik algıları arasındaki ilişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 64, 69-85.
 • Kocadaş, B. (2005). Kültür ve medya. Bilig, 34, 1-13.
 • Öztürk, U. C. (2015). Örgüt kültürü algısında cinsiyet faktörünün etkisi ve bir uygulama. Süleyman Dmirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6(12), s. 62-86.
 • Saraç, Y. (1990). Sosyal bilimler ansiklopedisi (Cilt 2). İstanbul: Risale Yayınları.
 • Sarıyıldız, E., & Altunay, M. A. (2023). Kamu üniversitelerinde kurum kültürü-iç kontrol ilişkisi: bir kamu üniversitesinin yöneticileri üzerine bir araştırma. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 1, 79-113.
 • Sokugama, H. I. (1996). Faculty perception of organizational culture in community colleges. Digital Dissertation, 33-57.
 • Şişli, G., ve Köse, S. (2015). Kurum kültürü ve kurumsal imaj ilişkisi: devlet ve vakıf üniversiteleri üzerinde bir uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (41), 165-193.
 • Şişman, M. (1994). Örgüt Kültürü. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Tabachnick G. B, Fidell S. L. (2015) Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı - using multivariate statistics (6. Baskı), (Çev. Edt., Baloğlu, M.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Tanrıöğen, Z. M., Baştürk, R., ve Başer, M. U. (2014). İlköğretim okullarında cinsiyet ve örgütsel rollere göre örgüt kültürü algısı. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 170-180.
 • Terzi, A. R. (2007). Üniversite öğrencilerinin fakülte öğrenimlerine yönelik algıları. Milli Eğitim, 1-11.
 • Ünal, H. M. (2022). Eğitim kurumlarında liderlik tarzları ve örgüt/kurum kültürünün performans üzerindeki etkisi. Atlas Sosyal Bilimler Dergisi, 1(10), 31-40.
 • Ünüvar, S. (2023). Kurumsal sürdürülebilirlikte kurum kültürünün rolü: Eğitim sektörüne nitel bir araştırma. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, s. 167-173.

Üniversite Öğrencilerinin Kurum Kültürü Algılarının Belirlenmesi: Necatibey Eğitim Fakültesi Örneği

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 181 - 197, 30.12.2023
https://doi.org/10.22596/hej.1291913

Abstract

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’ndeki öğrencilerin kurum kültürü algılarını ölçmek amacı ile gerçekleştirilen bu çalışmada betimsel tarama modeli tercih edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Erdem ve İşbaşı (2001) tarafından geliştirilen “Kurum Kültür Ölçeği” kullanılmıştır. (Ek 1). Aynı zamanda ölçeğin frekans korelasyon ve frekans analizleri de yapılmış olup ölçeğin geçerlilik kat sayısı 0,89 olarak güvenilirliği hesaplanmıştır. Araştırmanın verileri, Necati Bey eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden toplanmıştır. Ölçekten elde edilen nicel veriler, SPSS2 programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucu elde edilen bulgularda, öğrencilerin kurum kültürü algılarıyla bölüm/anabilim dalı değişkeni açısından anlamlı bir farkın olduğu cinsiyet ve sınıf değişkeni açısından ise anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle, farklı anabilim dallarında bulunan öğrencileri bir araya getirecek kurum kültürü adı altında etkinlikler yapılması, geçmiş yıllarda mezun olan öğrenciler ile hala öğrenim görmekte olan öğrenciler bir araya getirilerek kurum kültürü yaşatılması ve öğrencilerin kurum aidiyetlerini geliştirici semboller (anahtarlık, süs, bardak vb.) geliştirilmesi şeklinde öneriler getirilmiştir.

References

 • Bailey, A. R. (1994). Accounting education: Gradual transition or paradigm shift. Issues in Accounting Education, 9(1), 1.
 • Bektaş, F. (2016). Örgütsel imaj ve örgüt kültürü: Öğretmen adayı örnekleminde nedensel bir araştırma. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 1, 5-18.
 • Can, A. (2022). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (4 b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cerit, Y. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitenin örgütsel imaj düzeyine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 47(47), 343-365.
 • Ceylan, M. (1998). Yeni kurulan yükseköğretim kurumlarında kurum kültürü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 13, s. 49-54.
 • Çeçen, A. (1996). Kültür ve politika. İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 • Çetin , M., ve Baş, Ş. (2021). Kurum kültürünün devam ettirilmesinde sürdürülebilir liderlik. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(44), s. 8232-8260.
 • Erdem, F., ve İşbaşı, J. Ö. (2001). Eğitim kurumlarında örgüt kültürü ve öğrenci alt kültürünün algılamaları. Akdeniz İİBF Dergisi, 1(1), s. 33-57.
 • Eroğlu, F. (1998). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Yayını.
 • Green, C. M. (1998) A qualitative study of the student culture in a selected comphrensive high school in the United States, Digital Dissertation, Pub.no : AAT 9826532.
 • Güven , S., ve Uçar, M. (2021). Fakültemizi ne kadar tanıyoruz? Örgüt kültürüne ilişkin bir araştırma. International Journal of Social Sciences and Education Research, 7(4), 403-426.
 • Hallinger, P., & Leithwood, K. (1996). Culture and educationaladministrationA case of finding out what you don’tknow you don’t know. Journal of Educational Administration, 34(5), 98-116.
 • Hergüner, G., & Reevers, N. (2000). Going against the national cultural grain: A longitudinal case study of organizational culture change in Turkish higher education. Total Quality Management, 11(1), 45-56.
 • İplikçi, F., ve Topsakal, Y. (2014). Ç.Ü örgüt kültürünü belirleyen ve etkileyen boyutlar: Ampirik bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 47-60.
 • Karakaya, İ. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel Araştırma yöntemleri, (ss. 59), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kayalar, M., ve Özmutaf, M. (2007, 09 01). Gelişme yönelimli kurum kültürü ile yöneticinin yönetsel tutumları arasındaki ilişkisellik: 100 büyük sanayi kuruluşunda bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 12(3), 163-176.
 • Kılanç, R. Ö. (2010). Kurum kültüründe ritüeller. Marmara İletişim Dergisi, 17(17), 201-213.
 • Kılıç, F. & Memişoğlu, S.P. (2017). Bilim ve sanat merkezlerindeki öğretmenlerin yöneticilerinin liderlik yeterlilikleri kurum etkililiği ve kurum kültürüne yönelik algıları arasındaki ilişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 64, 69-85.
 • Kocadaş, B. (2005). Kültür ve medya. Bilig, 34, 1-13.
 • Öztürk, U. C. (2015). Örgüt kültürü algısında cinsiyet faktörünün etkisi ve bir uygulama. Süleyman Dmirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6(12), s. 62-86.
 • Saraç, Y. (1990). Sosyal bilimler ansiklopedisi (Cilt 2). İstanbul: Risale Yayınları.
 • Sarıyıldız, E., & Altunay, M. A. (2023). Kamu üniversitelerinde kurum kültürü-iç kontrol ilişkisi: bir kamu üniversitesinin yöneticileri üzerine bir araştırma. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 1, 79-113.
 • Sokugama, H. I. (1996). Faculty perception of organizational culture in community colleges. Digital Dissertation, 33-57.
 • Şişli, G., ve Köse, S. (2015). Kurum kültürü ve kurumsal imaj ilişkisi: devlet ve vakıf üniversiteleri üzerinde bir uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (41), 165-193.
 • Şişman, M. (1994). Örgüt Kültürü. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Tabachnick G. B, Fidell S. L. (2015) Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı - using multivariate statistics (6. Baskı), (Çev. Edt., Baloğlu, M.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Tanrıöğen, Z. M., Baştürk, R., ve Başer, M. U. (2014). İlköğretim okullarında cinsiyet ve örgütsel rollere göre örgüt kültürü algısı. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 170-180.
 • Terzi, A. R. (2007). Üniversite öğrencilerinin fakülte öğrenimlerine yönelik algıları. Milli Eğitim, 1-11.
 • Ünal, H. M. (2022). Eğitim kurumlarında liderlik tarzları ve örgüt/kurum kültürünün performans üzerindeki etkisi. Atlas Sosyal Bilimler Dergisi, 1(10), 31-40.
 • Ünüvar, S. (2023). Kurumsal sürdürülebilirlikte kurum kültürünün rolü: Eğitim sektörüne nitel bir araştırma. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, s. 167-173.
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Educational Sociology
Journal Section Articles
Authors

Harun Ataş 0009-0002-5024-5551

Yunus Sarıdağ 0009-0008-7032-4293

Hakan Önal 0000-0001-8434-9880

Early Pub Date December 30, 2023
Publication Date December 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Ataş, H., Sarıdağ, Y., & Önal, H. (2023). Üniversite Öğrencilerinin Kurum Kültürü Algılarının Belirlenmesi: Necatibey Eğitim Fakültesi Örneği. Harran Maarif Dergisi, 8(2), 181-197. https://doi.org/10.22596/hej.1291913