Year 2018, Volume , Issue 8, Pages 229 - 241 2018-04-30

ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ’NİN MİRACİYE’Sİ

Ali YÖRÜR [1]


        Türkler, İslâm dinini kabul ettikten sonra siyasi, sosyal ve kültürel alanda birçok değişim yaşamışlardır. İslamî inançlar, ilimler ve hayat tarzları edebiyata yansımıştır. Bu değişim ve akis özellikle klasik Türk edebiyatında yoğun bir şekilde görülür. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in hayatı ve mucizeleri manzum ve mensur olarak yazılmıştır. Bu arada Miraç hadisesini anlatan eserler de meydana getirilmiştir. Çalışmamıza konu olan eser, Çerkeşîzâde Mehmed Tevfîk Efendi’nin kaside nazım biçimi ile yazılan miraciyedir. Miraciye, 47 beyitten oluşmakta ve şairin 1304/1887 tarihinde İstanbul’da basılan Kasâ’id-i Tevfîk isimli eserinin içinde bulunmaktadır.

            Bu makalede miraç mucizesi, miraciye türü ve Çerkeşîzâde Mehmed Tevfîk Efendi’nin üzerinde durulmuş, söz konusu Miraciye’nin transkribi ve günümüz Türkçesiyle ifadesi verilmiş; eser biçim, muhteva, dil ve üslup açısından incelenmiştir.
Miraç, Miraciye, Çerkeşîzâde Mehmed Tevfîk Efendi
 • Kaynakça
 • Akar, Metin. (1987), “Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara.
 • Ayan, Hüseyin. (1986), “Abdülbâkî Ârif Efendi‟nin Mi‟râciyyesi”, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 2, s. 1-11, Konya.
 • Azamat, Nihat. (1993), “Çerkeşî Mustafa Efendi”, DİA, C.8, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Bilgin, Orhan. (1999), “Aşkî Mustafa Efendi ve Mi‟râc-nâmesi”, Prof. Dr. Nihad M. Çetin‟e Armağan, s. 97-116.
 • Bilkan, Ali Fuat. (2008), “Nâbî‟nin “Mi‟râc-nâme”si”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 1, s. 1-8, İstanbul.
 • Çerkeşîzâde Mehmet Tevfîk. (1304), “Kasâid-i Tevfîk”, İstanbul.
 • Demirkazık, H. İbrahim. (2014), “Mecîdî‟nin Miraciye‟si”, Turkish Studies, C. 10/8, 2015, s. 849-886, Ankara.
 • Eliaçık, Muhittin. (2011), “Çerkeşîzâde Mehmet Tevfîk Efendi‟nin Vatan Kasîdesi” Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1), s. 57, Çankırı.
 • Gülüm, Emrah. (2014), “Türk Edebiyatı‟nda Mirâcnâmeler Üzerine Hazırlanmış Çalışmalar Hakkında Bibliyografya Denemesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 7, S. 35, s. 105-111.
 • Kaya, Hasan. (2014), “Ömer Hâfız-ı Yenişehr-i Fenârî‟nin Mi‟râciyesi”, Turkish Studies, C. 9/6, s. 677-718, Ankara.
 • Kurnaz, Cemal. (2001), “Kastamonulu Muslihüddin Vahyî ve Mi‘râcü’l-Beyân’ı”, Birinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, 21-23 Mayıs 2000, Kastamonu: Kastamonu Valiliği Yayınları.
 • Özdemir, Sema. (1996), “Aksaraylı İsa‟nın Miraciyesi”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Pala, İskender. (1986), “Mirac”, “Miraciye (Miraçnâme)”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler / İsimler / Eserler / Terimler), C: VI, Dergâh Yayınları, s. 372-374, İstanbul
 • Şemseddin Sâmi. (1317), “Kâmûs-ı Türkî”, Dersaâdet.
 • Tanyıldız, Ahmet. (2013), “Süleymaniye Kütüphanesi‟ndeki 1211 Numaralı Na‟t ve Mi‟râciyye Mecmûası”, Turkish Studies, C. 8/1, s. 525-547, Ankara.
 • Türkoğlu, Serkan. (2013), “Mehmed Fevzî Efendi ve Kudisyyü’s-Sirâc Fî Nazmi’l-Mi’râc Adlı Eseri”, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, S. 8/13, s. 1617-1644.
 • Uzun, Mustafa. (1995), “Edebiyatımızda ve Musikimizde Miraciyeler”, Mi‘rac Sempozyumu 17 Aralık 1995 Eskişehir, Seha Neşriyat, s. 97-111, İstanbul.
 • Yekbaş, Hakan. (2011), “Sarıhatipzâdelerden Numan Sâbit Efendi ve Bilinmeyen Miraciyesi”, Kültür Tarihimizde Sivaslı Bir Aile Sarıhatipzadeler, Ed. Alim Yıldız, Buruciye Yay., s. 233-271, Sivas.
 • Yeşil, Şeyma. (2013), “Çerkeşîzâde Mehmet Tevfîk Efendi ve Kasâid-i Tevfîk’i”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Ankara.
 • Yıldırım, İsmail. (2014), “Kerkükî Abdüssettâr Efendi ve Mi‟râciyye‟si”, Turkish Studies, C. 9/6, s. 1163-1180, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section ARAŞTIRMA MAKALESİ
Authors

Orcid: 0000-0003-1434-2995
Author: Ali YÖRÜR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

Bibtex @research article { hikmet410222, journal = {Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi}, issn = {2458-8636}, eissn = {2458-8636}, address = {}, publisher = {Ahmet TANYILDIZ}, year = {2018}, volume = {}, pages = {229 - 241}, doi = {10.28981/hikmet.410222}, title = {ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ’NİN MİRACİYE’Sİ}, key = {cite}, author = {Yörür, Ali} }
APA Yörür, A . (2018). ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ’NİN MİRACİYE’Sİ . Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi , (8) , 229-241 . DOI: 10.28981/hikmet.410222
MLA Yörür, A . "ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ’NİN MİRACİYE’Sİ" . Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi (2018 ): 229-241 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hikmet/issue/36700/410222>
Chicago Yörür, A . "ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ’NİN MİRACİYE’Sİ". Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi (2018 ): 229-241
RIS TY - JOUR T1 - ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ’NİN MİRACİYE’Sİ AU - Ali Yörür Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28981/hikmet.410222 DO - 10.28981/hikmet.410222 T2 - Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 229 EP - 241 VL - IS - 8 SN - 2458-8636-2458-8636 M3 - doi: 10.28981/hikmet.410222 UR - https://doi.org/10.28981/hikmet.410222 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ’NİN MİRACİYE’Sİ %A Ali Yörür %T ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ’NİN MİRACİYE’Sİ %D 2018 %J Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi %P 2458-8636-2458-8636 %V %N 8 %R doi: 10.28981/hikmet.410222 %U 10.28981/hikmet.410222
ISNAD Yörür, Ali . "ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ’NİN MİRACİYE’Sİ". Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi / 8 (April 2018): 229-241 . https://doi.org/10.28981/hikmet.410222
AMA Yörür A . ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ’NİN MİRACİYE’Sİ. Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi. 2018; (8): 229-241.
Vancouver Yörür A . ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ’NİN MİRACİYE’Sİ. Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi. 2018; (8): 229-241.