Year 2018, Volume 3 , Issue 1, Pages 31 - 42 2018-05-07

GAZİANTEP 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aysun ÖZDEMİR [1] , Fatma KARASU [2] , Hakan AVAN [3]


Amaç: Tanımlayıcı-kesitsel tipteki araştırma, Gaziantep ili 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görev yapan acil sağlık çalışanlarının görevleri sırasında maruz kaldıkları şiddetin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evrenini Gaziantep 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan bütün çalışanlar oluşturmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden 271 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma verileri,  sosyo-demografik ve şiddete maruz kalma ile ilgili soruları içeren veri formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 istatistik programında sayı ve yüzde dağılımları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılanların %51,3’ü 18-27 yaş grubunda, %52,4’ü erkek, %37,6’sinin paramedik olduğu; %86,8’inin sözel şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. Araştırmaya katılan çalışanların %69,7’sinin meslek hayatları boyunca en az bir kere herhangi bir şiddet türüne maruz kaldıkları ve en sık maruz kalınan şiddet türünün sözel şiddet olduğu, şiddeti uygulayan kişilerin ise çoğunlukla hasta yakını olduğu saptanmıştır. Şiddet sonrasında katılımcıların %16,9’unda yaralanma olduğu;; şiddetten sonra katılımcıların %27,0’ının mesleğe bakışının değiştiği; %44,4’ünün tükenmişlik hissettiği; %67,2’sinin öfke duyduğu; %55,0’ında stresin arttığı belirlenmiştir.

Sonuç: Şiddet sonrası acil sağlık çalışanlarında öfke, stres gibi sorunlara ek olarak, mesleğe olan bakış açılarında da değişiklikler olduğu görülmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık İşkolunda Şiddet, 112 Acil Sağlık Hizmetleri
 • Akbaş, M., Boz, A., Durdun, A., Çetin, S., Kılıçaslan, A. (2016). 112 Çalışanlarının Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Şiddete Yönelik Davranışları. DEUHFED. 9(3): 93-100.
 • Akca, N. Yılmaz, A., Işık, O. (2014). Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddet: Özel Bir Tıp Merkezi Örneği. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 13(1):1-12.
 • Annagür, B. (2010). Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2(2): 161-173.
 • Atan, SÜ. ve Dönmez S. ( 2011). Hemşirelere karşı işyeri şiddeti. Adli Tıp Dergisi. 25(1): 71-80.
 • Bernaldo-de-Quirós, M., Piccini, AT., Gómez, MM., Cerdeira, JC. (2015). Psychological consequences of aggression in pre-hospital emergency care: Cross sectional survey. International Journal of Nursing Studies. 52: 260–270.
 • Büyükbayram, A. Okçay, H. (2013). Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti etkileyen sosyo-kültürel etmenler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 4(1): 46-53. Canbaz, S., Dündar, C., Dabak, F., Sünter, AT., Pekşen, Y., Çetinoğlu, EÇ. (2008). Samsun’da hastane acil servisleri ve 112 acil çalışanlara karşı şiddet: Epidemiyolojik bir çalışma. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 14(3): 239-244.
 • Cruz, A. Klinger, S. Gender-based violence in the world of work: Over view and selected annotated bibliography. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_ 155763.pdf (Erişim Tarihi: 25.07.2016).
 • Çamcı, O. Kutlu, Y. (2011). Kocaeli’nde Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetinin Belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2(1): 9-16.
 • Di Martino, V. (2002) Workplace Violence in the Health Sector: Country Case Studies. http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/workplace/WVs ynthesisreport.pdf (Erişim Tarihi: 10.04.2018).
 • Doğanay, İ. (2014). ALO 113-BEYAZ KOD: Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Yaşadığı Şiddet Olgusu ve Çözüm Önerileri. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 1(2): 136-140.
 • Dursun, S. (2012). İşyeri Şiddetinin Çalışanların Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Çalışma İlişkileri Dergisi. 3(1): 103-113.
 • Günaydın, N. Kutlu, Y. (2012). Experience of Workplace Violence Among Nurses in Health-Care Settings. Journal of Psychiatric Nursing. 3(1): 1-5.
 • Gillespie, Gl., Howard, PK. (2010). Work Place Violence İn Health care Settings: Risk Factors And Protective Strategies. Rehabilitation Nursing. 35(5): 177-184.
 • Kahriman, İ. (2014). Determination of the Situation of Exposed to Verbal and Physical Violence of Nurses. Journal of Psychiatric Nursing. 5(2): 77-83.
 • Kamchuchat, C., Chngsuvıvatwong, V., Oncheuntjıt, S., Yıp, TW., Sanhyhong, R. (2008). Work place Violence Directed at Nursing Staff at a Generel Hospital in Southern Thailand. J Occup Health. 50; 201-207.
 • Kitaneh, M., Hamdan, M. (2012). Workplace violence against physicians and nurses in Palestinian public hospitals: a cross-sectional study. BMC Health Services Research. 12: 469.
 • Körükcü, Ö., Kayır, GÖ., Kukulu, K.(2012). Kadına yönelik şiddetin sonlanmasında erkek işbirliği. Psikiyatride Güncel Yakaşımlar:4(3):396-413.
 • Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, 2013. http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/2012014171439-5256.pdf (Erişim Tarihi: 25.01.2018).
 • Sarcan, E. (2013). Toplumun sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete bakış açısı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. Gaziantep.
 • Sucu, G., Cebeci, F., Karazeybek, E. (2007). Acil Birim Çalışanlarına Hasta ve Yakınları Tarafından Uygulanan Şiddet. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 7(4): 156-162.
 • Şahin, B., Gaygısız, Ş., Balcı, FM., Öztürk, D., Sönmez, BD., Kavalcı, C. (2011). Yardımcı Acil Sağlık Personeline Yönelik Şiddet. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 11(3): 110-114.
 • Pınar, T. ve Pınar, G. (2012). Sağlık Çalışanları ve İş yerinde Şiddet. TAF Prev Med Bull. 12(3): 315-326. World report on violenceandhealth: summary.[http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf] (Erişim Tarihi: 25.07.2016).
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Aysun ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı
Country: Turkey


Author: Fatma KARASU

Author: Hakan AVAN

Dates

Publication Date : May 7, 2018

Bibtex @research article { hod421556, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {31 - 42}, doi = {}, title = {GAZİANTEP 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Aysun and Karasu, Fatma and Avan, Hakan} }
APA Özdemi̇r, A , Karasu, F , Avan, H . (2018). GAZİANTEP 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Hastane Öncesi Dergisi , 3 (1) , 31-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/36902/421556
MLA Özdemi̇r, A , Karasu, F , Avan, H . "GAZİANTEP 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Hastane Öncesi Dergisi 3 (2018 ): 31-42 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/36902/421556>
Chicago Özdemi̇r, A , Karasu, F , Avan, H . "GAZİANTEP 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Hastane Öncesi Dergisi 3 (2018 ): 31-42
RIS TY - JOUR T1 - GAZİANTEP 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Aysun Özdemi̇r , Fatma Karasu , Hakan Avan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 42 VL - 3 IS - 1 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi GAZİANTEP 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Aysun Özdemi̇r , Fatma Karasu , Hakan Avan %T GAZİANTEP 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Özdemi̇r, Aysun , Karasu, Fatma , Avan, Hakan . "GAZİANTEP 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Hastane Öncesi Dergisi 3 / 1 (May 2018): 31-42 .
AMA Özdemi̇r A , Karasu F , Avan H . GAZİANTEP 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ. HOD. 2018; 3(1): 31-42.
Vancouver Özdemi̇r A , Karasu F , Avan H . GAZİANTEP 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hastane Öncesi Dergisi. 2018; 3(1): 31-42.