Year 2020, Volume 5 , Issue 1, Pages 11 - 27 2020-04-03

STRATEGIC RISK MANAGEMENT AGAINST WATER FLOOD: AN EXAMPLE FOR PROVINCE OF IZMIR
SU TAŞKINLARINA KARŞI STRATEJİK RİSK YÖNETİMİ İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

Ali EKŞİ [1] , İsmail Cem KANTARLI [2]


Objective: In this study, it is aimed to determine the problem areas that exist in the water flood risk management of Izmir province and to make suggestions about the strategies against these problem areas and the actions that can be developed. Materials and Methods: In the study, a situation analysis will be carried out regarding the risk of flooding in Izmir province. In the analysis to be performed, the duties and responsibilities related to risk management will be evaluated together with the risk assessment. After the situation analysis to be conducted, strategies for improving the identified problem areas and actions to be taken in the implementation of these strategies will be determined. Results: The main problems in the Izmir provincial flood risk situation analysis are "unhealthy urbanization, unplanned and irregular growth", " public education about disasters which covers mostly earthquake and does not cover social responsibility ", "lack of coordination between local government and central administration" the existing flood risk magnitudes in a dimension that is more than the capacity of the city to cope with its own possibilities ". Conclusion: In terms of natural disasters, actions should be taken as soon as possible to develop the right strategies for effective management of floods with significant risk for Izmir and to prevent loss of life and property.
Amaç: Çalışmada, İzmir ilinin su taşkınlarına karşı risk yönetiminde var olan sorun alanlarının belirlenmesi ve bu sorun alanlarına karşı stratejilerin ve geliştirilebilecek eylemlerle ilgili önerilerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Metot ve Yöntem: Çalışmada, İzmir ili taşkın riski ile ilgili bir durum analizi yapılacaktır. Yapılacak analizde, risk değerlendirmesi ile birlikte, risk yönetimi ile ilgili görev ve sorumluluklar değerlendirilecektir. Oluşturulacak durum analizinden sonra, saptanan sorun alanlarının iyileştirilmesine yönelik stratejiler ve bu stratejilerin gerçekleştirilebilmesi içinde oluşturulması gereken eylemler belirlenecektir. Bulgular: İzmir ili taşkın riski durum analizinde başlıca sorunlar, “sağlıksız kentleşme, plansız ve düzensiz büyüme”,“afetlerle ilgili halka verilen eğitimlerin, deprem ağırlıklı olması ve toplumsal sorumluluğu içermemesi”, “yerel yönetim ile merkezi idare arasında koordinasyon eksikliklerinin bulunması”, “var olan taşkın risk büyüklüklerinin kentin kendi olanakları ile başa çıkma kapasitesini aşabilecek boyutta olması” olarak sıralanabilir. Sonuç: Doğal afetler açısından İzmir için önemli risk büyüklüğüne sahip taşkınların etkin yönetimi için doğru stratejilerin geliştirilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi için eylemlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.
 • Aktan, CC. (2008), Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, Çimento İşveren Dergisi, Temmuz-Ağustos 2008, 4-22.
 • Bakır, ZZ. (2016), Dünyanın Afet Tablosu ve Çözüm Önerileri, http://insamer.com/tr/dunyanin-afet-tablosu-ve-cozum-onerileri_380.html, (Erişim Tarihi, 13.02.2018).
 • Boğaziçi Üniversitesi KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (2017), Türkiye ve Tsunami Riski, http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/tsunami/turkiye-ve-tsunami-riski/, (Erişim Tarihi, 15.02.2018).
 • Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) (2014), Regional Comprehensive Disaster Management (CDM) Strategy and Programming Framework 2014-2024 (DRAFT), http://www.cdema.org/CDMStrategy2014-2024.pdf, (Erişim Tarihi, 15.02.2018).
 • Cografyabilimi.gen.tr (2018),Türkiye’de Su Baskınları (Sel ve Taşkınlar), http://www.cografyabilimi.gen.tr/turkiyede-su-baskinlari-sel-taskinlar/, (Erişim Tarihi, 13.02.2018).
 • Demir, A. (2010), “Şehir Taşkınları ve İstanbul” 2. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 22-24 Mart 2010, Afyonkarahisar, http://www.dsi.gov.tr/duyuru/2.UlusalTaskinSemp/PANEL%20SUNULARI/Panel%201.Sehir%20Taskinlari%20[PDF]/1.1.SEHIR%20TASKINLARI%20[A.DEMIR].pdf, (Erişim Tarihi, 16.02.2018).
 • Ekşi, A. (2013), Nükleer Kazalarda Bütünleşik Kriz Yönetimi. Ege Üniversitesi Yayınları. İzmir.
 • Ekşi, A. (2015), Kitlesel Olaylarda Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Kitapana. İzmir.
 • Ercan, A. (2011), Ege, ‘Geriliyorum’ diyor, 7.2 gelecek, http://www.gazetevatan.com/ege---geriliyorum--diyor--7-2-gelecek-415713-gundem/, (Erişim Tarihi, 15.02.2018).
 • Ersoy, Ş. (2016), 2016 Yılı Doğa Kaynaklı Afetler Yıllığı, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara.
 • Güler, HH. (2008). Zarar Azaltmanın Temel İlkeleri. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri (ss. 35-50). JICA Türkiye Ofisi Yayınları No: 2, Ankara.
 • IRRI (2005). The first step of the risk management process: Establish the context. International Rice Research Institute Web Site. http://bulletin.irri.cgiar.org/2005.30/default.asp, (Erişim Tarihi, 16.02.2018).
 • Kadıoğlu M. (2007), “İklim Değişiklikleri ve Etkileri: Meteorolojik Afetler” TMMOB Afet Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 5-7 Aralık 2007. http://www.izmir.gov.tr/ortak_icerik/izmir/KYM_PDF/14.pdf, (Erişim Tarihi, 16.02.2018).
 • Kadıoğlu, M.(2010), Sel Risk Yönetimi, DSİ XI. Bölge Taşkın Konferansı, 19 – 20 Haziran 2008, Edirne.
 • Khan, H. vd. (2008). Dısaster Management Cycle – A Theoretıcal Approach. Management and Marketing. 6(1): 44-50. http://www.mnmk.ro/documents/2008/ 2008-6.pdf, (Erişim Tarihi, 16.02.2018).
 • Onuşluel G. ve Harmancıoğlu NB. (2002), Su Kaynaklı Doğal Afet Taşkın Türkiye Mühendislik Haberleri, 2002(420-422), 131-132.
 • Özbal, R. (2010), Taşkın Koruma Projelerinde Yapısal Tedbirler, 2. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 22-24 Mart 2010, Afyonkarahisar.
 • Özpınar, S. (2010), Taşkın Mevzuatı, 2. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 22-24 Mart 2010, Afyonkarahisar http://www.dsi.gov.tr/duyuru/2.UlusalTaskinSemp/PANEL%20SUNULARI/Panel%201.Sehir%20Taskinlari%20%5BPDF%5D/1.4.TASKIN%20MEVZUATI%20%5BS.OZPINAR%5D.pdf, (Erişim Tarihi, 16.02.2018).
 • Pınar, Ö. (2012), Doğal Afetlere Hazırlık Yönünden Türkiye ve İzmir’de Kentsel Dönüşüm, İzmir ticaret Odası Ar-Ge Bülteni, Eylül 2012, 11-16.
 • Sputniknews (2017 ), 2017'de dünyayı sarsan doğal afetler, https://tr.sputniknews.com/foto/201712121031370281-dogal-afet-2017-kasirga-deprem-sel-yangin/, (Erişim Tarihi, 13.02.2018).
 • TDK (2018), Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a84124465b933.6072160, (Erişim Tarihi, 14.02.2018).
 • Tunç, İ. (2014), Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Stratejik Planlamanın Başarısı Üzerindeki Etkisi, Yalova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Uzmanlığı Araştırma Raporu. Yalova.
 • Ün, Y. (2013). Türkiye’de Taşkın Gerçeği ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemleri. http://www.dsi.gov.tr/docs/sempozyumlar/t%C3%BCrkiye'de-ta%C5%9Fk%C4%B1n-ger%C3%A7e%C4%9Fi-ve-meteorolojik-erken-uyar%C4%B1-sistemleri-(y-%C3%BCn).pdf?sfvrsn=2, (Erişim Tarihi, 13.02.2018).
 • Uzunoğlu H. ve Kılıç N. (2008), Bu Filmi Biz Daha Önce Görmüştük, İzmir Ticaret Odası, Ar-Ge Bülten, Eylül 2008-Sektörel Dergisi.
 • VUSSC (2007). Introduction to Disaster Management. Commonwealth of Learning. Vancouver. Canada. http://www.col.org/SiteCollectionDocuments/ Disaster_Management_ version_1.0.pdf, (Erişim Tarihi, 16.02.2018).
 • Yarıcı, A. (2013). Kentimizde Su Taşkınlarının Meydana Geliş Sebepleri ve Çözümler, TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, 28-30 Kasım 2013. İzmir.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0003-2793-5036
Author: Ali EKŞİ
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5911-3152
Author: İsmail Cem KANTARLI
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 3, 2020

Bibtex @research article { hod714051, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {11 - 27}, doi = {}, title = {SU TAŞKINLARINA KARŞI STRATEJİK RİSK YÖNETİMİ İZMİR İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Ekşi̇, Ali and Kantarlı, İsmail Cem} }
APA Ekşi̇, A , Kantarlı, İ . (2020). SU TAŞKINLARINA KARŞI STRATEJİK RİSK YÖNETİMİ İZMİR İLİ ÖRNEĞİ . Hastane Öncesi Dergisi , 5 (1) , 11-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/53584/714051
MLA Ekşi̇, A , Kantarlı, İ . "SU TAŞKINLARINA KARŞI STRATEJİK RİSK YÖNETİMİ İZMİR İLİ ÖRNEĞİ" . Hastane Öncesi Dergisi 5 (2020 ): 11-27 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/53584/714051>
Chicago Ekşi̇, A , Kantarlı, İ . "SU TAŞKINLARINA KARŞI STRATEJİK RİSK YÖNETİMİ İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Hastane Öncesi Dergisi 5 (2020 ): 11-27
RIS TY - JOUR T1 - SU TAŞKINLARINA KARŞI STRATEJİK RİSK YÖNETİMİ İZMİR İLİ ÖRNEĞİ AU - Ali Ekşi̇ , İsmail Cem Kantarlı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 27 VL - 5 IS - 1 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi SU TAŞKINLARINA KARŞI STRATEJİK RİSK YÖNETİMİ İZMİR İLİ ÖRNEĞİ %A Ali Ekşi̇ , İsmail Cem Kantarlı %T SU TAŞKINLARINA KARŞI STRATEJİK RİSK YÖNETİMİ İZMİR İLİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Ekşi̇, Ali , Kantarlı, İsmail Cem . "SU TAŞKINLARINA KARŞI STRATEJİK RİSK YÖNETİMİ İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Hastane Öncesi Dergisi 5 / 1 (April 2020): 11-27 .
AMA Ekşi̇ A , Kantarlı İ . SU TAŞKINLARINA KARŞI STRATEJİK RİSK YÖNETİMİ İZMİR İLİ ÖRNEĞİ. HOD. 2020; 5(1): 11-27.
Vancouver Ekşi̇ A , Kantarlı İ . SU TAŞKINLARINA KARŞI STRATEJİK RİSK YÖNETİMİ İZMİR İLİ ÖRNEĞİ. Hastane Öncesi Dergisi. 2020; 5(1): 11-27.