Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

THE SKILLS OF NURSING FIRST YEAR STUDENTS TO DETERMINE THE NURSING DIAGNOSIS RELATED TO THE CASE AND AFFECTING FACTORS

Year 2021, Volume 6, Issue 1, 69 - 82, 30.04.2021

Abstract

Objective: To determine the skills of nursing 1st grade students to determine nursing diagnoses related to the given case and the factors affecting these skills.
Materials and Methods: This descriptive study was conducted with 55 students who were in the first year of nursing and agreed to participate in the study. For the research, permission was obtained from the research institution and ethics committee. Percentage distribution, One-Sample t test and Pearson correlation analysis were used to evaluate the data.
Results: It was determined that 57.69% of the students made and ranked their nursing diagnoses according to Taxonomy II. It was determined that students mostly made these nursing diagnoses, chronic pain (65.5%), nutritional imbalance (52.7), tissue integrity deterioration (47.3%), skin integrity deterioration (40.0%) and infection risk (38.2%).
Conclusion: The rate of determining the nursing diagnoses of the nursing first grade students in the given case is moderate. Nursing educators are recommended to help students adopt the nursing philosophy, to guide students in data collection, data analysis and diagnosis.

References

 • 1. Birol, L. Hemşirelik süreci. İstanbul: Etki Yayınları; 2013. ss: 1-45.
 • 2. Ay, FA. Mesleki temel kavramlar. İçinde Ay, F. A. (Ed.), Sağlık uygulamalarında temel kavramlar ve beceriler (3.Baskı), İstanbul: Medikal Yayıncılık Ltd Şti.,2008, ss:2-28.
 • 3. Özer, FG, Kuzu N. (2006). Öğrencilerin bakım planlarında hemşirelik süreci ve NANDA tanılarını kullanma durumu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22(1):69–80.
 • 4. Kaya, N, Babadağ, K, Yeşiltepe, KG, Uygur, E. (2010). Hemşirelerin hemşirelik model/kuramlarını, hemşirelik sürecini ve sınıflama sistemlerini bilme ve uygulama durumları, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(3): 24-33.
 • 5. Güner, P, Terakye, G. (2000). Hemşirelik yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin hemşirelik tanılarını belirleyebilme düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4, 9-15.
 • 6. Andsoy, I. I., Güngör, T., Dikmen, Y., Nabel, E. B. (2013). Hemşirelerin bakım planını kullanırken yaşadıkları güçlükler. Journal of Contemporary Medicine, 3, 88-94.
 • 7. Çam, O, Özgür, G, Gürkan, A, Dülgerler, Ş, Engin, E. (2004). Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulamalarında Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Süreci Raporlarının Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi [Journal of Ege Unıversıty Nursıng Faculty, 20(1): 23-34.
 • 8. Erdemir, F. Hemşirelik tanıları el kitabı. 13. Basım. Ankara, Turkiye: Nobel Tıp Kitabevi;2012, ss:1-13.
 • 9. Babadağ, K, Kaya, N, Esen, F. (2004). Öğrencilerin NANDA hemşirelik tanılarını belirleme durumlarının saptanması. Hemşirelik Forumu, 7(3): 37-41.
 • 10. Paans, W, Sermeus, W, Nieweg, R, Van der Schans, C. (2010). Prevalence of accurate nursing documentation in patient records. J Adv Nurs., 66(11):2481–2489.
 • 11. Karadakovan, A, Usta, Yeşilbalkan, Ö. (2004). Öğrencilerin Nörolojik Hastalarda Saptadıkları NANDA Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(3):1-7.
 • 12. Türk, G, Tuğrul, E, Şahbaz, M. (2013). Determination of nursing diagnoses used by students in the first clinical practice. International Journal of Nursing Knowledge, 24 (3),129-33.
 • 13. Uysal, N, Arslan, GG, Yılmaz, İ, Alp, FY. (2016). Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Hemşirelik Tanıları ve Verilerin Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(5): 139-143.
 • 14. Avşar, G, Öğünç, AE, Taşkın, M, Burkay, ÖF. Hemşirelerin Hasta Bakımında Kullandıkları Hemşirelik Süreci Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014; 17:4:216-21.
 • 15. Körpe G, İnangil D, Vural IP. Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi klinik uygulamasında öğrencilerin belirledikleri NANDA-I tanılarının değerlendirilmesi. Haliç Ünv.Sağ. Bil. Derg., 2019, 51-66.
 • 16. Korhan, EA, Yönt, GH, Demiray, A, Akça, A. (2015). Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Tanılarının Belirlenmesi ve NANDA Tanılarına Göre Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1): 16-21.
 • 17. Erden, S, Deniz, S, Arslan, S, Yurtseven, Ş. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin cerrahi hastalıkları hemşireliği dersi uygulamalarında hemşirelik tanılarını belirleme düzeylerinin inclenmesi. Van Tıp Derg., 25(2):108-112.
 • 18. Aydın, N, Akansel, A. (2013). Determination of accuracy of nursing diagnoses used by nursing students in their nursing care plans. International Journal of Caring Sciences (IJCS)., 6(2):252-257.
 • 19. Palese, A, De Silvestre, D, Valoppi, G, Tomietto, MA.(2009). 10-year retrospective study of teaching nursing diagnosis to baccalaureate students in Italy. Int J Nurs Terminol Classif, 20(2):64-75.
 • 20. Noh, HK, Lee, E. (2015). Relationships among NANDA-I diagnoses, nursing outcomes classification, and nursing interventions classification by nursing students for patients in medicalsurgical units in Korea. Int J Nurs Knowl., 26(1):43-51.

HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERİLEN VAKA İLE İLGİLİ HEMŞİRELİK TANILARINI BELİRLEYEBİLME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Year 2021, Volume 6, Issue 1, 69 - 82, 30.04.2021

Abstract

Amaç: Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin verilen örnek vaka ile ilgili hemşirelik tanılarını belirleyebilme becerileri ve bu becerileri etkileyen faktörleri saptamaktır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı desendeki bu araştırma hemşirelik birinci sınıfta okuyan, çalışmaya katılmayı kabul eden 55 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma için araştırmanın yapıldığı kurumdan ve etik kuruldan izin alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, One-Sample t testi kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin %57,69’u Taksonomi II’ye göre hemşirelik tanılarını doğru olarak koydukları ve sıraladıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin en çok kronik ağrı (%65,5), beslenmede dengesizlik (52,7) doku bütünlüğünde bozulma (%47,3), deri bütünlüğünde bozulma riski (%40,0), enfeksiyon riski (%38,2), hemşirelik tanılarını koydukları belirlenmiştir.
Sonuç: Hemşirelik I. sınıf öğrencilerinin verilen vakada hemşirelik tanılarını doğru belirleyebilme oranları orta düzeydedir. Hemşirelik eğitimcilerinin öğrencilere hemşirelik felsefesini benimsetmesi, veri toplama, verilerin analizi ve tanı koyma aşamalarında öğrencilere rehberlik etmeleri önerilmektedir. 

References

 • 1. Birol, L. Hemşirelik süreci. İstanbul: Etki Yayınları; 2013. ss: 1-45.
 • 2. Ay, FA. Mesleki temel kavramlar. İçinde Ay, F. A. (Ed.), Sağlık uygulamalarında temel kavramlar ve beceriler (3.Baskı), İstanbul: Medikal Yayıncılık Ltd Şti.,2008, ss:2-28.
 • 3. Özer, FG, Kuzu N. (2006). Öğrencilerin bakım planlarında hemşirelik süreci ve NANDA tanılarını kullanma durumu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22(1):69–80.
 • 4. Kaya, N, Babadağ, K, Yeşiltepe, KG, Uygur, E. (2010). Hemşirelerin hemşirelik model/kuramlarını, hemşirelik sürecini ve sınıflama sistemlerini bilme ve uygulama durumları, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(3): 24-33.
 • 5. Güner, P, Terakye, G. (2000). Hemşirelik yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin hemşirelik tanılarını belirleyebilme düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4, 9-15.
 • 6. Andsoy, I. I., Güngör, T., Dikmen, Y., Nabel, E. B. (2013). Hemşirelerin bakım planını kullanırken yaşadıkları güçlükler. Journal of Contemporary Medicine, 3, 88-94.
 • 7. Çam, O, Özgür, G, Gürkan, A, Dülgerler, Ş, Engin, E. (2004). Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulamalarında Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Süreci Raporlarının Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi [Journal of Ege Unıversıty Nursıng Faculty, 20(1): 23-34.
 • 8. Erdemir, F. Hemşirelik tanıları el kitabı. 13. Basım. Ankara, Turkiye: Nobel Tıp Kitabevi;2012, ss:1-13.
 • 9. Babadağ, K, Kaya, N, Esen, F. (2004). Öğrencilerin NANDA hemşirelik tanılarını belirleme durumlarının saptanması. Hemşirelik Forumu, 7(3): 37-41.
 • 10. Paans, W, Sermeus, W, Nieweg, R, Van der Schans, C. (2010). Prevalence of accurate nursing documentation in patient records. J Adv Nurs., 66(11):2481–2489.
 • 11. Karadakovan, A, Usta, Yeşilbalkan, Ö. (2004). Öğrencilerin Nörolojik Hastalarda Saptadıkları NANDA Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(3):1-7.
 • 12. Türk, G, Tuğrul, E, Şahbaz, M. (2013). Determination of nursing diagnoses used by students in the first clinical practice. International Journal of Nursing Knowledge, 24 (3),129-33.
 • 13. Uysal, N, Arslan, GG, Yılmaz, İ, Alp, FY. (2016). Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Hemşirelik Tanıları ve Verilerin Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(5): 139-143.
 • 14. Avşar, G, Öğünç, AE, Taşkın, M, Burkay, ÖF. Hemşirelerin Hasta Bakımında Kullandıkları Hemşirelik Süreci Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014; 17:4:216-21.
 • 15. Körpe G, İnangil D, Vural IP. Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi klinik uygulamasında öğrencilerin belirledikleri NANDA-I tanılarının değerlendirilmesi. Haliç Ünv.Sağ. Bil. Derg., 2019, 51-66.
 • 16. Korhan, EA, Yönt, GH, Demiray, A, Akça, A. (2015). Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Tanılarının Belirlenmesi ve NANDA Tanılarına Göre Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1): 16-21.
 • 17. Erden, S, Deniz, S, Arslan, S, Yurtseven, Ş. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin cerrahi hastalıkları hemşireliği dersi uygulamalarında hemşirelik tanılarını belirleme düzeylerinin inclenmesi. Van Tıp Derg., 25(2):108-112.
 • 18. Aydın, N, Akansel, A. (2013). Determination of accuracy of nursing diagnoses used by nursing students in their nursing care plans. International Journal of Caring Sciences (IJCS)., 6(2):252-257.
 • 19. Palese, A, De Silvestre, D, Valoppi, G, Tomietto, MA.(2009). 10-year retrospective study of teaching nursing diagnosis to baccalaureate students in Italy. Int J Nurs Terminol Classif, 20(2):64-75.
 • 20. Noh, HK, Lee, E. (2015). Relationships among NANDA-I diagnoses, nursing outcomes classification, and nursing interventions classification by nursing students for patients in medicalsurgical units in Korea. Int J Nurs Knowl., 26(1):43-51.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Primary Health Care
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Alev YILDIRIM KESKİN (Primary Author)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0981-5364
Türkiye


Pınar TUNÇ TUNA
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8559-8774
Türkiye


Birsel MOLU
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5144-286X
Türkiye


Halil İbrahim TUNA
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2119-5874
Türkiye

Supporting Institution yok
Project Number yok
Thanks yok
Publication Date April 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 1

Cite

APA Yıldırım Keskin, A. , Tunç Tuna, P. , Molu, B. & Tuna, H. İ. (2021). HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERİLEN VAKA İLE İLGİLİ HEMŞİRELİK TANILARINI BELİRLEYEBİLME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER . Hastane Öncesi Dergisi , 6 (1) , 69-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/58618/814061