PDF BibTex RIS Cite

Year 2015, Volume: 1 Issue: 1, 0 - 0, 30.12.2015

Abstract

References

 • Alpern, G. D. (2007). Developmental Profile 3. [Available online at: http://portal.wpspublish. com/pdf/dp3.pdf], Retrieved on: February 27, 2011.
 • Aral, N., Kandır, A. & Can-Yaşar, M. (2002). Okul Öncesi Eğitim Ve Okulöncesi Eğitim Programı. İstanbul: Ya-pa Yayınları.
 • Arı, M. (2003). Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Kalitenin Önemi. Müzeyyen Sevinç (Ed.), Gelişim Ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar içinde (s.31-35). İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Asfuroğlu, B. (1990). Anasınıfına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarına Üçgen, Daire ve Kare Kavramlarının Kazandırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Aydoğan Akuysal, S. (2007). 6 Yaş Çocuklarının Geometrik şekil ve Sayı Kavramlarının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi/ Sosyal Bilimler, Aydın.
 • Banks, R. L. (1995). A Comparasion of Montessori and Traditionally Schooled Five Years Olds in the Language, Motor and Concept Area Skills of the Developmental Indicators for the Assessment of Learning-Revised (Unpublished Master Thesis), Texas Women’s University, Texas.
 • Beaver, M., Brewster, J., Jones, P., Keene, A., Neaum, S. & Tallack, J. (1999). Babies and young children: Book 2: Early Years Care and Education. United Kingtom: Nelson Thornes.
 • Beaver, M., Brewster, J., Tallack, J. & Neaum, S. (2004). Early Years Care an Education. Cheltenham: Nelson Thornes.
 • Beken, S. (2009). Montessori Yöntemi Etkinliklerinin 5-6 Yaş Çocuklarının El Becerilerinin Gelişimine Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler, Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Byun, W., Blair, S.N. & Pate, R. R. (2013). Objectively Measured Sedentary Behavior İn Preschool Children: Comparison Between Montessori And Traditional Preschools, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity,10:2.
 • Curtis, A. (1998). A Curriculum For The Pre-School Child. London: Routledge.
 • Edwards, C. P. (2002). Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia 4 (1). [Available online at: http://ecrp.uiuc.edu/v4n1/edwards.html].
 • Flynn, T. M. (1991). Development Of Social, Personal And Cognitive Skills Of Preschool Children İn Montessori And Traditional Preschool Programs. Early Child Development and Care, 72, 117-124.
 • Glenn, C. M. (2003). The Longitudinal Assessment Study (LAS): Eighteen Year Follow-Up. Final Report. ED478792.
 • Green, S.B. & Salkind, N.J. (2005). Using SPSS for Windows and Macintosh, Analyzing and Understanding Data. New Jersey, USA: Pearson Prentice Hall.
 • Gürsoy, F. & Yıldız Bıçakçı (2009). Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar, Yeşim Fazlıoğlu (Ed.), Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi (s.153-171), İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Kayılı, G. (2010). Montessori Yönteminin Anaokulu Çocuklarının İlköğretime Hazır Bulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),. Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Kayılı, G. & Arı, R. (2011). Montessori Yönteminin Anaokulu Çocuklarının İlköğretime Hazır Bulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, Educational Sciences: Theory & Practice, 11, 2091-2109.
 • Koçak, N. (2001). Erken Çocukluk Döneminde Eğitim Ve Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu. Milli Eğitim Dergisi, 151, 74-80.
 • Koçyiğit, S & Kayılı, G. (2008). Montessori Eğitimi Alan Ve Almayan Anaokulu Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 511-516.
 • Lillard, A. (2008). Montessori Life: A Publication of the American, Montessori Society, 20, 20-25.
 • Lillard, A. & Quest, N. E. (2006). Evaluating Montessori Education. USA: Virginia.
 • Lockhorst, D., Wubbels, T. & Van Oers, B. (2009). Educational Dialogues And The Fostering Of Pupils’ İndependence: The Practices Of Two Teachers, Journal of Curriculum Studies, First published on: 23 July 2009 (First), 1-23.
 • Mallory, T. (1989). Montessori ve Çocuğunuz, Ana-Babanın El Kitabı. F. Öztaş ve C. Gülten (Çev.). Ankara: Hatiboplu Yayınevi.
 • Mardell-Czudnowski, C., & Goldenberg, D. S. (1998). Developmental Indicators for the Assessment of Learning (Third Edition). American Guidance Services, Circle Pines, MN.
 • McCollum, J. A. (1999). Parent Education: What We Mean And What That Means. Topics in Early Childhood Special Education. 19, 147-149.
 • Morrison, G. S. (1998). Early Childhood Education Today. (7. Edition), New Jersey: Prentice Hall.
 • Oğuzkan, Ş. & Oral, G. (1997), Okulöncesi Eğitimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Oktay, A. (1999). Okul Öncesi Eğitim Ve Temel İlkeleri, Marmara Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Öngören, S. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Geometrik Şekil Kavramı Kazandırmada Montessori Eğitim Yönteminin Etkililiği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Pate, R. R., O’Neill. J. R., Byun, W., McIver, K. L., Dowda, M., & Brown, W. H. (2014). Physical Activity İn Preschool Children: Comparison Between Montessori And Traditional Preschools. American Journal of School Health, 84, 716-721.
 • Plaisted, L. L. (2008). Early Education Of Children. Los Angles: BiblioBazaar.
 • Roadhouse, M. A. (2007). Effective Models and Methods of Classroom Management An Action Research Study (Unpublished Doctoral Dissertation). Walden University, Minnesota.
 • Vaughn, M. S. (2002). A Delicate Balance: The Praxis Of Empowerment At A Midwestern Montessori School, Communication Education, 5, 183 – 201.
 • Yavuzer H. (2006). Çocuk Eğitimi El Kitabı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yavuzer, H. (1997). Çocuğunuzun İlk 6 Yılı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yılmaz, N. (2003). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi, Müzeyyen Sevinç (Ed.). Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar içinde (s.12-17). İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Yiğit, T. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Montessori ve Geleneksel Öğretim Yöntemleri Alan Çocukların Sayı Kavramını Kazanma Davranışlarının Karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Montessori Eğitiminin Çocukların Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

Year 2015, Volume: 1 Issue: 1, 0 - 0, 30.12.2015

Abstract

Bu araştırmada, Montessori yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirilen öğretmen eğitimi ve eğitim ortamının düzenlenmesi sonucu üç, dört ve beş yaş (36-72 ay) grubundaki (deney ve kontrol grubu) çocuklara verilen Montessori yaklaşımına dayalı eğitimin çocukların gelişim alanları üzerindeki etkisini saptamak amaçlanmıştır. Araştırmada, Montessori yaklaşımına dayalı eğitimin çocukların gelişim alanlarına olan etkisini belirlemek amacıyla ön test ve son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu 1’e devam eden çocuklar deney grubunu, okul yöneticileri ile öğretmen görüşleri doğrultusunda benzer özelliklere sahip olduğu düşünülen bir üniversite anaokuluna devam eden çocuklar ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırmada demografik verileri toplamak amacıyla “Genel Bilgi Formu”, çocukların gelişim alanlarını değerlendirmek için Alpern (2007) tarafından geliştirilen Gelişimsel Profil 3 ile Mardell and Goldenberg (1998) tarafından geliştirilen Öğrenmenin Değerlendirilmesi için Gelişimsel Göstergeler 4 kullanılmıştır. Montessori yaklaşımına dayalı eğitim öncesinde ilk olarak Montessori eğitim ortamı oluşturulmuş ve gelişimsel değerlendirme labratuvarı hazır hale getirilmiştir. Ardından öğretmenler “Montessori Uygulayıcıların Eğitimi” kapsamında eğitim almışlardır. Çalışma sonucunda öğretmen görüşüne göre Öğrenmenin Değerlendirilmesi için Gelişimsel Göstergeler 4’den elde edilen bulgular incelendiğinde, deney ve kontrol grubundaki çocukların öz bakım becerileri ile sosyal duygusal gelişim alt boyutu puanlarında, ebeveyn görüşlerine göre öz bakım becerileri alt boyutu ile  toplam gelişim puanlarında deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Gelişim Profil 3‘e ait sonuçlar incelendiğinde de deney ve kontrol grubundaki çocukların öğretmen görüşlerine göre uyumsal davranış boyutunda; ebeveyn görüşlerine göre fiziksel gelişim, bilişsel gelişim, iletişim alt boyutları ile toplam gelişim puanlarında deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu  belirlenmiştir.

References

 • Alpern, G. D. (2007). Developmental Profile 3. [Available online at: http://portal.wpspublish. com/pdf/dp3.pdf], Retrieved on: February 27, 2011.
 • Aral, N., Kandır, A. & Can-Yaşar, M. (2002). Okul Öncesi Eğitim Ve Okulöncesi Eğitim Programı. İstanbul: Ya-pa Yayınları.
 • Arı, M. (2003). Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Kalitenin Önemi. Müzeyyen Sevinç (Ed.), Gelişim Ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar içinde (s.31-35). İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Asfuroğlu, B. (1990). Anasınıfına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarına Üçgen, Daire ve Kare Kavramlarının Kazandırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Aydoğan Akuysal, S. (2007). 6 Yaş Çocuklarının Geometrik şekil ve Sayı Kavramlarının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi/ Sosyal Bilimler, Aydın.
 • Banks, R. L. (1995). A Comparasion of Montessori and Traditionally Schooled Five Years Olds in the Language, Motor and Concept Area Skills of the Developmental Indicators for the Assessment of Learning-Revised (Unpublished Master Thesis), Texas Women’s University, Texas.
 • Beaver, M., Brewster, J., Jones, P., Keene, A., Neaum, S. & Tallack, J. (1999). Babies and young children: Book 2: Early Years Care and Education. United Kingtom: Nelson Thornes.
 • Beaver, M., Brewster, J., Tallack, J. & Neaum, S. (2004). Early Years Care an Education. Cheltenham: Nelson Thornes.
 • Beken, S. (2009). Montessori Yöntemi Etkinliklerinin 5-6 Yaş Çocuklarının El Becerilerinin Gelişimine Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler, Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Byun, W., Blair, S.N. & Pate, R. R. (2013). Objectively Measured Sedentary Behavior İn Preschool Children: Comparison Between Montessori And Traditional Preschools, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity,10:2.
 • Curtis, A. (1998). A Curriculum For The Pre-School Child. London: Routledge.
 • Edwards, C. P. (2002). Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia 4 (1). [Available online at: http://ecrp.uiuc.edu/v4n1/edwards.html].
 • Flynn, T. M. (1991). Development Of Social, Personal And Cognitive Skills Of Preschool Children İn Montessori And Traditional Preschool Programs. Early Child Development and Care, 72, 117-124.
 • Glenn, C. M. (2003). The Longitudinal Assessment Study (LAS): Eighteen Year Follow-Up. Final Report. ED478792.
 • Green, S.B. & Salkind, N.J. (2005). Using SPSS for Windows and Macintosh, Analyzing and Understanding Data. New Jersey, USA: Pearson Prentice Hall.
 • Gürsoy, F. & Yıldız Bıçakçı (2009). Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar, Yeşim Fazlıoğlu (Ed.), Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi (s.153-171), İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Kayılı, G. (2010). Montessori Yönteminin Anaokulu Çocuklarının İlköğretime Hazır Bulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),. Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Kayılı, G. & Arı, R. (2011). Montessori Yönteminin Anaokulu Çocuklarının İlköğretime Hazır Bulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, Educational Sciences: Theory & Practice, 11, 2091-2109.
 • Koçak, N. (2001). Erken Çocukluk Döneminde Eğitim Ve Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu. Milli Eğitim Dergisi, 151, 74-80.
 • Koçyiğit, S & Kayılı, G. (2008). Montessori Eğitimi Alan Ve Almayan Anaokulu Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 511-516.
 • Lillard, A. (2008). Montessori Life: A Publication of the American, Montessori Society, 20, 20-25.
 • Lillard, A. & Quest, N. E. (2006). Evaluating Montessori Education. USA: Virginia.
 • Lockhorst, D., Wubbels, T. & Van Oers, B. (2009). Educational Dialogues And The Fostering Of Pupils’ İndependence: The Practices Of Two Teachers, Journal of Curriculum Studies, First published on: 23 July 2009 (First), 1-23.
 • Mallory, T. (1989). Montessori ve Çocuğunuz, Ana-Babanın El Kitabı. F. Öztaş ve C. Gülten (Çev.). Ankara: Hatiboplu Yayınevi.
 • Mardell-Czudnowski, C., & Goldenberg, D. S. (1998). Developmental Indicators for the Assessment of Learning (Third Edition). American Guidance Services, Circle Pines, MN.
 • McCollum, J. A. (1999). Parent Education: What We Mean And What That Means. Topics in Early Childhood Special Education. 19, 147-149.
 • Morrison, G. S. (1998). Early Childhood Education Today. (7. Edition), New Jersey: Prentice Hall.
 • Oğuzkan, Ş. & Oral, G. (1997), Okulöncesi Eğitimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Oktay, A. (1999). Okul Öncesi Eğitim Ve Temel İlkeleri, Marmara Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Öngören, S. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Geometrik Şekil Kavramı Kazandırmada Montessori Eğitim Yönteminin Etkililiği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Pate, R. R., O’Neill. J. R., Byun, W., McIver, K. L., Dowda, M., & Brown, W. H. (2014). Physical Activity İn Preschool Children: Comparison Between Montessori And Traditional Preschools. American Journal of School Health, 84, 716-721.
 • Plaisted, L. L. (2008). Early Education Of Children. Los Angles: BiblioBazaar.
 • Roadhouse, M. A. (2007). Effective Models and Methods of Classroom Management An Action Research Study (Unpublished Doctoral Dissertation). Walden University, Minnesota.
 • Vaughn, M. S. (2002). A Delicate Balance: The Praxis Of Empowerment At A Midwestern Montessori School, Communication Education, 5, 183 – 201.
 • Yavuzer H. (2006). Çocuk Eğitimi El Kitabı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yavuzer, H. (1997). Çocuğunuzun İlk 6 Yılı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yılmaz, N. (2003). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi, Müzeyyen Sevinç (Ed.). Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar içinde (s.12-17). İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Yiğit, T. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Montessori ve Geleneksel Öğretim Yöntemleri Alan Çocukların Sayı Kavramını Kazanma Davranışlarının Karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Aybüke YURTERİ TİRYAKİ


Neriman ARAL


Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI


Saliha ÇETİN SULTANOĞLU This is me


Sultan ŞAHİN This is me

Publication Date December 30, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA
YURTERİ TİRYAKİ, A., ARAL, N., YILDIZ BIÇAKÇI, M., ÇETİN SULTANOĞLU, S., et al. (2015). Montessori Eğitiminin Çocukların Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research, 1(1).
MLA
YURTERİ TİRYAKİ, Aybüke et al. “Montessori Eğitiminin Çocukların Gelişimine Etkisinin İncelenmesi”. Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 1, no. 1, 2015.
Chicago
YURTERİ TİRYAKİ, Aybüke, Neriman ARAL, Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI, Saliha ÇETİN SULTANOĞLU, and Sultan ŞAHİN. “Montessori Eğitiminin Çocukların Gelişimine Etkisinin İncelenmesi”. Hacettepe Journal of Educational Research 1, no. 1 (December 2015).
EndNote
YURTERİ TİRYAKİ A, ARAL N, YILDIZ BIÇAKÇI M, ÇETİN SULTANOĞLU S, ŞAHİN S (December 1, 2015) Montessori Eğitiminin Çocukların Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research 1 1
ISNAD
YURTERİ TİRYAKİ, Aybüke et al. “Montessori Eğitiminin Çocukların Gelişimine Etkisinin İncelenmesi”. Hacettepe Journal of Educational Research 1/1 (December 2015).
AMA
YURTERİ TİRYAKİ A, ARAL N, YILDIZ BIÇAKÇI M, ÇETİN SULTANOĞLU S, ŞAHİN S. Montessori Eğitiminin Çocukların Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research. December 2015;1(1).
Vancouver
YURTERİ TİRYAKİ A, ARAL N, YILDIZ BIÇAKÇI M, ÇETİN SULTANOĞLU S, ŞAHİN S. Montessori Eğitiminin Çocukların Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research. 2015;1(1).
IEEE
A. YURTERİ TİRYAKİ, N. ARAL, M. YILDIZ BIÇAKÇI, S. ÇETİN SULTANOĞLU, and S. ŞAHİN, “Montessori Eğitiminin Çocukların Gelişimine Etkisinin İncelenmesi”, Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 1, no. 1, 2015.
JAMA
YURTERİ TİRYAKİ A, ARAL N, YILDIZ BIÇAKÇI M, ÇETİN SULTANOĞLU S, ŞAHİN S. Montessori Eğitiminin Çocukların Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research. 2015;1.