Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Kullanmış Oldukları Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinin ve Hastalık Algılarının İncelenmesi

Year 2016, Volume 3, Issue 2, 14 - 27, 23.12.2016

Abstract

Amaç: Çalışma, kronik bel ağrısı olan bireylerin kullandıkları tamamlayıcı tedavi yöntemlerini ve hastalık algılarını incelemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma Tokat Devlet Hastanesi’nde Nöroşirurji servisinde tedavi gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 49 birey ile Eylül-Ekim 2009’da gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ve Hastalık Algısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın verileri sayı, ortalama, standart sapma, yüzdelik, pearson korelasyon kat sayısı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların %65.3’ü bel ağrısı dışında boyun ve sırt ağrısı da olduğunu ve bel ağrısının ilk başlangıç zamanının 1-5 yıl önce olduğunu (%42.9) belirtmektedirler. Şu andaki ağrı düzeylerinin günlük yaşam aktivitelerini sınırlayacak derecede olduğunu (%67.3) ve hastaların hepsi tamamlayıcı tedavi yöntemini kullandığını belirtmektedirler.  En fazla kullanılan yöntemlerin kaplıcaya gitmek (%73.5), masaj yapmak (%71.4), bitkisel tedavi kullanmak (%61.2) ve dua etmek (%59.2) olduğu belirlenmiştir. Katılımcılar hastalık süresince en fazla ağrı (%100), güç kaybı (%83.7), yorgunluk (%65.3) belirtilerini yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Hastaların hastalık hakkındaki görüşleri ile ilgili alt boyutlar incelendiğinde; duygusal temsiller algısı, kişisel kontrol, süre (akut/kronik) algısı ve olumsuz sonuçlar algısı puan ortalamalarının diğer alt boyutlara göre yüksek olduğu belirlenmiştir. Hastalığı anlayabilme algısı puan ortalaması en düşük bulunmuştur. Sonuç: Hastaların bel ağrısıyla birlikte ortaya çıkan duygusal belirtileri yoğun olarak algıladıkları, kronik bir hastalığa sahip olduklarına inandıkları ve hastalığın nedeni olarak stres – endişe ile kalıtımın etkili olduğuna inandıkları belirlenmiştir.

References

 • 1. Hoy D, Brooks P, Blythc F, Buchbinderd R. The Epidemiology of low back pain. Best Pract Res Cl Rh 2010;24:769–81.
 • 2. van Wilgen C., van Ittersum MV, Kaptein AA. Do illness perceptions of people with chronic low back pain differ from people without chronic low back pain? Physiotherapy 2013;99:27–32.
 • 3. Armay Z, Özkan M, Kocaman N, Özkan S. Hastalık Algısı Ölçeği’nin Kanser Hastalarında Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Klin Psikiyatr Derg 2007;10:192-200.
 • 4. Yılmaz Karabulutlu E. Hemodiyaliz hastalarında hastalık algısının değerlendirilmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Derg 2011; 14: 4.
 • 5. Kocaman N, Özkan M, Armay Z, Özkan S. Hastalık Algısı Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Derg 2007;8:271-2.
 • 6. Foster N, Bishop A, Thomas E, Main C, Horne R, Weinman J, et al. Illness perceptions of low back pain patients in primary care: what are they, do they change and are they associated with outcome? Pain 2008;136:177–87.
 • 7. Glattacker M, Heyduck K, Meffert C, Illness beliefs, treatment beliefs and information needs as starting points for patient information-Evaluation of an intervention for patients with chronic back pain Patient Education and Counseling 2012;86:378-389.
 • 8. Araz A. Harlak H, Meşe G. Sağlık Davranışları ve Alternatif Tedavi Kullanımı, TSK Koruyucu Hekimlik Bul 2007; 6(2):112-22.
 • 9. Sherman KJ, Cherkin DC, Connelly M.T. et al. Complementary and alternative medical therapies for chronic low back pain: What treatments are patients willing to try? BMC Complem and Altern M 2004;4:9.
 • 10. National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM). Get the Facts. Chronic pain and CAM: At a glance., 2007, http://nccam.nih.gov/health/pain/chronic.htm, erişim 06.09.2013.
 • 11. Moss-Morris R, Weinman J, Petrie KJ, Horne R, Cameron LD, Buick D. The Revised Ilness Perception Questionnaire (IPQ-R) Psychol Health 2002;17(1):1–16.
 • 12. Trail-Mahan,T, Mao, CL, Bawel-Brinkley K. Complementary and Alternative Medicine: Nurses’ Attitudes and Knowledge Pain Manag Nurs 2011:1-10.
 • 13. Pfeil M. Role of nurses in promoting complementary therapies Br J Nurs Mar10-1994;3(5): 217-9.
 • 14. Kanodia AK, Legedza AT, Davis RD, Eisenberg DM, Phillips RP. Perceived Benefit of Complementary and Alternative Medicine (CAM) for Back Pain: A National Survey J. Am Board Fam Med 2010;23:354-2.
 • 15. Foltz V, Pierre YS, Rozenberg S, et al. Use of complementary and alternative therapies by patients with self-reported chronic back pain: a nationwide survey in Canada Joint Bone Spine 2005;72:571–7.
 • 16. Wolsko PM, Eisenberg DM, Davis RB, Kessler R, Phillips RS. Patterns and perceptions of care for treatment of back and neck pain: results of a national survey Spine 2003;28:292-280.
 • 17. Yazıcı K, Tot E, Biçer A, Yazıcı A, Butural V. Bel ve Boyun Ağrısı Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesi Klin Psikiyatr 2003;6:95-1.
 • 18. Main CJ, Foster N, Buchbinder R, How important are back pain beliefs and expectations for satisfactory recovery from back pain? Best Pract Res Cl Rh 2010;24:205–7.
 • 19. Ramond A, Bouton C, Richard I, Roquelaure Y, Baufreton C, Legrand E, et al. Psychosocial risk factors for chronic low back pain in primary care – a systematic review. Fam Pract 2011;28:12–1.

Ilness Perception and Complementary Therapy Use of Chronic Low Back Pain Patients

Year 2016, Volume 3, Issue 2, 14 - 27, 23.12.2016

Abstract

Aim: The study was conducted as a descriptive and cross-sectional study to examine the complementary therapy methods used by individuals with chronic low back pain and their perceptions of the disease. Material and Method: The study was carried out with 49 individuals who voluntarily participated in the study and were undergoing treatment in Tokat State Hospital in SeptemberOctober 2009. Data was collected by using the questionnaire developed by researchers and the Disease Perception Questionnaire. Study data was analyzed with number, average and standard deviation, percentage, and  Pearson Correlation Coefficient. Findings: Of the patients, 65.3% described having pain around neck and back in addition to low back and they indicated that the first starting time of their pain was 1-5 years before (42.9%). They reported that their current pain was at a level of limiting daily living activities (67.3%) and all of them stated that they were using complementary therapy methods. The most commonly used complementary methods were determined as taking hot spring (73.5%), having massage (71.4%), using herbal therapy (61.2%) and praying (59.2%). Participants reported mostly experiencing symptoms of pain (100%), weakness (83.7%), fatigue (65.3%) during the process of the disease. When patients’ perceptions of disease were examined,  it was determined that average scores of perception of emotional representations, personal control, perception of duration (acute/chronic) and perception of adverse consequences were higher than other sub-dimensions. Average score of the perception of awareness for the disease was determined as the lowest score. Conclusion: It was determined that patients perceived emotional symptoms intensively, believed that they had a chronic disease, and stres-anxiety and heredity were the causes of the disease.

References

 • 1. Hoy D, Brooks P, Blythc F, Buchbinderd R. The Epidemiology of low back pain. Best Pract Res Cl Rh 2010;24:769–81.
 • 2. van Wilgen C., van Ittersum MV, Kaptein AA. Do illness perceptions of people with chronic low back pain differ from people without chronic low back pain? Physiotherapy 2013;99:27–32.
 • 3. Armay Z, Özkan M, Kocaman N, Özkan S. Hastalık Algısı Ölçeği’nin Kanser Hastalarında Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Klin Psikiyatr Derg 2007;10:192-200.
 • 4. Yılmaz Karabulutlu E. Hemodiyaliz hastalarında hastalık algısının değerlendirilmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Derg 2011; 14: 4.
 • 5. Kocaman N, Özkan M, Armay Z, Özkan S. Hastalık Algısı Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Derg 2007;8:271-2.
 • 6. Foster N, Bishop A, Thomas E, Main C, Horne R, Weinman J, et al. Illness perceptions of low back pain patients in primary care: what are they, do they change and are they associated with outcome? Pain 2008;136:177–87.
 • 7. Glattacker M, Heyduck K, Meffert C, Illness beliefs, treatment beliefs and information needs as starting points for patient information-Evaluation of an intervention for patients with chronic back pain Patient Education and Counseling 2012;86:378-389.
 • 8. Araz A. Harlak H, Meşe G. Sağlık Davranışları ve Alternatif Tedavi Kullanımı, TSK Koruyucu Hekimlik Bul 2007; 6(2):112-22.
 • 9. Sherman KJ, Cherkin DC, Connelly M.T. et al. Complementary and alternative medical therapies for chronic low back pain: What treatments are patients willing to try? BMC Complem and Altern M 2004;4:9.
 • 10. National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM). Get the Facts. Chronic pain and CAM: At a glance., 2007, http://nccam.nih.gov/health/pain/chronic.htm, erişim 06.09.2013.
 • 11. Moss-Morris R, Weinman J, Petrie KJ, Horne R, Cameron LD, Buick D. The Revised Ilness Perception Questionnaire (IPQ-R) Psychol Health 2002;17(1):1–16.
 • 12. Trail-Mahan,T, Mao, CL, Bawel-Brinkley K. Complementary and Alternative Medicine: Nurses’ Attitudes and Knowledge Pain Manag Nurs 2011:1-10.
 • 13. Pfeil M. Role of nurses in promoting complementary therapies Br J Nurs Mar10-1994;3(5): 217-9.
 • 14. Kanodia AK, Legedza AT, Davis RD, Eisenberg DM, Phillips RP. Perceived Benefit of Complementary and Alternative Medicine (CAM) for Back Pain: A National Survey J. Am Board Fam Med 2010;23:354-2.
 • 15. Foltz V, Pierre YS, Rozenberg S, et al. Use of complementary and alternative therapies by patients with self-reported chronic back pain: a nationwide survey in Canada Joint Bone Spine 2005;72:571–7.
 • 16. Wolsko PM, Eisenberg DM, Davis RB, Kessler R, Phillips RS. Patterns and perceptions of care for treatment of back and neck pain: results of a national survey Spine 2003;28:292-280.
 • 17. Yazıcı K, Tot E, Biçer A, Yazıcı A, Butural V. Bel ve Boyun Ağrısı Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesi Klin Psikiyatr 2003;6:95-1.
 • 18. Main CJ, Foster N, Buchbinder R, How important are back pain beliefs and expectations for satisfactory recovery from back pain? Best Pract Res Cl Rh 2010;24:205–7.
 • 19. Ramond A, Bouton C, Richard I, Roquelaure Y, Baufreton C, Legrand E, et al. Psychosocial risk factors for chronic low back pain in primary care – a systematic review. Fam Pract 2011;28:12–1.

Details

Journal Section Articles
Authors

Mevlüde KARADAĞ
0000-0003-3258-6459


Nurcan ÇALIŞKAN


Özge (PEKİN) İŞERİ This is me


Serdar SARITAŞ
0000-0003-4076-9001

Publication Date December 23, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @review { hunhemsire332074, journal = {Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3590}, eissn = {2149-2956}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {14 - 27}, doi = {}, title = {Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Kullanmış Oldukları Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinin ve Hastalık Algılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Karadağ, Mevlüde and Çalışkan, Nurcan and (pekin) İşeri, Özge and Sarıtaş, Serdar} }
APA Karadağ, M. , Çalışkan, N. , (pekin) İşeri, Ö. & Sarıtaş, S. (2016). Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Kullanmış Oldukları Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinin ve Hastalık Algılarının İncelenmesi . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 14-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hunhemsire/issue/26818/332074
MLA Karadağ, M. , Çalışkan, N. , (pekin) İşeri, Ö. , Sarıtaş, S. "Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Kullanmış Oldukları Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinin ve Hastalık Algılarının İncelenmesi" . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 3 (2016 ): 14-27 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hunhemsire/issue/26818/332074>
Chicago Karadağ, M. , Çalışkan, N. , (pekin) İşeri, Ö. , Sarıtaş, S. "Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Kullanmış Oldukları Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinin ve Hastalık Algılarının İncelenmesi". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 3 (2016 ): 14-27
RIS TY - JOUR T1 - Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Kullanmış Oldukları Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinin ve Hastalık Algılarının İncelenmesi AU - Mevlüde Karadağ , Nurcan Çalışkan , Özge (pekin) İşeri , Serdar Sarıtaş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 27 VL - 3 IS - 2 SN - 2148-3590-2149-2956 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Kullanmış Oldukları Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinin ve Hastalık Algılarının İncelenmesi %A Mevlüde Karadağ , Nurcan Çalışkan , Özge (pekin) İşeri , Serdar Sarıtaş %T Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Kullanmış Oldukları Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinin ve Hastalık Algılarının İncelenmesi %D 2016 %J Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2148-3590-2149-2956 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Karadağ, Mevlüde , Çalışkan, Nurcan , (pekin) İşeri, Özge , Sarıtaş, Serdar . "Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Kullanmış Oldukları Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinin ve Hastalık Algılarının İncelenmesi". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 3 / 2 (December 2016): 14-27 .
AMA Karadağ M. , Çalışkan N. , (pekin) İşeri Ö. , Sarıtaş S. Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Kullanmış Oldukları Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinin ve Hastalık Algılarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2016; 3(2): 14-27.
Vancouver Karadağ M. , Çalışkan N. , (pekin) İşeri Ö. , Sarıtaş S. Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Kullanmış Oldukları Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinin ve Hastalık Algılarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2016; 3(2): 14-27.
IEEE M. Karadağ , N. Çalışkan , Ö. (pekin) İşeri and S. Sarıtaş , "Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Kullanmış Oldukları Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinin ve Hastalık Algılarının İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 14-27, Dec. 2016