Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları

Year 2019, Volume 6, Issue 1, 36 - 43, 25.03.2019
https://doi.org/10.31125/hunhemsire.544124

Abstract

Amaç: Bu çalışma ebelik öğrencilerinin gebelikte şiddete yönelik mesleki rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, 105 ebelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşirelerin Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde non-parametrik testler kullanılmıştır. 

Bulgular: Ebelik öğrencilerinin yaş ortalaması 21.59 ± 1.43 (min: 20 - maks: 23)’dür. Öğrencilerin gebelikte şiddete yönelik mesleki rollerine ilişkin tutumlarının olumlu yönde olduğu ve mesleki rollerinde çağdaş yaklaşımları kullandıkları (29.27±7.36) saptanmıştır. Öğrencilerin sınıfı, yaş grubu, yaşadığı bölge ve gebelikte şiddete yönelik eğitim alma durumu ile şiddette mesleki rollerine ilişkin tutum medyan puanları arasında anlamlı fark elde edilmiştir (p<0.05).

Sonuç: Ebelik öğrencilerinin gebelikte uygulanan şiddete mesleki rollerine ilişkin tutumlarının olumlu yönde, geleneksellikten uzak olduğu ve mesleki rollerinde çağdaş yaklaşımları kullandıkları saptanmıştır. Ebelik öğrencilerinin şiddet gören gebeye yönelik destekleyici tutum ve yaklaşım sergilediği saptanmıştır. Ebelik öğrencilerinin gebelikte şiddet konusunda tutumlarının ortaya çıkarılması ile elde edilecek sonuçlar doğrultusunda müfredat programında ayrı bir teorik ders olarak konuya yer verilmesi önerilebilir.

References

  • 1. Dişsiz M, Şahin NH. Evrensel bir kadın sağlığı sorunu: Kadına yönelik şiddet. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi 2008; 1(1):50-8. 2. Hinchberger PA, Violence against female student nurses in the workplace. Nursing Forum 2009; 44(1):37-46. 3. Silva CD. Gomes VLO. Oliveira DC. Marques SC. Fonseca AD. Martins SR. Social representation of domestic violence against women among Nursing Technicians and Community Agents. Revista da Escola de Enfermagem da USP 2015; 49(1):22-9. 4. Finnbogadóttir H, Dykes A. Midwives' awareness and experiences regarding domestic violence among pregnant women in Southern Sweden. Midwifery 2012;28 (2):181–9. 5. KSGM (T.C. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü). Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması 2014. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü; 2014. S130-2. 6. Alan H, Koç G, Taşkın L, Eroğlu K, Terzıoğlu F. Exposure of pregnant women to violence by partners and effecting factors in Turkey. Sexuality Rresearch and Social Policy. 2016;13(2): 173–181. 7. Ayrancı Ü, Günay Y, Ünlüoğlu İ. Hamilelikte aile içi şiddet: Birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran kadınlar arasında bir araştırma. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002;3:75-87. 8. Taşpınar A, Bolsoy N, Kaya F, Şirin A, Şirin G. Physical violence and affecting factors during pregnancy in Çanakkale. Aile ve Toplum Dergisi 2008;4(13):63-76. 9. Karaoğlu L, Celbis O, Ercan C. Ilgar M. Pehlivan E. Güneş G. Genç MF. Eğri M. Physical, emotional and sexual violence during pregnancy in Malatya. Turkey. European Journal of Public Health 2005;16 (2): 149-56. 10. Arslantaş H, Adana F. Ergin F. Gey N. Biçer N. Kıranşal N. Domestic violence during pregnancy in an eastern city of Turkey: A Field Study. Journal of Interpersonal Violence 2011;27:1293-313. 11. Öztürk H, ve Sevil Ü. Gebelikte “Şiddet”. Sağlık ve Toplum Dergisi. 2005;1. 12. Elmalı F, Kaya Erten Z, Zincir H, Özen B, Balcı E. Hemşire ve ebelerin aile içi fiziksel şiddete bakış açıları. Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 20(1):39-47. 13. Köse MR, Bora Başara B, Güler C, Soytutan Çağlar İ, Özdemir TA. Aygün A. Sağlık araştırmaları genel müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı sağlık istatistik yıllığı 2016, Ankara, Sağlık Bakanlığı Yayınları, 2017, 225. 14. Yörük S, Günay T. Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü’nde halk sağlığı eğitim programının öğrenci geri bildirimleri ile değerlendirilmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1(2):49-53. 15. Davas AA, Aksu. F. The training needs of Turkish emergency department personnel regarding intimate partner violence. BioMed Central Public Health. 2007;7: 350. 16. Bozkurt ÖD, Daşıkan Z, Kavlak O. Şirin A. Ebelik öğrencilerinin gebelikte şiddet konusundaki bilgi, görüş ve tutumlarının belirlenmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(2): 99-107. 17. Tunçel EK, Dündar C, Peşken Y. Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin aile içi şiddet konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Genel Tıp Dergisi 2007;17(2):105-10. 18. Türk Dil Kurumu: http://www.tdk.gov.tr/index. Erişim tarihi:20.11.2016. 19. Kaya D, Gölbaşı Z. Son sınıf hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin gebelikte kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili görüşleri. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;4:202-8. 20. Gömbül Ö. Hemşirelerin ailede kadına eşi tarafından uygulanan şiddete ve şiddete mesleki role ilişkin tutumları. Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi 2000;1:19-32. 21. Calderón H, Gilbert P, Jackson R. Cueing prenatal providers effects on discussions of intimate partner violence. American Journal of Preventive Medicine 2008;34:134-7. 22. Ellsberg M, Jansen H.A. Watts C.H. Garcia-Moreno C. Intimate partner violence and women’s physical and mental health in the WHO multi country study on women’s health and domestic violence: an observational study. Lancet 2008; 371(9619):1165-72. 23. Kaplan S. Akalın A. Pınar G. Yılmazer T. Hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddet ve aile içi şiddete mesleki rollerine ilişkin tutumları. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E-Dergisi 2014; 2(1):26-35. 24. Méndez-Hernández P, Valdez-Santiago R, Viniegra-Velázquez L, Rivera- Rivera L, Salmerón-Castro J. Violence against women: knowledge and attitudes of the medical staff at the Mexican Institute of Social Security. Morelos. Mexico. Salud publica de Mexico 2003; 45(6):472-482. 25. Akar T, Aksakal FN, Demirel B, Durukan E, Özkan S. The prevalence of domestic violence against women among a group woman: Ankara. Turkey. Journal of Family Violence 2010;25:449-60.

Year 2019, Volume 6, Issue 1, 36 - 43, 25.03.2019
https://doi.org/10.31125/hunhemsire.544124

Abstract

References

  • 1. Dişsiz M, Şahin NH. Evrensel bir kadın sağlığı sorunu: Kadına yönelik şiddet. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi 2008; 1(1):50-8. 2. Hinchberger PA, Violence against female student nurses in the workplace. Nursing Forum 2009; 44(1):37-46. 3. Silva CD. Gomes VLO. Oliveira DC. Marques SC. Fonseca AD. Martins SR. Social representation of domestic violence against women among Nursing Technicians and Community Agents. Revista da Escola de Enfermagem da USP 2015; 49(1):22-9. 4. Finnbogadóttir H, Dykes A. Midwives' awareness and experiences regarding domestic violence among pregnant women in Southern Sweden. Midwifery 2012;28 (2):181–9. 5. KSGM (T.C. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü). Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması 2014. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü; 2014. S130-2. 6. Alan H, Koç G, Taşkın L, Eroğlu K, Terzıoğlu F. Exposure of pregnant women to violence by partners and effecting factors in Turkey. Sexuality Rresearch and Social Policy. 2016;13(2): 173–181. 7. Ayrancı Ü, Günay Y, Ünlüoğlu İ. Hamilelikte aile içi şiddet: Birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran kadınlar arasında bir araştırma. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002;3:75-87. 8. Taşpınar A, Bolsoy N, Kaya F, Şirin A, Şirin G. Physical violence and affecting factors during pregnancy in Çanakkale. Aile ve Toplum Dergisi 2008;4(13):63-76. 9. Karaoğlu L, Celbis O, Ercan C. Ilgar M. Pehlivan E. Güneş G. Genç MF. Eğri M. Physical, emotional and sexual violence during pregnancy in Malatya. Turkey. European Journal of Public Health 2005;16 (2): 149-56. 10. Arslantaş H, Adana F. Ergin F. Gey N. Biçer N. Kıranşal N. Domestic violence during pregnancy in an eastern city of Turkey: A Field Study. Journal of Interpersonal Violence 2011;27:1293-313. 11. Öztürk H, ve Sevil Ü. Gebelikte “Şiddet”. Sağlık ve Toplum Dergisi. 2005;1. 12. Elmalı F, Kaya Erten Z, Zincir H, Özen B, Balcı E. Hemşire ve ebelerin aile içi fiziksel şiddete bakış açıları. Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 20(1):39-47. 13. Köse MR, Bora Başara B, Güler C, Soytutan Çağlar İ, Özdemir TA. Aygün A. Sağlık araştırmaları genel müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı sağlık istatistik yıllığı 2016, Ankara, Sağlık Bakanlığı Yayınları, 2017, 225. 14. Yörük S, Günay T. Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü’nde halk sağlığı eğitim programının öğrenci geri bildirimleri ile değerlendirilmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1(2):49-53. 15. Davas AA, Aksu. F. The training needs of Turkish emergency department personnel regarding intimate partner violence. BioMed Central Public Health. 2007;7: 350. 16. Bozkurt ÖD, Daşıkan Z, Kavlak O. Şirin A. Ebelik öğrencilerinin gebelikte şiddet konusundaki bilgi, görüş ve tutumlarının belirlenmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(2): 99-107. 17. Tunçel EK, Dündar C, Peşken Y. Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin aile içi şiddet konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Genel Tıp Dergisi 2007;17(2):105-10. 18. Türk Dil Kurumu: http://www.tdk.gov.tr/index. Erişim tarihi:20.11.2016. 19. Kaya D, Gölbaşı Z. Son sınıf hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin gebelikte kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili görüşleri. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;4:202-8. 20. Gömbül Ö. Hemşirelerin ailede kadına eşi tarafından uygulanan şiddete ve şiddete mesleki role ilişkin tutumları. Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi 2000;1:19-32. 21. Calderón H, Gilbert P, Jackson R. Cueing prenatal providers effects on discussions of intimate partner violence. American Journal of Preventive Medicine 2008;34:134-7. 22. Ellsberg M, Jansen H.A. Watts C.H. Garcia-Moreno C. Intimate partner violence and women’s physical and mental health in the WHO multi country study on women’s health and domestic violence: an observational study. Lancet 2008; 371(9619):1165-72. 23. Kaplan S. Akalın A. Pınar G. Yılmazer T. Hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddet ve aile içi şiddete mesleki rollerine ilişkin tutumları. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E-Dergisi 2014; 2(1):26-35. 24. Méndez-Hernández P, Valdez-Santiago R, Viniegra-Velázquez L, Rivera- Rivera L, Salmerón-Castro J. Violence against women: knowledge and attitudes of the medical staff at the Mexican Institute of Social Security. Morelos. Mexico. Salud publica de Mexico 2003; 45(6):472-482. 25. Akar T, Aksakal FN, Demirel B, Durukan E, Özkan S. The prevalence of domestic violence against women among a group woman: Ankara. Turkey. Journal of Family Violence 2010;25:449-60.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Semiha AYDIN ÖZKAN (Primary Author)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, EBELİK BÖLÜMÜ
0000-0003-4538-0396


Türkan KARACA
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ


Dilek BİLGİÇ This is me
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
0000-0001-9569-8875

Publication Date March 25, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { hunhemsire544124, journal = {Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3590}, eissn = {2149-2956}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {36 - 43}, doi = {10.31125/hunhemsire.544124}, title = {Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları}, key = {cite}, author = {Aydın Özkan, Semiha and Karaca, Türkan and Bilgiç, Dilek} }
APA Aydın Özkan, S. , Karaca, T. & Bilgiç, D. (2019). Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 36-43 . DOI: 10.31125/hunhemsire.544124
MLA Aydın Özkan, S. , Karaca, T. , Bilgiç, D. "Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları" . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 36-43 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hunhemsire/issue/44118/544124>
Chicago Aydın Özkan, S. , Karaca, T. , Bilgiç, D. "Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 36-43
RIS TY - JOUR T1 - Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları AU - Semiha Aydın Özkan , Türkan Karaca , Dilek Bilgiç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31125/hunhemsire.544124 DO - 10.31125/hunhemsire.544124 T2 - Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 43 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-3590-2149-2956 M3 - doi: 10.31125/hunhemsire.544124 UR - https://doi.org/10.31125/hunhemsire.544124 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları %A Semiha Aydın Özkan , Türkan Karaca , Dilek Bilgiç %T Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları %D 2019 %J Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2148-3590-2149-2956 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31125/hunhemsire.544124 %U 10.31125/hunhemsire.544124
ISNAD Aydın Özkan, Semiha , Karaca, Türkan , Bilgiç, Dilek . "Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 / 1 (March 2019): 36-43 . https://doi.org/10.31125/hunhemsire.544124
AMA Aydın Özkan S. , Karaca T. , Bilgiç D. Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 36-43.
Vancouver Aydın Özkan S. , Karaca T. , Bilgiç D. Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 36-43.
IEEE S. Aydın Özkan , T. Karaca and D. Bilgiç , "Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 36-43, Mar. 2019, doi:10.31125/hunhemsire.544124