Year 2021, Volume 8 , Issue 2, Pages 127 - 133 2021-07-14

Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar
Physical Restraint Use in Intensive Care Units: Causes and Consequences

Özge TURNA [1] , Ayla GÜRSOY [2]


Amaç: Araştırma, cerrahi yoğun bakım ünitelerinde fiziksel tespit kullanım nedenlerini ve hastalarda görülebilecek sonuçlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma yoğun bakım ünitesinde fiziksel tespit uygulanan 81 hasta ve bu hastalara yapılan 1003 fiziksel tespit değerlendirmesini kapsamaktadır. Soru formları, Richmond Ajitasyon Sedasyon Ölçeği ve Glaskow Koma Ölçeği ile toplanan veriler Wilcoxon testi, Friedman testi, Mann Whitney U testi ile analiz edildi. Bulgular: Yoğun bakım ünitesindeki hastaların %38.0’ine fiziksel tespit uygulandığı saptandı. Fiziksel tespite başvurma nedenleri arasında ilk sırada tıbbi ekipmanın çekilmesini önlemek (%87.7) yer almaktadır. Fiziksel tespit uygulanan hastaların tespit süresi uzadıkça tespite bağlı cilt ve davranışsal değişiklik gelişme sıklığının arttığı bulundu. Çalışmaya dahil edilen hastaların %47.6’sında tespit bölgesinde cilt değişikliği gözlemlendi. Bu değişikliklerin en sık, ciltte kızarıklık (%47.6), şişme/ödem (%42.7) ve çökme (%22.2) olduğu saptandı. Fiziksel tespit süresi uzadıkça hastaların ajitasyon düzeylerinin anlamlı şekilde azaldığı (p=0.000), Glaskow Koma Ölçeği ortalama puanlarının ise arttığı saptandı (p=0.002). Sonuç: Çalışma sonuçları hastaların kendisine zarar vermemesi amacıyla yapılan fiziksel tespitin hastaların konforunu olumsuz etkileyecek sorunlara yol açtığını göstermektedir. Tespit süresi uzadıkça sorunların arttığı sonucunu da gözeterek bu uygulamanın kararının çok dikkatli verilmesi ve tespit süresince hastaların düzenli değerlendirilmesi önerilir.
Aim: This study was conducted to evaluate the reasons for using physical restraints in surgical intensive care units and the consequences that can be seen in patients. Material and Methods: This descriptive study included 81 patients physically restrained in the intensive care unit and 1003 physical restraint evaluations made on these patients. The data collected by questionnaires, Richmond Agitation Sedation Scale and Glasgow Coma Scale were analyzed using Wilcoxon test, Friedman test, and Mann Whitney U test. Results: Physical restraint was applied to 38% of the patients in the intensive care unit. Among the reasons for using physical restraint, the first is to prevent medical equipment removal (87.7%). It was found that the longer the physical restraint time of the patients, the frequency of development of skin and behavioral changes due to restraint increased. Skin changes in the physical restraint area were observed in 47.6% of the patients. The most common changes were skin rash (47.6%), swelling/edema (42.7%), and collapse (22.2%). It was found that as the physical restraint time increased, the agitation levels of the patients decreased significantly (p=0.000), and the mean scores of the Glasgow Coma Scale increased (p=0.002). Conclusion: The results of this study show that physical restraint made in order not to harm the patients themselves causes problems that will negatively affect the comfort of the patients. Considering the result that the problems increase as the physical restraint time increases, it is recommended to make the decision of physical restraint very carefully and to evaluate the patients regularly throughout the process.
 • 1. Çelik MG, Altan A. Yoğun Bakım Hemşireliği. Ankara. Güneş Tıp Kitapevleri. 2019.s.4-9.
 • 2. Varon J, Acosta P. Approach to the intensive care unit (ICU). In: Handbook of critical care and intensive care medicine. 2nd ed. Springer; 2010. p.1-10.
 • 3. Aslan FE, Olgun N. Yoğun bakım ortamı. Aslan FE, Çakır M, editörler. Yoğun Bakım: Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2016. s.3-14.
 • 4. Tuncay GY, Uçar H. Hastaların yoğun bakım ünitesinin fiziksel ortam özelliklerine ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2010;33-46.
 • 5. Luk E, Burry L, Rezaie S, Mehta S, Rose L. Critical carenurses’ decisions regarding physical restraints in two Canadian ICUs: A prospective observational study. Can J Crit Care Nurs.2015;26(4):16–22.
 • 6. Uzelli D, Korhan EA. Yoğun bakım hastalarında duyusal girdi sorunları ve hemşirelik yaklaşımı. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi.2014;22(2):120-128.
 • 7. Terzi B, Kaya N. Yoğun bakım hastasında hemşirelik bakımı. Yoğun Bakım Dergisi. 2011;1:21-25.
 • 8. Perez D, Peters K, Wilkes L, Murphy G. Physical restraints in intensive care: An integrative review. Australian Critical Care. 2019;32:165-174.
 • 9. Birgili F, İzan F. The Knowledge, Attitudes and Practices of Nurses in Relation to the Use of Physical Restraints. International Journal of Health Sciences. 2019;7:18-25.
 • 10. Möhler R, Richter T, Köpke S, Meyer G. Interventions for preventing and reducing the use of physical restraints in long-term geriatric care – a Cochrane review. J Clin Nurs. 2012;21(21-22):3070–3081.
 • 11. Kaya H, Aştı T, Acaroğlu R, Erol S, Savcı C. Hemşirelerin fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin bilgi tutum ve uygulamaları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi.2008;2:21-29.
 • 12. Lai CKY, Chow SKY, Suen LKP, Wong IYC. The effect of a restraint reduction program on physical restraint rates in rehabilitation settings in Hong Kong. Rehabil Res Pract. 2011;1-9.
 • 13. Bassi E, Ceresola M. Use of physical restraints in adult ICU patients to prevent patient-initiated device removal: a systematic review. JBI Libr Syst Rev. 2011;9(32 Suppl):1-14.
 • 14. Kandeel NA, Attia AK. Physical restraints practise in adult intensive care units in Egypt. Nursing and Health Sciences.2013;15:79-85.
 • 15. Kahraman BB, Aşiret GD, Yıldırım G, Akyar İ, Aytekin GK, Öz A. Yoğun bakımda fiziksel kısıtlamaya ilişkin hasta yakınlarının görüşleri. Yoğun Bakım Dergisi.2015;6:78-83.
 • 16. Turgay AS, Sarı D, Genç RE. Physical restraint use in Turkish intensive care units. Clin Nurse Spec. 2009;23(2):68-72.
 • 17. Krüger C, Mayer H, Haastert B, Meyer G. Use of physical restraints in acute hospitals in Germany: a multi-centre cross-sectional study. Int J Nurs Stud. 2013;50(12):1599-606.
 • 18. De Jonghe B, Constantin JM, Chanques G, Capdevila X, Lefrant JY. Physical restraint in mechanically ventilated ICU patients: a survey of French practice. Intensiv Care Med.2013;39(1):31-37.
 • 19. Akansel N. Physical restraint practices among ICU nurses in one university hospital in weastern Turkey. J Health Sci.2007;1(4):7-13.
 • 20. Huizing A, Hamers JP, Gulpers M & Berger M. Preventing the use of physical restraints on residents newly admitted to psycho-geriatric nursing home wards. Int J Nurs Stud. 2009;46:459–469.
 • 21. Yan E, Kwok T, Lee D, Tang C. The prevalence and correlates of the use of restraint and force on hospitalised older people. Journal of Nursing and Health care of Chronic Illness.2009;1:147–155.
 • 22. Registered Nurses’ Association of Ontario. Promoting safety: Alternative approaches to the use of restraints [internet]. 2012 [Erişim Tarihi 20 Aralık 2016]. Erişim adresi: http://rnao.ca/sites/ rnao-ca/files/Promoting_Safety_-_Alternative_Approaches_to_the_Use_of_Restraints_0.pdf.
 • 23. Rose L, Dale C, Smith OM, Burry L, Enright G, Fergusson D, Sinha S, WiesenfeldL, Sinuff T, Mehta S. A mixed-methods systematic review protocol to examine the use of physical restraint with critically ill adults and strategies for minimizing their use. Bio Med Central Syst Rev. 2016;5(194): 2-8.
 • 24. Al-Khaled TH, Zahran EM, El-Soussi AH. Nurses’ related factors influencing the use of physical restraint in critical care units. Journal of American Science. 2011;7(8):13-22.
 • 25. Arslan S, Özer N. Yoğun bakım hastalarının duyusal girdi sorunlarında tamamlayıcı tedaviler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010;13(2):68-75.
 • 26. Özdelikara A, Kaya E. Kısıtlama altındaki hastanın bakımında bir yol haritası. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2018;22(1):37-43.
 • 27. Eskandari F, Abdullah KL, Zainal NZ, Wong LP. Incidence rate and patterns of physical restraint use among on adult patients in Malaysia. Clin Nurs Res. 2016;1-18.
 • 28. Eşer İ, Khorshid G, Hakverdioğlu G. The characteristics of physically restrained patients in intensive care units. International Journal of Human Sciences. 2007;4:1-12.
 • 29. Jennet B, Teasdale G, Braakman R, Minderhoud J, Knill-Jones R. Predicting Outcome in Individual Patient safter Severe Head Injury. Lanset. 1976;1:1051-1056.
 • 30. Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, BrophyGM, O'Neal PV, Keane KA, Tesoro EP, Elswick RK. The Richmond Agitation- Sedation Scale: validity and reliability in adult intensive care unit patients. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2002;166(10): 1338-1344.
 • 31. Taha NM, Ali ZH. Physical restraints in critical care units: Impact of a training program on nurses’ knowledge and practice and on patients’ outcomes. J Caring Sci. 2013;2(2):1-9.
 • 32. Luk E, Sneyers B, Rose L, Perreault MM, Williamson DR, Mehta S, CookDJ, Lapinsky SC, Burry L. Predictors of physical restraint use in Canadian intensive care units. Crit Care. 2014;18(2):R46.
 • 33. Gu T, Wang X, Deng N, Weng W. Investigating influencing factors of physical restraint use in China intensive care units: A prospective, cross-sectional, observational study. Australian Critical Care. 2019;32:193-198.
 • 34. Van der Kooi AW, Peelen LM, Raijmakers RJ,Vroegop RL, Bakker DF, Tekatli H, van den Boogaard M, Slooter AJ. Use of physical restraints in Dutch intensive care units: a prospective multicenter study. Am J Crit Care. 2015;24(6):488-495.
 • 35. Karagözoğlu Ş, Özden D, Vergi İ. Hastanede çalışan hemşirelerde fiziksel tespit eğitim programının bilgi, tutum ve uygulamalarına etkisi. Türkiye Klinikleri. 2014;6(2):75-86.
 • 36. Kısacık ÖG, Coşğun T. Evaluation of Physical Restraint Practices and Their Neurovascular Effect on Intensive Care Unit Patients. Yoğun Bakım Derg. 2019;10(2):1-10.
 • 37. Kaya H, Dogu O. Intensive care unit nurses’ knowledge, attitudes and practices related to using physical restraints. International Journal of Caring Sciences. 2018;11(1):61.
 • 38. Huang H, Chuang Y, Chiang K. Nurses' physical restraint knowledge, attitudes, and practices: the effectiveness of an in-service education program. J Nurs Res. 2009;17(4):241-248.
 • 39. Lai CKY, Chow SKY, Suen LKP, Wong IYC. Reduction of physical restraints on patients during hospitalisation/rehabilitation: a clinical trial. Asian J Gerontol Geriatr. 2013;8:38-43.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5816-2908
Author: Özge TURNA (Primary Author)
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3585-4500
Author: Ayla GÜRSOY
Institution: Antalya Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 14, 2021

Bibtex @research article { hunhemsire966307, journal = {Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3590}, eissn = {2149-2956}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {127 - 133}, doi = {10.31125/hunhemsire.966307}, title = {Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar}, key = {cite}, author = {Turna, Özge and Gürsoy, Ayla} }
APA Turna, Ö , Gürsoy, A . (2021). Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 127-133 . DOI: 10.31125/hunhemsire.966307
MLA Turna, Ö , Gürsoy, A . "Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar" . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 127-133 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hunhemsire/issue/64103/966307>
Chicago Turna, Ö , Gürsoy, A . "Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 127-133
RIS TY - JOUR T1 - Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar AU - Özge Turna , Ayla Gürsoy Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31125/hunhemsire.966307 DO - 10.31125/hunhemsire.966307 T2 - Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 133 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-3590-2149-2956 M3 - doi: 10.31125/hunhemsire.966307 UR - https://doi.org/10.31125/hunhemsire.966307 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar %A Özge Turna , Ayla Gürsoy %T Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar %D 2021 %J Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2148-3590-2149-2956 %V 8 %N 2 %R doi: 10.31125/hunhemsire.966307 %U 10.31125/hunhemsire.966307
ISNAD Turna, Özge , Gürsoy, Ayla . "Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 / 2 (July 2021): 127-133 . https://doi.org/10.31125/hunhemsire.966307
AMA Turna Ö , Gürsoy A . Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 127-133.
Vancouver Turna Ö , Gürsoy A . Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 127-133.
IEEE Ö. Turna and A. Gürsoy , "Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 127-133, Jul. 2021, doi:10.31125/hunhemsire.966307