Year 2021, Volume 8 , Issue 2, Pages 160 - 166 2021-07-14

Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki
The Relationship between Professional Commitment and Contextual Performance of Nurses

Abdullah BULUT [1] , Kıvan ÇEVİK [2]


Amaç: Çalışma, hemşirelerin mesleki bağlılıkları ile bağlamsal performansları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Bir üniversite hastanesinde görev yapan 138 hemşire ile Haziran-Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan tanımlayıcı-ilişkisel tipte bir çalışmadır. Verilerin toplanmasında “Hemşirelere İlişkin Tanıtıcı Özellikler Formu”, ‘’Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği’’ ve ‘’Bağlamsal Performans Ölçeği’’ kullanıldı. Çalışmadan elde eden veriler SPSS 15.0 paket programında sayı-yüzde dağılımları ve korelasyon analizi kullanılarak yapıldı. Bulgular: Mesleğe Bağlılık Ölçeği toplam puan ortalamasının 71.22±9.18, alt boyutlarından Çaba Gösterme İstekliliği puan ortalamasının 39.06±7.14, Meslek Üyeliğini Sürdürme puan ortalamasının 17.19±6.74, Hedef ve Değerlere İnanç puan ortalamasının 14.96±1.92 olduğu saptandı. Bağlamsal Performans Ölçeği toplam puan ortalamasının 184.07±24.72, alt boyutlarından Kişisel Destek puan ortalamasının 102.96±10.91,Organizasyonel Destek puan ortalamasının 81.12±17.54 olduğu saptandı. Mesleğe Bağlılık Ölçeği toplam puanı ile Bağlamsal Performans Ölçeği toplam puanı arasında pozitif yönde zayıf ilişki saptandı (r:0.244, p:0.004). Sonuç: Hemşirelerin mesleğe bağlılık düzeylerinin artması bağlamsal performans düzeyini arttıran faktörlerden biri olabilir.
Aim: This study was conducted to investigate the relationship between professional commitment and the contextual performance of nurses. Material and Methods: This is a descriptive relational study conducted between June and July 2019 with 138 nurses working in a university hospital. "Descriptive Characteristics Form", "Nursing Professional Commitment Scale" and "Contextual Performance Scale" were used to collect the data. The data obtained from the study were analyzed on a computer using the number-percentage distributions and correlation analysis in the Statistical Package for Social Science 15.0. Results: It was determined that the total mean score of the Nursing Professional Commitment Scale was 71.22±9.18. The mean scores of Willingness to Make an Effort, Maintaining as Professional Membership, and Belief in Goals and Values, which are sub-dimensions of the Nursing Professional Commitment Scale, were found to be 39.06±7.14, 17.19±6.74, and 14.96±1.92, respectively. The total mean score of the Contextual Performance Scale was determined to be 184.07±24.72. It was found that the mean score for Personal Support, which is one of the sub-dimensions of the Contextual Performance Scale, was 102.96±10.91, and the mean score for Organizational Support was 81.12±17.54. A weak positive correlation between the total score of the Contextual Performance Scale and the total score of the Nursing Professional Commitment Scale was determined (r:0.244, p:0.004). Conclusion: Increasing the level of nurses' professional commitment may be one of the factors that increase the level of contextual performance.
 • 1. Lee K, Carswell JJ, Allen NJ. A meta-analytic review of occupational commitment: Relation with person and work-related variables. J ApplPsychol. 2000;85: 799-811.
 • 2. Çetinkaya A, Özmen D, Temel AB. Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2015;8(2):54-60.
 • 3. Korkmaz F, Görgülü S. Hemşirelerin, meslek ölçütleri bağlamında hemşireliğe ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2010;1–17.
 • 4. Benligiray S, Sönmez H. Hemşirelerin mesleki bağlılıkları ile diğer bağlılık formları arasındaki ilişki: Örgüte bağlılık, işe bağlılık ve aileye bağlılık. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2011;18(1):28-40.
 • 5. Derin N, Ilkım NŞ, Yayan H. Hemşirelerde mesleki bağlılığın mesleki prestijle açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2017;4(3):24-37.
 • 6. Tak B, Özçakır A, Çiftçioğlu A, Divleli A. Mesleki bağlılığın bireylerin mesleklerine ve çalıştıkları örgüte ilişkin tutumlarını nasıl etkilediğini anlamaya yönelik alan araştırması. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 2009;11(3):89-102.
 • 7. Drey N, Gould D, Allan T. The relationship between continuing professional education and commitment to nursing. Nurse Educ Today. 2009;29(7):740-5.
 • 8. Akbari O, Vagharseyyedin SA, Farajzadeh Z. The relationship of organizational justice with nurses’ Professional commitment. Modern Care Journal. 2015;12(1):31-8.
 • 9. Stordeur S, D'hoore W, Van Der Heijden B,DiBisceglie M, Laine M, Van der Schoot. Leadership, job satisfaction and nurses' commitment. In working conditions and intent to leave the profession among nursing staff in Europe (Report No 2003:7)”. Saltsa, 2003.
 • 10. Aslan Ş. Örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgütsel bağlılık ve mesleğe bağlılık arasındaki ilişkilerin araştırılması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2008;15(2):163-78.
 • 11. Cihangiroğlu N, Şahin B, Teke A, Uzuntarla Y. Hemşirelerin çatışma ve mesleki bağlılık düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015;29(4):599-610.
 • 12. Meyer JP, Stanley DJ, Herscovitch L, Topolnytsky L. Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. J Vocat Behav. 2002;61:20–52.
 • 13. Bakker AB, Demerouti E, Euwema M. Job resources buffer the impact of job demands on burnout. J Occup Health Psychol. 2005;10:170–80.
 • 14. Yıldız H, Kavak O. The regulatory role of compassion in the influence of the personality trait of responsibility on task and contextual performance. Journal of Management, Marketing and Logistics (JMML). 2017;4(4):408-22.
 • 15. Akça M, Yurtçu BG. Çalışma ortamı özelliklerinin hekimlerin görev ve bağlamsal performansına etkisi. International Journal of Academic Value Studies. 2017;3(15):197-207.
 • 16. Yıldız B, Çakı N. Algılanan örgütsel desteğin bağlamsal performans üzerindeki etkisinde bireysel şükranın aracı rolü. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018;32:69-86.
 • 17. Eryılmaz İ, Gülova AA. Örgüt kültürü ve bağlamsal performans arasındaki ilişkide temel motivasyon kaynaklarının biçimleyici rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019;26(2):495-514.
 • 18. Aslan M, Yıldırım A. Hastanede çalışan hemşirelerde bağlamsal performans ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14(2):104-11.
 • 19. Greens lade JH, Jimmieson NL. Distinguishing between task and contextual performance for nurses. Development of a job performance scale. J Adv. Nurs. 2007;58(6):602–11.
 • 20. Kidder DL. The influence of gender on the performance of organizational citizen ship behaviours. Journal of Management. 2002;28:629–48.
 • 21. Kâhya E. The effects of job characteristics and working conditions on job performance. Int J Ind Ergon. 2007;37:515–23.
 • 22. Aksoy A. Algılanan örgütsel politikanın bağlamsal performans üzerine etkisi: TRB1 Bölgesi İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2016;4(33):51-60.
 • 23. Aslan M. Hastanelerde çalışan hemşirelerin bağlamsal performans düzeyleri ve ilişkili faktörler [Doktora tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2012.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2029-0717
Author: Abdullah BULUT
Institution: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0556-8012
Author: Kıvan ÇEVİK (Primary Author)
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 14, 2021

Bibtex @research article { hunhemsire966363, journal = {Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3590}, eissn = {2149-2956}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {160 - 166}, doi = {10.31125/hunhemsire.966363}, title = {Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Bulut, Abdullah and Çevik, Kıvan} }
APA Bulut, A , Çevik, K . (2021). Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 160-166 . DOI: 10.31125/hunhemsire.966363
MLA Bulut, A , Çevik, K . "Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki" . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 160-166 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hunhemsire/issue/64103/966363>
Chicago Bulut, A , Çevik, K . "Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 160-166
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki AU - Abdullah Bulut , Kıvan Çevik Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31125/hunhemsire.966363 DO - 10.31125/hunhemsire.966363 T2 - Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 160 EP - 166 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-3590-2149-2956 M3 - doi: 10.31125/hunhemsire.966363 UR - https://doi.org/10.31125/hunhemsire.966363 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki %A Abdullah Bulut , Kıvan Çevik %T Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki %D 2021 %J Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2148-3590-2149-2956 %V 8 %N 2 %R doi: 10.31125/hunhemsire.966363 %U 10.31125/hunhemsire.966363
ISNAD Bulut, Abdullah , Çevik, Kıvan . "Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 / 2 (July 2021): 160-166 . https://doi.org/10.31125/hunhemsire.966363
AMA Bulut A , Çevik K . Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 160-166.
Vancouver Bulut A , Çevik K . Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 160-166.
IEEE A. Bulut and K. Çevik , "Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 160-166, Jul. 2021, doi:10.31125/hunhemsire.966363