Year 2021, Volume 8 , Issue 2, Pages 223 - 230 2021-07-14

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma
A Qualitative Study on the Motivations of Neonatal Intensive Care Nurses

Mukaddes DEMİR ACAR [1] , Elif BULUT [2]


Amaç: Bu araştırma, bir üniversite hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) görev yapan hemşirelerin motivasyonlarını belirlemek amacı ile yapıldı. Gereç ve Yöntem: Araştırma nitel yöntemle, Mayıs-Haziran 2020 tarihleri arasında 10 yenidoğan yoğun bakım hemşiresi ile yapıldı. Veriler birebir derinlemesine görüşme tekniği ile toplandı. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanıldı ve ses kaydı yapıldı. Görüşmelerden elde edilen veriler nitel içerik analizi yöntemiyle değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerinin yaş ortalaması 26, YYBÜ’de çalışma yılı ortalaması 4.5 yıl ve tümü kadındır. YYBÜ hemşireleri ile derinlemesine yapılan görüşmelerin içerik analizi sonucu iki ana tema ortaya çıkarıldı. İlk temanın “Başarı” ve alt temaların bebek sevgisi, deneyim, toparlanma olduğu, ikinci temanın ise “Yönetim” ve alt temaların ise aile, ekip, iş yükü olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Hemşirelerin bebek sevgisinin ve bebeklerin iyileşme bulguları göstermesinin motivasyonlarını arttırdığı ancak ekip, iletişimden kaynaklı sorunlar ve iş yükünün getirdiği güçlüklerin motivasyonlarını azalttığı belirlenmiştir. Çözümlenebilir nitelikte olan bu güçlüklerin ve sistem kaynaklı sorunların minimalize edilmesi için ekip çalışmasının benimsenmesi önerilmektedir.
Aim: This study was carried out to determine nurses' motivations working in a neonatal intensive care unit (NICU) of a university hospital. Material and Methods: The research was conducted qualitatively with ten neonatal intensive care nurses between May and June 2020. The data were collected through one-on-one interview technique. During the interviews, a semi-structured interview form was used, and an audio recording was made. The data obtained from the interviews were evaluated with the qualitative content analysis method. Results: The average age of the nurses participating in the study is 26, the average working year in the NICU is 4.5 years, and all of them are women. As a result of the content analysis of the in-depth interviews with NICU nurses, two main themes were revealed. It was determined that the first theme was “Success” and sub-themes were baby love, experience, recovery, and the second theme was “Management” and sub-themes were family, team, and workload. Conclusion: It was determined that nurses' love of babies and showing signs of improvement of babies increase their motivations, but the problems caused by the team, communication, and workload difficulties reduce their motivations. It is recommended to adopt teamwork to minimize these difficulties and system-related issues.
 • 1. Tarakçıoğlu S, Sökmen A, Boylu Y. Evaluation of motivation factors: A research in Ankara. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2010;2(1):3-20.
 • 2. Cumbler E, Kneeland P, Hagman J. Motivation of participants in an interprofessional quality improvement leadership team. Journal of Interprofessional Education & Practice. 2016;3:5-7.
 • 3. Tunçer P. Örgütlerde performans değerlendirme ve motivasyon. Sayıştay Dergisi. 2013;88:87-90.
 • 4. Örücü E, Kanbur A. Örgütsel-Yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların performans ve verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma: Hizmet ve endüstri işletmesi örneği. Yönetim ve Ekonomi. 2008;15(1):85-97.
 • 5. Ünaldı Türkkan N, Eşkin Bacaksız F, Tuna R. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2014.
 • 6. Özsoylu S, Akyıldız B, Dursun A. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyi ve etkileyen faktörler. J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2017;4:104-09.
 • 7. Sullivan R, Perry R, Sloan A, Kleinhaus K, Burtchen N. Infant bonding and attachment to the caregiver: Insights from basic and clinical science. Clin Perinatol. 2011;38(4):643-55.
 • 8. Köse D, Çınar N, Altınkaynak S. Yenidoğanın anne ve baba ile bağlanma süreci. Sted. 2013;22(6):239-45.
 • 9. Demir Acar M, Yılmaz U, Çevik Güner Ü. Bebeği konjenital anomalili doğan annenin anne-bebek bağlanmasında yaşadığı güçlükler ve hemşirenin rolü. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2018;10(2):169-76.
 • 10. Turhal A, Karaca A. Bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan annelerin yaşadıkları psikososyal sorunlar ve başa çıkma yöntemlerinin belirlenmesi: Niteliksel bir araştırma. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019;9(3):172-80.
 • 11. Korukcu O, Deliktaş A, Kukulu K. Transition to motherhood in women with an infant with special care needs. Int Nurs Rev. 2017;64(4):593-601.
 • 12. Doğanlı B, Demirci Ç. Sağlık kuruluşu çalışanlarının (hemşire) motivasyonlarını belirleyici faktörler üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi. 2014;21(1):47-60.
 • 13. Hakmal H, Karadağ M, Demir C. Hemşirelerin motivasyon düzeylerine etki eden faktörler: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde bir uygulama. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;15(3):181-87.
 • 14. Çiçek Korkmaz A. Hasta güvenliğinde sistem hataları ve hemşirelik yaklaşımı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi. 2015;3(2):48-55.
 • 15. İlhan A, İnce E. Takım çalışması ve takım etkinliğini belirleyen faktörlerin ölçülmesi: Gaziantep Üniversitesinde bir uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015;5(1):127-52.
 • 16. Çelik A, Karaca A. Hemşirelerde ekip çalışması ve motivasyon arasındaki ilişkinin ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14(4):254-63.
 • 17. Karataş Z. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi. 2015;1(1):62-80.
 • 18. Türnüklü A. Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 2000;6:543-59.
 • 19. Yıldırım A. Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 9. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2013.
 • 20. Başkale H. Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2016;9(1):23-8.
 • 21. Hockenberry MJ, Wilson D. Wong’s Nursing Care of Infants and Children. Ninth Edition, America: Elsevier Mosby Company; 2011.
 • 22. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. 11. Baskı, Ankara: Sistem Ofset Basımevi; 2013.
 • 23. Yazıcı Z. The Examination of pre-school teachers' towards liking of children. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014;116:172-6.
 • 24. İlğan A, Canoğlu Ö, Karamert Ö, Şensoy ÇP. Öğretmenlerin çocuk sevme düzeyleri ile öğretme motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies Educational Sciences. 2018;13(19):979-1003.
 • 25. Dereli İman E. Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevgisi ve öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonlarının incelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science. 2014;7(4);482-504.
 • 26. Bry A, Wigert H. Stress and social support among registered nurses in a level II NICU. Journal of Neonatal Nursing. (in press). 2021. https://doi.org/10.1016/j.jnn.2021.03.010
 • 27. Espinosa-Rivera BP, Morán-Peña L, García-Piña MA, González-Ramírez P, López-Ruíz CM. Self-confidence and anxiety as intervening factors in clinical decision-making in newly nursing bachelor graduates. American Journal of Nursing. 2019;8(2):59-67.
 • 28. White KA. Development and validation of a tool to measure self-confidence and anxiety in nursing students during clinical decision making. Journal of Nursing Education. 2014;53(1):14-22.
 • 29. Kaya A, Çelik D, İşler Dalgıç A. Professional values and job satisfaction levels of pediatric nurses and influencing factors: A crosssectional study. J Pediatr Res. 2020;7(1):58-63.
 • 30. Çalışır H, Karataş P, Turan T, Ergin E. Pediatri hemşirelerinde çocuk sevme ile tükenmişlik, eşduyum yorgunluğu, mesleki tatmin arasındaki ilişki. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2020;12(1):30-36.
 • 31. Özler E, Koparan E. Takım performansına etki eden takım çalışmasına ilişkin faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. 2006;8:1-29.
 • 32. Reid S, Bredemeyer S, Chiarella M. The evolution of neonatal family centred care. Journal of Neonatal Nursing. (in press). 2021. https://doi.org/10.1016/j.jnn.2021.03.002
 • 33. Loewenstein K, Barroso J, Phillips S. The experiences of parent dyads in the neonatal intensive care unit: A qualitative description. Journal of Pediatric Nursing. 2021;60:1-10.
 • 34. Duygulu S, Başaran Açıl S, Kuruca Özdemir E, Erdat Y. COVID-19 salgını: Yönetici hemşirelerin rol ve sorumlulukları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2020; Özel sayı (7):34-46.
 • 35. Bumin G, Tatlı İY, Cemali M, Kara S, Akyürek G. Vardiyalı ve gündüz çalışan sağlık çalışanlarında uyku kalitesi, reaksiyon zamanı, stres ve iyilik halinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019;6(3):189-96.
 • 36. Sasso L. Bagnasco A, Catania G, Zanini M, Aleo G, Watson R et al. Push and pull factors of nurses' intention to leave. Journal of Nursing Management. 2019;27(5):946-54.
 • 37. İnce S, Bingöl S. Acil serviste çalışan hemşirelerin hemşirelik bakım algıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2020;7(1):23-30.
 • 38. Buckley L, Berta W, Cleverley K. Medeiros C, Widger K. What is known about paediatric nurse burnout: a scoping review. Hum Resour Health. 2020;18(9):2-23.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6376-2171
Author: Mukaddes DEMİR ACAR (Primary Author)
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9124-2168
Author: Elif BULUT
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 14, 2021

Bibtex @research article { hunhemsire968914, journal = {Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3590}, eissn = {2149-2956}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {223 - 230}, doi = {10.31125/hunhemsire.968914}, title = {Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Demir Acar, Mukaddes and Bulut, Elif} }
APA Demir Acar, M , Bulut, E . (2021). Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 223-230 . DOI: 10.31125/hunhemsire.968914
MLA Demir Acar, M , Bulut, E . "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma" . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 223-230 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hunhemsire/issue/64103/968914>
Chicago Demir Acar, M , Bulut, E . "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 223-230
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma AU - Mukaddes Demir Acar , Elif Bulut Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31125/hunhemsire.968914 DO - 10.31125/hunhemsire.968914 T2 - Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 230 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-3590-2149-2956 M3 - doi: 10.31125/hunhemsire.968914 UR - https://doi.org/10.31125/hunhemsire.968914 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma %A Mukaddes Demir Acar , Elif Bulut %T Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma %D 2021 %J Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2148-3590-2149-2956 %V 8 %N 2 %R doi: 10.31125/hunhemsire.968914 %U 10.31125/hunhemsire.968914
ISNAD Demir Acar, Mukaddes , Bulut, Elif . "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 / 2 (July 2021): 223-230 . https://doi.org/10.31125/hunhemsire.968914
AMA Demir Acar M , Bulut E . Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 223-230.
Vancouver Demir Acar M , Bulut E . Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 223-230.
IEEE M. Demir Acar and E. Bulut , "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 223-230, Jul. 2021, doi:10.31125/hunhemsire.968914