PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Çocuk İstismarı Ölçeği'nin Türkçe'ye Çevirisi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

AMAÇ:  Bu  çalışmada  Çocuk  İstismarı  Ölçeği’nin  (ÇİÖ)  Türkçe’ye çevrilmesi,  geçerlik  ve  güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Aile içinde çocukların maruz kaldıkları istismarın taramasını yapabilmek amacıyla, ÇİÖ’nün Türk toplumunda geçerlik ve güvenirliği araştırılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Katılıcımlara sırasıyla Demografik Bilgi Formu, Çocuk İstismarı Tarama Ölçeği (ÇİÖ), Anne-Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ) ve Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) uygulanmıştır. llk olarak, ÇİÖ, İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. Çalışmaya, yaş ortalamaları 10,58±1,27 olan Lefkoşa’da bulunan 1 ilkokul ve 1 ortaokulda öğrenim gören 300 birey katılmıştır. Ölçeklerin güvenirlik çalışması için iç tutarlık katsayısı, madde toplam korelasyonu, test-tekrar test ve iki yarı güvenirlik katsayıları tespit edilmiştir. Geçerlik çalışması için ölçüt bağıntılı geçerlik ve yapı geçerliği analizi yapılmıştır.

BULGULAR: ÇİÖ’nün Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı 0,67 olarak bulunmuştur. ÇİÖ’nün madde-toplam puan korelasyonları -0,08 ve 0,44 arasında değişmektedir. (P<0.001) ÇİÖ’nün test-tekrar test güvenirlik katsayıları 0,84 dür. ÇİÖ’nün iki yarı güvenirlik katsayısı 0.48 dır.

SONUÇ: Yapılan çalışma sonucunda, ÇİÖ’nün Türkçe formlarının geçerli ve güvenilir bir ölçek oldukları tespit edilmiş, çocuk istismarını ölçen  bir araç olarak Türk toplumunda kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Çocuk istismarı, fiziksel istismar, duygusal istismar, ihmal, geçerlik, güvenirlik

 

References

 • Akduman, G. G. (2010). An investigation of sibling abuse in terms of different variables at early childhood period. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 115-126
 • Asmussen, K. (2010). Key facts about child maltreatment. The comissioning toolkit
 • Bahar, G., Savaş, H. A., & Bahar, A. (2009). Çocuk İstismarı ve İhmali: Bir Gözden Geçirme. Fırat Sağlık
 • Hizmetleri Dergisi, 4(12), 51-65.
 • Başbakkal, Z. & Baysal, L. (2004). Çocuk İstismarı ve İhmali Konusuna İlişkin Polislerin Bilgi Düzeylerinin
 • İncelenmesi. Çocuk Forumu Dergisi, 21(2), 65-70.
 • Beyaztaş, F. Y., Oral, R., Bütün, C., Beyaztaş A., & Büyükayhan, D. (2009). Fiziksel Çocuk İstismarı: Dört
 • Vakanın Sunumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52, 75-80
 • Bostancı, N., Albayrak, B., Bakoğlu, İ., & Çoban, Ş. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı
 • Travmalarının Depresif Belirtileri Üzerine Etkisi. New/Yeni Symposium Journal, 44, 189-195.
 • Budak, S. (2000). Psikoloji Sözlüğü (Birinci Basım). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Bulut, I. (1990). Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı (Birinci Basım). Ankara: Özügeliş Matbaası.
 • Cawson, P, Wattam, C., Brooker, S., & Kelly, G. (2000). Child maltreatment in the United Kingdom: A study of the prevalence of child abuse and neglect. London. NSPCC.
 • Child Welfare Information Gateway (2009). Bulletins for Professionals. http://www.childwelfare.gov/pubs/
 • factsheets/domesticviolence.cfm (20.11.2011)
 • Çakıcı, M., Çakıcı, E., Tatlısu, Ö., Bekiroğulları Z., & Aksoy, A. (2003). Kuzey Kıbrıs’ta Çock İstismarı
 • Yaygınlığı. Lefkoşa.
 • Dubowitz, H., Kim, J., Black, M.,M., Weisbart, C., & Semiatin, J. (2011). Identifying Children at High Risk for a Child Maltreatment Report. Child Abuse and Neglect, 35, 96-104
 • Howard, K., S. & Brooks-Gunn, J. (2009). The role of home visiting programs in preventing child abuse and neglect. The Future of Children, 19(2), 119-146
 • Iravani, M. R. (2011). Child Abuse in İndia. Asian Social Science, 7(3), 150-153.
 • İnsani Yardım Vakfı. Children’s Day and Desperate Figures. Retrieved from http://www.ihh.org.tr/dunya- cocuk-haklari-gunu-nde-urkuten-rakamlar/en/
 • Kara, B., Biçer, Ü., & Gökalp, A. S. (2004). Çocuk İstismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 47, 140-151
 • Kempe, H. C., Silverman, F.,N., Steele, B., F., Droegemueller, W., & Silver,H. K.(1962). The Battered Child
 • Syndrome. JAMA, 181,17-24 doi:10.1001/jama.1962.03050270019004
 • Kennair, N. & Mellor, D. (2007). Parent Abuse: A Review. Child Psychiatry & Human Development, 38, 203-
 • -
 • Levi, B., H. & Portwood, S.,G. (2011). Reasonable Suspicion of Child Abuse: Finding a Common Language.
 • The Journal of Law, Medicine & Ethics, 39(1), 62–69.
 • Malik, F., D. & Ashiq A., S. (2007). Development of Child Abuse Scale: Reliabilty and Validty Analyses.
 • Psychlogy Developing Societies, 19, 161-178.
 • Ney, G. P. (1996). A Model For Child Abuse and Neglect.
 • http://www.messengers2.com/a-model-for-child-abuse-and-neglect/ adresinden elde edildi. Nunnally, J.,.C. & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory, McGraw Hill, New York
 • Nygren, P., Nelson, H., D., & Klein, J. (2004). Screening Children for Family Violence:A Review of the
 • Evidence for the US Preventive Services Task Force. Anuals of Family Medicine, 2(2), 161-169
 • Oral, R., Can, D., Kaplan, S., Polat, S., Ateş, N., Çetin, G. ve diğerleri. (2001). “Child abuse in Turkey: An
 • Experience in Overcome Denial and A Description of 50 Cases”, Child Abuse Neglect, 25, 279-290.
 • Ovacık, A. C. (2008). Aile içi şiddetin erkek çocuğun şiddet içeren suç işleme davranışlarına etkileri.
 • (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul
 • Öztürk, S. (2007). Çocuklarda duygusal istismar. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü , Elazığ
 • Pala, B.,Ünalacak, M., & Ünlüoğlu, İ. (2011). Child Maltreatment: Abuse and Neglect. Dicle Medical Journey,
 • (1), 121-127
 • Righthand, S., Kerr, B., & Drach, K. (2003). Child Maltreatment Risk Assessments An Evaluation Guide. New
 • York: The Haworth Maltreatment and Trauma Press.
 • Schapiro, T. (1999). What is a Child?. Ethics, 109(4), 715-738
 • Şimşek, S. (2010). Ergenlik davranış problemlerinin anne-babadan ve öğretmenlerden algılanan duygusal istismar açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Taner, Y. & Gökler, B. (2004). Çocuk İstismarı ve İhmali: Psikiyatrik Yönleri, Hacettepe Tıp Dergisi, 35, 82-86. Tatlıcalı, E. (2009). WAST ve HITS ölçeklerinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Yakın
 • Doğu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Lefkoşa
 • Tıraşçı, Y. & Gören, S. (2007). Çocuk İstismarı ve İhmali. Dicle Tıp Dergisi, 34 (1), 70-74.
 • Topbaş, M. (2004). İnsanlığın Büyük Bir Ayıbı: Çocuk İstismarı, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 3(4), 76-80. Toros, F., Avlan, D.,& Çamdeviren, H. (2003). Enüretik Çocukların Biyopsikososyal Değerlendirilmesi.
 • Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4,38-45
 • Ünal F. (2008). Ailede Çocuk İstismarı ve İhlali. Türkiye Sosyal Araştırma Dergisi, 12(1), 9-18
 • Yaşar, Z., F. & Akduman, G.,G.( 2007). Child abuse- neglect and forensic odontology. TAF Prev Med Bull,
 • (5), 389-394
 • Yıldız, A. S. (2007). İlköğretim ikinci kademesindeki çocuklara yönelik istismarın ve ihmalin çeşitli değişkenler yönünden incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
 • Yılmaz, A. (2000). Eşler arasındaki uyum ve çocuğun algıladığı anne-baba tutumu ile çocukların, ergenlerin ve gençlerin akademik başarıları ve benlik algıları arasındaki ilişkiler.(Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversity, Ankara.

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

AMAÇ: Bu çalışmada Çocuk İstismarı Ölçeği’nin (ÇİÖ) Türkçe’ye çevrilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Aile içinde çocukların maruz kaldıkları istismarın taramasını yapabilmek amacıyla, ÇİÖ’nün Türk toplumunda geçerlik ve güvenirliği araştırılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Katılıcımlara sırasıyla Demografik Bilgi Formu, Çocuk İstismarı Tarama Ölçeği (ÇİÖ), Anne-Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ) ve Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) uygulanmıştır. llk olarak, ÇİÖ, İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. Çalışmaya, yaş ortalamaları 10,58±1,27 olan Lefkoşa’da bulunan 1 ilkokul ve 1 ortaokulda öğrenim gören 300 birey katılmıştır. Ölçeklerin güvenirlik çalışması için iç tutarlık katsayısı, madde toplam korelasyonu, test-tekrar test ve iki yarı güvenirlik katsayıları tespit edilmiştir. Geçerlik çalışması için ölçüt bağıntılı geçerlik ve yapı geçerliği analizi yapılmıştır. BULGULAR: ÇİÖ’nün Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı 0,67 olarak bulunmuştur. ÇİÖ’nün madde-toplam puan korelasyonları -0,08 ve 0,44 arasında değişmektedir. (P<0.001) ÇİÖ’nün test-tekrar test güvenirlik katsayıları 0,84 dür. ÇİÖ’nün iki yarı güvenirlik katsayısı 0.48 dır. SONUÇ: Yapılan çalışma sonucunda, ÇİÖ’nün Türkçe formlarının geçerli ve güvenilir bir ölçek oldukları tespit edilmiş, çocuk istismarını ölçen bir araç olarak Türk toplumunda kullanılabileceği sonucuna varılmıştır

References

 • Akduman, G. G. (2010). An investigation of sibling abuse in terms of different variables at early childhood period. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 115-126
 • Asmussen, K. (2010). Key facts about child maltreatment. The comissioning toolkit
 • Bahar, G., Savaş, H. A., & Bahar, A. (2009). Çocuk İstismarı ve İhmali: Bir Gözden Geçirme. Fırat Sağlık
 • Hizmetleri Dergisi, 4(12), 51-65.
 • Başbakkal, Z. & Baysal, L. (2004). Çocuk İstismarı ve İhmali Konusuna İlişkin Polislerin Bilgi Düzeylerinin
 • İncelenmesi. Çocuk Forumu Dergisi, 21(2), 65-70.
 • Beyaztaş, F. Y., Oral, R., Bütün, C., Beyaztaş A., & Büyükayhan, D. (2009). Fiziksel Çocuk İstismarı: Dört
 • Vakanın Sunumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52, 75-80
 • Bostancı, N., Albayrak, B., Bakoğlu, İ., & Çoban, Ş. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı
 • Travmalarının Depresif Belirtileri Üzerine Etkisi. New/Yeni Symposium Journal, 44, 189-195.
 • Budak, S. (2000). Psikoloji Sözlüğü (Birinci Basım). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Bulut, I. (1990). Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı (Birinci Basım). Ankara: Özügeliş Matbaası.
 • Cawson, P, Wattam, C., Brooker, S., & Kelly, G. (2000). Child maltreatment in the United Kingdom: A study of the prevalence of child abuse and neglect. London. NSPCC.
 • Child Welfare Information Gateway (2009). Bulletins for Professionals. http://www.childwelfare.gov/pubs/
 • factsheets/domesticviolence.cfm (20.11.2011)
 • Çakıcı, M., Çakıcı, E., Tatlısu, Ö., Bekiroğulları Z., & Aksoy, A. (2003). Kuzey Kıbrıs’ta Çock İstismarı
 • Yaygınlığı. Lefkoşa.
 • Dubowitz, H., Kim, J., Black, M.,M., Weisbart, C., & Semiatin, J. (2011). Identifying Children at High Risk for a Child Maltreatment Report. Child Abuse and Neglect, 35, 96-104
 • Howard, K., S. & Brooks-Gunn, J. (2009). The role of home visiting programs in preventing child abuse and neglect. The Future of Children, 19(2), 119-146
 • Iravani, M. R. (2011). Child Abuse in İndia. Asian Social Science, 7(3), 150-153.
 • İnsani Yardım Vakfı. Children’s Day and Desperate Figures. Retrieved from http://www.ihh.org.tr/dunya- cocuk-haklari-gunu-nde-urkuten-rakamlar/en/
 • Kara, B., Biçer, Ü., & Gökalp, A. S. (2004). Çocuk İstismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 47, 140-151
 • Kempe, H. C., Silverman, F.,N., Steele, B., F., Droegemueller, W., & Silver,H. K.(1962). The Battered Child
 • Syndrome. JAMA, 181,17-24 doi:10.1001/jama.1962.03050270019004
 • Kennair, N. & Mellor, D. (2007). Parent Abuse: A Review. Child Psychiatry & Human Development, 38, 203-
 • -
 • Levi, B., H. & Portwood, S.,G. (2011). Reasonable Suspicion of Child Abuse: Finding a Common Language.
 • The Journal of Law, Medicine & Ethics, 39(1), 62–69.
 • Malik, F., D. & Ashiq A., S. (2007). Development of Child Abuse Scale: Reliabilty and Validty Analyses.
 • Psychlogy Developing Societies, 19, 161-178.
 • Ney, G. P. (1996). A Model For Child Abuse and Neglect.
 • http://www.messengers2.com/a-model-for-child-abuse-and-neglect/ adresinden elde edildi. Nunnally, J.,.C. & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory, McGraw Hill, New York
 • Nygren, P., Nelson, H., D., & Klein, J. (2004). Screening Children for Family Violence:A Review of the
 • Evidence for the US Preventive Services Task Force. Anuals of Family Medicine, 2(2), 161-169
 • Oral, R., Can, D., Kaplan, S., Polat, S., Ateş, N., Çetin, G. ve diğerleri. (2001). “Child abuse in Turkey: An
 • Experience in Overcome Denial and A Description of 50 Cases”, Child Abuse Neglect, 25, 279-290.
 • Ovacık, A. C. (2008). Aile içi şiddetin erkek çocuğun şiddet içeren suç işleme davranışlarına etkileri.
 • (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul
 • Öztürk, S. (2007). Çocuklarda duygusal istismar. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü , Elazığ
 • Pala, B.,Ünalacak, M., & Ünlüoğlu, İ. (2011). Child Maltreatment: Abuse and Neglect. Dicle Medical Journey,
 • (1), 121-127
 • Righthand, S., Kerr, B., & Drach, K. (2003). Child Maltreatment Risk Assessments An Evaluation Guide. New
 • York: The Haworth Maltreatment and Trauma Press.
 • Schapiro, T. (1999). What is a Child?. Ethics, 109(4), 715-738
 • Şimşek, S. (2010). Ergenlik davranış problemlerinin anne-babadan ve öğretmenlerden algılanan duygusal istismar açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Taner, Y. & Gökler, B. (2004). Çocuk İstismarı ve İhmali: Psikiyatrik Yönleri, Hacettepe Tıp Dergisi, 35, 82-86. Tatlıcalı, E. (2009). WAST ve HITS ölçeklerinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Yakın
 • Doğu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Lefkoşa
 • Tıraşçı, Y. & Gören, S. (2007). Çocuk İstismarı ve İhmali. Dicle Tıp Dergisi, 34 (1), 70-74.
 • Topbaş, M. (2004). İnsanlığın Büyük Bir Ayıbı: Çocuk İstismarı, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 3(4), 76-80. Toros, F., Avlan, D.,& Çamdeviren, H. (2003). Enüretik Çocukların Biyopsikososyal Değerlendirilmesi.
 • Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4,38-45
 • Ünal F. (2008). Ailede Çocuk İstismarı ve İhlali. Türkiye Sosyal Araştırma Dergisi, 12(1), 9-18
 • Yaşar, Z., F. & Akduman, G.,G.( 2007). Child abuse- neglect and forensic odontology. TAF Prev Med Bull,
 • (5), 389-394
 • Yıldız, A. S. (2007). İlköğretim ikinci kademesindeki çocuklara yönelik istismarın ve ihmalin çeşitli değişkenler yönünden incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
 • Yılmaz, A. (2000). Eşler arasındaki uyum ve çocuğun algıladığı anne-baba tutumu ile çocukların, ergenlerin ve gençlerin akademik başarıları ve benlik algıları arasındaki ilişkiler.(Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversity, Ankara.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Bengü BERKMEN


Zihniye OKRAY

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 22, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Berkmen, B. & Okray, Z. (2015). Çocuk İstismarı Ölçeği'nin Türkçe'ye Çevirisi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103889