Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 1 - 6 2019-07-01

Van İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Aflatoksin İçerikleri
Aflatoxin Contents of Pollens Sold in Van Province

Fatih ARSLAN [1] , Hisamettin DURMAZ [2]


Bu çalışmada, Van ilinde üretilen 35 adet polen örneğinin rutubet miktarı, su aktivitesi içeriği ve pH değerleri ile aflatoksin içerikleri araştırılmıştır. Polen örneklerindeki aflatoksin B1, B2, G1 ve G2, (AFB1, AFB2, AFG1 ve AFG2) miktarları yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ile belirlenmiştir. Yapılan araştırmada polen örneklerinin rutubet miktarı %7.35 ile %11.41 arasında değişiklik göstermiş olup ortalama %9.46±0.18 olarak belirlenmiştir. Polen örneklerinin ortalama su aktivitesi (aw) içeriği 0.28±0.01 olarak tespit edilmiş olup 0.24 ile 0.45 arasında değişiklik göstermiştir. pH değerleri ise 3.91’den 5.50’ye kadar farklılık göstermiş ve ortalama 4.38±0.06 olarak tespit edilmiştir. Örneklerin hiçbirinde AFB1 tespit edilemezken, AFB2 düzeyleri 0-0.24 μg/kg arasında dağılım göstermiştir (ortalama 0.01±0.01 μg/kg). Polen örneklerinin toplam aflatoksin düzeylerinin minimum, maksimum ve ortalama değerleri sırasıyla 0, 2.84 ve 0.34±0.13 μg/kg olarak belirlenmiştir. Örneklerin aflatoksin düzeyi ile rutubet miktarları arasında düşük fakat istatistiksel olarak önemli bir korelasyon (r: 0.41) bulunmuştur. Çalışma sonucunda, incelenen toplam 35 polen örneklerinin 23’ünde (%66) aflatoksin saptanmış ve belirlenen aflatoksin miktarının Türk Gıda Kodeks’ine göre kabul edilebilir limitler içerisinde olduğu tespit edilmiştir. İncelenen polen örneklerindeki rutubet düzeyinin artışına bağlı olarak toplam aflatoksin düzeylerindeki artış yüksek aflatoksin içeriğinin depolama şartlarından kaynaklandığını düşündürmektedir.

The objective of this study was to investigate moisture content, water activity, pH value and aflatoxin contents of pollen samples (n: 35) collected in Van province of Turkey. Aflatoxin B1, B2, G1 and G2 (AFB1, AFB2, AFG1 and AFG2) contents of the pollen samples were detected by high-performance liquid chromatography (HPLC). The moisture contents varied from 7.35% up to 11.41% with an average of 9.46±0.18%. The average water activity (aw) was determined as 0.28±0.01 varying between 0.24 and 0.45. The pH value varied from 3.91 to 5.50 and averaged 4.38±0.06. While AFB1 was not detected in any of the samples AFB2 content varied between 0.00 and 0.24 μg/kg with an average of 0.01±0.01 μg/kg. The minimum, maximum and mean value of total aflatoxin level was determined as 0, 2.84 and 0.34±0.13 μg/kg, respectively. A low but statistically significant correlation (r=0.41) between the total aflatoxin and moisture content was found (P<0.05). As a result, aflatoxin was detected in 23 (66%) of the 35 pollen samples tested, and the amount of aflatoxin was found within the ranges permitted by the Turkish Food Codex. The positive correlation between the moisture content the aflatoxin content of the pollen samples examined suggested that the high aflatoxin levels observed might due to inappropriate storage condition.

 • Alataş İ, Yalçın Lİ, Öztürk Aİ, 1997: Arıcılıkta polen üretiminin koloni gelişimine ve bal verimine etkileri. Anadolu J of Aarı, 7, 1, 30-42.
 • Anonim, 2009: Türk Standartları Enstitüsü-TS EN ISO 948 Baharat ve çeşniler-numune alma standartı, Ankara.
 • Anonim, 2011: Türk Gıda Kodeksi 2011/28157, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği.
 • Anonim, 2013: Türk Standartları Enstitüsü-TS EN ISO 16050, Gıda maddeleri-hububat, sert kabuklu yemiş ve bunlardan üretilmiş ürünler içindeki aflatoksin B1 ve toplam aflatoksin (B1, B2, G1 ve G2) muhtevasının tayini-yüksek performanslı sıvı kromatografi yöntemi, Ankara.
 • AOAC, 1997: Official Methods of Analysis of AOAC International, 16th Ed., 3rd Rev., Assoc of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, MD.
 • Bastos DH, Rocha CI, Cunha IBDS, Carvalho PDO, Torres EA, 2003: Composiçäo e qualidade de pólen apícola comercializado em algumas cidades nos estados de Säo Paulo e Minas Gerais-Brasil. Rev Inst Adolfo Lutz, 62(3), 239-244.
 • Belitz HD, Grosch W, Schieberle P, 2009: Food Chemistry. Springer-Verlag, Heidelberg.
 • Bogdanov S, 2012: Pollen production, nutrition and health: a review. Bee Product Science, www.bee-hexagon.net, Erişim tarihi; 15.11.2017.
 • Carpes ST, Cabral ISR, Rosalen PL, De Alencar SM, Masson ML, 2009: Caracterização do potencial antimicrobiano dos extratos de pólen apícola da região sul do Brasil. Alimentos E Nutrição, 20, 271-277.
 • Coronel BB, Grasso SC, Pereira G, Fernández A, 2004: Caracterización bromatológica del polen apícola Argentino. Cienc Docencia Tecnol, 15, 141-181.
 • Çankaya N, Korkmaz A, 2008: Polen. Samsun İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi Yayını, 33, 3-5.
 • Çetin Ö, Eylen M, Üzen N, 2008: İklim değişikliğine karşı GAP bölgesinde etkin sulama stratejileri. TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu, 13-14 Mart, Ankara, 269.
 • Erol İ, 2007: Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi, Pozitif matbaacılık, Ankara.
 • Estevinho LM, Rodrigues S, Pereira AP, Feás X, 2012: Portuguese bee pollen: Palynological study, nutritional and microbiological evaluation. Int J Food Sci Technol, 47, 429-435.
 • GB/T 19330-2003, 2003: Product of designations of origin or geographicl indication-Raohe (Northeast-China black bee) honey, royal jelly, propolis, bee pollen (in Chinese). General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, Beijing, China.
 • Gonzalez-Martin I, Hernández-Hierro JM, Barros-Ferreiro N, Marcos CC, García-Villanova RJ, 2007: Use of NIRS technology with a remote reflectance fibre-optic probe for predicting major components in bee pollen. Talanta, 72(3), 998-1003.
 • Herbert JR, Shimanuki H, 1978: Chemical composition and nutritive value of bee-collected and bee-stored pollen. Apidologie, 9, 33-40.
 • Krell R, 1996: Value-Added Products from Beekeeping. FAO Agricultural Services Bulletin. No: 124.
 • Kumova U, Korkmaz A, 1999: Arı ürünleri tüketim davranışları üzerine bir araştırma. Türkiye’de arıcılık sorunları. In: I. Ulusal Arıcılık Sempozyumu, Kemaliye/Erzincan.
 • Kumova U, Özkütük K, 1988: Çukurova bölgesinde arıcılığın yapısı. ÇÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 3, 1, 26-40.
 • Lacey J, Magan N, 1991: Fungi colonising cereal grain: their occurrence and water and temperature relationships. In “Cereal Grain Mycotoxins, Fungi and Quality in Drying and Storage” Ed; Chelkowski J, Elsevier Science, Amsterdam, pp. 77-118.
 • Marchini LC, Reis VDA, Moreti ACCC, 2006: Composição físico-química de amostras de pólen coletado por abelhas africanizadas Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) em Piracicaba, Estado de São Paulo. Ciênc Rural, 36, 949-953.
 • Melo ILP, Almeida-Muradian LB, 2011: Comparison of methodologies for moisture determination on dried bee pollen samples. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 31, 1, 194-197.
 • Mutsaers M, Blitterswijk H, Leven L, Kerkvliet J, Waerdt J, 2005: Bee Products. Properties, Processing and Marketing. Agromisa Foundation, Wageningen, Netherlands.
 • Nilüfer D, Boyacıoğlu D, 2002: A comparative study of three different methods for the determinations of aflatoxins in tahini. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 3375-3379.
 • Niu G, Johnson RM, Berenbaum MR, 2011: Toxicity of mycotoxins to honey bees and its amelioration by propolis. Apidologie, 42, 79-87.
 • Nogueira C, Iglesias A, Fea´s X, Estevinho LM, 2012: Commercial bee pollen with different geographical origins: A comprehensive approach. International Journal of Molecular Sciences, 13, 11173-11187.
 • Pitta M, Markaki P, 2010: Study of aflatoxin B1 production by Aspergillus parasiticus in bee pollen of greek origin. Mycotoxin Research, 26, 229-234.
 • Rustom IYS, 1997: Aflatoxin in food and feed: occurrence, legislation and inactivation by physical methods. Food Chemistry, 59, 57-67.
 • Sağlam M, 2011: Başlarken. Ordu'da Tarım Dergisi,15(89), 1-8.
 • Serra Bonvehi J, Escolà Jordà R, (1997): Nutrient composition and microbiological quality of honeybee-collected pollen in Spain. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(3), 725-732.
 • Serra Bonvehi J, Escura Pesudo F, Giner Pallares J, (1991): La détermination quantitative des acides aminés libres dans les pollens apicoles à l'aide de la chromatographie en phase gazeuse, chromatographie liquide haute performance et spectrophotométrie. Annales des falsifications, de l'expertise chimique et toxicologique, 84, 897, 153-166.
 • Službeni list SCG 45, 2003: Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za med, druge pćelinje proizvode, preparate na bazi meda i drugih pćelinjih proizvoda [Rulebook on quality and other requirements for honey, other bee products and products based on honey and other bee products]. Sluźbenom listu SCG, br. 45/2003 od 17.10.2003. godine, ćlan 31.
 • SPSS, 1991: Statistical Package for The Social Sciences (SPSS/PC+). Chicago, IL: SPSS Inc.
Primary Language tr
Subjects Agriculture, Dairy and Animal Science
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0002-6706-3650
Author: Fatih ARSLAN
Institution: Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Van, Türkiye.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7761-9843
Author: Hisamettin DURMAZ (Primary Author)
Institution: Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye.
Country: Turkey


Supporting Institution Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
Project Number TYL-2017-6135
Thanks Bu çalışma doktora tezinden hazırlanmış olup, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (Proje No: TYL-2017-6135) tarafından desteklenmiştir.
Dates

Application Date : November 29, 2018
Acceptance Date : June 18, 2019
Publication Date : July 1, 2019

Bibtex @research article { huvfd590860, journal = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-7188}, address = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Eyyübiye Kampüsü, 63200, Şanlıurfa}, publisher = {Harran University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1 - 6}, doi = {10.31196/huvfd.590860}, title = {Van İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Aflatoksin İçerikleri}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Fatih and DURMAZ, Hisamettin} }
APA ARSLAN, F , DURMAZ, H . (2019). Van İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Aflatoksin İçerikleri. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 1-6 . DOI: 10.31196/huvfd.590860
MLA ARSLAN, F , DURMAZ, H . "Van İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Aflatoksin İçerikleri". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 1-6 <https://dergipark.org.tr/en/pub/huvfd/issue/47022/590860>
Chicago ARSLAN, F , DURMAZ, H . "Van İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Aflatoksin İçerikleri". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Van İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Aflatoksin İçerikleri AU - Fatih ARSLAN , Hisamettin DURMAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31196/huvfd.590860 DO - 10.31196/huvfd.590860 T2 - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 8 IS - 1 SN - -2146-7188 M3 - doi: 10.31196/huvfd.590860 UR - https://doi.org/10.31196/huvfd.590860 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Van İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Aflatoksin İçerikleri %A Fatih ARSLAN , Hisamettin DURMAZ %T Van İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Aflatoksin İçerikleri %D 2019 %J Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P -2146-7188 %V 8 %N 1 %R doi: 10.31196/huvfd.590860 %U 10.31196/huvfd.590860
ISNAD ARSLAN, Fatih , DURMAZ, Hisamettin . "Van İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Aflatoksin İçerikleri". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 / 1 (July 2019): 1-6 . https://doi.org/10.31196/huvfd.590860
AMA ARSLAN F , DURMAZ H . Van İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Aflatoksin İçerikleri. Harran Univ Vet Fak Derg. 2019; 8(1): 1-6.
Vancouver ARSLAN F , DURMAZ H . Van İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Aflatoksin İçerikleri. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2019; 8(1): 6-1.