Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 57 - 63 2019-07-01

Retrospective Evaluation of Nails Deformations and Foot Diseases Distribution of Cattle Brought to The Fırat University Animal Hospital
Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine Getirilen Sığırlardaki Tırnak Deformasyonları ile Ayak Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Özmen İSTEK [1] , M. Cengiz HAN [2] , Murat TANRISEVER [3]


The aim of this study was to determine the predisposing effect of the race on the incidence of foot diseases and nail deformities observed in the cattle brought to the clinic and to inform the patient owners in this direction. The animal material of the study consisted of 422 cattle from various races and ages were formed submitted to Fırat University Animal Hospital between 2015 and 2016 due to foot diseases and nail deformations. The data obtained were processed in herd reading record forms and statistical data were generated and presented as tables. In general foot diseases such as digital dermatitis, interdigital phlegmon, interdigital hyperplasia, bruised sole, ulcus solea and white line disease were observed in the study. As for nail deformations, most of the cases were short claws, scissors nails, sharp nails, corkscrew claws, splay or thick claws.In the light of the data obtained, the owners were informed on the importance of animal race selection in order to prevent foot diseasesnail deformations and  the loss of yields and to provide added value to the national economy.

Yapılan çalışmada, kliniğe getirilen sığırlarda gözlemlenen ayak hastalıkları ve tırnak deformiteleri üzerine ırk faktörünün predispoze etkisini istatistiksel olarak ortaya koymak ve bu yönde hasta sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini; 2015 ve 2016 yılları arasında ayak hastalıkları ve tırnak deformasyonları yönünden Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne getirilen değişik ırk ve yaştan toplam 422 adet sığır oluşturdu. Elde edilen veriler sürü gözlem kayıt formlarına işlenerek istatistiksel verileri oluşturulup tablolar halinde sunuldu. Araştırmada ayak hastalıkları olarak; digital dermatitis, interdigital flegmon, interdigital hiperplazi, ökçe eziği, taban ülseri ve beyaz çizgi hastalığı, tırnak deformasyonları olarak ise daha çok küt tırnak, makas tırnak, sivri tırnak tirbüşon tırnak, ayrık tırnak ile yayvan ve dolgun tırnak olguları gözlemlendi.. Sonuç olarak; elde edilen veriler doğrultusunda hasta sahiplerine ayak hastalıkları ve tırnak deformasyonlarınn önlenebilmesi ve verim kayıplarına engel olup ülke ekonomisine katma değer sağlamak için coğrafik şartlara uygun hayvan ırk seçiminin önemi vurgulandı.
 • Abid TA, Eshouse SM, Badrany MSAL, 1989: Slaughter house survey of bovine foot disorders. Indian Veterinary Journal, 66, 154-157.
 • Alaçam E, Görgül S, İmren H, Şahal M, Tuncer ŞD, 1997: Sığır hastalıkları. Medisan Yayınevi. I. Baskı Ankara 35-55.
 • Alkan İ, Boynukara B, Gençcelep M 1993: Van ve yöresinde sığır ayak hastalıklarının yayılışı, nedenleri ve sağaltımı üzerine bir araştırma. Y.Y.Ü. Vet Fak. Derg, 4, 87-95.
 • Anteplioğlu H, Akın F, 1978: Kliniğimizde sığırlarda rasladığımız topallıklar ve bunların nedenlerine toplu bir bakış. A.U. Vet. Fak. Derg, 15, 144-162.
 • Anteplioğlu H, Samsar E, Akın F, Güzel N, 1992. Sığır ayak hastalıkları. A. Ü. Vet. Fak. Yay. 414. A. Ü. Basımevi. Ankara 55-70.
 • Atasoy N, 2003: Erzurum yöresinde süt sığırlarında sörülen ayak hastalıklarının insidansı ve bunların sağaltımı, YYÜ. Veteriner Fakültesi Dergisi, 14, 1-5.
 • Bargai U, Shamir A, Lubin A, Bogin E, 1992: Winter outbreaks of laminits in calves; Aetiology and Laborotory Radiological and Patological Finding. Vet. Rec, 31, 411- 414.
 • Canpolat İ, Bulut S, 2002: Elazığ ve çevresinde görülen ayak hastalıklarının insidansı üzerine gözlemler. F.Ü. Sağlık Bil. Derg, 17, 155-160.
 • Çeçen G, Görgül OS, 2007: Bursa yöresindeki bir işletmede, sağmal süt sığırı sürüsünde karşılaşılan topallıkların değerlendirilmesi. Veteriner Cerrahi Dergisi, 13, 5-10.
 • Demirkan I, Murray RD, Carter S, 2000: Skin diseases of the bovine digit associated with lameness. Veterinary Bulletin, 70, 149- 171.
 • Görgül OS, 1983: Sığırlarda tınak bakımı ve ayak hastalıkları. U.Ü. Vet. Fak. Derg, 2, 97-102.
 • Görgül OS, 1988: Sığırlarda tırnak bakımı ve ayak hastalıkları sebep ve sonuç ilişkileri. U. Ü. Vet. Fak. Derg, 7, 37-43.
 • Görgül OS, Kahraman MM, Çeçen G, Akkoç A, Gül NY, Sevimli A, 2002: Sığırlarda digital ve interdigital dermatitis’lerde klinik tanı, sağaltım ve histopatolojik bulgular U.Ü. Vet. Fak. Derg, 21, 115-124.
 • Güzel N, Erden H, 2000: Aydın yöresi sığırcılık işletmelerinde ayak hastalıklarının dağılımı. Vet. Cerr. Derg, 6, 8-11.
 • Han MC, Sağlıyan A, Polat E, 2017: Sığırlarda ahır zemin tiplerinin ayak hastalıkları ve tırnak deformasyonları üzerine etkilerinin araştırılması. Harran Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 6,1,19-24.
 • Hassal SA, Ward WR, Murray RD, 1993: Effects of lameness on the behaivor of cows during the summer. Vet Rec, 132, 17-21.
 • İstek Ö ve Durgun T. 2004: Muş ve yöresindeki sığırlarda görülen ayak hastalıklarının prevalansı üzerine araştırmalar. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi. 2(4), 39-47.
 • İstek Ö, Han MC, Sağlıyan A 2014: The investigation on the effects of free and dependent housing types on cow foot diseases and claw deformations in Turkey, Mus Province. Journal of Animal and Veterinary Advances 13 (2): 104-108.
 • Kamiloğlu A, Baran V, 1999: Kars yöresinde simental ırkı sığırlarda interdigital deri lezyonlarının insidansı ve bunların intravenöz regional antibiyoterapi (IVREGAB) ile sağaltımı. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 5, 93-102.
 • Keskin E, Durmuş AS, 2016: Gaziantep ve yöresinde gözlenen sığır ayak astalıklarının insidansı ve tedavileri üzerine gözlemler. F.Ü. Sağlık Bil. Derg, 30,181-186.
 • Logue DN, Offer JE, Kenpson SA, 1993:Lameness in dairy cattle. Irish Vet.J, 46,47-58.
 • Marting J, Leuenberger WP, Dozzi M, 1979: Haufigkeitund art von klauen lasionen in abhangigkeit von verschiedenen faktoren. Schweiz. Arch. Tierheilk, 121, 577-591.
 • McCormacle J, 1978: Foot problems in cattle. Vet Med, 73, 801-808.
 • McLennan MW, 1988: Incidence of lameness requiring veterinary treatment in dairy cattle in queen island. Aust. Vet. J, 6, 144-147.
 • Murray RD, Downham DY, Clarcson MJ, Faull WB, Ward WR, 1996: Epidemiology of lameness in dairy cattle: Description and analysis of foot lesions. Vet Rec, 26, 586-591.
 • Neveux S, Weary DM, Rushen J, von Keyserlingk MAG, de Passille AM, 2006: Hoof discomfort changes how dairy cattle distribute their body weight. J Dairy Sci, 89, 2503-2509.
 • Ormancı S, Belge A, 2001: Van ve yöresinde süt sığırlarında ayak hastalıklarının nedenleri, dağılımı ve ağaltımı üzerine çalışmalar. YYÜ. Sağ. Bil. Der, 7, 139-145.
 • Özcan S, Pamuk K, 2009: Afyonkarahisar ve çevresinde sığır ayak hastalıklarının insidansı. Kocatepe Vet J, 2, 15-19.
 • Özsoy S, Yücel R, 1991: İstanbul ve yöresindeki kültür ırkı sığırlarda ayak hastalıklarının etiyoloji, patogenez ve üzerine karşılaştırmalı araştırmalar. İ.Ü. Vet Fak Derg, 17, 93-108.
 • Rowlands GJ, Russel AM, Williams LA, 1983: Effects of season, manegement system and veterinary practiceon the lameness incidence in dairy cattle. Vet Rec 131, 441-445.
 • Şındak N, Keskin O, Selçukbiricik H, Sertkaya H, 2003: Şanlıurfa ve yöresinde sığır ayak hastalıklarının prevalansı. YYÜ Vet Fak Derg, 14, 14-18.
 • Ünsaldı E, Durmuş AS, 1999: 1994-1998 Yılları arasında kliniğimize gelen sığırlarda gözlenen ayak hastalıkları ve sağaltımları. F.Ü. Sağlık Bil. Derg, 13, 405-412.
 • Yavru N, İzci C, 1988: Konya bölgesinde sığır topallıklarına neden olan ekstremite hastalıklarının sınıflandırılması ve bu hastalıkların tanısında radyolojinin önemi. Doğa Vet. Hay. Derg, 13, 283-293.
 • Yayla S, Aksoy Ö, Kılıç E, Cihan M, Özaydın İ, Ermutlu CŞ, 2012: Kars ve yöresinde sığırların bakım ve barındırma koşulları ile ayak hastalıkları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Harran Üniv. Vet. Fak. Derg, 1, 22-27.
 • Yurdakul İ, Şen İ, 2018: Sivas ve yöresinde sığır ayak hastalıkları prevalansının belirlenmesi. Harran Üniv Vet Fak Derg, 7(1), 51-55.
 • Yücel R, 1982: İstanbul ve Tekirdağ bölgesindeki sığırlarda görülen ayak hastalıklarının toplu değerlendirmesi. İ.Ü.Vet. Fak. Derg, 8, 47-61.
 • Yücel R, Özsoy S, 1999: Evcil hayvanlarda ayak hastalıkları. Teknik Yayınevi, İstanbul 25-40.
Primary Language tr
Subjects Veterinary
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0002-7536-7064
Author: Özmen İSTEK
Institution: Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Muş, Türkiye.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9178-6261
Author: M. Cengiz HAN (Primary Author)
Institution: Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3815-8543
Author: Murat TANRISEVER
Institution: Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 1, 2019

Bibtex @research article { huvfd591121, journal = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-7188}, address = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Eyyübiye Kampüsü, 63200, Şanlıurfa}, publisher = {Harran University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {57 - 63}, doi = {10.31196/huvfd.591121}, title = {Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine Getirilen Sığırlardaki Tırnak Deformasyonları ile Ayak Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {İSTEK, Özmen and HAN, M. Cengiz and TANRISEVER, Murat} }
APA İSTEK, Ö , HAN, M , TANRISEVER, M . (2019). Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine Getirilen Sığırlardaki Tırnak Deformasyonları ile Ayak Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 57-63 . DOI: 10.31196/huvfd.591121
MLA İSTEK, Ö , HAN, M , TANRISEVER, M . "Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine Getirilen Sığırlardaki Tırnak Deformasyonları ile Ayak Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 57-63 <https://dergipark.org.tr/en/pub/huvfd/issue/47022/591121>
Chicago İSTEK, Ö , HAN, M , TANRISEVER, M . "Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine Getirilen Sığırlardaki Tırnak Deformasyonları ile Ayak Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 57-63
RIS TY - JOUR T1 - Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine Getirilen Sığırlardaki Tırnak Deformasyonları ile Ayak Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi AU - Özmen İSTEK , M. Cengiz HAN , Murat TANRISEVER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31196/huvfd.591121 DO - 10.31196/huvfd.591121 T2 - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 63 VL - 8 IS - 1 SN - -2146-7188 M3 - doi: 10.31196/huvfd.591121 UR - https://doi.org/10.31196/huvfd.591121 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine Getirilen Sığırlardaki Tırnak Deformasyonları ile Ayak Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi %A Özmen İSTEK , M. Cengiz HAN , Murat TANRISEVER %T Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine Getirilen Sığırlardaki Tırnak Deformasyonları ile Ayak Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi %D 2019 %J Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P -2146-7188 %V 8 %N 1 %R doi: 10.31196/huvfd.591121 %U 10.31196/huvfd.591121
ISNAD İSTEK, Özmen , HAN, M. Cengiz , TANRISEVER, Murat . "Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine Getirilen Sığırlardaki Tırnak Deformasyonları ile Ayak Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 / 1 (July 2019): 57-63 . https://doi.org/10.31196/huvfd.591121
AMA İSTEK Ö , HAN M , TANRISEVER M . Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine Getirilen Sığırlardaki Tırnak Deformasyonları ile Ayak Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi. Harran Univ Vet Fak Derg. 2019; 8(1): 57-63.
Vancouver İSTEK Ö , HAN M , TANRISEVER M . Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine Getirilen Sığırlardaki Tırnak Deformasyonları ile Ayak Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2019; 8(1): 63-57.