Year 2015, Volume 3 , Issue 1, Pages 29 - 39 2016-01-07

İŞLETMELERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A QUALITATIVE STUDY REGARDING MARKETING ACTIVITIES OF COMPANIES

Murat Selim SELVİ [1] , Gamze IŞIK [2]


Bu çalışmanın amacı firmaların pazarlamaya ilişkin neler yaptıklarını keşfetmektir. Bu bağlamda TAÇ MUTFAK işletmesi örnek olay (Durum) olarak incelenmiştir. Çalışma “bütüncül tekli durum deseni” türündedir. Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” seçilmiştir. Araştırmada Keşfedici Yapılandırılmamış Mülakat Formu kullanılmıştır. Veriler yorumlanarak betimsel analize tabi tutulmuştur. Bazı kavram ve ifadelere ilişkin söylem analizi de yapılabilmiştir. Analiz birimi kelime, deyim, cümle ya da ifadelerdir. Doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Bu şekilde bir kanıt zincirinden söz edilebilir. Bu hususlar araştırmanın yapı geçerliliğini sağlayıcı nitelik taşımaktadır. Elde edilen sonuçlar firmanın maliyetleri düşürücü önlemler aldığını, teknolojik yatırımlar yaptığını, kalifiye elamanlar ile çalıştığını, kalite kontrol sistemleri oluşturduğunu göstermektedir. 

The aim of this study is to discover what firms are doing related to marketing. In this context, TAC KITCHEN (fact) business case is examined. The study is “holistic single case design” kind. In this study, “the easily reachable sampling method” was selected that was one of the methods of purposive sampling. In this research, exploratory unstructured interview form was used as question paper. The data was interpreted and subjected to descriptive analysis. Discourse analysis was also conducted. The unit of analysis is the word, phrase, sentence or phrase. Some sentences given by business managers were made direct quote. In this way there may be mentioned a chain of evidence. These issues are noted as a potential provider of the construct validity. Results obtained show that the company takes cost reducing measures, invests in technology, works with qualified personnel and composes elements of the quality control system. 

 • Çekiç, M. (2009). Pazarlama Faaliyetleri İçinde Fuarlar–Endüstri Kuruluşlarının Fuarlara Yönelik Tutumları ve Madencilik Sektöründe Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Darke, P., Shanks, G. & Broadbent, M. (1998). Succesfully Completing Case Study Research: Combining Rigour, Relevance and Pragmatism, Wiley Online Library, Info Systems Journal, 8 (4): 273-289.
 • Daymon, C. & Holloway I. (2005). Qualitative Research Methods in Public Relations ana Marketing Communications, New York: Routledge, Taylor and Francis.
 • Demir, S. (2009). Dış Ticarette Etkin Pazarlama Stratejileri Üzerine Bir Saha Araştırması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2005). Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research, İçinde. 3. Baskı. N. K. Denzin & Y.S. Lincoln, (Editörler), The Sage Handbook of Qualitative Research, (ss. 651-679), California: Sage Publications, Inc.
 • Dul, J. & Hak, T. (2008), Case Study Methodology in Business Research, Oxford: ButterworthHeinemann , Linacre House, Jordan Hill.
 • Fesli, T.M. (2000).İhracat Pazarlamasında Dağıtım Kanallarının Seçimi Dış Pazarlarda Satış Örgütünün Oluşturulması-Vestel Uygulaması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Gerring, J. (2007). Case Study Research, Principles and Practices, Cambridge University Press, Cambridge: The Edinburgh Building.
 • Hancock, D.R.ve Algozzine, B. (2006). Doing Case Study Research, A Practical Guide for Beginning Researchers, New York: Teachers College Press, 1234 Amsterdam Avenue.
 • İslamoğlu, A.H. (2011). Pazarlama Yönetimi, 5. Baskı, İstanbul: Beta Basım Dağıtım. Jones, R. & Rowley, J. (2009). Marketing activities of companies in the educational software sector, Qualitative Market Research: An International Journal, 12(3), 337-354.
 • Kılınç, O. (2007). Vaka Çalışmalarında Kavramsal Çerçeve Oluşturma ve Tanımlar, İçinde: A. Yüksel, B. Mil & Y. Bilim, (etitörler), Nitel Araştırma, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Köklü, N. (1994). Örnek Olay Çalışma Metotları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (2), 771- 779. Erişim tarihi: 08.11.2014. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/491/5792.pdf.
 • Kotler, P. ve Keller, K. L.(2009). Marketing Management, 13.edtion, New Jersey: Pearson Prentice Hall, Pearson Education, Upper Saddle River.
 • Lodico, M.G., Spaulding, D.T. & Voegtle, K.H. (2010). Methods in Educational Research, From Theory to Practice. 2nd edition, San Francisco: John Wiley & Sons, Inc. Jossey-Bass A Wiley Imprint.
 • Oppenheim, A. N. (1992), Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement (New Edition), London: Continuum, The Tower Building, 11 York Road.
 • Özütürk, M. (2007). Pazarlama Stratejileri Karması ve Pazar Odaklılık ile Firma Performansı İlişkisi; Endüstriyel Mutfak Sektöründe Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pakünlü, Ö. (2010). Pazarlama Stratejileri ile Ürün Geliştirme Süreçleri Arasındaki İlişkiler ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sarı, B. (2007). Uluslararası Stratejik Pazarlama Açısından İhracat Pazarlama Stratejileri ve İhracat Pazarlama Planlaması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Seidman, I. (2006). Interviewing as Qualitative Research, A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences. 3. Baskı. New York: Teachers College Press.
 • Stros, M., Hari, J. & Marriott, J. (2009). The relevance of marketing activities in the Swiss prescription drugs market: Two empirical qualitative studies, International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 3(4), 323-346.
 • Tek, Ö. B. & Özgül, E. (2008), Modern Pazarlama İlkeleri, 3. Baskı, İzmir: Birleşik Matbaacılık. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6.Baskı, Ankara: Seçkin Kitapevi.
 • Yin, R.K. (2003). Case Study Research, Design and Method 3 rd edi. Applied Social Research methods Series Vol: 5, California: Sage Publications Inc, Beverly Hills.
 • Yüksel, A. ve Yüksel, F. (2004). Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Turhan Kitapevi. Yükselen, C. (2014). Pazarlama, ilkeler, yönetim ve örnek olaylar, 11.Baskı, Ankara: Detay yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat Selim SELVİ (Primary Author)
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Author: Gamze IŞIK
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : January 7, 2016

Bibtex @research article { iaaoj422451, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {29 - 39}, doi = {}, title = {İŞLETMELERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {SELVİ, Murat Selim and IŞIK, Gamze} }
APA SELVİ, M , IŞIK, G . (2016). İŞLETMELERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 3 (1) , 29-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/22015/422451
MLA SELVİ, M , IŞIK, G . "İŞLETMELERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 (2016 ): 29-39 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/22015/422451>
Chicago SELVİ, M , IŞIK, G . "İŞLETMELERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 (2016 ): 29-39
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETMELERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA AU - Murat Selim SELVİ , Gamze IŞIK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 39 VL - 3 IS - 1 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2014 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal İŞLETMELERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA %A Murat Selim SELVİ , Gamze IŞIK %T İŞLETMELERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD SELVİ, Murat Selim , IŞIK, Gamze . "İŞLETMELERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 / 1 (January 2016): 29-39 .
AMA SELVİ M , IŞIK G . İŞLETMELERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA. IAAOJ. 2016; 3(1): 29-39.
Vancouver SELVİ M , IŞIK G . İŞLETMELERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2016; 3(1): 39-29.