Year 2015, Volume 3 , Issue 2, Pages 1 - 19 2016-06-07

FİNANSAL LİBERALİZASYONUN ETKİSİ İLE 2000 SONRASI GERÇEKLEŞEN FİNANSAL KRİZLER:SEÇİLMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
FİNANSAL LİBERALİZASYONUN ETKİSİ İLE 2000 SONRASI GERÇEKLEŞEN FİNANSAL KRİZLER:SEÇİLMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Abdulkadir IŞIK [1] , Burak İNCE [2]


1970 yıllarında Bretton Woods sisteminin çökmesi ve Petrol Krizlerinin yaşanması sonucu Keynesyen ekonomi politikaları ve devletin ekonomideki etkisi sorgulanmaya başlamıştır.Bu noktada finans piyasaları ve ekonomi hareketleri üzerinde serbestleşme konusu gündeme gelmiş,finansal liberalizasyon olgusu dünyada etkisini göstermeye başlamıştır.Finansal liberalizasyon hakkında çeşitli teori ve görüşler ortaya atılarak bu olgu ifade edilmeye çalışılmıştır. Finansal liberalizasyonun etkisiyle, ülke ve dünya ekonomilerinde etkilerini artıran IMF ve Dünya Bankasının izlediği politikalar ülkelerde makroekonomik dengesizlikler ve finansal sarsıntılar yaratarak finansal krizlerin meydana gelmesinde başrol oynamışlardır. Ülkelerin serbestleşme hareketleri içinde yaşadıkları makroekonomik dengesizliklerin nedeni finansal liberalizasyon mudur? Bu çalışmada 2000 sonrası, dünyanın farklı kıtalarından seçilmiş ülkelerin finansal yapıları incelenerek, finansal liberalizasyonun finansal krizlere yol açıp açmadığı değerlendirilecektir.

JEL Classification:E20, F33, G01, G18, G28

Keynesian economic policy in 1970, as a result of the Bretton Woods system collapsed and experienced the oil crisis and its effect on the state of the economy has started to be questioned. In the financial markets and liberalization issues had come to move the agenda on the economy at this point , financial liberalization has begun to show the impact of the phenomenon in the world. Throwing out various theories and opinions about financial liberalization has tried to express this phenomenon. The impact of financial liberalization , countries and increase their influence in the world economy, the IMF and World Bank in the policies of the countries have played a major role in the occurrence of financial crises by creating macroeconomic imbalances and financial upheaval. The cause of macroeconomic imbalances of the countries they live in movements liberalization Is financial liberalization ? After 2000 , this study examined the world's financial structures of selected countries from different continents will be assessed as to whether financial liberalization led to the financial crisis.

 • AĞIR, Hüseyin, “Türkiye’de Finansal Liberalizasyon ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kitapları, Yayın No:8, Ankara, 2010.
 • AKYOL ESER, Kezban, “Finansal Serbestleşme Sürecinde Artan Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri:Türkiye Ekonomisine Etkileri,Riskler ve Politika Araçları”, Mesleki Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2012.
 • ARESTİS, Philip ve Asena CANER, “Financial Liberalization and Poverty: Channels of İnfluence”, The Economics İnstute of Bard College,USA, 2004.
 • ATAMTÜRK, Burak, “Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye’de Finansal Serbestleşmenin İç Tasarruflar Üzerine Etkisi”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:23, S:2, 2007.
 • BAŞ DİNAR, Gülenay, “Finansal Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme:Bir Literatür Çalışması”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:8, S:Özel Sayı, 2012.
 • BAYRAKTUTAN, Yusuf ve M.Hilmi ÖZKAYA, “IMF İstikrar Politikalarının Doğu Asya’da Ekonomik Performans Sonuçları”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:1, S:3, 2002.
 • BERKMAN, Ayberk Nuri, “Türkiye’de Finansal Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:12, S:2, 2011.
 • DANİEL, Betty C. ve John Bailey JONES, “Financial Liberalization and Banking Crises in Emerging Economies”, University of Albany, Albany,2006.
 • DOĞAN, Burcu, “Finansal Liberalizasyon Altında Yatırım:1980 Sonrası Türkiye Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi, Çorum, 2014.
 • GÖÇER, İsmet, “2008 Küresel Ekonomik Krizin Nedenleri ve Seçilmiş Ülke Ekonomilerine Etkileri: Ekonometrik Bir Analiz, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, S:17, 2012.
 • GÜLOĞLU, Bülent ve Ender ALTUNOĞLU, “Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler:Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, S:27, 2002.
 • GÜRASLAN, Elçin, “Uluslar Arası Finansal Kuruluşlar ve Mali Reform Önerileri:Türkiye Deneyimi”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2005.
 • IŞIK, Abdülkadir ve Metin MERİÇ “AB’de Kamu Yatırımlarının Finansmanında Altın Kural”, Ege Akademik Bakış Dergisi, S:4, C:9, 2009.
 • IŞIK, Abdülkadir, “Kamu Maliyesi”, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2014. IŞIK, Sayım, Koray DUMAN ve Adil KORKMAZ, “Türkiye Ekonomisinde Finansal Krizler:Bir Faktör Analizi Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S:1, C:19, 2004.
 • KİBRİTÇİOĞLU, Aykut, “Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 1969- 2001”, Yeni Türkiye Dergisi, S: Ekonomik Kriz Özel Sayısı, 2001.
 • ONUR, Sara, “Finansal Liberalizasyon ve GSMH Büyümesi Arasındaki İlişki”, Sosyal Bilimler Dergisi, S:1, C:1, 2005.
 • ÖZMEN, Çiğdem, “Finansal Piyasaların Serbestleşmesinin Finansal Krizlere Etkileri ve Türkiye’deki Durum”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2011.
 • ÖZŞAHİN, Şerife, “Türkiye Ekonomisinde Finansal Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme Etkileşiminin ARDL Yöntemi İle Analizi”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2011.
 • ÖZTÜRK, Nazım, “IMF’nin Değişen Rolü ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, S:57, C:4, 2002.
 • TOPALLI, Nurgün, “Kriz Sonrası Uygulanan IMF Tipi İstikrar Programları ve Ekonomik Etkileri: Güneydoğu Asya ve Türkiye Örneği”, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S:11, 2006.
 • TUNCEL, Cem Okan, “Finansal Liberalizasyon ve Küresel Krizin Yapısal Nedenleri:Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Dersler”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, S:545, C:47, 2010.
 • URAL, Mert, “Finansal Krizler ve Türkiye”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:18, S:1, 2003.
 • YILMAZ, Ömer, Alaattin KIZILTAN ve Vedat KAYA, “İktisadi Kriz Kuramları,Finansal Küreselleşme ve Para Krizleri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S:24, 2005.
 • YÜCEL, Fatih ve Hüseyin KALYONCU, “Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri ve Ülke Ekonomilerini Etkileme Kanalları:Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, S:159, 2010.
 • YÜKSELER, Zafer, “Türkiye’de Kriz Dönemlerinde Ekonomik Gelişmeler ve Ödemeler Dengesi Uyumu”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yayınları, Ankara, 2009.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdulkadir IŞIK (Primary Author)
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Author: Burak İNCE

Dates

Publication Date : June 7, 2016

Bibtex @research article { iaaoj422457, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {1 - 19}, doi = {}, title = {FİNANSAL LİBERALİZASYONUN ETKİSİ İLE 2000 SONRASI GERÇEKLEŞEN FİNANSAL KRİZLER:SEÇİLMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {IŞIK, Abdulkadir and İNCE, Burak} }
APA IŞIK, A , İNCE, B . (2016). FİNANSAL LİBERALİZASYONUN ETKİSİ İLE 2000 SONRASI GERÇEKLEŞEN FİNANSAL KRİZLER:SEÇİLMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 3 (2) , 1-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/22090/422457
MLA IŞIK, A , İNCE, B . "FİNANSAL LİBERALİZASYONUN ETKİSİ İLE 2000 SONRASI GERÇEKLEŞEN FİNANSAL KRİZLER:SEÇİLMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 (2016 ): 1-19 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/22090/422457>
Chicago IŞIK, A , İNCE, B . "FİNANSAL LİBERALİZASYONUN ETKİSİ İLE 2000 SONRASI GERÇEKLEŞEN FİNANSAL KRİZLER:SEÇİLMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 (2016 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL LİBERALİZASYONUN ETKİSİ İLE 2000 SONRASI GERÇEKLEŞEN FİNANSAL KRİZLER:SEÇİLMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Abdulkadir IŞIK , Burak İNCE Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 3 IS - 2 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal FİNANSAL LİBERALİZASYONUN ETKİSİ İLE 2000 SONRASI GERÇEKLEŞEN FİNANSAL KRİZLER:SEÇİLMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Abdulkadir IŞIK , Burak İNCE %T FİNANSAL LİBERALİZASYONUN ETKİSİ İLE 2000 SONRASI GERÇEKLEŞEN FİNANSAL KRİZLER:SEÇİLMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2016 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD IŞIK, Abdulkadir , İNCE, Burak . "FİNANSAL LİBERALİZASYONUN ETKİSİ İLE 2000 SONRASI GERÇEKLEŞEN FİNANSAL KRİZLER:SEÇİLMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 / 2 (June 2016): 1-19 .
AMA IŞIK A , İNCE B . FİNANSAL LİBERALİZASYONUN ETKİSİ İLE 2000 SONRASI GERÇEKLEŞEN FİNANSAL KRİZLER:SEÇİLMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ. IAAOJ. 2016; 3(2): 1-19.
Vancouver IŞIK A , İNCE B . FİNANSAL LİBERALİZASYONUN ETKİSİ İLE 2000 SONRASI GERÇEKLEŞEN FİNANSAL KRİZLER:SEÇİLMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2016; 3(2): 19-1.