Year 2013, Volume 1 , Issue 1, Pages 68 - 102 2013-01-01

YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
THE IMPACT OF LOCAL EVENTS ON DESTINATION IMAGE OF TEKİRDAĞ: AN ASSESSMENT IN TERMS OF LOCAL SHAREHOLDERS

Erdal KİŞİOĞLU [1] , Murat Selim SELVİ [2]


Bu araştırmanın amacı, kent merkezinde düzenlenen yerel etkinliklerin Tekirdağ’ın destinasyon imajını nasıl etkilediğini belirlemektir. Bu çerçevede turizme yön veren kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan yerel paydaşların bu konuda nasıl bir görüş ve tutuma sahip oldukları temel araştırma problemidir. Bu araştırmada yıl içinde düzenlenen çeşitli etkinliklerin destinasyon imajı açısından genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kısa bir anket formu ve yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler genelde görüşme formlarıyla toplanmıştır. Anket formu sadece görüşmecinin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik kısa sorulardan oluşmaktadır. Görüşme formunu destekleyici olarak kişisel fikirler, gözlemler ve deneyimler de araştırma bulgularına eklenmiştir. Görüşme formu ise yerel etkinliklerin kent merkezi üzerindeki muhtemel çeşitli etkilerini (sosyo-kültürel, turizmde sürdürülebilirlik, ekonomik, turistik gelişimi, kamusal hizmetleri vb.) ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Katılımcıların görüşme sorularına verdikleri cevaplar doğru ve yansız kabul edilmiştir. Alınan veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Bazı ifade ve deyimlerle ilgili olarak daha ayrıntılı bilgiler elde edebilmek için içerik analizi yapılmıştır.

The main purpose of this study is to determine how the local various events held in city center affect the destination image of Tekirdağ. What the views and attitudes the representatives of institutions and organizations that make up the local shareholders and give direction to tourism have about the topic, effectuate basic problem of the study. In this study, an overall assessment of various events held during the year is made in terms of the image of a destination. As a tool of collecting data, a short questionnaire form and a semi-constructed interview form are used in the study. Data is generally collected by interview forms. Questionnaire form is only formed of short questions aimed at determining interviewer’s demographic features. Personal opinions, experiences and observations which are supportive for interview form have been added to the research findings. And interview form is formed of questions aimed at evaluating local events’ various influence (sociocultural, sustainability in tourism, economic and touristic development, public services, etc.) Answers, participants gave to interview questions, are accepted correct and impartial. A descriptive analysis was carried out on data having been got. For getting more detailed information about some expressions and idioms, content analysis was carried out.

 • ALLEN, J. O’toole, W. Harris, R. Ve Mcdonnell I. (2002). Festival and special event management, Third Edition, Sydney.
 • ARSLAN, S. (1996). Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na Bağlı Yurtlarda Kalan Bayan Öğrencilerin Rekreasyon (Boş Zaman Değerlendirme) Sorunları Üzerine Bir Araştırma (Ankara İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • AYLAR, E. (2012). Bir Örnek Olay İncelemesi: Sosyo-Kültürel Teori Bağlamında Geleceğe Yönelik Hedefler ve Öz-Düzenleme. Eylül 2012 Cilt:20 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 767-782. 1 Haziran 2012 tarihinde http://www.kefdergi.com/pdf/20_3/20_3_3.pdf adresinden alınmıştır.
 • BACKMAN, K., BACKMAN, S., UYSAL, M., ve SUNSHİNE, K. (1995) ‘Event tourism: an examination of motivations and activities,’ Festival Management and Event Tourism, 3(1): 15-24.
 • BALOGLU, Seyhmus ve Brinberg, David (1997). “Affective Images of Tourism Destinations”, Journal of Travel Research, 33(1): 11-15
 • BALOGLU, Sehmus ve MCCLEARY, Ken W.(1999a) “A Model of Destination Image Formation”, Annals of Tourism Research, 26 (4): 868-897
 • BALOGLU, S. ve MCCLEARY, K.W. (1999b) US international pleasure travellers’’ images of four Mediterranean destinations: a comparison of visitors and nonvisitors, Journal of Travel Research, 38 (2): 114-129.
 • BATI, H. (2004). Nitel Araştırma Yöntemleri. 28 Kasım 2012 tarihinde http://halksagligi.med.ege.edu.tr/seminerler/2003-04/NitelArastirmaYontemleri_HB.pdf adresinden alınmıştır.
 • BEERLİ, Asuncion ve Martin, J.D. Josefa D.,(2004), “Tourists’ Characteristics and the Perceived Image of Tourist Destinations: A Quantitative Analysis -A Case Study of Lanzarote, Spain”, Tourism Management, 25 (5): 623-636.
 • BOO, Soyoung ve Busser, James A. (2006), Impact Analysis of a Tourism Festival on Tourists Destination Images, Event Management, 9 (4), 223-237.
 • Buhalis, Dimitrios. (2000). “Marketing The Competitive Destinanation of the Future”, Tourism Management, 21 (1): 97-116.
 • ÇELİK, A. (2009). Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlik Turizmi ve Etkileri -İstanbul Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • ÇİFTÇİ, G. (2010). Marka İmajının Tüketicilerin Destinasyon Seçimine Olan Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • DAVİDSON, Rob ve R. MAİTLAND (1997) Tourism Destinations, Hodder and Stoughton Educational, London.
 • ERBAKIRCI, A. M. (2005). Görüşme Tekniği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
 • EROĞLU, Olgun. (2006), Araştırma Modelleri, İzleme Araştırmaları, Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD, Ankara. 20 Temmuz 2013 tarihinde http://80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/eay/eay/b0506/oeroglu.doc adresinden alınmıştır.
 • ECHTNER, Charlotte M. ve Ritchie J.R. Brent (2003). The Meaning and Measurement of Destination Image, The Journal Of Tourism Studies, 14 (1): 37-48. 4 Aralık 2012 tarihinde http://www.jcu.com.au/business/public/groups/everyone/documents/journal_article/jcudev_012855.pd f adresinden alınmıştır.
 • GETZ, Donald (2008), Event tourism: Definition, evolution, and research Tourism Management, 29 (3): 403-428.
 • HALL, C. M. (2000). Tourism Planning: Policies, Processes, Relationships. Prentice Hall. UK.
 • İLBAN, M. O. (2007). Destinasyon Pazarlamasında Marka İmajı ve Seyahat Acentalarında Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balıkesir.
 • IRSHAD, H. (2011). Impacts Of Community Events And Festivals On Rural Places. Rural Development Division Alberta Agriculture and Rural Development, 9 Aralık 2012 tarihinde www1.agric.gov.ab.ca/...nsf/all/csi13702 adresinden alınmıştır.
 • KARAGÖZ, D. (2006). Etkinlik Turizmi Ve Etkinlik Turizmi Bağlamında Yabancı Ziyaretçi Harcamalarının Ekonomiye Etkisi: Formula 1 2005 Türkiye Grand Prix Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.
 • KILIÇ, S. (2007). Destinasyon Pazarlamasında Marka Stratejileri ve Kütahya Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya.
 • KIZILIRMAK, İ. (2006). Türkiye’de Düzenlenen Yerel Etkinliklerin Turistik Çekicilik Olarak Kullanılmasına Yönelik Bir İnceleme. Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 15, S. 181-196. 8 Ağustos 2012 tarihinde http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd15/sbd-15-14.pdfadresinden alınmıştır.
 • KİŞİOĞLU, Erdal. (2012), Yerel Etkinliklerin Destinasyon İmajı Açısından Değerlendirilmesi: Tekirdağ Kent Merkezindeki Paydaşlar Üzerinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • LI, Xiang ve Petrick, James F. (2006), A Review of Festival and Event Motivation Studies, Event Management, 9 (4): 239-245.
 • MİLL, Robert Christie ve Morrison, Alastair M. (2002) The Tourism System, Kendall/Hunt Publishing Company, Iowa, U.S.A.
 • ÖZDAMAR, K., Odabaşı, Y., Hoşcan, Y., Bir, A. A., Kırcaali-İftar, G., Özmen, A. ve Uzuner, Y. (1999). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri). 29 Kasım 2012 tarihinde www.anadolu.edu.tr/aos/kitap/ioltp/2294/unite01.pdf adresinden alınmıştır.
 • ÖZDEMİR, G. (2007). Destinasyon Yönetim ve Pazarlama Temelleri İzmir İçin Bir Destinasyon Model Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • ÖZDEMİR, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 28 Kasım 2012 tarihinde http://sbd.ogu.edu.tr/makaleler/7133911_1_Makale_14.pdf adresinden alınmıştır.
 • ÖZOĞUL, O. (2011). Seyahat Aracılarının Destinasyon Seçimi ve Destinasyon İmajı Üzerindeki Etkileri. Türkiye Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • SELVİ, M.S., Tuncel, A. ve Baş, M. (2011). Kırsal Alandaki Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Personel Devirhızı: Akçakoca Örneği. I. Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu.1-4 Aralık 2011. Isparta. ss. 717-730.
 • SHAW, Margaret, Susan, Morris. (2000), Hospitalty Sales. A Marketing Approach, John Wiley & Sons Inc, Canada.
 • STOKES, Robyn ve Jago, Leo (2007), Australia’s Public Sector Environment For Shaping Event Tourism Strategy, International Journal of Event Management Research, 3 (1), 42-53. 20.07.2013 tarihinde http://www.ijemr.org/docs/Vol3-1/StokesJago.pdf adresinden alınmıştır.
 • STOKES,R. (2008), Tourism strategy making: Insights to the events tourism domain Original, Tourism Management, 29 (2): 252-262 TEMİZKAN, R. (2005). Turist Rehberlerinin Türkiye İmajını Algılamaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hatay.
 • TİNSLEY, Ross ve Paul Lynch (2001) “Small Tourism Business Networks and Destination Development”, International Journal of Hospitality Management, 20 (4): 367-378.
 • UÇAK, N. (2000). Sosyal Bilimler ve Kütüphanecilik Alanında Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı. 29 Kasım 2012 tarihinde http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/gorusler/2000/cilt1/sayi2/255-279.pdf adresinden alınmıştır.
 • VURAL, C. T. (2008). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yaratıcı Düşünme: Yeni İlköğretim Programı Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Etkinliklerin Yaratıcılığı Geliştirmesi Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • WALO, M., Bull, A. ve Breen, H. (1996). Achieving economic benefit at local events: a case study of a local sports event. School of Tourism and Hospitality Management. 8 Aralık 2012 tarihinde http://epubs.scu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1324&context=tourism_pubs&seiredir=... adresinden alınmıştır
 • YARAŞLI, G. Y. (2007). Destinasyon İmajı ve Trabzon Yöresine Dönük Bir Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • YILDIRIM, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Genişletilmiş 5. Baskı. Ankara.
 • YILDIRIM, K. (2010). Raising the Quality in Qualitative Research. Gazi Üniversitesi. 29 Kasım 2012 tarihinde ilkogretim-online.org.tr/vol9say1/v9s1m8.pdf adresinden alınmıştır.
 • YILMAZ. M. (2005). Eğitimde Araştırma Yöntemleri: Görüşme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. 25 Ağustos 2012 tarihinde 80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/eay/myilmaz.doc. adresinden alınmıştır.
 • YİN. R. K. (2004). COSMOS Corporation. REVISED DRAFT. 1 Haziran 2012 tarihinde http://www.cosmoscorp.com/Docs/AERAdraft.pdf adresinden alınmıştır.
 • http://www.tekirdag.bel.tr/default.asp?hedef=sayfalar&syf=tek&kay=5.Erişim Tarihi: 18 Temmuz 2013.
 • http://ebeay.files.wordpress.com/2009/09/hafta_11_gec3a7erlik-gc3bcvenirlik1.pdf. Erişim Tarihi: 20 Temmuz 2013.
 • http://fenitay.files.wordpress.com/2009/02/13-nitel-arac59ftc4b1rmada-gec3a7erlikve-gc3bcvenirlik.pdf, Erişim Tarihi: 20 Temmuz 2013.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Erdal KİŞİOĞLU (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Murat Selim SELVİ
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : January 1, 2013

Bibtex @research article { iaaoj422370, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2013}, volume = {1}, pages = {68 - 102}, doi = {}, title = {YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {KİŞİOĞLU, Erdal and SELVİ, Murat Selim} }
APA KİŞİOĞLU, E , SELVİ, M . (2013). YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 1 (1) , 68-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/36917/422370
MLA KİŞİOĞLU, E , SELVİ, M . "YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 1 (2013 ): 68-102 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/36917/422370>
Chicago KİŞİOĞLU, E , SELVİ, M . "YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 1 (2013 ): 68-102
RIS TY - JOUR T1 - YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME AU - Erdal KİŞİOĞLU , Murat Selim SELVİ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 102 VL - 1 IS - 1 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2012 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME %A Erdal KİŞİOĞLU , Murat Selim SELVİ %T YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME %D 2013 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD KİŞİOĞLU, Erdal , SELVİ, Murat Selim . "YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 1 / 1 (January 2013): 68-102 .
AMA KİŞİOĞLU E , SELVİ M . YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. IAAOJ. 2013; 1(1): 68-102.
Vancouver KİŞİOĞLU E , SELVİ M . YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2013; 1(1): 102-68.