Year 2019, Volume 5 , Issue 1, Pages 43 - 54 2019-01-15

YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİNDE EKİP ÇALIŞMASININ ROLÜ: YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ

Sanem BERKÜN [1] , Vildan DURMAZ [2]


Yönetimde ekip çalışmasının değerinin anlaşılması kâr amaçlı ve kâr amaçsız tüm örgütleri; ekipler oluşturarak örgütlerinin sürdürülebilirliğini ve başarısını artırma hedefine yöneltmiştir. Bu durum özellikle küreselleşme ile görev ve sorumlulukları sürekli artan yerel yönetimleri yeni oluşumlar ile bu görev ve sorumlulukların üstesinden gelmeye yöneltmiştir. Çalışmanın temel amacı; yerel yönetim birliklerinin Türkiye’deki gelişim sürecini değerlendirmek ve ekip çalışmasının etkinliğe etkisi açısından uygulamada karşılaşılan sorunları Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği örneğinden hareketle ortaya koymaktır. Elde edilen bulgular Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği ve bu birliğe üye yerel yönetimlerde; hem fiziksel ve beşeri imkânlar artırıldığında hem de personel ve hemşehrilere bilgi ve farkındalığı artırıcı eğitimler sunulduğunda çok daha büyük başarılara ulaşılacağını ortaya koymaktadır.

Ekip Çalışması, Yerel Yönetim
 • Arfara, C., Samanta, I. (2016) The Impact of Emotional Intelligence on Improving Team-Working: The Case of Public Sector (National Centre for Public Administration and Local Government - N.C.P.A.L.G.) Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 230, 12 September 2016, Pages 167-175.
 • Akçakaya, M., Yücel, N. (2007) Değişim Mühendisliği ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği, Sayıştay Dergisi Sayı 66-67 Temmuz Aralık 2007.
 • Atılgan, B. (2016) Yerel Yönetim Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Çözümleme, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Berkün, S. (2016), "Küreselleşen Dünyada Türkiye`nin Durumu ve Türkiye`de Yaşanan Temel Toplumsal Sorunlar", Türkiye`nin Toplumsal Yapısı, Editörler: Ercins, G. & Çoban, M., İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Bozlağan, R. (2002), “Yerel Hizmetlerde Özelleştirme Yöntemleri”, Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Bulut, Z.A. (2004). Etkin Takım Oluşturma ve Yönetme Mevzuat Dergisi ISSN 1306-0767 Yıl 7 Sayı 77 Mayıs 2004 https://www.mevzuatdergisi.com/2004/05a/02.htm (5.09.2018)
 • Çetin, S. (2005). Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim- Türk İdare Dergisi, nuveforum.net
 • Durmaz, V. (2018) Ekip Çalışması Açısından Yönetim, Öğrenen ve Öğreten Örgütler Açısından Yönetim, Örgütlerin Yönetimi Kavramsal-Kuramsal, Tematik ve Kurumsal Açılardan Yönetim, (Ed. Ali Akdemir) Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.: İstanbul ISBN:978-605-242-233-5
 • DKBB Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, (2018) 2018 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı, http://www.dkbb.gov.tr/?cat=9 (01.10.2018).
 • DKBB Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, (2017) 2017 Yılı Faaliyet Raporu, http://www.dkbb.gov.tr/?p=11117 (01.10.2018).
 • Eryiğit, B. (2016), “Yerel Kalkınma Bağlamında Yerel Yönetim Birliklerinin Kuruluş Sürecinde Uygulanan Vesayet Denetimi ve Bir Model Önerisi”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, ss. 283-295.
 • Genç, F.N. (2009) Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - dergipark.gov.tr
 • Geray, C. (1969), “İlçe Çapında Toplum Kalkınması Çalışmaları, Mahalli İdare Birlikleri ve Birkaç Örnek Olay”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 4, ss. 17–25.
 • Görün, M. (1997), Yerel Yönetim Birlikleri, Ankara: TODAİE yayınları.
 • İlhan, A., İnce, E. (2018). Takım Çalışması ve Takım Etkinliğini Belirleyen Faktörlerin Ölçülmesi: Gaziantep Üniversitesinde Bir Uygulama https://www.researchgate.net/publication/312496443_Takim_Calismasi_ve_Takim_Etkinligini_Belirleyen_Faktorlerin_Olculmesi_Gaziantep_Universitesinde_Bir_Uygulama_H_H_N_4_H_H_N_4 (02. 07. 2018).
 • Keleş, R. (2012), Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Küçük, F. (2008) Kurumlarda Takım Çalışmasının Yenilik (Innovasyon) Üzerine Etkileri Kamu-İş; C:10, S:1/2008 167-182 http://www.kamu-is.org.tr/pdf/1017.pdf
 • Latif, K.F., Williams, N. (20017) Team effectiveness in Non-Governmental Organizations (NGOs) Projects Evaluation and Program Planning, Volume 64, October 2017, Pages 20-32
 • Ökmen, M. & Özer B. (2007), “Küreselleşme-Yerelleşme Dikotomisinin Açılımları Üzerine Bir Tartışma”, Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi, Editörler: Yılmaz, A. & Bozkurt, Y., Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Özdemir, Ş. (2008), Türkiye’de Mahalli İdare Birlikleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Özhan, H. & Yeter, E. (1995), Mahalli İdare Birlikleri, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği Mahalli İdareler Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi Yayınları.
 • Yeter, E. & Özhan, H. (1995) Mahalli İdare Birlikleri, Ankara: Türkiye Belediyeler Derneği, Konrad Adeauer Vakfı.
 • 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu (2005) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5355.pdf (05.10.2018).
 • http://www.illeridaresi.gov.tr/birlikler1 (08.10.2018).
 • http://www.tbb.gov.tr/belediyelerimiz/mahalli-idare-birlikleri/ (08.10.2018).
 • http://www.illeridaresi.gov.tr/kurumlar/illeridaresi.gov.tr/%C4%B0statistiki%20Bilgiler/Birlikler/birlikler.pdf (08.10.2018).
 • http://www.dkbb.gov.tr/?page_id=491 (01.10.2018).
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9254-1669
Author: Sanem BERKÜN (Primary Author)
Institution: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Vildan DURMAZ
Institution: Eskişehir Teknik Üniversitesi, HUBF, Havacılık Yönetimi Bölümü

Dates

Publication Date : January 15, 2019

Bibtex @research article { iaaoj508671, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {43 - 54}, doi = {}, title = {YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİNDE EKİP ÇALIŞMASININ ROLÜ: YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ}, key = {cite}, author = {BERKÜN, Sanem and DURMAZ, Vildan} }
APA BERKÜN, S , DURMAZ, V . (2019). YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİNDE EKİP ÇALIŞMASININ ROLÜ: YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 5 (1) , 43-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/41028/508671
MLA BERKÜN, S , DURMAZ, V . "YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİNDE EKİP ÇALIŞMASININ ROLÜ: YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 5 (2019 ): 43-54 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/41028/508671>
Chicago BERKÜN, S , DURMAZ, V . "YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİNDE EKİP ÇALIŞMASININ ROLÜ: YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 5 (2019 ): 43-54
RIS TY - JOUR T1 - YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİNDE EKİP ÇALIŞMASININ ROLÜ: YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ AU - Sanem BERKÜN , Vildan DURMAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 54 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİNDE EKİP ÇALIŞMASININ ROLÜ: YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ %A Sanem BERKÜN , Vildan DURMAZ %T YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİNDE EKİP ÇALIŞMASININ ROLÜ: YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ %D 2019 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD BERKÜN, Sanem , DURMAZ, Vildan . "YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİNDE EKİP ÇALIŞMASININ ROLÜ: YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 5 / 1 (January 2019): 43-54 .
AMA BERKÜN S , DURMAZ V . YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİNDE EKİP ÇALIŞMASININ ROLÜ: YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ. IAAOJ. 2019; 5(1): 43-54.
Vancouver BERKÜN S , DURMAZ V . YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİNDE EKİP ÇALIŞMASININ ROLÜ: YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2019; 5(1): 54-43.