Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

YÖNETİCİLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Year 2020, Volume 12, Issue 2, 131 - 151, 01.04.2020

Abstract

Çalışanlar fiziksel ihtiyaçlarının yanında bireysel gereksinimlerini karşılamak zorundadırlar. Motivasyon, bir işletmenin başarı veya başarısızlığını belirleyecek kadar önemlidir. Motive olmamış veya doğru motive edilmemiş çalışanlar işletmeler açısından tatmin edici sonuçlar vermemekte olup bu nedenle, yöneticilerin çalışanları motive etmeleri hayati önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların motivasyonuna etkilerinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında veriler Türkiye’de bilişim alanında faaliyet gösteren Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş şirketi çalışanlarından anket yöntemi ile toplanmıştır. Sonuç olarak liderlik davranışı ölçek alt boyutlarıyla motivasyon ölçek alt boyutlarının pozitif yönde korelasyon göstermiştir. Liderliğin motivasyonu pozitif yönde etkilediği, liderlik davranışı ölçek puanı arttıkça motivasyonun da arttığı görülmüştür. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümde yönetim, yönetici kavramı, önemi, yöneticinin temel liderlik ilkeleri açıklanmıştır. İkinci bölümde lider ve yönetici arasındaki farklar değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde motivasyon kavramı, önemi, temel kavramlar ele alınarak açıklanmıştır. Dördüncü bölümde motivasyonun ilişkili olduğu temel kavramlar, motivasyon süreçleri ve araçları belirtilmiştir. Beşinci bölümde araştırmanın amacı, evreni ve örneklemi, verilerin toplanması, analizi ve bulguları yer almaktadır. Araştırmanın sonuç bölümünde ise araştırma bulguları derlenecek olup bu alanda ilgilenecekler için öneriler yer almaktadır.

References

  • Acar, A. Z. (2013). Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırma Dergisi, 5(2), 5-31 Ağca, V. ve Ertan, H. (2008). Duygusal Bağlılık İçsel Motivasyon İlişkisi: Antalya’da Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 135-155 Ağırbaş, İ. Çelik, Y. ve Büyükkayıkçı, H. (2005). Motivasyon Araçları Ve İş Tatmini: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hastane Başhekim Yardımcıları Üzerinde Bir Araştırma, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3), 326-349 Akbolat, M. Işık, O. ve Yılmaz, A. (2013). Dönüşümcü Liderlik Davranışının Motivasyon Ve Duygusal Bağlılığa Etkisi, International Journal of Economic and Administrative Studies, 6(11), 35-50 Algahtani, A. (2014). Are Leadership and Management Different? A Review, Journal of Management Policies and Practices, 2(3), 71-82 Alghazo, A.M. ve Anazi, M.A. (2016). The Impact of Leadership Style on Employee’s Motivation. International Journal of Economics and Business Administration, 2(5), 37-44 Altındağ, E. ve Akgün, B. (2015). Örgütlerde Ödüllendirmenin İş Gören Motivasyonu Ve Performansı Üzerindeki Etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 281-297 Amabile, Teresa M. (1895). Motivation and Creativity: Effects of Motivational Orientation on Creative Writers”, Journal of Personality and Social Psychology, 48(2), 393-399.

Year 2020, Volume 12, Issue 2, 131 - 151, 01.04.2020

Abstract

References

  • Acar, A. Z. (2013). Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırma Dergisi, 5(2), 5-31 Ağca, V. ve Ertan, H. (2008). Duygusal Bağlılık İçsel Motivasyon İlişkisi: Antalya’da Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 135-155 Ağırbaş, İ. Çelik, Y. ve Büyükkayıkçı, H. (2005). Motivasyon Araçları Ve İş Tatmini: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hastane Başhekim Yardımcıları Üzerinde Bir Araştırma, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3), 326-349 Akbolat, M. Işık, O. ve Yılmaz, A. (2013). Dönüşümcü Liderlik Davranışının Motivasyon Ve Duygusal Bağlılığa Etkisi, International Journal of Economic and Administrative Studies, 6(11), 35-50 Algahtani, A. (2014). Are Leadership and Management Different? A Review, Journal of Management Policies and Practices, 2(3), 71-82 Alghazo, A.M. ve Anazi, M.A. (2016). The Impact of Leadership Style on Employee’s Motivation. International Journal of Economics and Business Administration, 2(5), 37-44 Altındağ, E. ve Akgün, B. (2015). Örgütlerde Ödüllendirmenin İş Gören Motivasyonu Ve Performansı Üzerindeki Etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 281-297 Amabile, Teresa M. (1895). Motivation and Creativity: Effects of Motivational Orientation on Creative Writers”, Journal of Personality and Social Psychology, 48(2), 393-399.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Özlem ULUS This is me (Primary Author)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gülmira KERİM This is me
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3387-5906
Türkiye

Publication Date April 1, 2020
Application Date November 15, 2019
Acceptance Date January 18, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 12, Issue 2

Cite

APA Ulus, Ö. & Kerim, G. (2020). YÖNETİCİLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA . İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi , 12 (2) , 131-151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaud/issue/53563/713589

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc-300x105-1.png