Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Müzikte Doğrudan Yaratıcılık Düşüncesi: John Tavener ve "The Lamb" Eseri

Year 2023, Issue: 14, 25 - 38, 15.08.2023
https://doi.org/10.21733/ibad.1190711

Abstract

Sanat tarihinde 20. yüzyıl, tüm sanat dalları için cesur girişimler ve yenilikler dönemi olarak bilinmektedir. 1970 yıllarında ortaya çıkarak, armonideki karmaşık gelen ezgilerin yerini tamamıyla sade ve yalın bir anlatımla ifade eden Yeni Yalınlık akımı, bireysel eserler veren bestecilerin stilleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve elde edilen veriler önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada, 20. yüzyılda oluşan Yeni Yalınlık akımı anlatılmakta ve bu akımın besteciler üzerindeki etkisinin neler olduğu, akımın içerisinde gelişen yenilikler belirlenirken, bestelerdeki ilahi temaların müziklerine nasıl yön verdikleri soruları cevaplanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bilgilerin, Türkiye’deki müzik öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri tarafından eğitim amaçlı bir kaynak olarak kullanılması hedeflenmektedir. Araştırma, betimsel bir çalışmadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılarak konu ile ilgili alan yazın taranmış, tarama sonucunda Yeni yalınlık akımı hakkında bilgiler tespit edilmiştir. Bu tespit sonucunda örneklem olarak John Tavener hakkında bilgi verilmiş ve The Lamb eseri üzerinde içerik analizi yapılmıştır.

References

 • Açıkgöz M.G., Sağer T. (2019. Müzikte Klasik ve Postmodern Dönem Eserlerin Form Analizi İle İncelenmesi. the Journal of Academic Social Sciences. DOI:10.16992/ASOS.15018
 • Birkan, Ü. (2006). Dinleyicinin Kitabı. Yakın Kitabevi.
 • Cangal, N, (2010). Armoni (301), Arkadaş Yayınevi.
 • Cebeci, S. (2010). Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, (3.bs.). Alfa Yayıncılık.
 • Chevassus, B.R. (2011). Müzikte Postmodernlik. (İ. Usmanbaş, Çev.) Pan Yayıncılık. (Orijinal eserin yayın tarihi 2004).
 • Crowthers, M. (1994). All at sea? The Musical Times vol:135. Jstor (Organization) U.S.A
 • Demirel E. (2013) E-Journal of New World Sciences Academy. 1306-3111/1308-7290
 • Eagleton, T. (1986). Against The Grain Essays 1975-1985. Verso Books.
 • Haydon, G. (1995). John Tavener, Glimpses of Paradise. Victor Gollancz.
 • Heyning, E. (2018). 8 John Tavener and Sacred Silence. Heart’s Ease, 229.
 • Hillman, D. J. (1962). The Measurement of Simplicity. Philosophy of Science, 29(3): 225-252, http://www.jstor.org/stable/pdfplus/186043.pdf
 • Imrıe S. (1998) Analysıs of Selected Choral Works by John T A Vener Wıth Partıcular Reference to The Post -1977 Works. https://vital.seals.ac.za/vital/access/manager/PdfViewer/vital:2642/SOURCEPDF?viewPdfInternal=1
 • Jacobs, A. S. (2007). The Lion and the Lamb: Reconsidering ‘Jewish-Christian Relations' in Antiquity. The Ways that Never Parted: Jews and Christians in Antiquity and the Middle Ages, 95-118.
 • Kramer, J.D. (1996). Postmodern Concepts of Musical Time. Indiana theory review, 17(2), 21-61.
 • Lorenz R. (2020). The Magnificat and Nunc Dimittis of Sir John Tavener: Byzantine Influences on Tavener’s So-Called Holy Minimalism Style of Composition. Series Musicologica Balcanica, 1(1), 150-167. https://doi.org/10.26262/smb.v1i1.7757
 • Mcglaughlin, B. (1998). Arvo Pärt And the New Simplicity. Saint Paul Sunday, http://saintpaulsunday.publicradio.org/features/9810_part/index.htm, ET: 04/07/2011.
 • Miklaszewska J. (2021. The Idea of an ‘Icon in Sound’in the Works of John Tavener. Liturgia Sacra. Liturgia-Musica-Ars, 57(1), 217-231. DOI: 10.25167/ls.3934
 • Mimaroğlu, İ. (1995). İlhan Mimaroğlu ve Müzik Tarihi, (6.bs.). Varlık Yayınları.
 • Say, A, (2000). Müzik Tarihi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları (455-468).
 • Shenton, A. (2012). The Cambridge Companion to Arvo Pärt. Cambridge University Press.
 • Stewart, M. (1992). A Voice in the Wilderness. Gramophone, 69, 28-29.
 • Tavşancıl, E., Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı Ve Diğer Materyaller Için Içerik Analizi Ve Uygulama Örnekleri. Epsilon.
 • Tuncer, K.A. (2021). 20. Yüzyıl Müziği Yeni Notasyon Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme. Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(36):142-153. http://dx.doi.org/10.31589/JOSHAS.538
 • Waugh, A. (2000). Klasik Müzik Dinlemede Yeni Bir Yol. Aksoy Yayıncılık.
 • Yöre S. (2011). Çağdaş Müzik: Bestecilik Ana Akımları, Teknikleri, ve Başlıca Besteciler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3), 1-19. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4388/60301
 • İnternet kaynakları John Tavener. (t.y), Erişim 22 Haziran, 2022. http://johntavener.com/life/life-events/
 • Burna M. (2020, 29 Kasım), John Tavener ‘The Lamb’: Little Lamb, Classicalexburns. https://classicalexburns.com/2020/11/29/john-tavener-the-lamb-little-lamb/

Direct Creativity the Thought Of In Music: John Tavener And the Work Of "The Lamb"

Year 2023, Issue: 14, 25 - 38, 15.08.2023
https://doi.org/10.21733/ibad.1190711

Abstract

20th century in the history of art. It is known as the period of bold initiatives and innovations for all branches of art. The New Simplicity movement that emerged in the 1970s has a direct impact on the styles of individual composers. The data obtained during the research on The New Simplicity movement is important in terms of seeing that both domestic and foreign resources are extremely insufficient and meeting a necessary need depending on this situation. It is aimed that the obtained information will be used as an educational resource by music students and graduate students studying in the field of music in Turkey. The research is a descriptive study. In the research, the literature on the subject was scanned by using the document analysis method, one of the qualitative research methods, and as a result of the scanning, information about the New simplicity movement was determined. As a result of this determination, content analysis was made on John Tavener's The Lamb as a sample.

References

 • Açıkgöz M.G., Sağer T. (2019. Müzikte Klasik ve Postmodern Dönem Eserlerin Form Analizi İle İncelenmesi. the Journal of Academic Social Sciences. DOI:10.16992/ASOS.15018
 • Birkan, Ü. (2006). Dinleyicinin Kitabı. Yakın Kitabevi.
 • Cangal, N, (2010). Armoni (301), Arkadaş Yayınevi.
 • Cebeci, S. (2010). Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, (3.bs.). Alfa Yayıncılık.
 • Chevassus, B.R. (2011). Müzikte Postmodernlik. (İ. Usmanbaş, Çev.) Pan Yayıncılık. (Orijinal eserin yayın tarihi 2004).
 • Crowthers, M. (1994). All at sea? The Musical Times vol:135. Jstor (Organization) U.S.A
 • Demirel E. (2013) E-Journal of New World Sciences Academy. 1306-3111/1308-7290
 • Eagleton, T. (1986). Against The Grain Essays 1975-1985. Verso Books.
 • Haydon, G. (1995). John Tavener, Glimpses of Paradise. Victor Gollancz.
 • Heyning, E. (2018). 8 John Tavener and Sacred Silence. Heart’s Ease, 229.
 • Hillman, D. J. (1962). The Measurement of Simplicity. Philosophy of Science, 29(3): 225-252, http://www.jstor.org/stable/pdfplus/186043.pdf
 • Imrıe S. (1998) Analysıs of Selected Choral Works by John T A Vener Wıth Partıcular Reference to The Post -1977 Works. https://vital.seals.ac.za/vital/access/manager/PdfViewer/vital:2642/SOURCEPDF?viewPdfInternal=1
 • Jacobs, A. S. (2007). The Lion and the Lamb: Reconsidering ‘Jewish-Christian Relations' in Antiquity. The Ways that Never Parted: Jews and Christians in Antiquity and the Middle Ages, 95-118.
 • Kramer, J.D. (1996). Postmodern Concepts of Musical Time. Indiana theory review, 17(2), 21-61.
 • Lorenz R. (2020). The Magnificat and Nunc Dimittis of Sir John Tavener: Byzantine Influences on Tavener’s So-Called Holy Minimalism Style of Composition. Series Musicologica Balcanica, 1(1), 150-167. https://doi.org/10.26262/smb.v1i1.7757
 • Mcglaughlin, B. (1998). Arvo Pärt And the New Simplicity. Saint Paul Sunday, http://saintpaulsunday.publicradio.org/features/9810_part/index.htm, ET: 04/07/2011.
 • Miklaszewska J. (2021. The Idea of an ‘Icon in Sound’in the Works of John Tavener. Liturgia Sacra. Liturgia-Musica-Ars, 57(1), 217-231. DOI: 10.25167/ls.3934
 • Mimaroğlu, İ. (1995). İlhan Mimaroğlu ve Müzik Tarihi, (6.bs.). Varlık Yayınları.
 • Say, A, (2000). Müzik Tarihi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları (455-468).
 • Shenton, A. (2012). The Cambridge Companion to Arvo Pärt. Cambridge University Press.
 • Stewart, M. (1992). A Voice in the Wilderness. Gramophone, 69, 28-29.
 • Tavşancıl, E., Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı Ve Diğer Materyaller Için Içerik Analizi Ve Uygulama Örnekleri. Epsilon.
 • Tuncer, K.A. (2021). 20. Yüzyıl Müziği Yeni Notasyon Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme. Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(36):142-153. http://dx.doi.org/10.31589/JOSHAS.538
 • Waugh, A. (2000). Klasik Müzik Dinlemede Yeni Bir Yol. Aksoy Yayıncılık.
 • Yöre S. (2011). Çağdaş Müzik: Bestecilik Ana Akımları, Teknikleri, ve Başlıca Besteciler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3), 1-19. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4388/60301
 • İnternet kaynakları John Tavener. (t.y), Erişim 22 Haziran, 2022. http://johntavener.com/life/life-events/
 • Burna M. (2020, 29 Kasım), John Tavener ‘The Lamb’: Little Lamb, Classicalexburns. https://classicalexburns.com/2020/11/29/john-tavener-the-lamb-little-lamb/

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Original Articles
Authors

Hakan ARYOL
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0077-4578
Türkiye

Publication Date August 15, 2023
Acceptance Date November 25, 2022
Published in Issue Year 2023 Issue: 14

Cite

APA
ARYOL, H. (2023). Müzikte Doğrudan Yaratıcılık Düşüncesi: John Tavener ve "The Lamb" Eseri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(14), 25-38. https://doi.org/10.21733/ibad.1190711

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD is under review EBSCO, SCOPUS, E-SCI and TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT.