IBAD Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |


Dergimize makale başvuruları SÜREKLİ devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden ERKEN GÖRÜNÜM altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHLER

Kış sayısı için 1 Ocak   -   Yaz sayısı için 1 Haziran   -    Güz sayısı için 1 Ekim


IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.IBAD Journal of Social Sciences

e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |
Cover Image


Dergimize makale başvuruları SÜREKLİ devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden ERKEN GÖRÜNÜM altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHLER

Kış sayısı için 1 Ocak   -   Yaz sayısı için 1 Haziran   -    Güz sayısı için 1 Ekim


IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.IBAD Journal of Social Sciences Last Issue
Issue 5 - Dec 2019
 1. The Unfortunate Triumph of Anthropocentrism over the Carnivalesque In William Golding’s The Lord of the Flies
  Pages 1 - 8
  Özlem Akyol
 2. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Depresyonun Aracılık Rolü
  Pages 9 - 21
  Özge Turhan
 3. Ev Kadınlarının Tüketimi Algılama Biçimleri: Araban İlçesi Örneği
  Pages 22 - 33
  Beyzade Nadir Çetin , Pınar Arslan
 4. Bregalnitsa Bölgesinde Bulunan Osmanlı Sikkeleri
  Pages 34 - 47
  Gordana Janeva , Sevil Bülbül
 5. Tüketici Davranışına Göre Müşteri Sadakat Programı Algısının İlişkisel Pazarlama Kapsamında İncelenmesi
  Pages 48 - 69
  Ömer Sarı , Halime Göktaş Kulualp
 6. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 48-71 Aylık Çocukların Okul Algılarının Çizimler Aracılığıyla İncelenmesi
  Pages 70 - 88
  İlknur Civek , Özlem Çamlıbel Çakmak
 7. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Anayasa Mahkemesinin Yorumu (Karşılaştırmalı Anayasa İncelemesi)
  Pages 89 - 100
  M. Fatih Çınar
 8. Dijital Çağın Hedonist Çalışanları: Dijital Göçebeler
  Pages 101 - 113
  Aysun Kaya Deniz
 9. 20. yy. Resim Sanatında Gerçekçilik Arayışları
  Pages 114 - 120
  Metin Kuş
 10. Yetişkinlerin Aile Değerlerinin Kişisel Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 121 - 133
  Arzu Özyürek , Hüseyin Özpınar , Arife Okcu , Büşra Seher Kabakuş , Şerife Öksüzoğlu , Serap Fikir , Şevki Akarsu , Mehmet Karaoğlu , Mehmet Akif Yağımlı , Hülya Şahin
 11. Okul Yöneticilerinin Yönetsel ve Sanal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişki
  Pages 134 - 152
  Mehmet Kurun , Fatma Çobanoğlu
 12. Erzurum İlinde İçme Suyu İçin Ödeme İstekliliği Üzerine Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi
  Pages 153 - 163
  Ahmet Semih Uzundumlu , Özden Fakıoğlu , Mine Köksal
 13. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi İşletmelerinin Sera Gazı Beyanlarına Yönelik Güvence Denetimleri: ISAE 3410 Güvence Denetim Standardına İlişkin Bir Araştırma
  Pages 164 - 174
  Meltem Ece Çokmutlu , Şahay Ok
 14. The Effects of Psychological Violence on Organizational Culture and Organizational Citizenship Behaviour
  Pages 185 - 202
  Zafer Adıgüzel , İrem Küçükoğlu
 15. Ebû Nasr Muhammed b. Sehl (ö.388/998) ve Horasan’da Hanefîlik-Mu'tezile Etkileşiminin İlk Tezahürleri
  Pages 203 - 210
  Fatmanur Alibekiroğlu , Nagihan Emiroğlu , Hamdi Akbaş , Ömer Sadıker
 16. Konaklama İşletmelerinde Rekabet Gücü Açısından Stratejik Maliyet Yönetimi: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma
  Pages 211 - 222
  Derya Baysal , Nilgün Bilici
 17. Sağlık Okuryazarlığı Kavramı ve Sağlık Haberlerini Doğru Okumak
  Pages 223 - 231
  Seçil Utma
 18. 2013 ve 2017 Yılları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Fizik Konuları Bağlamında Karşılaştırılması
  Pages 232 - 254
  Hakan Aksoy , Yasin Ünsal
 19. Üst Düzey Yöneticiler, Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Erasmus+ Projelerine İlişkin Oluşturdukları Görsel Metaforlar
  Pages 255 - 266
  Mustafa Demirer , Gizem Dak
 20. Anaokuluna Devam Eden 66 Ayını Doldurmuş Çocukların Öz Düzenleme Becerileri İle Akran İlişkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 267 - 283
  Hüray Pazarbaşı , Kadriye Esin Cantez
 21. Memlük Devletinde Sultan ve Emîrlerin Hanefîliğe İlgisi
  Pages 284 - 296
  Fatih Yahya Ayaz , Fatmanur Alibekiroğlu eren
 22. Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Maruz Kaldıkları Veli Kaynaklı Yıldırma Davranışları
  Pages 297 - 316
  Mustafa Aydın Başar , Emel Dinçkal
 23. Benelüks Ülke Borsalarında Haftanın Günü ve Ay Dönümü Anomalilerinin Test Edilmesi
  Pages 317 - 328
  İhsan Erdem Kayral
 24. Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Durumlarına Göre Sosyal Anlatımcılık Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 343 - 358
  Nesrin Hark Söylemez , Behçet Oral
 25. Materyalist Eğilim ve Tüketici Ahlakının Gösterişçi Tüketim Eğilimi Üzerindeki Etkisi
  Pages 359 - 378
  Gizem Tokmak
 26. İngilizce Derslerinde Anadil Kullanımı Üzerine Bir Araştırma (Malatya İli Örneği)
  Pages 379 - 396
  Münir Şahin , Tuğba Şahin
 27. Nar (Punica Granatum L.) Bitkisinin Doğal Mordanlarla Boyama ve Haslık Değerleri
  Pages 397 - 406
  Fatma Nur Başaran , Şengül Aydın
 28. Örgütsel Erdemlilik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 407 - 419
  Müslüme Akyüz , İsmail Alici
 29. Dijitalleşen Kentlerde Yönetişim: Marmara Bölgesi Büyükşehir Belediyeleri'nin Karşılaştırmalı E-Belediyecilik Uygulamaları
  Pages 420 - 443
  İdil Sayımer , Zeynep Dondurucu , Banu Küçüksaraç
 30. Mezhep Faktörünün Muhaddisler Üzerindeki Etkisi (Memlükler Dönemi-Hanefî-Şâfiî Bağlamında)
  Pages 444 - 457
  Nagihan Emiroğlu , Fatmanur Alibekiroğlu Eren
 31. Bahrî Memlükler Döneminde Hanbelî-Eşarî Münasebetleri
  Pages 458 - 470
  Nagihan Emiroğlu
 32. İletişimde “Dijital Görgüsüzlük”: Gerçekliğin Karikatürize Edilmiş Hali
  Pages 471 - 478
  Cihan Oğuz
 33. Baba ve Bebek Etkileşim Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 479 - 496
  Esra Demir Öztürk , Ayşe Belgin Aksoy
 34. Mimarlık ve Sanat İşbirliği: Brüksel EXPO’58 Türkiye Pavyonu
  Pages 497 - 516
  Gözde Kan Ülkü
 35. Tehdit ve Umut Algısı Çıkmazına Sıkışan Düzensiz Göçmenler ve KKTC’nin Göçmen Politikaları
  Pages 517 - 531
  Mehmet Balyemez
 36. Görsel Kültürde Ekran ve Gelişim Süreci
  Pages 532 - 541
  Begum Eken
 37. Yazılı Basında Çocuk Haberlerinin Sunumu
  Pages 542 - 554
  Asli İzoglu Tok , Nimet Güneş , İbrahim Güngör , Çiğdem Aytekin
 38. Dânişnâme-i ‘Alâî Bağlamında İbn Sînâ Metafiziğinin Temel Kavramları ve Bu Kavramların Mantıksal ve Metafiziksel İşlevi
  Pages 455 - 574
  Haci Sağlık
 39. Burhânî Bilimlerin Konu, İlke ve Mesele Ayrımının İbn Sînâ ve Sonrasındaki Bazı Uygulamaları
  Pages 575 - 586
  Haci Sağlık
 40. Serbest Zaman Aktivitelerine Katılım Durumlarına Göre Emekli Bireylerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 587 - 597
  Nilgün Tülüktaş , Elif Karagün , Onur Kavi
 41. The Relationship between Mayors’ Servant Leadership Styles and Quality of City Life
  Pages 598 - 614
  Nilüfer Rüzgar , Bekir Özkan , Ahsen Nisa Odabaşoğlu
 42. Biliş ve Kültür Kavramının Mimari Tasarım Üzerindeki Etkileri
  Pages 615 - 627
  GAMZE AKBAŞ , Arzu Erçetin , Vehbi Tosun
 43. Diyaliz Hastalarında Sosyal Bütünleşme İhtiyacı
  Pages 175 - 184
  Yasemin Oğuz Güner
 44. Organizma Metaforunun Eğitim Örgütlerine Yansımaları
  Pages 329 - 342
  Sevda Katıtaş
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal of International Scientific Research 2536-4642 2016-2019
DUYURULAR

 Kış 2020 sayımız için makale kabulü başlamıştır. Kış 2020 sayısı için son makale gönderim tarihi 1 Ocak 2020'dir. 


 SCOPUS, dergimize düzeltme vermiş olup dergimiz 2022 Ekiminden sonra tekrar değerlendirmeye alınacaktır.

BOOKS OF CONGRESSES

IBAD CONGRESSES

1ST IBAD-2016, Madrid, SPAIN
Abstracts          Proceedings

2ND IBAD-2017, Istanbul, TURKEY
Abstracts             Proceedings

3RD IBAD-2018, Skopje, MACEDONIA
Abstracts           Proceedings 
Bildiriler            Program

4TH IBAD-2019, Uppsala, SWEDEN

ICES CONGRESSES

1ST  ICES-2018, Istanbul, TURKEY

2ND  ICES-2019, Istanbul, TURKEY
Abstracts       Program