Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Aksanlı Sinemada Yersiz Yurtsuzlar: Küçük Filistin (Kuşatma Günlüğü) (2021)

Year 2023, Issue: 14, 291 - 303, 15.08.2023
https://doi.org/10.21733/ibad.1253799

Abstract

Kişisel ve kolektif yaşanmışlıklardan beslenen sinema, yerinden yurdundan edilmenin bir anlamda köklerinden koparılmanın hikayesini Aksanlı sinema çerçevesinde perdeye aktarmaktadır. Aksanlı olma hali karakterin köklerinden koparılarak yerinden edilmişliğine vurgulamaktadır. Üçüncü sinema içinde yer alan ulus aşırı sinemanın gelişmiş hali olan Aksanlı sinema yönetmenin, yazarın hayatından da izler taşımaktadır. Bu yönetmenler filmlerinde kendi deneyimlerinden bahsettikleri gibi, benzer deneyimleri paylaştıkları hikayeleri de işlemektedirler. Bu deneyimlerin başında ev-in kök-ün kaybı ile başlayan yersiz yurtsuzluk gelmektedir. Yersiz yurtsuz kalanların çıktığı yolculuk çoğu zaman eve geri dönmenin çoğu zaman imkansız hale geldiği sürgen yaşantısına dönmektedir. Bu süreç kişiyi bitmeyen bir yolculuğun öznesi haline getirirken, köklerden kopartılmış olmanın karmaşık duygusu Aksanlı filmlerde bitmeyen bir yol hikayesi olarak yer bulmaktadır. Bu bağlamda mekânsal yitimle beraber yersiz yurtsuzluk etkileşimi önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çeşitli sebeplerden ötürü ana vatanı terk etmek zorunluluğunun ve yersiz yurtsuzlaşmanın etkinlerinin Aksanlı sinemada yer alış biçimini irdelemektedir. Bu amaçla, Küçük Filistin (Kuşatma Günlüğü) (Abdallah Al-Khatib,2021) belgeseli yersiz yurtsuzlaşma kavramı çerçevesinde analiz edilecektir.

References

 • Acar, F. O. (2019). Üçüncü sinema hareketinde öznellik üretimi. SineFilozofi, 4 (Sp. Iss), 352-373. Agamben, G (2009). Biz mülteciler. (Çev. Emre Koyuncu). https://isyananarsi.blogspot.com/2012/02/biz-multeciler.html
 • Al-Khatib, Abdallah (2021). Küçük Filistin (Kuşatma Günlüğü).
 • Aytemiz, P. (2019). The uncanny homes of fatih akın’s head-on. Sinecine, 7(1), 45-61.
 • Bauman, Z. (2016). Modernite ve holokaust. (Çev. Süha Sertabiboğlu). Alfa Yayınları.
 • Boym, S. (2007). Nostalgia and its discontents. The Hedgehog Review, 9(2), 7-18.
 • Çakmak F (2018). Zorunlu göç sürecinde mekânın kaybı ve evin yitimiyle başlayan yersiz yurtsuzluğun ürettiği bir travma olarak “kimliğin anonimleşmesi. Turkish Studies, 13(18), 349-364.
 • Çağlak, U. (2017), Göç ve parçalanmış aile: göçün ardında kalanların dönüş filmindeki yansımaları, Turkish Studies, 12(13), 1308-2140.
 • Cantaş, A. ve Serarslan, M. (2021). Gerçekliğin katmanları arasından üçüncü sinemaya doğru: “Ben, Daniel Blake”. Selçuk İletişim, 14(2), 634-656.
 • Cassin, B. (2018). Nostalji: insan ne zaman evindedir? Odysseus, Aeneas, and Arendt. (Çev: Seçil Kıvrak). Kolektif Kitap.
 • Liktor, C. (2022). Bir aksanlı sinema örneği olarak annemin şarkısı. Sinecine, 13(1), 35-65.
 • Çeliktemel Thomen, Ö. (2015). From early Iranian cinema to the accented cinema. An interview with Hamid Naficy. Sinecine, 6(2), s. 91-106.
 • Cyristal, D. (2008). A dictionary of linguistics and phonetics. Blacwell Publishing.
 • Desai, J. (2013). The scale of diasporic cinema, negotiating national and transnational cultural citizenship. K. Gokulsing&W. Dissanayake (Eds). Routledge Handbook of Indian Cinemas içinde. (ss. 207-218). Routledge.
 • Erus, Z. Ç. (2007), Manifestolardan günümüze üçüncü sinema tartışmaları. E. Biryıldız & Z. Çetin Erus (Eds). Üçüncü sinema ve üçüncü dünya sineması içinde. Es Yayınları
 • Güzel, C. (2001) Sömürgeci söylem ve sinema: kültürel yanlılığın sunumu. Türk film araştırmalarında yeni yönelimler 1. Bilim ve Sanat Yayınları
 • https://film.iksv.org/tr/kirkbirinci-istanbul-film-festivali-2022/kucuk-filistin-kusatma-gunlugu https://www.imdb.com/title/tt14524436/awards/?ref_=tt_awd
 • Kaplan, M. (2018). Üçüncü sinemada devrimci kimliğin sunumu: Türk sinemasından örnekler, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 30-53.
 • Kırel, S. (2004) Kendi evinde misafir: Evsizleşen ulusal sinemalara bir örnek olarak Türk sineması. N. Türkoğlu (Ed). Kültüre, üretim alanları renkli atlas içinde. Babil Yayınları
 • Naficy, H. (2001). An Accented cinema: Exilic and diasporic filmmaking. University Press.
 • Odabaş, B. (2013). Üçüncü sinema.Agora Kitaplığı.
 • Ponzanesi, S. (2012). The non-places of migrant cinema in Europe, Third Text, 26(6), 675-690.
 • Said, E. (2001). Reflections on exile. Reflections on exile and other essays. Harvard University Press.
 • Said, E. (2014). Yersiz yurtsuz. (Çev. Aylin Ülçer). Metis.
 • Sayın, H. (2021). Kaos ve kozmos arası gelgitler. Göç Dergisi, 8(3), 461-477.
 • Sevimli, M. A. (2019). Üçüncü sinemaya Erden Kıral filmleri üzerinden bir bakış: Kanal ve bereketli topraklar üzerinde, Konya Sanat (2), 15-32.
 • Solanas, F. ve Gettino, O. (1997). Towards a third cinema. Marcel Martin (Ed.). New Latin American cinema Vol. 1. içinde. (ss. 33-57). Wayne State University.
 • Solanas, F.ve Gettino, O. (2008). Üçüncü bir sinemaya doğru. B. Bakır, Y.Ünal, S. Salij (Eds). Sinemasal yazılar-1 içinde. (ss. 167-195). Orient Yayıncılık.
 • Suner, A. (2006). Hayalet ev. Metis Yayınları.
 • Wayne, M. (2009). Politik film. (Çev. Ertan Yılmaz). Yordam Kitap.
 • Topakkaya, A. (2018). M. Heidegger’de köklere bağlılık (ortsverbundenheit) kavramının tahlili. Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, 64-72.
 • Tönnies, F. (2019). Cemaat ve cemiyet. (Çev. E. Güler). Vakıf Bankası Yayınları.
 • Weil, S. (2002). The Need for Roots. Routledge.

Homelesness in Accented Cinema: Little Palestine (Siege Dıary) (2021)

Year 2023, Issue: 14, 291 - 303, 15.08.2023
https://doi.org/10.21733/ibad.1253799

Abstract

The cinema, which feeds on personal and collective experiences, conveys the story of being uprooted from their homeland, in a sense, within the framework of Accented Cinema. The accentuated state emphasizes the character's displacement by being uprooted. Accented, which is the developed state of transnational cinema, which is included in the third cinema, also carries traces from the life of the director and the writer. In this respect, they question their own experiences or similar experiences in their films. At the forefront of these experiences is homelessness, which begins with the loss of home-in-root-fame.The journey of the homeless often turns into a life of exile, where it is often impossible to return home. While this process makes the person the subject of a never-ending journey, the complex feeling of being uprooted finds its place as a never-ending road story in the films with accents. In this context, the interaction of homelessness with spatial loss gains importance.The aim of this study is to examine the necessity of leaving the motherland for various reasons and the effects of deterritorialization in Accented Cinema. For this purpose, the documentary Little Palestine (Siege Diary) (Abdallah Al-Khatib, 2021) will be analyzed within the framework of the concept of deterritorialization.

References

 • Acar, F. O. (2019). Üçüncü sinema hareketinde öznellik üretimi. SineFilozofi, 4 (Sp. Iss), 352-373. Agamben, G (2009). Biz mülteciler. (Çev. Emre Koyuncu). https://isyananarsi.blogspot.com/2012/02/biz-multeciler.html
 • Al-Khatib, Abdallah (2021). Küçük Filistin (Kuşatma Günlüğü).
 • Aytemiz, P. (2019). The uncanny homes of fatih akın’s head-on. Sinecine, 7(1), 45-61.
 • Bauman, Z. (2016). Modernite ve holokaust. (Çev. Süha Sertabiboğlu). Alfa Yayınları.
 • Boym, S. (2007). Nostalgia and its discontents. The Hedgehog Review, 9(2), 7-18.
 • Çakmak F (2018). Zorunlu göç sürecinde mekânın kaybı ve evin yitimiyle başlayan yersiz yurtsuzluğun ürettiği bir travma olarak “kimliğin anonimleşmesi. Turkish Studies, 13(18), 349-364.
 • Çağlak, U. (2017), Göç ve parçalanmış aile: göçün ardında kalanların dönüş filmindeki yansımaları, Turkish Studies, 12(13), 1308-2140.
 • Cantaş, A. ve Serarslan, M. (2021). Gerçekliğin katmanları arasından üçüncü sinemaya doğru: “Ben, Daniel Blake”. Selçuk İletişim, 14(2), 634-656.
 • Cassin, B. (2018). Nostalji: insan ne zaman evindedir? Odysseus, Aeneas, and Arendt. (Çev: Seçil Kıvrak). Kolektif Kitap.
 • Liktor, C. (2022). Bir aksanlı sinema örneği olarak annemin şarkısı. Sinecine, 13(1), 35-65.
 • Çeliktemel Thomen, Ö. (2015). From early Iranian cinema to the accented cinema. An interview with Hamid Naficy. Sinecine, 6(2), s. 91-106.
 • Cyristal, D. (2008). A dictionary of linguistics and phonetics. Blacwell Publishing.
 • Desai, J. (2013). The scale of diasporic cinema, negotiating national and transnational cultural citizenship. K. Gokulsing&W. Dissanayake (Eds). Routledge Handbook of Indian Cinemas içinde. (ss. 207-218). Routledge.
 • Erus, Z. Ç. (2007), Manifestolardan günümüze üçüncü sinema tartışmaları. E. Biryıldız & Z. Çetin Erus (Eds). Üçüncü sinema ve üçüncü dünya sineması içinde. Es Yayınları
 • Güzel, C. (2001) Sömürgeci söylem ve sinema: kültürel yanlılığın sunumu. Türk film araştırmalarında yeni yönelimler 1. Bilim ve Sanat Yayınları
 • https://film.iksv.org/tr/kirkbirinci-istanbul-film-festivali-2022/kucuk-filistin-kusatma-gunlugu https://www.imdb.com/title/tt14524436/awards/?ref_=tt_awd
 • Kaplan, M. (2018). Üçüncü sinemada devrimci kimliğin sunumu: Türk sinemasından örnekler, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 30-53.
 • Kırel, S. (2004) Kendi evinde misafir: Evsizleşen ulusal sinemalara bir örnek olarak Türk sineması. N. Türkoğlu (Ed). Kültüre, üretim alanları renkli atlas içinde. Babil Yayınları
 • Naficy, H. (2001). An Accented cinema: Exilic and diasporic filmmaking. University Press.
 • Odabaş, B. (2013). Üçüncü sinema.Agora Kitaplığı.
 • Ponzanesi, S. (2012). The non-places of migrant cinema in Europe, Third Text, 26(6), 675-690.
 • Said, E. (2001). Reflections on exile. Reflections on exile and other essays. Harvard University Press.
 • Said, E. (2014). Yersiz yurtsuz. (Çev. Aylin Ülçer). Metis.
 • Sayın, H. (2021). Kaos ve kozmos arası gelgitler. Göç Dergisi, 8(3), 461-477.
 • Sevimli, M. A. (2019). Üçüncü sinemaya Erden Kıral filmleri üzerinden bir bakış: Kanal ve bereketli topraklar üzerinde, Konya Sanat (2), 15-32.
 • Solanas, F. ve Gettino, O. (1997). Towards a third cinema. Marcel Martin (Ed.). New Latin American cinema Vol. 1. içinde. (ss. 33-57). Wayne State University.
 • Solanas, F.ve Gettino, O. (2008). Üçüncü bir sinemaya doğru. B. Bakır, Y.Ünal, S. Salij (Eds). Sinemasal yazılar-1 içinde. (ss. 167-195). Orient Yayıncılık.
 • Suner, A. (2006). Hayalet ev. Metis Yayınları.
 • Wayne, M. (2009). Politik film. (Çev. Ertan Yılmaz). Yordam Kitap.
 • Topakkaya, A. (2018). M. Heidegger’de köklere bağlılık (ortsverbundenheit) kavramının tahlili. Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, 64-72.
 • Tönnies, F. (2019). Cemaat ve cemiyet. (Çev. E. Güler). Vakıf Bankası Yayınları.
 • Weil, S. (2002). The Need for Roots. Routledge.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Original Articles
Authors

Seher ŞEYLAN
Işık Üniversitesi
0000-0001-9477-5744
Türkiye

Publication Date August 15, 2023
Acceptance Date March 21, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 14

Cite

APA
ŞEYLAN, S. (2023). Aksanlı Sinemada Yersiz Yurtsuzlar: Küçük Filistin (Kuşatma Günlüğü) (2021). IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(14), 291-303. https://doi.org/10.21733/ibad.1253799

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD is under review EBSCO, SCOPUS, E-SCI and TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT.