Research Article
PDF BibTex RIS Cite

An Investigation of Influencer Mothers' Instagram Lifestyle Presentations in the Context of Home and Work Life

Year 2023, Issue: 14, 304 - 326, 15.08.2023
https://doi.org/10.21733/ibad.1254984

Abstract

Today, it is observed that mothers with social media –with or without an active business life- have a presence in a new business area. In this study, Instagram accounts of 'influencer' mothers; Focusing on the bond they establish between home and work, it has been examined under 7 themes: child, family, business life, brand promotion, fashion-beauty, healthy eating and decoration, by means of netrographic and thematic analysis methods. The duration of the research was determined as 01.06-01.11.2022. The universe of the study consists of mothers who produce content on Instagram and You Tube. The sample consisted of 6 influencer mothers (3 on Instagram, 3 traditional celebrities) determined by purposive sampling method, with reference to the number of followers. At the end of the research, which aimed to present the lifestyles that mothers reflect on social media; Instagram mothers' shares; It has been obtained that the mothers, who are also known in the traditional media, have different levels of density in the themes of child, family, fashion, nutrition, beauty and cooperation, and that their work lives are shared on social media. 6 influencer mothers have common use in family, child, individual and cooperation issues; It has been concluded that they have different uses in decoration, nutrition, business life and fashion. Although it is thought that the job opportunities created by the examined influencer mothers through social media have led to a meaningful balance between their family and work lives, social media is considered as a facilitating new career channel for women in the work and home dilemma.

References

 • Aktan, E., & Kayış, H. (2018). Sosyal medya ve değişim: Bloglar aracılığıyla anneliğin evrimi üzerine netnografik bir analiz. Online Academic Journal of Information Technology, 9(32), 39-54.
 • Aktaş, G. (2019). Günümüz toplumlarında anneliğin değişen biçimlerini sosyal medya kullanıcıları üzerinden değerlendirmek. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 36(2), 253-271.
 • Babacan, M. E. (2016). The relationship of social media usage areas and addiction. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3(1), 7-28.
 • Başoğlu, R. (2020). Annelerin sosyal medya kullanımı ve Instagram olan popüler anneler. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 7(1), 857-873.
 • Baudrillard, J. (2014). Simülakrlar ve simülasyon. Doğu Batı Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2015). Sessiz yığınların gölgesinde. Doğu Batı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme. Ayrıntı Yayınları.
 • Baydili, I. (2021). Covid-19 sürecinin sosyal medyaya yansıması (bir meta-sentez çalışması) . Erciyes İletişim Dergisi, 8(2) , 551-573 .
 • Body, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer‐mediated Communication, 13(1), 210-230.
 • Bostan, E., Kocaman, G., & Altınok, B. (2017). Social media and Instagram mothers in the context of surveillance society. Route Educational and Social Science Journal, 4(7), 313-321.
 • Castells, M. (2008). Ağ toplumunun yükselişi enformasyon çağı: Ekonomi, toplum ve kültür. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Çelik, E., & Kılıçer, T. (2022). Sezgisel sistematik model perspektifinden fenomen annelerin e-ağızdan ağıza pazarlama sürecindeki rolü üzerine bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (35), 195-222.
 • Çömlekçi, M. F., & Başol, O. (2019). Gençlerin sosyal medya kullanım amaçları ile sosyal medya bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(4), 173-188.
 • Eldeniz, L. (2010). İkinci medya çağında internet. Alfa.
 • Elmas, B. (2021). Anne misiniz: Bir benlik sunumu olarak annelik. Mediarts Medya ve Sanat Çalışmaları Dergisi, 7-22.
 • Ergül, G., & Yıldız, S. (2021). Sosyal medyada sosyal annelik: Instagram anneliği. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 611-627.
 • Giddens, A. (2005). Sosyoloji. Ayraç Yayınları.
 • Griffiths, M. D. (2012). Facebook addiction: Concerns, criticisms and recommendations. Psychological Reports, (110), 518-520.
 • Güngör, A. (2021). Sosyal medyada çocuk hakları ihlali ve çocuk istismarı: Instagram anneleri. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (54), 1-24.
 • Güzel, C. (2020). Sosyal medyanın netliği, gelişimi ve kullanım alanları üzerine kuramsal bir inceleme. Sosyolojik Düşün, 5(2) , 93-112 .
 • Hachısuka, R., & Aksoy Sugıyama, C. (2020). Ben çocuğumu böyle besliyorum. Beslenme konusunda sosyal medya anneleri üzerine bir değerlendirme. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, 3(5), 123-142.
 • https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/eser-yenenlerin-esi-berfu-yenenler-kimdir-nereli-kac-yasinda-2054628
 • https://www.haberler.com/ozlem-ada-sahin/biyografisi/
 • https://www.elele.com.tr/kimdir/pelin-akil
 • https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/magazin/muge-boz-kimdir-kac-yasinda-muge-boz-hakkinda-merak-edilenler-41730555
 • İrge, N. F. (2012). Enformasyon toplumu ve toplumsal değişim sürecinde sosyal medya. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (17), 63-86 .
 • İşözen, H., & Özkan, Z. H. (2021). Sosyal medya kullanımının annelik tutum ve davranışlarına etkisinin incelenmesi. Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, 7(1), 33-56.
 • Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
 • Köktener, A., & Akgün, N. (2020). Mahremiyet algısının dönüşümü: Instagram anneleri üzerinden bir analiz. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(9), 235-247.
 • Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction-a review of the psychological literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8.
 • Lupton, D. (2016). The use and value of digital media for information about pregnancy and early motherhood: A focus group study. BMC Pregnancy and Childbirth, (16).
 • McLuhan, M. (1964). Understanding media: The Extensions of man. New American Library.
 • McLuhan, M. (1966). Understanding media: The extensions of man. Signet Book.
 • Özdemir, S. S., Özdemir, M., Polat, E., & Aksoy, R. (2014). Sosyal medya kavramı ve sosyal ağ sitelerinde yer alan online reklam uygulamalarının incelenmesi. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 4(4), 58-64.
 • Özkan H., & Uzun Özer, B. (2022). Sosyal medyada annelik. TJFMPC, 16(1), 222-229.
 • Safko L., & Brake D. K. (2009). The social media bible: Tactics, tools and strategies for business success. John Wiley & Sons.
 • Sayımer, İ. (2012). Sanal ortamda halkla ilişkiler. Beta Basım.
 • Şimşek, A. (2012). İletişim araştırmalarının tarihi. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Teke, G. S. (2014). Dönüşen anneliğe yönelik netnografik bir analiz: blogger anneler. Milli Folklor Dergisi, 26(103), 32-47.
 • Timisi, N. (2003). Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi. Dost Yayınevi.
 • Uluç, G., & Yarcı, A. (2017). Sosyal medya kültürü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (52), 88-102
 • Uğurlu, E. G. (2013). Annelik rolünün öğrenilme sürecinde medyanın yeri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 1(34), 1-24.
 • Yardım, G. (2020). Sosyal medyadaki kültürel kimliklerin dönüşümü odaklı blogger anne kimliklerinin incelenmesi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (33), 129-157.
 • Yardım, G., & Bedir Erişti, S. D. (2021). Sosyal medyadaki kültürel kimliklerin dönüşümü odaklı blogger anne kimliklerinin incelenmesi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (35), 485-509.
 • Yazıcı, T., & Özel, M. (2017). Sosyal medyada anneliğin eğitim ve etkileşim boyutu: Instagram üzerine bir inceleme. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5), 1715-1730.

Influencer Annelerin Instagram Yaşam Biçimi Sunuşlarının Ev ve İş Hayatı İlişkisi Bağlamında İncelenmesi

Year 2023, Issue: 14, 304 - 326, 15.08.2023
https://doi.org/10.21733/ibad.1254984

Abstract

Günümüzde sosyal medyayla –aktif iş hayatı olan ya da olmayan- annelerin yeni bir iş alanında varlık gösterdikleri gözlemlenmektedir. Bu çalışmada ‘influencer’ annelerin Instagram hesapları; ev-iş arasında kurdukları bağa odaklanılarak, netrografik ve tematik analiz yöntemleriyle, çocuk, aile, iş yaşamı, marka tanıtımı, moda-güzellik, sağlıklı beslenme ve dekorasyon olmak üzere 7 tema başlığında incelenmiştir. Araştırmanın süresi 01.06-01.11.2022 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın evrenini Instagram ve You Tube’da içerik üreten anneler oluşturmaktadır. Örneklemi ise takipçi sayısı referans alınarak, amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenen 6 influencer anne (3’ü instagram da, 3’ü geleneksel ünlü) oluşturmuştur. Annelerin sosyal medyada yansıttıkları yaşam biçimlerinin sunulmasının amaçlandığı araştırma sonunda; Instagram annelerinin paylaşımlarının; çocuk, aile, moda, beslenme, güzellik ve işbirliği temalarında farklı oranlarda yoğunluğa sahip olduğu, geleneksel medyada da tanınan annelerin sosyal medyada iş yaşamlarına dair de paylaşımlar yapıldığı verisi elde edilmiştir. 6 influencer annenin aile, çocuk, bireysel ve iş birliği konularında ortak kullanımı olduğu; dekorasyon, beslenme, iş yaşamı, moda konularında farklı kullanımlara gittikleri sonucuna ulaşılmıştır. İncelenmiş olan Influencer annelerin sosyal medya yoluyla oluşturdukları iş imkanlarının aile ve işe hayatları arasında anlamlı bir denge kurmalarına ön ayak olmuş olduğu düşünülmekle birlikte sosyal medyanın iş ve ev dilemmasında kadınlar için kolaylaştırıcı bir yeni meslek mecrası olarak değerlendirilmektedir.

References

 • Aktan, E., & Kayış, H. (2018). Sosyal medya ve değişim: Bloglar aracılığıyla anneliğin evrimi üzerine netnografik bir analiz. Online Academic Journal of Information Technology, 9(32), 39-54.
 • Aktaş, G. (2019). Günümüz toplumlarında anneliğin değişen biçimlerini sosyal medya kullanıcıları üzerinden değerlendirmek. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 36(2), 253-271.
 • Babacan, M. E. (2016). The relationship of social media usage areas and addiction. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3(1), 7-28.
 • Başoğlu, R. (2020). Annelerin sosyal medya kullanımı ve Instagram olan popüler anneler. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 7(1), 857-873.
 • Baudrillard, J. (2014). Simülakrlar ve simülasyon. Doğu Batı Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2015). Sessiz yığınların gölgesinde. Doğu Batı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme. Ayrıntı Yayınları.
 • Baydili, I. (2021). Covid-19 sürecinin sosyal medyaya yansıması (bir meta-sentez çalışması) . Erciyes İletişim Dergisi, 8(2) , 551-573 .
 • Body, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer‐mediated Communication, 13(1), 210-230.
 • Bostan, E., Kocaman, G., & Altınok, B. (2017). Social media and Instagram mothers in the context of surveillance society. Route Educational and Social Science Journal, 4(7), 313-321.
 • Castells, M. (2008). Ağ toplumunun yükselişi enformasyon çağı: Ekonomi, toplum ve kültür. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Çelik, E., & Kılıçer, T. (2022). Sezgisel sistematik model perspektifinden fenomen annelerin e-ağızdan ağıza pazarlama sürecindeki rolü üzerine bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (35), 195-222.
 • Çömlekçi, M. F., & Başol, O. (2019). Gençlerin sosyal medya kullanım amaçları ile sosyal medya bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(4), 173-188.
 • Eldeniz, L. (2010). İkinci medya çağında internet. Alfa.
 • Elmas, B. (2021). Anne misiniz: Bir benlik sunumu olarak annelik. Mediarts Medya ve Sanat Çalışmaları Dergisi, 7-22.
 • Ergül, G., & Yıldız, S. (2021). Sosyal medyada sosyal annelik: Instagram anneliği. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 611-627.
 • Giddens, A. (2005). Sosyoloji. Ayraç Yayınları.
 • Griffiths, M. D. (2012). Facebook addiction: Concerns, criticisms and recommendations. Psychological Reports, (110), 518-520.
 • Güngör, A. (2021). Sosyal medyada çocuk hakları ihlali ve çocuk istismarı: Instagram anneleri. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (54), 1-24.
 • Güzel, C. (2020). Sosyal medyanın netliği, gelişimi ve kullanım alanları üzerine kuramsal bir inceleme. Sosyolojik Düşün, 5(2) , 93-112 .
 • Hachısuka, R., & Aksoy Sugıyama, C. (2020). Ben çocuğumu böyle besliyorum. Beslenme konusunda sosyal medya anneleri üzerine bir değerlendirme. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, 3(5), 123-142.
 • https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/eser-yenenlerin-esi-berfu-yenenler-kimdir-nereli-kac-yasinda-2054628
 • https://www.haberler.com/ozlem-ada-sahin/biyografisi/
 • https://www.elele.com.tr/kimdir/pelin-akil
 • https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/magazin/muge-boz-kimdir-kac-yasinda-muge-boz-hakkinda-merak-edilenler-41730555
 • İrge, N. F. (2012). Enformasyon toplumu ve toplumsal değişim sürecinde sosyal medya. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (17), 63-86 .
 • İşözen, H., & Özkan, Z. H. (2021). Sosyal medya kullanımının annelik tutum ve davranışlarına etkisinin incelenmesi. Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, 7(1), 33-56.
 • Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
 • Köktener, A., & Akgün, N. (2020). Mahremiyet algısının dönüşümü: Instagram anneleri üzerinden bir analiz. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(9), 235-247.
 • Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction-a review of the psychological literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8.
 • Lupton, D. (2016). The use and value of digital media for information about pregnancy and early motherhood: A focus group study. BMC Pregnancy and Childbirth, (16).
 • McLuhan, M. (1964). Understanding media: The Extensions of man. New American Library.
 • McLuhan, M. (1966). Understanding media: The extensions of man. Signet Book.
 • Özdemir, S. S., Özdemir, M., Polat, E., & Aksoy, R. (2014). Sosyal medya kavramı ve sosyal ağ sitelerinde yer alan online reklam uygulamalarının incelenmesi. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 4(4), 58-64.
 • Özkan H., & Uzun Özer, B. (2022). Sosyal medyada annelik. TJFMPC, 16(1), 222-229.
 • Safko L., & Brake D. K. (2009). The social media bible: Tactics, tools and strategies for business success. John Wiley & Sons.
 • Sayımer, İ. (2012). Sanal ortamda halkla ilişkiler. Beta Basım.
 • Şimşek, A. (2012). İletişim araştırmalarının tarihi. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Teke, G. S. (2014). Dönüşen anneliğe yönelik netnografik bir analiz: blogger anneler. Milli Folklor Dergisi, 26(103), 32-47.
 • Timisi, N. (2003). Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi. Dost Yayınevi.
 • Uluç, G., & Yarcı, A. (2017). Sosyal medya kültürü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (52), 88-102
 • Uğurlu, E. G. (2013). Annelik rolünün öğrenilme sürecinde medyanın yeri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 1(34), 1-24.
 • Yardım, G. (2020). Sosyal medyadaki kültürel kimliklerin dönüşümü odaklı blogger anne kimliklerinin incelenmesi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (33), 129-157.
 • Yardım, G., & Bedir Erişti, S. D. (2021). Sosyal medyadaki kültürel kimliklerin dönüşümü odaklı blogger anne kimliklerinin incelenmesi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (35), 485-509.
 • Yazıcı, T., & Özel, M. (2017). Sosyal medyada anneliğin eğitim ve etkileşim boyutu: Instagram üzerine bir inceleme. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5), 1715-1730.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Original Articles
Authors

Hilal TAŞKIN
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0132-4827
Türkiye


Tuğçe BORAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
0000-0001-5674-4090
Türkiye

Publication Date August 15, 2023
Acceptance Date April 12, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 14

Cite

APA
TAŞKIN, H., & BORAN, T. (2023). Influencer Annelerin Instagram Yaşam Biçimi Sunuşlarının Ev ve İş Hayatı İlişkisi Bağlamında İncelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(14), 304-326. https://doi.org/10.21733/ibad.1254984

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD is under review EBSCO, SCOPUS, E-SCI and TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT.