Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Siyasi Partilerin Doğuş Teorileri, Parti Tipolojileri ve Kurumsallaşmaları Bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi Üzerine Bir Değerlendirme

Year 2016, Volume: 2 Issue: 1, 41 - 50, 15.04.2016
https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.04

Abstract

Bu çalışmanın amacı dünya çapında genel kabul görmüş olan siyasal partilerin doğuş teorileri, siyasal partitipolojileri ve partilerin kurumsallaşma ölçütleri bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi’nin sınıflandırılması ve kurumsallaşması üzerine değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu değerlendirmeler yapılırken genel kabul görmüş olan doğuş teorileri ve parti tipolojileri ile Samuel P. Huntington’un kurumsallaşma ölçütleri kullanılmıştır. Değerlendirme kısmına geçmeden önce bu çalışmada öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi hakkında bir kısım bilgilere yer verilmiş ve değerlendirme ölçütleri de metin içerisinde kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Ölçütlere göre yapılan değerlendirmeler sonucu elde edilen bulgular da sonuç bölümünde paylaşılmıştır.

References

  • Akyol, T. (2009, Temmuz 10). "Türk Dünyası" Ne Demek? Nisan 15, 2015 tarihinde www.milliyet.com.tr: http://www.milliyet.com.tr/-turk-dunyasi--ne-demek-/tahaakyol/ siyaset/siyasetyazardetay/10.07.2009/1116027/default.htm adresinden alındı Arıkan, E. B. (2008). Türk Sağının Türk Sorunu: Milliyetçi Hareket Partisi. İstanbul: Agora Kitaplığı. Aydemir, S. R. (2004). 19 Şubat 2001-3 Kasım 2002 Dönemi Türk Siyasal Hayatına Yön Veren Aktörler: Dr. Devlet Bahçeli. Mevzuat Dergisi(77). Bakırezer, G. (2008). Nihal Atsız. Ed. T. Bora içinde, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce (Cilt 4 Milliyetçilik, s. 352-357). İstanbul: İletişim Yayınları. Bora, T., ve Can, K. (1994). Devlet Ocak Dergâh 12 Eylül'den 1990'lara Ülkücü Hareket. İstanbul: İletişim Yayınları. Dursun, D. (2004). Siyaset Bilimi (2 b.). İstanbul: Beta Yayınları. Duverger, M. (1974). Siyasi Partiler (2 b.). (E. Özbudun, Çev.) Ankara: Bilgi Yayınevi. Ete, H., ve diğ. (2014). Ülkücülükten Tepkisel Milliyetçiliğe. İstanbul: Seta Yayınları. Huntington, S. (1965-66). Siyasal Gelişme ve Siyasal Bozulma. (E. Özbudun, Çev.) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22-23, 55-107. Kapani, M. (2005). Politika Bilimine Giriş (17 b.). Ankara: Bilgi Yayınevi. Nal, S. (2005). Demokrat Parti'nin 1950-54 Din Siyaseti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60(3), 137-171. T.C. Yüksek Seçim Kurulu. (2016, Ocak). http://www.ysk.gov.tr adresinden alındı TBMM Meclis Araştırmaları Komisyonu. (2012). TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Raporu. Ankara: TBMM. Türkeş, A. (1975). Milli Doktrin Dokuz Işık (12 b.). İstanbul: Kutluğ Yayınları. Türköne, M. (2003). Siyaset. Ankara: Lotus Yayınevi. Yayman, H. (2009, Şubat). Değişim ve Süreklilik Ekseninde MHP. SETA Analiz.

An Assessment on Nationalist Movement Party in the Context of Birth Theories of Political Parties, Party Typologies and Their Institutionalization

Year 2016, Volume: 2 Issue: 1, 41 - 50, 15.04.2016
https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.04

Abstract

The purpose of
this paper is make an assessment and classification for Nationalist Movement
Party, in the context of birth theories of political parties, typologies of
political parties and criterias of institutionalization of political parties,
which are accepted worldwide. While making those assessments, birth theories,
party typologies ans P. Huntington’s institutionalization criterias were used.
In this paper before coming to section of assessments,
first given some informations
about the Nationalist Movement Party and assessment criterias also briefly have
attempted to explain. The findings obtained as a result of the assessments made
according to criterias, have been shared in the results section.

References

  • Akyol, T. (2009, Temmuz 10). "Türk Dünyası" Ne Demek? Nisan 15, 2015 tarihinde www.milliyet.com.tr: http://www.milliyet.com.tr/-turk-dunyasi--ne-demek-/tahaakyol/ siyaset/siyasetyazardetay/10.07.2009/1116027/default.htm adresinden alındı Arıkan, E. B. (2008). Türk Sağının Türk Sorunu: Milliyetçi Hareket Partisi. İstanbul: Agora Kitaplığı. Aydemir, S. R. (2004). 19 Şubat 2001-3 Kasım 2002 Dönemi Türk Siyasal Hayatına Yön Veren Aktörler: Dr. Devlet Bahçeli. Mevzuat Dergisi(77). Bakırezer, G. (2008). Nihal Atsız. Ed. T. Bora içinde, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce (Cilt 4 Milliyetçilik, s. 352-357). İstanbul: İletişim Yayınları. Bora, T., ve Can, K. (1994). Devlet Ocak Dergâh 12 Eylül'den 1990'lara Ülkücü Hareket. İstanbul: İletişim Yayınları. Dursun, D. (2004). Siyaset Bilimi (2 b.). İstanbul: Beta Yayınları. Duverger, M. (1974). Siyasi Partiler (2 b.). (E. Özbudun, Çev.) Ankara: Bilgi Yayınevi. Ete, H., ve diğ. (2014). Ülkücülükten Tepkisel Milliyetçiliğe. İstanbul: Seta Yayınları. Huntington, S. (1965-66). Siyasal Gelişme ve Siyasal Bozulma. (E. Özbudun, Çev.) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22-23, 55-107. Kapani, M. (2005). Politika Bilimine Giriş (17 b.). Ankara: Bilgi Yayınevi. Nal, S. (2005). Demokrat Parti'nin 1950-54 Din Siyaseti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60(3), 137-171. T.C. Yüksek Seçim Kurulu. (2016, Ocak). http://www.ysk.gov.tr adresinden alındı TBMM Meclis Araştırmaları Komisyonu. (2012). TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Raporu. Ankara: TBMM. Türkeş, A. (1975). Milli Doktrin Dokuz Işık (12 b.). İstanbul: Kutluğ Yayınları. Türköne, M. (2003). Siyaset. Ankara: Lotus Yayınevi. Yayman, H. (2009, Şubat). Değişim ve Süreklilik Ekseninde MHP. SETA Analiz.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Gökhan KARAKURT This is me
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date April 15, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA
KARAKURT, G. (2016). Siyasi Partilerin Doğuş Teorileri, Parti Tipolojileri ve Kurumsallaşmaları Bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 41-50. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.04

The International Journal of Political Studies is a free journal. No fee is charged from the authors during the application and publication process of the articles.

The journal is a journal that is published online.

The International Journal of Political Studies is indexed by the following indexes;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals


Index Copernicus

ResearchBib

Citefactor