Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye: Sosyal Medya

Year 2016, Volume: 2 Issue: 1, 65 - 74, 15.04.2016
https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.06

Abstract

Değişen ve dönüşen yenidünya düzeninde pek çok kavramın sorgulanmasıyla birlikte demokrasi kavramı da eleştirilmiş ve yeni bir arayış içine girilmiştir. Bu arayışa yeni medya diye adlandırılan insanların karşılıklı etkileşim içinde olduğu çevrimiçi teknolojiler cevap vermiştir. Günümüzde neredeyse her alanda yoğun şekilde kullanılan sosyal medya, tüm dünya ülkelerindeki farklı politik gelişmeleri etkileyerek yeni bir sivil toplum anlayışı geliştirilmesini sağlamıştır. Bu anlayış insanlar tarafından politik temsil yerine aktif katılım sağlayabildikleri bir sisteme yani çokça eleştirilen temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçişin nüveleri olarak kabul edilmeye başlamıştır. Yazıda ilk olarak, temsili ve katılımcı demokrasi kavramları açıklanmış, vatandaşlık kavramının dönüşümüne değinilmiş sonrasında sınırları kaldıran küreselleşmeyle birlikte sivil toplum örgütlerinin bu durumla etkileşimine dikkat çekilerek sosyal medyanın katılımcı demokrasiye olanak sağladığı yaşanmış olaylarla da örneklendirilmeye çalışılmıştır. Yazının amacı sosyal medyanın sivil toplum örgütlerinin eksik kalan yönlerini tamamlayarak onun işlevlerini kazanmış olmasıyla birlikte daha aktif bir demokrasi için yetersiz kaldığını ve kendi içindeki demokratlığını sorgulamaktan oluşmaktadır.

References

  • Akbıyık, Nihat ve Musa Öztürk, “Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde “Arap Baharı” ve “Wall Street’i İşgal Et” Eylemleri”, http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/1427/file/NihatAkbiyikMusaOztUrk.pdf ,26.12.2013. Akıncı Vural, Z. Beril ve Mikail Bat (2010), “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yaşar University, s. 3356. Arslanel Nazan ve Berkan Hamdemir (2007), “Küreselleşmenin Sivil Toplum Siyaseti”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, No:2, s.20. Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (2001), “Sivil Toplum İşbaşında”, http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/a/b/ab-komisyonu-stk-arastrimasi.doc, 28.12.2013. Castells, M. (1996), The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Cambridge. Castells, M. (2005), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür-Ağ Toplumunun Yükselişi(Cilt 1), E. Kılıç (çev.), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Cohen, J. L. ve Andrew Arato (1992), Civil Society And Political Theory, MIT Pres, Cambridge. Dağtaş, Erdal (2007), “İnternet, Katılımcı Demokrasi ve Yurttaşlık Hakları”, XII. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara. Dawley, Lisa (2009), Social Network Knowledge Construction: Emerging Virtual World Pedagogy, On The Horizon, Vol. 17, No. 2. Doğan, İ. (2002), Özgürlükçü ve Totaliter Düşünce Geleneğinde Sivil Toplum, Alfa yayınları, İstanbul. Erdoğan Tosun, G. (2001), Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, Alfa Yayınları, İstanbul. Erkilet, A. (2008), Sivil Toplum Kavramı Tartışmaları, Kaknüs Yayınları/Sivil İnisiyatif Dizisi, İstanbul. Kızılarslan, Asu (2012), Sosyal Medyanın Toplum Üzerindeki Etkilerine Eleştirel Bir Yaklaşım, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Milliyet, “Gezi Parkı’yla İlgili Sosyal Medyada Dolaşan 17 Yalan”, http://gundem.milliyet.com.tr/geziparki- yla-ilgili-sosyal/gundem/detay/1717549/default.htm, 31.12.2013. Niedzviecki, H. (2010), Dikizleme Günlüğü, G. Gündüç (çev.), Ayrıntı yayınları, İstanbul. NTV Önünde Gezi Parkı Protestosu, http://www.bianet.org/bianet/yasam/147168-ntv-onunde-geziparki- protestosu, 31.12.2013. Özer, M. Halis (2008), “Günümüz İtibariyle Sivil Toplum Kuruluşlarının İktisadi ve Sosyal Fonksiyonları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S:26, s.87-90, (26 Aralık 2013). Rızvanoğlu, Kerem(2005), “Bilişim Toplumlarında İnternet Üzerinden Kültürlerarası İletişim ve Kullanılabilirlik: Paradigmalar ve Parametreler”, İletişim (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını), S:2, s.123. Rigel, N. ve Diğerleri (2005), Kadife Karanlık, 2.Basım, Su Yayınevi, İstanbul. Sosyal Medya nedir?, http://www.michaelfruchter.com/blog/2009/02/marketing-on-the-social-web-afew- key-ingredients/ , 25.11.2012. Street, John (1997), “Remote Control Politics, Technology and Electronic Democracy”, European Journal of Communication, 12(1), s.31-33. Tekeli, İlhan, “Katılımcı Demokrasi, Sivil Ağlar ve Sivil Toplum Kuruluşları”, 15. STK Sempozyumu Bildirisi, http://stk.bilgi.edu.tr/cd/01/doc/okuma_02-2.pdf, 25.12.2013. Tosun, Gülcan (2013), Sosyal Medyanın Yazılı Basında Gündem Oluşturmadaki Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türk, Gül Dilek, “Demokrasinin Dördüncü Kuvveti Yeni Medya Tekonojileri”, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, http://inet-tr.org.tr/inetconf18/bildiri/25.pdf , 26.12.2013. Türkiye İstatistik Kurumu (2013), “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”, http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569 31.12.2013. WikiLeaks: U.S. secretly backed Syria opposition” (2011), http://www.cbsnews.com/news/wikileaksus- secretly-backed-syria-opposition/, 27.12.2013. Zaman, “Genelkurmay, kara propaganda için onlarca internet sitesi kurmuş”, http://www.zaman.com.tr/gundem_genelkurmay-kara-propaganda-icin-onlarca-internet-sitesikurmus_ 911830.html, 31.12.2013.

From Representative Democracy To Participatory Democracy: Social Media

Year 2016, Volume: 2 Issue: 1, 65 - 74, 15.04.2016
https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.06

Abstract

Notion of democracy has been criticized and plunged
into a new quest with the questioning of many notions in changing and
transforming new world order. New media called is online technologies that
people can communicate with each other in an interactive manner replied to this
quest. Today intensively used social media almost in all areas led to the
development of civil society awareness by influencing different political
developments in all the world. This approach has been begun to accept a system
that can provide active participation insted of political representation in
other words criticized in many times cores of transition from representative
democracy to participatory democracy by people.In this article, first, notions of representative and
participatory democracy have been explained and transformation of notion of
citizenship has been mentioned. After social media enabled to participatory
democracy with globalization that removed the borders and this situation has been
tried to exemplify with true to life. This article has accepted social media
completes lacking directions of non- governmental organization but they are not
enough for a more active democracy. Also this writing has aimed to questioning
democracy in itself.

References

  • Akbıyık, Nihat ve Musa Öztürk, “Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde “Arap Baharı” ve “Wall Street’i İşgal Et” Eylemleri”, http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/1427/file/NihatAkbiyikMusaOztUrk.pdf ,26.12.2013. Akıncı Vural, Z. Beril ve Mikail Bat (2010), “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yaşar University, s. 3356. Arslanel Nazan ve Berkan Hamdemir (2007), “Küreselleşmenin Sivil Toplum Siyaseti”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, No:2, s.20. Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (2001), “Sivil Toplum İşbaşında”, http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/a/b/ab-komisyonu-stk-arastrimasi.doc, 28.12.2013. Castells, M. (1996), The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Cambridge. Castells, M. (2005), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür-Ağ Toplumunun Yükselişi(Cilt 1), E. Kılıç (çev.), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Cohen, J. L. ve Andrew Arato (1992), Civil Society And Political Theory, MIT Pres, Cambridge. Dağtaş, Erdal (2007), “İnternet, Katılımcı Demokrasi ve Yurttaşlık Hakları”, XII. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara. Dawley, Lisa (2009), Social Network Knowledge Construction: Emerging Virtual World Pedagogy, On The Horizon, Vol. 17, No. 2. Doğan, İ. (2002), Özgürlükçü ve Totaliter Düşünce Geleneğinde Sivil Toplum, Alfa yayınları, İstanbul. Erdoğan Tosun, G. (2001), Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, Alfa Yayınları, İstanbul. Erkilet, A. (2008), Sivil Toplum Kavramı Tartışmaları, Kaknüs Yayınları/Sivil İnisiyatif Dizisi, İstanbul. Kızılarslan, Asu (2012), Sosyal Medyanın Toplum Üzerindeki Etkilerine Eleştirel Bir Yaklaşım, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Milliyet, “Gezi Parkı’yla İlgili Sosyal Medyada Dolaşan 17 Yalan”, http://gundem.milliyet.com.tr/geziparki- yla-ilgili-sosyal/gundem/detay/1717549/default.htm, 31.12.2013. Niedzviecki, H. (2010), Dikizleme Günlüğü, G. Gündüç (çev.), Ayrıntı yayınları, İstanbul. NTV Önünde Gezi Parkı Protestosu, http://www.bianet.org/bianet/yasam/147168-ntv-onunde-geziparki- protestosu, 31.12.2013. Özer, M. Halis (2008), “Günümüz İtibariyle Sivil Toplum Kuruluşlarının İktisadi ve Sosyal Fonksiyonları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S:26, s.87-90, (26 Aralık 2013). Rızvanoğlu, Kerem(2005), “Bilişim Toplumlarında İnternet Üzerinden Kültürlerarası İletişim ve Kullanılabilirlik: Paradigmalar ve Parametreler”, İletişim (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını), S:2, s.123. Rigel, N. ve Diğerleri (2005), Kadife Karanlık, 2.Basım, Su Yayınevi, İstanbul. Sosyal Medya nedir?, http://www.michaelfruchter.com/blog/2009/02/marketing-on-the-social-web-afew- key-ingredients/ , 25.11.2012. Street, John (1997), “Remote Control Politics, Technology and Electronic Democracy”, European Journal of Communication, 12(1), s.31-33. Tekeli, İlhan, “Katılımcı Demokrasi, Sivil Ağlar ve Sivil Toplum Kuruluşları”, 15. STK Sempozyumu Bildirisi, http://stk.bilgi.edu.tr/cd/01/doc/okuma_02-2.pdf, 25.12.2013. Tosun, Gülcan (2013), Sosyal Medyanın Yazılı Basında Gündem Oluşturmadaki Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türk, Gül Dilek, “Demokrasinin Dördüncü Kuvveti Yeni Medya Tekonojileri”, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, http://inet-tr.org.tr/inetconf18/bildiri/25.pdf , 26.12.2013. Türkiye İstatistik Kurumu (2013), “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”, http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569 31.12.2013. WikiLeaks: U.S. secretly backed Syria opposition” (2011), http://www.cbsnews.com/news/wikileaksus- secretly-backed-syria-opposition/, 27.12.2013. Zaman, “Genelkurmay, kara propaganda için onlarca internet sitesi kurmuş”, http://www.zaman.com.tr/gundem_genelkurmay-kara-propaganda-icin-onlarca-internet-sitesikurmus_ 911830.html, 31.12.2013.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Zehra HOPYAR
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2028-9812
Türkiye

Publication Date April 15, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA
HOPYAR, Z. (2016). Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye: Sosyal Medya. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 65-74. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.06

The International Journal of Political Studies is a free journal. No fee is charged from the authors during the application and publication process of the articles.

The journal is a journal that is published online.

The International Journal of Political Studies is indexed by the following indexes;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals


Index Copernicus

ResearchBib

Citefactor