Research Article
PDF BibTex RIS Cite

COĞRAFİ VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİNİN YEREL YÖNETİMLERDE UYGULAMA SORUNLARI: ETİMESGUT, ÇANKAYA VE KEÇİÖREN BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ

Year 2019, Volume: 5 Issue: 2, 110 - 130, 31.08.2019
https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2019.5.2.04

Abstract

Bilişim teknolojisinin hızla geliştiği günümüzde, yerel yönetimlerin de bu gelişmelere uyum sağlama çabaları görülür. Gelişmiş ülke yerel yönetimleri, teknolojik imkânlardan yararlanarak konumsal bilgilere ulaşmak, elde edilen bilgileri analiz etmek, veriler arasında ilişki kurabilmek, mevcut verilerden yeni veri üretebilmek, kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve kamu politikalarını belirlemek için Coğrafi Kent Bilgi Sistemlerini (CKBS) yaygın olarak kullanmaktadır. Bu çalışma, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddeleri gereği kurulup işletilmesi zorunlu olan Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin yerel yönetimlerde uygulanmasını ve sorunlarını Ankara’daki Etimesgut, Çankaya ve Keçiören Belediyeleri örneklerinde inceleyerek çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlamıştır.

References

 • KAYNAKÇA
 • Alkaya, D. ve Alkaya, K. (2006). “Sağlıklı Kentleşme ve Geoteknik Kent Bilgi Sistemi”, Akademik Bilişim Konferansları’06, Pamukkale Şubat 9-11, 2006.
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi (2017). ASKİ Alt Yapı Bilgi Sistemi, http://www.aski.gov.tr /tr/ 831-aybis-icerik.html Erişim Tarihi: Kasım 21, 2017
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi (2017). Mezarlık Bilgi Sistemi Uygulaması, http://mebis.ankara. bel.tr/ Erişim Tarihi: Kasım 21, 2017
 • Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (2016). (http://eur-lex.europa.eu/legal-content) Erişim Tarihi: Eylül 21, 2016
 • Ayhan, E. ve Önder, M. (2017). “Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı (New Public Service: A Door to Governance)”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi/Gazi Journal of Economics & Business, 3:2. (19-48).
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi (2018). Akıllı Belediyecilik ve Akıllı Şehircilik Uygulamaları, www.bursa.bel.tr/dosyalar/birimek/akilli-belediyecilik-ve-akilli-sehircilik-uygulamalari. diger.79hP5VaEDB.. pdf. Erişim Tarihi: 11.01.2018
 • Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1986). Cilt-4,Cilt-5
 • Clarke, C. K. (2003). Getting Started With Geographic Information Systems Prentice, Hall Publications, New jersey.
 • Çamlı, A. ve Yılmazer, Z. (2004). Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Fatih Üniversitesi, Ekim 6-9, 2004, İstabul-Türkiye.
 • Çankaya Belediyesi (2016). 2016 Yılı Faaliyet Raporu. http://www.cankaya.bel.tr/pages/212/STRATEJI-GELISTIRME-MUDURLUGU/ Erişim Tarihi: 03.03.2018.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2015). Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik,
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150320-11.htm Erişim Tarihi: Aralık 05, 2017.
 • Dünya Ekonomik Formu (2015). Küresel Bilgi Teknoloji Raporu-2015, http://www3. weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf. Erişim Tarihi: 21.01. 2018
 • Ergün, S.G. ve Saraç, İ. (2006). “Sağlık Coğrafyasında CBS’nin Kullanımı, Samsun Sağlık Ocakları Örneği” 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Eylül 13-16, 2006, Fatih Üniversitesi-İstanbul.
 • Etimesgut Belediyesi (2016). 2016 Yılı Faaliyet Raporu. http://www.etimesgut.bel.tr/templates/resimler/File/Dokumanlar/2016_faaliyetraporu.pdf, Erişim Tarihi: 03.03.2018
 • Keçiören Belediyesi (2016). 2016 Yılı Faaliyet Raporu. http://www.kecioren.bel.tr/faaliyet_raporlari_dosya_eki/c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39 _kecioren_ belediyesi_13.pdf Erişim Tarihi: 03.03.2018.
 • Köylü, M. ve Önder, M. (2017). “Karmaşıklık Kuramı ve Kamu Yönetiminde Uygulanması: Yalova Kent İçi Ulaşım Hizmetlerinin Dijital Modelleme ve Simülasyonu / Complexity Theory and Application in Public Admistration: Digital Modeling and Simulation of Yalova City Transportation Services.” SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22:Kayfor15 Özel Sayısı, (1707-1726)
 • Önder, M. ve Köylü, M. (2018). “ABD Yerel Yönetimlerinde Profesyonel Kent Yöneticiliği Modeli Yayılıyor mu? / Professional City Manager Model in USA Local Governments: Diffusing or Not?” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 27:1, (77-112).
 • Önder, M. ve Aydın, G. (2016). “Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim: Kronik Uygulama Sorunsalı ve Yeni Perspektifler”, The Journal of International Management Research, Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2:3
 • Önder, M. ve Özel, M.H. (2016), Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik: Uygulama Sorunları 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD – 2016 (Researches Journal Of International Scientific), 19-22 Mayıs, Madrid - İSPANYA (Bildiri No: 830)
 • Önder, M. (2011). “What Accounts for Changing Public Trust in Government? A Causal Analysis with Structural Equation Model” Journal of US-China Public Administration, 8:2, (154-165).
 • Önder, M. (1997). Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Kurumlarında Uygulanabilirliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinde Ampirik Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Sullivan D.O ve Unvin D.J. (2003). “Geographic Information Analysis”, John Wiley and Jons Inc., New Jersey. 2nd Edition, ISBN: 978-0-470-28857-3
 • OECD (2004). E-Transformation Turkey Project: Turkish Case for e- Government, October 7–8, 2004, İstanbul, Turkey.
 • Ülkenli, Z. (1997). "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Ülkemizdeki Kullanımı Üzerine” Sanal Gazete, Yıl 2, ayı 4, İstanbul.
 • Kamu Teknoloji Platformu (2018). Akıllı Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim Rehberi, Akıllı Kentlere Dönüşüm Hareketi, Antalya Belediyesi,
 • http://www.akillisehirler.org/antalya-belediyesi/ Erişim Tarihi: 11.01.2018
 • Kamu Teknoloji Platformu (2018). Akıllı Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim Rehberi, Akıllı Kentlere Dönüşüm Hareketi, İzmir Belediyesi, http://www.akillisehirler.org/izmir-belediyesi/ Erişim Tarihi: 11.01.2018
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2017). Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862 Erişim Tarihi: Aralık 06, 2107
 • Türkiye Sanayici İşadamları Derneği-TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfının-TBV (2012). E-Devlet/E-Belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması-2012.
 • http://www.etrodulleri.org/attachments/article/69/e-Devlet %20eBelediye%20Rapor.pdf, Erişim Tarihi: Aralık 08, 2017.
 • Kamu Teknoloji Platformu (2018). Akıllı Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim Rehberi, Akıllı Kentlere Dönüşüm Hareketi, http://www.akillisehirler.org/antalya-belediyesi/ Erişim Tarihi: 11.01.2018
 • Kamu Teknoloji Platformu (2018). Akıllı Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim Rehberi, Akıllı Kentlere Dönüşüm Hareketi, http://www.akillisehirler.org/izmir-belediyesi/ Erişim Tarihi: 11.01.2018
 • WEST, Darell M. (2005). Global E-Government 2005, Princeton University Press.

APPLICATION PROBLEMS OF GEOGRAPHICAL AND URBAN INFORMATION SYSTEMS IN LOCAL GOVERNMENTS: THE CASES OF ETİMESGUT, ÇANKAYA AND KEÇİÖREN MUNICIPALITIES

Year 2019, Volume: 5 Issue: 2, 110 - 130, 31.08.2019
https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2019.5.2.04

Abstract

Bilişim teknolojisinin hızla geliştiği günümüzde, yerel yönetimlerin de bu gelişmelere uyum sağlama çabaları görülür. Gelişmiş ülke yerel yönetimleri, teknolojik imkânlardan yararlanarak konumsal bilgilere ulaşmak, elde edilen bilgileri analiz etmek, veriler arasında ilişki kurabilmek, mevcut verilerden yeni veri üretebilmek, kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve kamu politikalarını belirlemek için Coğrafi Kent Bilgi Sistemlerini (CKBS) yaygın olarak kullanmaktadır. Bu çalışma, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddeleri gereği kurulup işletilmesi zorunlu olan Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin yerel yönetimlerde uygulanmasını ve sorunlarını Ankara’daki Etimesgut, Çankaya ve Keçiören Belediyeleri örneklerinde inceleyerek çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlamıştır.

References

 • KAYNAKÇA
 • Alkaya, D. ve Alkaya, K. (2006). “Sağlıklı Kentleşme ve Geoteknik Kent Bilgi Sistemi”, Akademik Bilişim Konferansları’06, Pamukkale Şubat 9-11, 2006.
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi (2017). ASKİ Alt Yapı Bilgi Sistemi, http://www.aski.gov.tr /tr/ 831-aybis-icerik.html Erişim Tarihi: Kasım 21, 2017
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi (2017). Mezarlık Bilgi Sistemi Uygulaması, http://mebis.ankara. bel.tr/ Erişim Tarihi: Kasım 21, 2017
 • Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (2016). (http://eur-lex.europa.eu/legal-content) Erişim Tarihi: Eylül 21, 2016
 • Ayhan, E. ve Önder, M. (2017). “Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı (New Public Service: A Door to Governance)”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi/Gazi Journal of Economics & Business, 3:2. (19-48).
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi (2018). Akıllı Belediyecilik ve Akıllı Şehircilik Uygulamaları, www.bursa.bel.tr/dosyalar/birimek/akilli-belediyecilik-ve-akilli-sehircilik-uygulamalari. diger.79hP5VaEDB.. pdf. Erişim Tarihi: 11.01.2018
 • Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1986). Cilt-4,Cilt-5
 • Clarke, C. K. (2003). Getting Started With Geographic Information Systems Prentice, Hall Publications, New jersey.
 • Çamlı, A. ve Yılmazer, Z. (2004). Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Fatih Üniversitesi, Ekim 6-9, 2004, İstabul-Türkiye.
 • Çankaya Belediyesi (2016). 2016 Yılı Faaliyet Raporu. http://www.cankaya.bel.tr/pages/212/STRATEJI-GELISTIRME-MUDURLUGU/ Erişim Tarihi: 03.03.2018.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2015). Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik,
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150320-11.htm Erişim Tarihi: Aralık 05, 2017.
 • Dünya Ekonomik Formu (2015). Küresel Bilgi Teknoloji Raporu-2015, http://www3. weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf. Erişim Tarihi: 21.01. 2018
 • Ergün, S.G. ve Saraç, İ. (2006). “Sağlık Coğrafyasında CBS’nin Kullanımı, Samsun Sağlık Ocakları Örneği” 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Eylül 13-16, 2006, Fatih Üniversitesi-İstanbul.
 • Etimesgut Belediyesi (2016). 2016 Yılı Faaliyet Raporu. http://www.etimesgut.bel.tr/templates/resimler/File/Dokumanlar/2016_faaliyetraporu.pdf, Erişim Tarihi: 03.03.2018
 • Keçiören Belediyesi (2016). 2016 Yılı Faaliyet Raporu. http://www.kecioren.bel.tr/faaliyet_raporlari_dosya_eki/c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39 _kecioren_ belediyesi_13.pdf Erişim Tarihi: 03.03.2018.
 • Köylü, M. ve Önder, M. (2017). “Karmaşıklık Kuramı ve Kamu Yönetiminde Uygulanması: Yalova Kent İçi Ulaşım Hizmetlerinin Dijital Modelleme ve Simülasyonu / Complexity Theory and Application in Public Admistration: Digital Modeling and Simulation of Yalova City Transportation Services.” SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22:Kayfor15 Özel Sayısı, (1707-1726)
 • Önder, M. ve Köylü, M. (2018). “ABD Yerel Yönetimlerinde Profesyonel Kent Yöneticiliği Modeli Yayılıyor mu? / Professional City Manager Model in USA Local Governments: Diffusing or Not?” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 27:1, (77-112).
 • Önder, M. ve Aydın, G. (2016). “Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim: Kronik Uygulama Sorunsalı ve Yeni Perspektifler”, The Journal of International Management Research, Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2:3
 • Önder, M. ve Özel, M.H. (2016), Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik: Uygulama Sorunları 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD – 2016 (Researches Journal Of International Scientific), 19-22 Mayıs, Madrid - İSPANYA (Bildiri No: 830)
 • Önder, M. (2011). “What Accounts for Changing Public Trust in Government? A Causal Analysis with Structural Equation Model” Journal of US-China Public Administration, 8:2, (154-165).
 • Önder, M. (1997). Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Kurumlarında Uygulanabilirliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinde Ampirik Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Sullivan D.O ve Unvin D.J. (2003). “Geographic Information Analysis”, John Wiley and Jons Inc., New Jersey. 2nd Edition, ISBN: 978-0-470-28857-3
 • OECD (2004). E-Transformation Turkey Project: Turkish Case for e- Government, October 7–8, 2004, İstanbul, Turkey.
 • Ülkenli, Z. (1997). "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Ülkemizdeki Kullanımı Üzerine” Sanal Gazete, Yıl 2, ayı 4, İstanbul.
 • Kamu Teknoloji Platformu (2018). Akıllı Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim Rehberi, Akıllı Kentlere Dönüşüm Hareketi, Antalya Belediyesi,
 • http://www.akillisehirler.org/antalya-belediyesi/ Erişim Tarihi: 11.01.2018
 • Kamu Teknoloji Platformu (2018). Akıllı Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim Rehberi, Akıllı Kentlere Dönüşüm Hareketi, İzmir Belediyesi, http://www.akillisehirler.org/izmir-belediyesi/ Erişim Tarihi: 11.01.2018
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2017). Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862 Erişim Tarihi: Aralık 06, 2107
 • Türkiye Sanayici İşadamları Derneği-TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfının-TBV (2012). E-Devlet/E-Belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması-2012.
 • http://www.etrodulleri.org/attachments/article/69/e-Devlet %20eBelediye%20Rapor.pdf, Erişim Tarihi: Aralık 08, 2017.
 • Kamu Teknoloji Platformu (2018). Akıllı Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim Rehberi, Akıllı Kentlere Dönüşüm Hareketi, http://www.akillisehirler.org/antalya-belediyesi/ Erişim Tarihi: 11.01.2018
 • Kamu Teknoloji Platformu (2018). Akıllı Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim Rehberi, Akıllı Kentlere Dönüşüm Hareketi, http://www.akillisehirler.org/izmir-belediyesi/ Erişim Tarihi: 11.01.2018
 • WEST, Darell M. (2005). Global E-Government 2005, Princeton University Press.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Public Administration
Journal Section Articles
Authors

Murat ÖNDER This is me
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8300-862X
Türkiye


Nurettin AKINCI

Türkiye

Publication Date August 31, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA
ÖNDER, M., & AKINCI, N. (2019). COĞRAFİ VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİNİN YEREL YÖNETİMLERDE UYGULAMA SORUNLARI: ETİMESGUT, ÇANKAYA VE KEÇİÖREN BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 5(2), 110-130. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2019.5.2.04

The International Journal of Political Studies is a free journal. No fee is charged from the authors during the application and publication process of the articles.

The journal is a journal that is published online.

The International Journal of Political Studies is indexed by the following indexes;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals


Index Copernicus

ResearchBib

Citefactor