Research Article
BibTex RIS Cite

İş Yerinde Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (GKK) ve Kariyer Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2022, Volume: 7 Issue: 1, 1 - 14, 30.06.2022
https://doi.org/10.25203/idd.1057012

Abstract

Amaç: Bu çalışmada iş yerinde gelişmeleri kaçırma korkusu (GKK) ile kariyer memnuniyeti arasındaki muhtemel ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca çeşitli demografik özellikler bakımından değişken ortalamalarının değişimi incelenmiştir.
Tasarım/Yöntem: İşyerinde gelişmeleri kaçırma korkusu düzeylerinin ölçülmesinde Budnick ve diğerlerinin (2020); kariyer memnuniyeti düzeylerinin ölçülmesinde ise Greenhaus ve diğerlerinin (1990) soru formlarından faydalanılmıştır. Gerçekleştirilen alan araştırmasının evrenini Türkiye’de çalışan bireyler oluşturmaktadır. Veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmış ve kolayda örnekleme yöntemi ile toplamda 405 kişiye ulaşılmıştır. Analiz sürecinde SPSS programı kullanılmıştır.
Sonuçlar: Gerçekleştirilen güvenilirlik ve geçerlilik analizlerine göre ölçüm araçları yeterli düzeydedir. Korelasyon analizi sonucunda ise işyerinde gelişmeleri kaçırma korkusu ile kariyer memnuniyeti düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişkiye rastlanmamıştır. Öte yandan çeşitli demografik özellikler bakımından değişken ortalamalarında bir takım anlamlı farklılıklar tespit edilerek raporlanmıştır.
Özgün Değer: Bu araştırma sonucunda işyerinde gelişmeleri kaçırma korkusu ile kariyer memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı yönünde istatistiksel verilere dayalı sonuçlar elde edilmiştir. GKK günümüzdeki kısmen yeni ve popüler sayılabilecek kavramlarından birisidir. Konu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların sayısının da oldukça sınırlı düzeyde olduğu görülmektedir. Bu bakımdan ileride yapılacak çalışmalarda işyerinde GKK kavramının farklı örneklem gruplarında ve kişilik özellikleri gibi farklı unsurlar ile olan muhtemel ilişkilerinin incelenmesi önerilmektedir.

References

 • Akıncı Vural, Z. B. & Bat, M. (2010). Yeni Bir Iletişim Ortami Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi Iletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştirma, Yaşar Üniversiteei Dergisi, 20(5), 3348-3382.
 • Aldemir, C., Ataol, A. & Budak, G. (1998). Personel Yönetimi, İzmir: Barış Yayıncılık.
 • Aytaç, S. (2005). Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Barker E. (2016). This Is The Best Way to Overcome Fear of Missing Out, Time, 7 Temmuz 2016, https://time.com/4358140/overcome-fomo/, Erişim Tarihi: 2 Temmuz 2021.
 • Barnett, B. R. & Bradley, L. (2007). The Impact of Organisational Support for Career Development on Career Satisfaction, Career Development International, 12(7), 617-636.
 • Budnick, C. J., Rogers, A. P. & Barber, L. K. (2020). The Fear of Missing Out at Work: Examining Costs and Benefits to Employee Health and Motivation, Computers in Human Behavior, 104, 1-51.
 • Chou, S. Y., Barron, K. & Ramser, C. (2021), Helping Coworkers Only When I Have More? Integrating Social Comparison, Attribution and Conservation of Resources Theories, Management Research Review, 44(7), 1012-1028.
 • Chun, J., Brockner, J. & De Cremer, D. (2018). People Don’t Want to Be Compared with Others in Performance Reviews. They Want to Be Compared with Themselves, Harvard Business Review, 22 Mart 2018, https://hbr.org/2018/03/people-dont-want-to-be-compared-with-others-in-performance-reviews-they-want-to-be-compared-with-themselves, Erişim Tarihi: 24 Temmuz 2021.
 • Clark A. E (1997). Job Satisfaction and Gender: Why are Women so Happy at Work?, Labour Economics, 4, 341-372.
 • Clark, A. E., Kristensen, N. & Westergård-Nielsen, N. (2009). Job Satisfaction and Co-Worker Wages: Status or Signal?, The Economic Journal, 119(536), 430-447.
 • Clark, A. E. & Oswald A. J. (1996), Satisfaction and Comparison Income, Journal of Public Economics, 61(3), 359-381.
 • Coleman, K. (2022). How to Avoid Comparison in the Workplace, Ramsey Solutions, 2 Şubat 2022, https://www.ramseysolutions.com/career-advice/avoid-comparison-in-the-workplace#authorbio, Erişim Tarihi: 4 Şubat 2022.
 • Cotterell, T. (2018). Avoid The Comparison Trap: How To Focus On Your Own Career, Not Your Co-Worker's, Forbes, 7 Kasım 2018, https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2018/11/07/avoid-the-comparison-trap-how-to-focus-on-your-own-career-not-your-co-workers/?sh=798199755139, Erişim Tarihi: 24 Temmuz 2021.
 • Datt, P. & Washington A. (2005). Impact of Stress on Work Performance and Career Development – Application of Herzberg’s Theory for Handling Stress Effectively, International Journal of Education and Research, 3(6), 127-138.
 • De Janasz, S. C. & Forret, M. L. (2008). Learning the Art of Networking: A Critical Skill for Enhancing Social Capital and Career Success, Journal of Management Education, 32(5), 629-650.
 • Dündar, G. (2013). Kariyer Geliştirme, İnsan Kaynakları Yönetimi (içinde), Uyargil, C., Dal, Z.,Ataay, İ D., Acar, A.C., Özçelik, O., Dündar, G., Sadullah, Ö., Tüzüner, L. (Ed.), İstanbul: Beta Yayınları.
 • Elhai J. D., Yang, H. & Montag, C. (2021). Fear of missing out (FOMO): Overview, Theoretical Underpinnings, and Literature Review on Relations With Severity of Negative Affectivity and Problematic Technology Use, Brazilian Journal of Psychiatry, 43(2), 203-209.
 • Er, K., Solmaz, U. & Yıldız, E. (2020). İşyerinde Sosyal Medya Kullanımı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(44), 1105-1132.
 • Erdoğmuş, N. (2002). Yeni Kariyer Yaklaşımları ve Kariyer Değerlerindeki Değişim, 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 10-11 Mayıs 2002, Kocaeli.
 • Gillespie, N., Walsh, M., Winefield, A. H., Dua, J. & Stough, C. (2001). Occupational Stress in Universities: Staff Perceptions of the Causes, Consequences and Moderators of Stress, An International Journal of Work, Health & Organisations, 15(1), 53-72.
 • Greenhaus, J.H., Parasuraman, S. & Wormley, W.M., (1990), Race Effects of Organizational Experience, Job Performance Eveluation, and Career Outcomes, Academy of Management Journal, 33(1), 64-96.
 • Groot, W. & Maassen van den Brink, H. (1999), Job Satisfaction and Preference Drift, Economics Letters, 63(3), 363-367.
 • Güney, S. (2011). Örgütsel Davranış, Ankara: Nobel Kitabevi.
 • Gürer, A. & Solmaztürk A. B. (2018). Çalışanların Yönetici Desteği ve Kariyer Memnuniyeti Algılarının Erteleme Davranışı Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Alan Araştırması, 3. Kaoru Ishikawa Yönetim ve Ekonomi Kongresi, 19-21 Ekim 2018, Nevşehir.
 • Haar J. M. (2013). Testing a new measure of work–life balance: a study of parent and nonparent employees from New Zealand, The International Journal of Human Resource Management, 24(17), 3305-3324.
 • Hall, R. (1994). Sociology of Work: Perpectives, Analysis and Issues, California: Pine Forge Press.
 • Holte, A. J. & Ferraro, F. R. (2020). Anxious, bored, and (maybe) missing out: Evaluation of anxietyBattachment, boredom proneness, and fear of missing out (FoMO), Computers in Human Behavior, 112, 1-12.
 • Kılıç, B. (2019). Akıllı Telefonunuza Hiç Bakmadan Bu Yazıyı Bitirebilir Misiniz? Harvard Business Review Türkiye, 16 Ocak 2019, https://hbrturkiye.com/ blog/akilli-telefonunuza-hic-bakmadan-bu-yaziyi-bitirebilir-misiniz, Erişim Tarihi: 16 Temmuz 2021.
 • Koçak Alan, A., Tümer Kabadayı, E. & ErişKe, T. (2018). İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Pazarlaması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 493-504.
 • Lavenda, D. (2016). Workplace FOMO is Real, and Getting Worse, CMS Wire, 20 Temmuz 2016, https://www.cmswire.com/digital-workplace/workplace-fomo-is-real-and-getting-worse/, Erişim Tarihi: 2 Temmuz 2021.
 • Linden, M. & Muschalla, B. (2007). Anxiety Disorders and Workplace-related Anxieties, 21(3), Journal of Anxiety Disorders, 467-474.
 • Morello, C. (2010). Results of polls on job satisfaction are at odds Washington Post, 6 Ocak 2010, https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/01/05/AR2010010503977.html, Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2021.
 • Ng, T. W. H., Eby, L. T., Sorensen, K. L. & Feldman, D.C. (2005). Predictors of Objective and Subjective Career Success: A Meta-Analysis, Personnel Psychology, 58, 367-408.
 • Noe, R. A. (1999). İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi, Canan Çetin (Çev.), İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.
 • Özçelik, Z. (2020). Covid-19 Nedeniyle Evden Çalişma Sürecinde Performans Değerlemesi: Bir Kamu Kurumu Çağri Merkezi Örneği, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 58, 221-239.
 • Özdemir, S. (2021). İş yerinde Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: Ölçek Uyarlama Çalışması, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 49-62.
 • Özdevecioğlu, M. (2002). Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasındaki Davranışsal Çalışma Koşulları ve Kişilik Farklılıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, 115-134.
 • Özgen, H. & Yalçın, A. (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi Staratejik Bir Yaklaşım, Adana: Nobel Kitabevi.
 • Öztürkoğlu, Y. (2013). Tüm Yönleriyle Esnek Çalışma Modelleri, Beykoz Akademi Dergisi, 1(1), 109-129.
 • Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R. & Gladwell, V. (2013). Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear Of Missing Out, Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848.
 • Rozgonjuk, D., Sindermanna, C., Elhai, J. D. & Montaga, C. (2021). Individual Differences in Fear of Missing Out (FoMO): Age, Gender, and The Big Five Personality Trait Domains, Facets, and Items, Personality and Individual Differences, 171, 1-6.
 • Steinhage, A., Cable, D. & Wardley, D. (2017). The Pros and Cons of Competition Among Employees, Harvard Business Review, 20 Mart 2017, https://hbr.org/2017/03/the-pros-and-cons-of-competition-among-employees, Erişim Tarihi: 22 Temmuz 2021.
 • Tandon, A., Dhir, A., Almugren, I., Alnemeri G. N. & Mantymaki, M. (2020). Fear of missing out (FoMO) Among Social Media Users: a Systematic Literature Review, Synthesis and Framework for Future Research, Internet Research, 31(3), 782-821.
 • Thompson, E. R. (2008). Development and Validation of an International English Big-Five Mini-Markers. Personality and Individual Differences, 45(6), 542–548.
 • Verhofstadt, E. & Omey, E. (2003). The Impact of Education on Job Satisfaction in The First Job, Universiteit Gent Faculteit Economie En Bedrijfskunde Working Paper, 03(169), 1-24.
 • Wolff, H. & Moser, K. (2009). Effects of Networking on Career Success: A Longitudinal Study, Journal of Applied Psychology, 94, 1-42.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Investigating Correlation between Fear of Missing Out at Work (FoMO) and Career Satisfaction

Year 2022, Volume: 7 Issue: 1, 1 - 14, 30.06.2022
https://doi.org/10.25203/idd.1057012

Abstract

Purpose: In this study, it was aimed to investigate the possible relationship between fear of missing out in the workplace (GCC) and career satisfaction. In addition, the variation of the mean of variables in terms of various demographic characteristics was examined.

Design/Method: The questionnaires of Budnick et al. (2020) were used to measure the fear of missing out developments in the workplace, and the questionnaires of Greenhaus et al. (1990) were used to measure the level of career satisfaction. The population of the field research carried out consists of individuals working in Turkey. The data were collected using the survey method and a total of 405 people were reached with the convenience sampling method. SPSS program was used in the analysis process.

Results: The FoMO level measured according to the research findings is 2.81. When the sub-dimensions are examined, it is seen that the level of informational exclusion is 3.03 and the level of relational exclusion is 2.59. Career satisfaction level is 3.30. According to this, it is seen that the general FoMO level is below the average according to the 5-point Likert scale, and the career satisfaction level is above the average. The distribution is normal.

The Cronbach Alpha value of the FoMO scale at work is 0.946. According to the factor analysis, two factor structures were formed. The total explained variance is 80.58%. Factor loads vary between 0.714 and 0.895. The Cronbach Alpha value of the career satisfaction scale is 0.891. According to the factor analysis, a single factor structure was formed.. The total explained variance is 69.80%. Factor loads vary between 0.752 and 0.875. All results are also consistent with the original study

Correlation analysis was used to determine the relationship between variables. Accordingly, no statistically significant relationship was found between the fear of missing out on developments in the workplace and the levels of career satisfaction.

A number of significant differences in the mean of variables in terms of various demographic characteristics have been identified and reported. According to this, the FoMO levels of employees in public institutions, including their sub-dimensions, are lower than those of private institution employees. Career satisfaction levels of employees in public institutions are higher than those of private institutions. During the pandemic process, the career satisfaction levels of those working from home are higher than those working at the workplace. It has been determined that as the age level increases, the levels of FoMO in the workplace decrease, while the career satisfaction levels increase with the age level. It has been determined that as the level of education increases, the level of career satisfaction decreases. As the education level decreased, it was determined that the levels of relational exclusion increased. It has been determined that as the professional experience increases, the level of career satisfaction decreases. In addition, it was determined that those with less professional experience had higher levels of relational exclusion. It has been determined that the career satisfaction levels of female employees are higher than male employees.

Original Value: As a result of this research, statistical data-based results were obtained that there is no significant relationship between the fear of missing out in the workplace and career satisfaction. The FoMO is one of today's partially new and popular concepts. It is seen that the number of scientific studies on the subject is also very limited. In this regard, it is recommended to examine the concept of FoMO in the workplace at different sample groups and its possible relationships with different factors such as personality traits in future studies.

References

 • Akıncı Vural, Z. B. & Bat, M. (2010). Yeni Bir Iletişim Ortami Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi Iletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştirma, Yaşar Üniversiteei Dergisi, 20(5), 3348-3382.
 • Aldemir, C., Ataol, A. & Budak, G. (1998). Personel Yönetimi, İzmir: Barış Yayıncılık.
 • Aytaç, S. (2005). Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Barker E. (2016). This Is The Best Way to Overcome Fear of Missing Out, Time, 7 Temmuz 2016, https://time.com/4358140/overcome-fomo/, Erişim Tarihi: 2 Temmuz 2021.
 • Barnett, B. R. & Bradley, L. (2007). The Impact of Organisational Support for Career Development on Career Satisfaction, Career Development International, 12(7), 617-636.
 • Budnick, C. J., Rogers, A. P. & Barber, L. K. (2020). The Fear of Missing Out at Work: Examining Costs and Benefits to Employee Health and Motivation, Computers in Human Behavior, 104, 1-51.
 • Chou, S. Y., Barron, K. & Ramser, C. (2021), Helping Coworkers Only When I Have More? Integrating Social Comparison, Attribution and Conservation of Resources Theories, Management Research Review, 44(7), 1012-1028.
 • Chun, J., Brockner, J. & De Cremer, D. (2018). People Don’t Want to Be Compared with Others in Performance Reviews. They Want to Be Compared with Themselves, Harvard Business Review, 22 Mart 2018, https://hbr.org/2018/03/people-dont-want-to-be-compared-with-others-in-performance-reviews-they-want-to-be-compared-with-themselves, Erişim Tarihi: 24 Temmuz 2021.
 • Clark A. E (1997). Job Satisfaction and Gender: Why are Women so Happy at Work?, Labour Economics, 4, 341-372.
 • Clark, A. E., Kristensen, N. & Westergård-Nielsen, N. (2009). Job Satisfaction and Co-Worker Wages: Status or Signal?, The Economic Journal, 119(536), 430-447.
 • Clark, A. E. & Oswald A. J. (1996), Satisfaction and Comparison Income, Journal of Public Economics, 61(3), 359-381.
 • Coleman, K. (2022). How to Avoid Comparison in the Workplace, Ramsey Solutions, 2 Şubat 2022, https://www.ramseysolutions.com/career-advice/avoid-comparison-in-the-workplace#authorbio, Erişim Tarihi: 4 Şubat 2022.
 • Cotterell, T. (2018). Avoid The Comparison Trap: How To Focus On Your Own Career, Not Your Co-Worker's, Forbes, 7 Kasım 2018, https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2018/11/07/avoid-the-comparison-trap-how-to-focus-on-your-own-career-not-your-co-workers/?sh=798199755139, Erişim Tarihi: 24 Temmuz 2021.
 • Datt, P. & Washington A. (2005). Impact of Stress on Work Performance and Career Development – Application of Herzberg’s Theory for Handling Stress Effectively, International Journal of Education and Research, 3(6), 127-138.
 • De Janasz, S. C. & Forret, M. L. (2008). Learning the Art of Networking: A Critical Skill for Enhancing Social Capital and Career Success, Journal of Management Education, 32(5), 629-650.
 • Dündar, G. (2013). Kariyer Geliştirme, İnsan Kaynakları Yönetimi (içinde), Uyargil, C., Dal, Z.,Ataay, İ D., Acar, A.C., Özçelik, O., Dündar, G., Sadullah, Ö., Tüzüner, L. (Ed.), İstanbul: Beta Yayınları.
 • Elhai J. D., Yang, H. & Montag, C. (2021). Fear of missing out (FOMO): Overview, Theoretical Underpinnings, and Literature Review on Relations With Severity of Negative Affectivity and Problematic Technology Use, Brazilian Journal of Psychiatry, 43(2), 203-209.
 • Er, K., Solmaz, U. & Yıldız, E. (2020). İşyerinde Sosyal Medya Kullanımı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(44), 1105-1132.
 • Erdoğmuş, N. (2002). Yeni Kariyer Yaklaşımları ve Kariyer Değerlerindeki Değişim, 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 10-11 Mayıs 2002, Kocaeli.
 • Gillespie, N., Walsh, M., Winefield, A. H., Dua, J. & Stough, C. (2001). Occupational Stress in Universities: Staff Perceptions of the Causes, Consequences and Moderators of Stress, An International Journal of Work, Health & Organisations, 15(1), 53-72.
 • Greenhaus, J.H., Parasuraman, S. & Wormley, W.M., (1990), Race Effects of Organizational Experience, Job Performance Eveluation, and Career Outcomes, Academy of Management Journal, 33(1), 64-96.
 • Groot, W. & Maassen van den Brink, H. (1999), Job Satisfaction and Preference Drift, Economics Letters, 63(3), 363-367.
 • Güney, S. (2011). Örgütsel Davranış, Ankara: Nobel Kitabevi.
 • Gürer, A. & Solmaztürk A. B. (2018). Çalışanların Yönetici Desteği ve Kariyer Memnuniyeti Algılarının Erteleme Davranışı Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Alan Araştırması, 3. Kaoru Ishikawa Yönetim ve Ekonomi Kongresi, 19-21 Ekim 2018, Nevşehir.
 • Haar J. M. (2013). Testing a new measure of work–life balance: a study of parent and nonparent employees from New Zealand, The International Journal of Human Resource Management, 24(17), 3305-3324.
 • Hall, R. (1994). Sociology of Work: Perpectives, Analysis and Issues, California: Pine Forge Press.
 • Holte, A. J. & Ferraro, F. R. (2020). Anxious, bored, and (maybe) missing out: Evaluation of anxietyBattachment, boredom proneness, and fear of missing out (FoMO), Computers in Human Behavior, 112, 1-12.
 • Kılıç, B. (2019). Akıllı Telefonunuza Hiç Bakmadan Bu Yazıyı Bitirebilir Misiniz? Harvard Business Review Türkiye, 16 Ocak 2019, https://hbrturkiye.com/ blog/akilli-telefonunuza-hic-bakmadan-bu-yaziyi-bitirebilir-misiniz, Erişim Tarihi: 16 Temmuz 2021.
 • Koçak Alan, A., Tümer Kabadayı, E. & ErişKe, T. (2018). İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Pazarlaması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 493-504.
 • Lavenda, D. (2016). Workplace FOMO is Real, and Getting Worse, CMS Wire, 20 Temmuz 2016, https://www.cmswire.com/digital-workplace/workplace-fomo-is-real-and-getting-worse/, Erişim Tarihi: 2 Temmuz 2021.
 • Linden, M. & Muschalla, B. (2007). Anxiety Disorders and Workplace-related Anxieties, 21(3), Journal of Anxiety Disorders, 467-474.
 • Morello, C. (2010). Results of polls on job satisfaction are at odds Washington Post, 6 Ocak 2010, https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/01/05/AR2010010503977.html, Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2021.
 • Ng, T. W. H., Eby, L. T., Sorensen, K. L. & Feldman, D.C. (2005). Predictors of Objective and Subjective Career Success: A Meta-Analysis, Personnel Psychology, 58, 367-408.
 • Noe, R. A. (1999). İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi, Canan Çetin (Çev.), İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.
 • Özçelik, Z. (2020). Covid-19 Nedeniyle Evden Çalişma Sürecinde Performans Değerlemesi: Bir Kamu Kurumu Çağri Merkezi Örneği, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 58, 221-239.
 • Özdemir, S. (2021). İş yerinde Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: Ölçek Uyarlama Çalışması, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 49-62.
 • Özdevecioğlu, M. (2002). Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasındaki Davranışsal Çalışma Koşulları ve Kişilik Farklılıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, 115-134.
 • Özgen, H. & Yalçın, A. (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi Staratejik Bir Yaklaşım, Adana: Nobel Kitabevi.
 • Öztürkoğlu, Y. (2013). Tüm Yönleriyle Esnek Çalışma Modelleri, Beykoz Akademi Dergisi, 1(1), 109-129.
 • Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R. & Gladwell, V. (2013). Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear Of Missing Out, Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848.
 • Rozgonjuk, D., Sindermanna, C., Elhai, J. D. & Montaga, C. (2021). Individual Differences in Fear of Missing Out (FoMO): Age, Gender, and The Big Five Personality Trait Domains, Facets, and Items, Personality and Individual Differences, 171, 1-6.
 • Steinhage, A., Cable, D. & Wardley, D. (2017). The Pros and Cons of Competition Among Employees, Harvard Business Review, 20 Mart 2017, https://hbr.org/2017/03/the-pros-and-cons-of-competition-among-employees, Erişim Tarihi: 22 Temmuz 2021.
 • Tandon, A., Dhir, A., Almugren, I., Alnemeri G. N. & Mantymaki, M. (2020). Fear of missing out (FoMO) Among Social Media Users: a Systematic Literature Review, Synthesis and Framework for Future Research, Internet Research, 31(3), 782-821.
 • Thompson, E. R. (2008). Development and Validation of an International English Big-Five Mini-Markers. Personality and Individual Differences, 45(6), 542–548.
 • Verhofstadt, E. & Omey, E. (2003). The Impact of Education on Job Satisfaction in The First Job, Universiteit Gent Faculteit Economie En Bedrijfskunde Working Paper, 03(169), 1-24.
 • Wolff, H. & Moser, K. (2009). Effects of Networking on Career Success: A Longitudinal Study, Journal of Applied Psychology, 94, 1-42.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
There are 47 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Articles
Authors

Alper Gürer 0000-0002-6745-7895

Ahmet Barış Solmaztürk 0000-0001-6181-5172

Publication Date June 30, 2022
Acceptance Date May 17, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Gürer, A., & Solmaztürk, A. B. (2022). İş Yerinde Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (GKK) ve Kariyer Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İş’te Davranış Dergisi, 7(1), 1-14. https://doi.org/10.25203/idd.1057012

JB@W is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.