Research Article
BibTex RIS Cite

GÜVENLİK GÖREVLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ İŞ MOTİVASYONLARINA ETKİSİ

Year 2022, Volume: 7 Issue: 1, 29 - 39, 30.06.2022
https://doi.org/10.25203/idd.1134749

Abstract

Çalışma Elazığ ili Fırat Üniversitesinde görev yapan güvenlik görevlerinin örgütsel adalet algılarının iş motivasyonlarına etkisi amacını taşımaktadır. Çalışmanın evrenini Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesinde görev yapan güvenlik görevleri oluştururken, örneklemi ise Elazığ ile sınırlı olmak koşuluyla Fırat Üniversitesinde çalışan 182 güvenlik görevlileri oluşturmuştur.
Çalışmaya katılan güvenlik görevlilerinin örgütsel adalet ve iş motivasyonlarının incelenmesi amacıyla kişisel bilgi formu ve “Örgütsel Adalet Ölçeği ve Motivasyon Ölçeği” kullanılmış olup, istatistiki program sayesinde oluşturulan frekans ve yüzde analizleri yapılıp, ikili gruplarda t testi, çoklu gruplarda ise varyans analizi (Anova), ayrıca gruplar arasındaki farklılıkları bulmada TUKEY testinden yararlanılmıştır.
Sonuç olarak; Fırat Üniversitesinde görev yapan güvenlik görevlilerinin medeni durumlarının, yaşlarının ve çalışmaları yıllarının örgütsel adalet ve iş motivasyonlarına etkisi olmadığı görülmüştür. Eğitim durumuna göre; kurumdaki yöneticilerin mezuniyet durumu lise olan özel güvenlik görevlilerine karşı dağıtımsal adalet ve adil işlem yapma yönünden adaletli davrandığını söylenebilir. İş motivasyonuna bakıldığında üniversite mezunu güvenlik görevlilerinin araçsal motivasyonları lise mezunu çalışanlara göre daha fazla olduğu görülmüştür. Özel güvenlik görevlilerinin örgütsel adalet algılarının iş motivasyonları arasında düşük düzeyde de olsa olumlu yönde etkiler olduğunu söyleyebiliriz.

References

 • • Aslanadam, B. (2011). ‘’Sağlık Personelinin Motivasyonu Ve Buna İlişkin Araştırma’’, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, S.23-80.
 • • Atalay, D. D., (2007). ’’ Denklik Duyarlılığı Açısından Algılanan Örgütsel Adalet - Örgütsel Bağlanma İlişkisi’’ Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, S.24-83.
 • • Baldwin, S., (2006). “Organizational Justice”, Institute for Employment Studies, ss.1-13.
 • • Cohen-Charash, Y. & P.E. Spector, (2001). “The role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86 (2), ss.278-321.
 • • Dündar, S.; Özutku, H. & Taşpınar, F. (2007). İçsel ve Dışsal Motivasyon Araçlarının İşgörenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir İnceleme. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 105–119.
 • • Eker G. (2006) Örgütsel Adalet Algısı Boyutları Ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Programı Yüksek Lisans Tezi.
 • • Ertan, H. (2008). Örgütsel Bağlılık, İş Motivasyonu ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Antalya’da Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir İnceleme (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • • Kavak, O. & Kaygın, E. (2018) Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Muhalefet Davranışı Üzerindeki Etkisi Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 04 (01).
 • • Meydan, C.H.; H.N. Basım, & F. Çetin, “Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Türk Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, Bilig, 2011, Bahar. Sayı.57, ss.175–200.
 • • Mottaz, J. C. (1985). The Relative Importance of Intrinsic and Extrinsic Rewards as Determinants of Wok Satisfaction. The Sociological Quarterly, 26(3): 365- 385.
 • • Ödeş, O. K. (2012). Havacılık Sektörü Yer Hizmetleri Çalışanlarında Örgütsel Adalet algısı İle İş Motivasyonu ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı Havacılık Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli.
 • • Özdevecioğlu, M., “Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Sayı:18, ss.113-130.
 • • Özer, Süral, P. & Urtekin, Eker, G., (2007). Örgütsel Adalet Algısı Boyutları Ve İş Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 28, Ss. 107-125.
 • • Polat S. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları, Örgütsel Güven Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Programı.
 • • Tataroğlu, E. K. (2017). Örgüt İklı̇mı̇nı̇n Motı̇vasyon ı̇le İlı̇şkı̇sı̇ Üzerı̇ne Bı̇r Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli.
 • • Toğa, N. (2016). Örgütsel Adalet Algısının Tükenmişlik Sendromuna Etkisi Ve Bir Uygulama. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • • Ünlü Y. ; Hamedoğlu M. A. & Yaman E., (2015). Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları Ve Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Sakarya University Journal Of Education, 5/2 Ss. 140-157.
 • • Yıldız, İ. (2021). Özel Eğitim Kurumu Yönetici Ve Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları İle İş Doyumu Arasındaki İlişkide İş Motivasyonunun Aracılık Rolü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi Karaman.

THE EFFECT OF SECURITY DUTIES ON PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON WORK MOTIVATIONS

Year 2022, Volume: 7 Issue: 1, 29 - 39, 30.06.2022
https://doi.org/10.25203/idd.1134749

Abstract

The aim of the study is the effect of organizational justice perceptions of security duties working at Fırat University in Elazig on work motivations. While the universe of the study was composed of security officers working at Fırat University, the sample consisted of 182 security officers working at Fırat University, on the condition that it was limited to Elazig.
Personal information form and "Organizational Justice Scale and Motivation Scale" were used to examine the organizational justice and work motivations of the security guards participating in the study, Frequency and percentage analyzes created by the statistical program were performed, t test in paired groups, analysis of variance (Anova) in multiple groups, and TUKEY test were used to find the differences between groups.
As a result; It has been observed that the marital status, age and working years of the security guards working at Fırat University have no effect on organizational justice and work motivation. According to educational status; It can be said that the administrators of the institution act fairly towards the private security officers whose graduation status is high school in terms of distributive justice and fair dealing. . Considering the work motivation, it was seen that the instrumental motivation of the university graduate security officers was higher than the high school graduate employees. We can say that the organizational justice perceptions of private security officers have positive effects on their work motivation, albeit at a low level.

References

 • • Aslanadam, B. (2011). ‘’Sağlık Personelinin Motivasyonu Ve Buna İlişkin Araştırma’’, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, S.23-80.
 • • Atalay, D. D., (2007). ’’ Denklik Duyarlılığı Açısından Algılanan Örgütsel Adalet - Örgütsel Bağlanma İlişkisi’’ Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, S.24-83.
 • • Baldwin, S., (2006). “Organizational Justice”, Institute for Employment Studies, ss.1-13.
 • • Cohen-Charash, Y. & P.E. Spector, (2001). “The role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86 (2), ss.278-321.
 • • Dündar, S.; Özutku, H. & Taşpınar, F. (2007). İçsel ve Dışsal Motivasyon Araçlarının İşgörenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir İnceleme. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 105–119.
 • • Eker G. (2006) Örgütsel Adalet Algısı Boyutları Ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Programı Yüksek Lisans Tezi.
 • • Ertan, H. (2008). Örgütsel Bağlılık, İş Motivasyonu ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Antalya’da Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir İnceleme (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • • Kavak, O. & Kaygın, E. (2018) Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Muhalefet Davranışı Üzerindeki Etkisi Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 04 (01).
 • • Meydan, C.H.; H.N. Basım, & F. Çetin, “Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Türk Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, Bilig, 2011, Bahar. Sayı.57, ss.175–200.
 • • Mottaz, J. C. (1985). The Relative Importance of Intrinsic and Extrinsic Rewards as Determinants of Wok Satisfaction. The Sociological Quarterly, 26(3): 365- 385.
 • • Ödeş, O. K. (2012). Havacılık Sektörü Yer Hizmetleri Çalışanlarında Örgütsel Adalet algısı İle İş Motivasyonu ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı Havacılık Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli.
 • • Özdevecioğlu, M., “Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Sayı:18, ss.113-130.
 • • Özer, Süral, P. & Urtekin, Eker, G., (2007). Örgütsel Adalet Algısı Boyutları Ve İş Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 28, Ss. 107-125.
 • • Polat S. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları, Örgütsel Güven Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Programı.
 • • Tataroğlu, E. K. (2017). Örgüt İklı̇mı̇nı̇n Motı̇vasyon ı̇le İlı̇şkı̇sı̇ Üzerı̇ne Bı̇r Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli.
 • • Toğa, N. (2016). Örgütsel Adalet Algısının Tükenmişlik Sendromuna Etkisi Ve Bir Uygulama. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • • Ünlü Y. ; Hamedoğlu M. A. & Yaman E., (2015). Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları Ve Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Sakarya University Journal Of Education, 5/2 Ss. 140-157.
 • • Yıldız, İ. (2021). Özel Eğitim Kurumu Yönetici Ve Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları İle İş Doyumu Arasındaki İlişkide İş Motivasyonunun Aracılık Rolü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi Karaman.
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mesut Bulut 0000-0003-0789-0969

Oğuzhan Altungül 0000-0002-2572-7324

Publication Date June 30, 2022
Acceptance Date June 24, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Bulut, M., & Altungül, O. (2022). GÜVENLİK GÖREVLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ İŞ MOTİVASYONLARINA ETKİSİ. İş’te Davranış Dergisi, 7(1), 29-39. https://doi.org/10.25203/idd.1134749

JB@W is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.