Year 2015, Volume 6 , Issue 16, Pages 155 - 181 2015-05-31

Kentsel Yoksulluk ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin İşlevleri

Mehmet ÖZEL [1]


Sanayi devriminden bu tarafa bütün dünyanın halen devam eden bir kentleşme süreci ile karşı karşıya olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, bütün ülkelerde nüfusun giderek artan çoğunluğu kentlere kaymaktadır. Bu nedenle, bir toplumdaki yoksulluk, esas itibariyle “kentsel yoksulluk” olarak okunabilir. Gelir yetersizliği ve toplumsal fırsat eşitsizliği temelinde tanımlanabilen yoksulluk, günümüzde esasta azgelişmiş ülkelerin temel sorunlarından biridir.

Bu makale çalışmasında yoksulluğa ilişkin öncelikle kavramsal/teorik inceleme yapılmış; Türkiye’de yoksulluğun görünümü ve gelişimi açıklanmaya çalışılmış ve son olarak, yoksullukla mücadele kapsamında, yerel yönetimlerin neler yaptığı ve yapabileceği, hukuki düzenlemeler eşliğinde değerlendirilmiştir.  

Yoksulluk, Kentsel Yoksulluk, Yerel Yönetimler, Belediyeler
 • Akyıldız, F.(2009); “Kentsel Yoksullukla Mücadelede Yerel Yönetimler ve Sosyal Sorumluluk”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı 2, TODAİE Yayınları Ankara, içinde, s.859-873.
 • Aydın, M. (2008), Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler, Yedirenk Yayınları, İstanbul.
 • Baştürk, Ş. (2013), “Kamu Politikası Olarak Sosyal Politika”, Kamu Politikası Kuram ve Uygulama, (Der.) M. Yıldız ve M. Z. Sobacı, Adres Yayınları, 1. Baskı, Ankara, içinde, s.386-421.
 • Bayraktutan, Y. Ve M. Akatay (2012); “Kentsel Yoksulluk ve Mikro Finansman: Kocaeli Örneği”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.24, s.1-34, http://kosbed.kocaeli.edu.tr/sayi24/1_yusuf_bayraktutan.pdf, E.T. 10.09.2014.
 • Çarkçı, A. (2007), Kent Yönetimine Farklı Bakışlar, Şehir Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.
 • Çolakoğlu, E. (2003); “Kentsel Yoksulluk”, Yerel ve Kentsel Politikalar, (Ed.) M. A. Çukurçayır ve A. Tekel, Çizgi Yayınevi, Konya, içinde, s.463-490.
 • Ersöz, H. Y. (2011), Sosyal Politikada Yerelleşme, İstanbul Ticaret Odası Yayını, Yayın No:2010-99, İstanbul, http://www.ito.org.tr/itoyayin/0022930.pdf, E.T. 01.12.2014.
 • Es, M. Ve T. Güloğlu (2004); “Bilgi Toplumuna Geçişte Kentlileşme ve Kentsel Yoksulluk: İstanbul Örneği”, Bilgi (8) / Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, S.1, s.79-93, http://www.bilgidergi.com/uploads/2004EsGuloglu.pdf, E.T. 11.10.2014.
 • Gürler Hazman, G. (2010); “Kentsel Yoksulluk Sorunu ve Belediyelerin Rolü”, Türk İdare Dergisi, S.467, s.135-152,
 • Http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsani_Geli%C5%9Fme_Endeksi, E.T: 28.11.2014.
 • Kaygalak, S.(2001); “Yeni Kentsel Yoksulluk ve Yoksulluğun Mekansal Yoğunlaşması: Mersin Demirtaş Mahallesi Örneği”, Praksis, S.2, 124-172, http://www.praksis.org/wp-content/uploads/2011/07/002-Kaygalak.pdf, E.T. 16.10.2014.
 • Kule, H. ve M. Es (2005); “Türkiye'de Kentsel Yoksulluk: Kocaeli Örneği”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi,n S.50, http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusskd/article/view/1023000247/1023000240, E. T. 21.10. 2014.
 • ÖİK (2007), T.C. Kalkınma Bakanlığı Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) Raporu, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20 htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/20/oik691.pdf, E.T: 24.11.2014.
 • Öz, C. S. ve S. Yıldırımalp (2009); “Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Sosyal Belediyeciliğin Rolü”, http://ceei.kocaeli.edu.tr/Dosyalar/pdf/2009sosyalhaklar.pdf, E: 24.10.2014.
 • Özbek, S. (2011); “Kentsel Yoksulluğun Genel Bir Değerlendirilmesi: Kırıkkale Örneği”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.31, s.53-67, http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/2011-2/3-%20_53-67.%20syf._.pdf, E.T.22.10.2014.
 • Sipahi, E.B.(2006); “Yoksulluğun Küreselleşmesi Ve Kentsel Yoksulluk: Ekonomik Ve Sosyal Boyutlarıyla Konya Örneğinde Yoksulluk”, S.U. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, S.11, s.173-189, http://sead.selcuk.edu.tr/sead/article /view/339/335, E.T. 18.10.2014.
 • Taş, R. (2012); Ankara’nın Kentsel Yoksulluk Haritası, Turgut Özal Üniversitesi Yayınları, No:06, Ankara, http://www.turgutozal.edu.tr/contents/files/kentsel_yoksulluk_haritasi.pdf, E.T. 29.10.2014.
 • Werner, W. (1998); “Armut und Obdachlosigkeit in der Kommune”, in: Kommunalpolitik, (Hrsg.) H. Wollmann / R. Roth, Bundeszentrale für politische Bildung, 2.völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage, Bonn, s.703-716.
 • Yaylı, H. (2009); “Türkiye’de Belediyelerin Kentsel Yoksulluk ile Mücadele Politikalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Kırıkkale Belediyesi Örneği”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1, TODAİE Yayınları Ankara, içinde, s.399-413.
 • Zengin, H. S. (2014), “Kentsel Siyasetin Öteki Yüzü: Kentsel Yoksulluk”, İdeal Kent, S.12, s.88-102.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet ÖZEL (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2015

Bibtex @review { idealkent418968, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {155 - 181}, doi = {}, title = {Kentsel Yoksulluk ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin İşlevleri}, key = {cite}, author = {Özel, Mehmet} }
APA Özel, M . (2015). Kentsel Yoksulluk ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin İşlevleri . İDEALKENT , 6 (16) , 155-181 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36784/418968
MLA Özel, M . "Kentsel Yoksulluk ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin İşlevleri" . İDEALKENT 6 (2015 ): 155-181 <https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36784/418968>
Chicago Özel, M . "Kentsel Yoksulluk ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin İşlevleri". İDEALKENT 6 (2015 ): 155-181
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Yoksulluk ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin İşlevleri AU - Mehmet Özel Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 181 VL - 6 IS - 16 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Kentsel Yoksulluk ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin İşlevleri %A Mehmet Özel %T Kentsel Yoksulluk ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin İşlevleri %D 2015 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 6 %N 16 %R %U
ISNAD Özel, Mehmet . "Kentsel Yoksulluk ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin İşlevleri". İDEALKENT 6 / 16 (May 2015): 155-181 .
AMA Özel M . Kentsel Yoksulluk ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin İşlevleri. İDEALKENT. 2015; 6(16): 155-181.
Vancouver Özel M . Kentsel Yoksulluk ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin İşlevleri. İDEALKENT. 2015; 6(16): 155-181.