Systematic Reviews and Meta Analysis
BibTex RIS Cite

THE NEW NORMAL'S NEW ENTREPRENEURSHIP: DIGITAL ENTREPRENEURSHIP

Year 2023, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 9, 30.06.2023

Abstract

Digital entrepreneurship is a method used to develop business ideas and establish businesses using technological innovations and digital tools. Digital entrepreneurs often set up businesses that operate on the internet and offer their products or services to customers using online marketing techniques. The emergence of digital entrepreneurship has started with the spread of the internet and the development of digital technologies. The most important features that distinguish digital entrepreneurship from traditional entrepreneurship are the use of digital technologies, rapid growth potential, global reach, and the use of innovation and differentiation strategies. Types of digital entrepreneurship include initiatives in the fields of e-commerce, digital content and media, social media, mobile applications, artificial intelligence and data analytics. Digital startups offer rapid growth potential at low costs and have a more flexible structure compared to traditional businesses. The purpose of this research is to explain the development and characteristics of digital entrepreneurship, and to identify the differences that distinguish digital entrepreneurship from traditional entrepreneurship. In addition, this research is an exploratory research by presenting current examples of digital initiatives from Turkey and the world.

References

 • Aldrich, H. E. (2005). Entrepreneurship. Thehandbook of economicsociology, 2, 451-477. Allen, J. P. (2019). Digitalentrepreneurship. Routledge.
 • Aşkın, A., Nehir, S., & Vural, S. Ö. (2011). Tarihsel süreçte girişimcilik kavramı ve gelişimi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi.
 • Ballı, A. (2020). Digitalentrepreneurshipanddigitalentrepreneurshipapproach in Turkey: Ankara case. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1058-1071.
 • Balli, A. (2022). Türkiye'de Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik. Third SectorSocialEconomicReview, 57(1), 251-279. BALTACI, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Bayram, K. (2021). Girişimcilik ve bilimsel muhakeme odaklı bir sosyobilimsel konu etkinliği: Yapay zeka.
 • Bensaid, W., &Azdimousa, H. (2021). Digitalentrepreneurship vs. Traditionalentrepreneurship: thesettingup of a global conceptual model. International Journal of Economic Studies and Management (IJESM), 1(1), 86-92.
 • Bouwman, H., Nikou, S., Molina-Castillo, F. J., & de Reuver, M. (2018). The impact of digitalization on businessmodels. Digital Policy, Regulation and Governance, 20(2), 105-124.
 • Brennen, J. S., &Kreiss, D. (2016). Digitalization. Theinternationalencyclopedia of communication theory and philosophy, 1-11.
 • Çelebi, F. (2021). Dijital çağda liderlik ve girişimcilik. Ankara: İksad Yayınevi. Deveciyan, M. T. (2023). Dijital girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilirlik. Journal of Awareness, 8(1), 77-88.
 • Dulupçu, M., Yiyit, M., & Asena, G. (2017). DİJİTAL EKONOMİNİN YÜKSELEN YÜZÜ: BİTCOİN’İN DEĞERİ İLE BİLİNİRLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(Kayfor 15 Özel Sayısı), 2241-2258.
 • Durukan, T. (2006). Dünden bugüne girişimcilik ve 21. yüzyılda girişimciliğin önemi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi.
 • EYEL, C. Ş., & SAĞLAM, H. (2021). Dijital dönüşüm ve girişimcilikteki değişim: Dijital girişimcilik. Atlas Sosyal Bilimler Dergisi, 1(6), 7-20.
 • Gontareva, I., Chorna, M., Pawliszczy, D., Barna, M., Dorokhov, O., &Osinska, O. (2018). Features of the entrepreneurship development in digital economy. TEM Journal, 7(4), 813.
 • Gray, J., & Rumpe, B. (2015). Models for digitalization. Software &Systems Modeling, 14, 1319-1320.
 • Hamid, N., &Khalid, F. (2016). Entrepreneurshipandinnovation in thedigitaleconomy. TheLahoreJournal of Economics, 21, 273.
 • Haşiloğlu, A. S., Kaya, M. D., &Haşiloğlu, S. B. (2010). E-Girişimcilik araçları ve Türkiye’deki e-girişimciler üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 265-278.
 • Hull, C. E. K., Hung, Y. T. C., Hair, N., Perotti, V., &DeMartino, R. (2007). Taking advantage of digital opportunities: a typology of digital entrepreneurship. International Journal of Networking and Virtual Organisations, 4(3), 290-303.
 • İLTER, B. (2016). Mobil Ticaretin Girişimcilik Faaliyetleri Üzerine Etkisi. Itobiad: Journal of the Human &SocialScienceResearches, 5(7).
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel irade algı çerçevesi ile bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler.(31. Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kuşay, Y. (2017). İş gücü alanı olarak sosyal medyanın kullanımı ve girişimci kadınlar. Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 23-33.
 • Nermin, K. İ. Ş. İ. (2018). Dijital Çağda Yeni Bir Girişimcilik Yaklaşimi: Dijital Girişimcilik. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 389-399.
 • Nezihe, B. O. Z., & SERİNKAN, C. (2022). Türkiye’de Dijital Girişimcilik ve KOBİ’ler. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 6(12), 102-117.
 • Özsoy, Z., & Oba, B. (2021). How Can Digital Entrepreneurship Address Social Issues?:The Case of Eko Harita in Fighting Ecological Disruption. In Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy (pp. 109-126). Routledge.
 • Serinikli, N. (2021). Changing Entrepreneurship in the Era of Digitalization: Digital Entrepreneurship in Turkey. In Advanced Perspectives on Global Industry Transitions and Business Opportunities (pp. 154-174). IGI Global.
 • Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 43-57.
 • TEKİN, İ. Ç., & KÜSBECİ, P. (2021). Dijital dönüşüm süreci̇nde yükselen bi̇r değer: Dijital gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 81-102.
 • Thomas, A., Passaro, R., & Quinto, I. (2019). Developing entrepreneurship in digital economy: The ecosystem strategy for startups growth. Strategy and Behaviors in the Digital Economy.
 • VERGİLİ, G., & ŞAHİN, E. E. (2018). The Comparison of the Crowd funding and Block chain Based Funding Method (InitialCoinOffering-ICO) as Fund Collection Tool: CurrentSituation Analysis. www. inglobe. org, 539.
 • Yin, Z., Gong, X., Guo, P., &Wu, T. (2019). What drives entrepreneurship in digital economy? Evidence from China. Economic Modelling, 82, 66-73.

YENİ NORMALİN YENİ GİRİŞİMCİLİĞİ: DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK

Year 2023, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 9, 30.06.2023

Abstract

Özet
Dijital girişimcilik, teknolojik yenilikler ve dijital araçlar kullanarak iş fikirleri geliştirmek ve işletmeler kurmak için kullanılan bir yöntemdir. Dijital girişimciler, genellikle internet üzerinden faaliyet gösteren işletmeler kurarlar ve online pazarlama tekniklerini kullanarak ürünlerini veya hizmetlerini müşterilere sunarlar. Dijital girişimciliğin ortaya çıkışı, internetin yaygınlaşması ve dijital teknolojilerin gelişmesi ile başlamıştır. Dijital girişimciliği geleneksel girişimcilikten ayıran en önemli özellikler, dijital teknolojilerin kullanımı, hızlı büyüme potansiyeli, global erişim imkanı, inovasyon stratejilerinin kullanımıdır. Dijital girişimciliğin türleri arasında e-ticaret, dijital içerik ve medya, sosyal medya, mobil uygulamalar, yapay zeka ve veri analitiği alanlarında girişimler bulunmaktadır. Dijital girişimler, düşük maliyetlerle hızlı büyüme potansiyeli sunar ve geleneksel işletmelere kıyasla daha esnek bir yapıya sahiptir. Bu araştırmanın amacı, dijital girişimciliğin gelişimini ve özelliklerini açıklamak, dijital girişimciliği geleneksel girişimcilikten ayıran farklılıkları belirlemektir. Ayrıca bu araştırma Türkiye ve dünyadan güncel dijital girişim örnekleri sunarak keşfedici bir araştırma niteliği taşımaktadır.

References

 • Aldrich, H. E. (2005). Entrepreneurship. Thehandbook of economicsociology, 2, 451-477. Allen, J. P. (2019). Digitalentrepreneurship. Routledge.
 • Aşkın, A., Nehir, S., & Vural, S. Ö. (2011). Tarihsel süreçte girişimcilik kavramı ve gelişimi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi.
 • Ballı, A. (2020). Digitalentrepreneurshipanddigitalentrepreneurshipapproach in Turkey: Ankara case. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1058-1071.
 • Balli, A. (2022). Türkiye'de Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik. Third SectorSocialEconomicReview, 57(1), 251-279. BALTACI, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Bayram, K. (2021). Girişimcilik ve bilimsel muhakeme odaklı bir sosyobilimsel konu etkinliği: Yapay zeka.
 • Bensaid, W., &Azdimousa, H. (2021). Digitalentrepreneurship vs. Traditionalentrepreneurship: thesettingup of a global conceptual model. International Journal of Economic Studies and Management (IJESM), 1(1), 86-92.
 • Bouwman, H., Nikou, S., Molina-Castillo, F. J., & de Reuver, M. (2018). The impact of digitalization on businessmodels. Digital Policy, Regulation and Governance, 20(2), 105-124.
 • Brennen, J. S., &Kreiss, D. (2016). Digitalization. Theinternationalencyclopedia of communication theory and philosophy, 1-11.
 • Çelebi, F. (2021). Dijital çağda liderlik ve girişimcilik. Ankara: İksad Yayınevi. Deveciyan, M. T. (2023). Dijital girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilirlik. Journal of Awareness, 8(1), 77-88.
 • Dulupçu, M., Yiyit, M., & Asena, G. (2017). DİJİTAL EKONOMİNİN YÜKSELEN YÜZÜ: BİTCOİN’İN DEĞERİ İLE BİLİNİRLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(Kayfor 15 Özel Sayısı), 2241-2258.
 • Durukan, T. (2006). Dünden bugüne girişimcilik ve 21. yüzyılda girişimciliğin önemi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi.
 • EYEL, C. Ş., & SAĞLAM, H. (2021). Dijital dönüşüm ve girişimcilikteki değişim: Dijital girişimcilik. Atlas Sosyal Bilimler Dergisi, 1(6), 7-20.
 • Gontareva, I., Chorna, M., Pawliszczy, D., Barna, M., Dorokhov, O., &Osinska, O. (2018). Features of the entrepreneurship development in digital economy. TEM Journal, 7(4), 813.
 • Gray, J., & Rumpe, B. (2015). Models for digitalization. Software &Systems Modeling, 14, 1319-1320.
 • Hamid, N., &Khalid, F. (2016). Entrepreneurshipandinnovation in thedigitaleconomy. TheLahoreJournal of Economics, 21, 273.
 • Haşiloğlu, A. S., Kaya, M. D., &Haşiloğlu, S. B. (2010). E-Girişimcilik araçları ve Türkiye’deki e-girişimciler üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 265-278.
 • Hull, C. E. K., Hung, Y. T. C., Hair, N., Perotti, V., &DeMartino, R. (2007). Taking advantage of digital opportunities: a typology of digital entrepreneurship. International Journal of Networking and Virtual Organisations, 4(3), 290-303.
 • İLTER, B. (2016). Mobil Ticaretin Girişimcilik Faaliyetleri Üzerine Etkisi. Itobiad: Journal of the Human &SocialScienceResearches, 5(7).
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel irade algı çerçevesi ile bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler.(31. Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kuşay, Y. (2017). İş gücü alanı olarak sosyal medyanın kullanımı ve girişimci kadınlar. Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 23-33.
 • Nermin, K. İ. Ş. İ. (2018). Dijital Çağda Yeni Bir Girişimcilik Yaklaşimi: Dijital Girişimcilik. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 389-399.
 • Nezihe, B. O. Z., & SERİNKAN, C. (2022). Türkiye’de Dijital Girişimcilik ve KOBİ’ler. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 6(12), 102-117.
 • Özsoy, Z., & Oba, B. (2021). How Can Digital Entrepreneurship Address Social Issues?:The Case of Eko Harita in Fighting Ecological Disruption. In Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy (pp. 109-126). Routledge.
 • Serinikli, N. (2021). Changing Entrepreneurship in the Era of Digitalization: Digital Entrepreneurship in Turkey. In Advanced Perspectives on Global Industry Transitions and Business Opportunities (pp. 154-174). IGI Global.
 • Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 43-57.
 • TEKİN, İ. Ç., & KÜSBECİ, P. (2021). Dijital dönüşüm süreci̇nde yükselen bi̇r değer: Dijital gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 81-102.
 • Thomas, A., Passaro, R., & Quinto, I. (2019). Developing entrepreneurship in digital economy: The ecosystem strategy for startups growth. Strategy and Behaviors in the Digital Economy.
 • VERGİLİ, G., & ŞAHİN, E. E. (2018). The Comparison of the Crowd funding and Block chain Based Funding Method (InitialCoinOffering-ICO) as Fund Collection Tool: CurrentSituation Analysis. www. inglobe. org, 539.
 • Yin, Z., Gong, X., Guo, P., &Wu, T. (2019). What drives entrepreneurship in digital economy? Evidence from China. Economic Modelling, 82, 66-73.
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles
Authors

Hazal Koray Alay 0000-0002-6638-3089

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Alay, H. K. (2023). YENİ NORMALİN YENİ GİRİŞİMCİLİĞİ: DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK. İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-9.